нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.01.2008 ИНФОРМАЦИЯ за касовото изпълнение на сборния бюджет на СО към 31.12.2007 и ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по бюджета на СО за 2008

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ 31.12.2007г.

         С Решение №96 от 22.02.2007г.  на Столичен общински съвет е приет Сборния бюджет на Столична община за 2007 г.

            Общият размер на балансирания  уточнен сборен бюджет към 31.12.2007 г. е в размер на 818 719 056лв.,изпълнението  към 31.12.2007 г.     687 761 161 лв.

            Преходен остатък при приключване на бюджетната година е в размер на 133169 359 лв.

         Разпределението на преходния остатък е както следва:

-         преходен остатък по валутна бюджетна

     сметка /левова равностойност/                                 271 606лв.

-         от държавни трансфери, в т.ч. :                             7 116 247 лв.

-         от общински приходи, вт.ч.                                   25 998 806 лв.

-         депозит в лева                                                        99 195 951 лв.

-         депозит във валута                                                    586 749 лв.

В рамките на преходния остатък - общински приходи се съдържат целевите средства от дарения и спонсорства.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Изпълнението на общинските приходи е както следва:

         І. Имуществени данъци – при разчет 177 060 000лв., изпълнението е 186 209 842 лв., или 105,17%.

         Общото изпълнение на данъчните приходи за 2007 год. е 186 495 208 лв. при разчет 177 460 000 лв. – 105,0%.

За 2007 година приходите за данък върху недвижимите имоти бяха планирани в размер на 32 600 000 лева. За същия отчетен период са събрани  33 760 726 лв.

         Изпълнението по този параграф възлиза на 103,56% или са събрани в повече  1 160 726 лв.

         Основните причини за това изпълнение е завишения ръст на строителството в града. Като друга основна причина може да се посочи завишените с 20% данъчни оценки.

         По отношение на данък наследства са събрани 402 582 лв. при планирани 460 000лв.

         Изпълнението на данък МПС е100,90% или събраната сума е    31 278 495 лв. Преизпълнението се дължи на непрекъснато увеличаващия се брой МПС, както и завишения размер на данъка в частта на тежкотоварните автомобили над 12 т. и влекачи. Новият начин на определяне на данъка от конски сили в киловати доведе до увеличаване на неговия размер.

         За данъка върху придобито имущество по възмезден начин и по дарение, преизпълнението е от 106,87%. Събрани са 120 768 039лв. при планирани 113 000 000лв.

Основна причина, довела до това, са увеличения брой на сделки с недвижимо имущество и факта, че преди тяхното  тяхното изповядване от нотариус, данъкът следва да бъде платен.

         В заключение от направения анализ за имущественият данък можем да изтъкнем, че за 2007 г. са събрани 9 035 208 лв. в повече от планираните.

ІІ.Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост.

         При разчет 28 707 804  лв., изпълнението е  31 547 052 лв., или 109,89%, като всички приходи са с преизпълнение както следва:

- Нетни приходи от продажба на услуги и стоки изплънението е  6 010 588лв. или 108,74%

-Приходи от наеми на имущество изпълнението е 9 646 259лв. или 107,18%, като в т. ч. приходи от реклама – 3 178 030 лв.

- Приходи от наеми на земя изпълнението е  7 415 964лв. или 110,69%

-Приходи от дивиденти изпълнението е 6 306 839лв. или 105,46%

                   Такси

         Общото изпълнение на общинските такси е 190 906 368лв. при разчет 178 922 601лв. или 106,70% като с най – голям относителен дял е изпълнението на такса битови отпадъци.

При такса за битови отпадъци изпълнението възлиза на 111,12%. При планирани 112 000 000 са събрани 124 455 986 лв. Основните причини са новопостроените недвижими имоти и завишената данъчна оценка за годината.

С добро изпълнение са такса за технически услуги като при разчет 42 000 000лв., изпълнението е 43 721 377лв. или 104,10% .

         Постъпленията от продажба на нефинансови активи при разчет 52 781 976лв. изпълнението 61 258 731лв. или 116,06%, като постъпленията от продажба на сгради са 17 943 249лв. или 136,12%, а постъпленията от продажба на земя са  38 224 272лв. или 107,67%.

         През бюджетната 2007г. Столична община е получила дарения в размер на 1 502 609лв., при разчет 1 227 973лв. или 122,36% като същите са насочени в разходната част на бюджета по ЕБК, според волята на дарителя.

I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 план

 отчет

1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

 

 

 

Имуществени данъци

13-00

177 060 000

186 209 842

Данък в-у недв. имоти

13-01

32 600 000

33 760 726

Данък в-у наследствата

13-02

460 000

402 582

Данък в-у превозните с-ва

13-03

31 000 000

31 278 495

Данък при придоб. на им.по дарение и възм. начин

13-04

113 000 000

120 768 039

Други данъци

20-00

400 000

285 366

ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

 

177 460 000

186 495 208

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

177 460 000

186 495 208

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

 

Приходи и доходи от собственост

24-00

28 707 804

31 547 052

Нетни прих. от продажба на усл., стоки и продук.

24-04

5 527 584

6 010 588

Приходи от наеми на имущество

24-05

9 000 000

9 646 259

Приходи от наеми на земя

24-06

6 700 000

7 415 964

Приходи от дивиденти

24-07

5 980 220

6 306 839

Приходи от лихви по тек. банк. с-ки

24-08

100 000

99 328

Приходи от лихви по срочни депозити

24-09

1 400 000

2 068 074

Общински такси

27-00

178 922 601

190 906 368

За ползв. на детски градини и др. по образов.

27-01

8 000 000

7 209 995

За ползв. на детски ясли и др.по здравеоп.

27-02

1 600 000

1 378 749

За ползване на лагери и др. по соц. отдих

27-03

0

0

За ползв. на дом.соц. патронаж и др. общ.соц. усл.

27-04

928 232

873 227

За ползв. на пазари, панаири, търж. тротоари идр.

27-05

3 700 000

3 184 430

За ползв. на полудн. детски градини

27-06

700

605

за битови отпадъци

27-07

112 000 000

124 455 986

За ползв. на общежит. и др. по образованието

27-08

14 000

13 121

За добив на кариерни мат-ли

27-09

1 000

744

За технически услуги

27-10

42 000 000

43 721 377

За администр. услуги

27-11

6 500 000

6 182 688

За откупуване на гробни места

27-15

800 000

690 315

За туристически такси

27-16

1 800 000

1 694 011

за притежаване на куче

27-17

15 000

10 238

Други общински такси,определени със закон

27-29

1 563 669

1 490 882

Глоби, санкции и наказателни лихви, обезщ. и нач.

28-00

2 000 000

2 436 975

Други неданъчни приходи

36-00

5 971 190

3 215 421

Реализ.курс. р-ки от валут. опеации- нето;

36-01

-17

-1 215

Получени застраховат. обезщет. за ДМА

36-11

2 344

2 344

Получ.други застрах.обезщ.

36-12

66 185

65 564

Други неданъчни приходи

36-19

5 902 678

3 148 728

Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите/-/

37-00

-32 715 888

-33 976 394

внесен ДДС/-/

37-01

-17 454 612

-18 689 891

Внесен данък в-у прих. от. ст. дейн. на бюдж. предпр.

37-02

-15 261 276

-15 286 503

Постъпл. от продажба на нефин. активи

40-00

52 781 976

61 258 731

Постъпл.от прод. на сгради

40-22

13 181 976

17 943 249

Постъпл. от прод. на НДА

40-30

4 100 000

5 091 210

Постъпл. от прод. на земя

40-40

35 500 000

38 224 272

Приходи от концесии

41-00

400 000

488 449

Помощи, дарения и др. безвъзм. пол. суми

45-00

1 227 973

1 502 609

Помощи, дарения и др. безвъзм. пол. суми от страната

45-01

1 148 191

1 148 192

Кап.помощи, дарения и др. безвъзм. пол. суми от страната

45-03

79 782

354 417

Помощи, дарения и др. безвъзм. пол. суми от чужб.

46-00

5 018 460

5 003 527

Други помощи, дарения и др. безвъзм. пол. суми от чужб.

46-70

5 018 460

5 003 527

др.кап.помощи, дарения и др. безвъзм. пол. суми от чужбина

46-80

0

0

2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

242 314 116

262 382 738

ВСИЧКО ПРИХОДИ I (1+2):

 

419 774 116

448 877 946

        

ІІ.   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ:

Преотстъпен държавен данък пар. 31-19 – данък върху доходите на физическите лица при план 160 666 709 лв., изпълнението е 160 666 709 лв., или 100%. С децентрализацията на общинските бюджети, преотстъпения ДОД покрива нормативно дефинираните държавни дейности по бюджета на Столична община – “Образование”, “Здравеопазване” и “Социални дейности”.

Взаимоотношенията с Републиканския бюджет са както следва:

получени трансфери /субсидии/ от Републиканския бюджет

общо допълваща

субсидия      п.31-11 разчет 14 687 580лв., изпълнение 14 687 580 лв.

Разшифровка на общо допълваща субсидия в лв.:

 

 

 

 

1.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 п-мо 8/27.02.2007

3 280

 

Увеличена числ.1щ.бр., Здравеопазване, д.469

 

 

2.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 п.08-00-364/05,03,2007

 

32 810

 

 

за Социални дейности звено Майка и бебе зап.№38/22.03.2007

 

 

3 .Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 п.фо12/14.3.2007

430 182

 

Образование доплащане на класни ръковод. В държ. дейн.№61/22.03.2007

 

 

4.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 п.07-00-19/19.03.2007

22 825

 

Държ. Дейн. 898 за обуч. на администрация, Илинден, Н.Искър, Сердика 14325лв и СО 8500-30/3/2007

 

 

5 .Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 фо14/10.4.2007

8 000

 

 

Дейност култура в държ. дейн. №73/13.04.2007

 

 

6.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111п-мо ФО 17/16.04.2007

207 326

 

Здравеопзване  за държ. д.469-лекарства на ветерани зап №79/23.04.2007

 

 

7.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО 16/16.04.2007

215 065

 

Др. дейн по икономиката в държ. Д.898 пръсъдени издръжки зап. №80/23-04-2007

 

 

8.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО 19/16/04/2007

195 600

 

 

Др дейн. по отбраната държ. Д.219 за донаборици зап.№88/26/04/2007

 

 

9.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО 07-00-32/12.04.2007

1 515 350

 

Социални дейности за домове за отглеждане на деца в държ. дейн. зап.№/27.04.2007

 

 

10.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО 24/17/05/2007

5 000

 

 

В Култура в държ. д. За честване на В.Левски  зап. №117/22.05.2007

 

 

11.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО 25/18.05.2007

2 769 935

 

Образование наредба №3 , държ. д.  зап.№150/12.06.2007

 

 

12.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 СД 07-00-41/17.05.2007

201 292

 

Социални дейности за домове за умствена изостанлост държ. Д. зап.№170/18.06.2007

 

 

13.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111

10 810

 

 

ИРО за обуч. на служители р. Младост, Кр. Поляна, в държ. д -зап.№159/12.06.2007

 

 

14.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО 27/18/06/2007

124 330

 

 

Д. Култура в държ. Д. Читалища , зап.№180/22.05.2007

 

 

15.Взаимоотношения с РБ  - Обща допълваща субсидия §3111  ФО 26/13/06/2007

21 471

 

Социални дейности домове за деца държ. дейн., зап.170/18.06.2007

 

 

16.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО 08-00-949/21/06/2007

3 000

 

 

В дейност Култура държ. дейн.,р. Подуене Шопски събор зап.№195/29.06.2007

 

 

17.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО 04-01-63/25/06/2007

29 866

 

 В Култура в държ. д. За Софийска градска галерия 6щ.бр. зап.196/29/06/2007

 

 

18.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111  ФО 28/26/06/2007

 

298 000

 

 

за Образование 50%програми за училищата в държ. дейн.зап.№221/29.06.2007

 

 

19.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 п-мо ФО№34/20.07.2007

242 133

 

Др.дейн по икономиката, д. 898, присъд. издръж., зап.№232/20.07.2007

 

 

20.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111  ФО №37  /117.07.2007

608 895

 

 

Др. дейн. по отбраната 219, за донаборници  зап.№233/20.07.2007

 

 

21.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО №  36/20.07.2007

231 339

 

 

за лекарства на ветерани Здравеопазване д.469зап.№235/20.07.2007

 

 

22.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 30 /04.07.2007

364 393

 

Физическо възпитание и спорт държ. дейн.  749, зап.№ 243/20.07.2007

 

 

23.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 49 /20.08.2007

243 177

 

 

Образование в държ. дейн.322 за училища неразкрита мрежа , зап.№312б/31.08.2007

 

 

24.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО №  51/03.09.2007

1 444 962

 

за Образование в държ. дейн.322 за училища по програми модули зап.№349/28.09.2007

 

 

25.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО №  51/03.09.2007

1 816 658

 

Образование в държ. дейн. 322, нар.3, зап.350/28.09.2007

 

 

26.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 55 /04.10.2007

62 810

 

Образование в държ. дейн. 322, Стипендии, зап.389/17.10.2007

 

 

27.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО №07-00-52  /01.10.2007

6 930

 

В държ. д. 898 др. дейности по икономиката за обучение в райони, зап.№400/19.10.2007

 

 

28.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 59 /15.10.2007

201 357

 

Държ. дейн. Социални дейн. за домове . зап.№407/23.10.2007

 

 

29.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 63 /17.10.2007

212 232

 

за присъдени издръжки д-ст 898 др. д-сти по икономиката, зап.№408/23.10.2007

 

 

30.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 61 /17.10.2007

351 509

 

 

 

 

В здравеопазване за лекарства на ветерани, зап.№409/23.10.2007

 

 

31.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 62 /17.10.2007

146 427

 

В държ. дейн. отбрана и сигурност за прегледи на донаборници, зап.№412/23.10.2007

 

 

32.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 65 /22.10.2007

28 300

 

В държ. дейн. Култура за читалища, зап.№434/26.10.2007

 

 

33.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 66/24.10.2007

44 917

 

Социални дейн. държ. д. за заплати, зап.№495/30.11.2007

 

 

34.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 68 /12.11.2007

298 000

 

В Образование държ.д. за заплати проекти , зап.№476/26.11.2007

 

 

35.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 58 /11.10.2007

1 520 815

 

В Образование държ. д. диференциално заплащане, зап.№483/26.11.2007

 

 

 

 

36.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 51/03.09.2007

-1 444 962

 

В образование държ. д. по модули, зап.№500/30.11.2007

 

 

37.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 76 /14.12.2007

1 152 271

 

В Образование за Наредба 3, зап.№549/27.12.2007

 

 

38.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 78 /14.12.2007

463 706

 

В Здравеопазване  за лекарства на ветерани, зап.№534/19.12.2007

 

 

39.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 79 /14.12.2007

146 066

 

В държ.д. Отбрана и сигурност за донаборници, зап.№546/20.12.2007

 

 

40.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 80 /15.12.2007

271 393

 

В държ.д. др. дейности по икономиката 898 за присъдени издръжки, зап.№548/27.12.2007

 

 

41.Взаимоотношения с РБ - Обща допълваща субсидия §3111 ФО № 82 /19.12.2007

180 110

 

В образование държ. дейн. за натурални показатели, зап.№/28.12.2007

 

 

ВСИЧКО към 31/12/2007

14 687 580

                                                                         

общо изравнителна                                            

субсидия   п.31-12        разчет  12 916 700 лв.,   изпълнение  12 916 700лв.

в т. ч.  за мероприятия за дезинсекция и дератизация д-ст 898 “Др. д-ти по икономиката” Писмо на МФ 07-00-22/04.04.2007,зап.66/04.04.2007г. -          560 000лв.

целеви трансфери                          

за капитални р-ди   п. 31-13    разчет 54 425 460 лв., изпълнение 54 425 460 лв.:

Първоначален бюджет на субсидия за капиталови разходи    5 175 300 лв.

1.Собствени Капиталови разходи за доставка на метро влакове и изграждане на метро местни дейности ,п-мо.№07-00-7/13.03.2007г.          10 000 000лв.                              

2. Капиталови разходи за рехабилитация на бул. “Цариградско шосе”местни дейности, писмо №07-00-29/25.04.2007г. -      750 000 лв.

3. Капиталови разходи за домове за отглеждане на деца държ. дейности, п-мо. № 07-00-32/14.04.2007г.-     85 700лв.

4. За капиталови разходи за Читалища държавни дейности ФО№27/18.06.2007г., зап. №180/22.06.2007г.-      18 500лв.

5. За капиталови разходи за изграждоане на Метро, местни дейности, п-мо ФО№07-00-43/18.06.2007г., зап.№186/26.06.2007г.     5 000 000лв.

6. За капиталови разходи за Образование в държ. дейности  ФО 38/19.07.2007г.  зап. №244б/30.07.2007 г. - 892 950лв.

7. За капиталови разходи за Метро местни дейности Зап.№312а/31.08.2007г.,п-мо №07-00-48/20.08.2007г.-       5 000 000лв.

8. Капиталови разходи за читалища държ. дейност -Зап.№434/26.10.2007г.,ФО №65/22.10.2007г.-      3 000лв.

9. Капиталови разходи за Метро местни дейности П.№07-00-62/14.12.2007 и зап. №545/20.12.2007г. – 25 000 000лв.

10. Капитоалови ратзходи за 35 СОУ Лозенец, държавни дейности п-мо № 07-00-65/17.12.2007г. зап. №556/27.12.2007г. – 200 000лв.

11.Капиталови разходи за първа МБАЛ и 57 ОДЗ Курило местни дейности п-мо №07-00-60/19.12.2007г. зап. 591/28.12.2007г. – 2 300 000лв.

други целеви

трансфери от РБ п.31-18 разчет 29 063 396лв., изпълнение 29 063 396лв.

В това число за:

в лв.

 Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози

23 657 563

 

 Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години

22 319

 

 Покриване на разлики в стойността на жилищата

1 064 012

 Предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии

2 823 432

Образователни програми по модули

1 496 070

Всичко

29 063 396

 

 

ІІІ. ТРАНСФЕРИ :

1.Парагр. 61 – 01 “Получени трансфери м/у бюджетни сметки”:

Трансфер от Министерство на Културата

91 199

Трансфер от Агенция по младежта и спорта

16 100

Трансфер от МОН

410 515

Фонд социално подпомагане

16 334

Обл. управа трансф  избори 2007 /европарламент и местни избори/

1 631 172

Министерство на околната среда и водите

1 054 085

Закуски за ученци от Агенция социално подпомагане

2 092 489

Министерство на транспорта

1 500 000

 

 

всичко по 6101

6 811 894

2.Пар. 61-02”Предоставени трансфери м/у бюд.сметки”

 

МТСП

-59 998

МДААР

-7 175

Министерство на културата

-65 000

ДАМС

-15 000

МОН

-201 269

ВСИЧКО  61 02

-348 442

 

 

3.Пар.6105”Трансф. от МТСП”:

 

Трансфери от МТСП

372 771

 

 

 

4.Пар.62-01”Получени трансфери м/у бюдж. и извън бюдж. сметки”:

 

   

Трансфери от СУСОПФ към район:

 

 

БАНКЯ

за

Фронт офис

20 000

 

 

за

плувен басейн

197 550

 

 

по

Реш.646/12.07.07

59 990

 

 

за

плувен басейн

12 450

 

 

за

за гробищен парк

140 384

 

ВИТОША

за

Фронт офис

46 500

 

 

за

ОДЗ 1 дограма

49 929

 

 

за

26 СОУ

29 963

 

 

за

детски площадки 3 бр.

95 000

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

за

67 ОУ общодост. среда

161 491

 

 

за

скейтборд

99 007

 

 

за

детски площадки

59 864

 

ВРЪБНИЦА

за

Фронт офис

125 000

 

 

за

140СОУ, 610ОУ и 74 СОУ

104 960

 

 

за

детски площадки

60 000

 

ИЛИНДЕН

за

фронт офис

65 300

 

 

за

шахта

75 000

 

 

за

читалище Г. Делчев

45 000

 

 

за

отоплителна инсталация, 51ОДЗ

175 200

 

 

за

3 СОУ

20 500

 

 

за

45 ОУ и ІІ АЕГ дограма

253 332

 

 

за

детска площадка

60 000

 

ИСКЪР

за

Фронт офис

78 500

 

 

за

ОДЗ 4 дог.35/17.08.2007

118 000

 

 

за

осветеление на езеро Дружба

83 826

 

 

за

детски площадки 3 бр.

80 000

 

 

за

допл. за 4 ОУ дог.41-24.09.2007

21 234

 

 

за

спортна площадка за 108 СОУ

40 000

 

 

за

ремонт на  4 ОУ

99 935

 

 

за

санитарен възел на 4  ОУ

3 760

 

ИЗГРЕВ

за

Фронт офис

32 000

 

 

за

119 СОУ , 165 ЦДГ и 105 СОУ

180 000

 

 

за

детска площадка

60 000

 

КР.ПОЛЯНА

за

Фронт офис

25 000

 

 

за

ОУ Св. Наум

276 000

 

 

за

ремонт на читалище Св. Кирил

175 000

 

 

за

92 ОУ

120 000

 

 

за

135 СОУ, ЦДГ

296 379

 

 

за

детска площадка

80 000

 

 

за

Реш468/31.05.2007

388 621

 

КР.СЕЛО

за

Фронт офис

91 500

 

 

за

Дограма за 25 ОУ

436 000

 

 

за

Лифт за инвалиди

37 445

 

 

за

36 СОУ дограма

508 493

 

 

за

общодостъпна следа

22 860

 

 

за

4бр. детски площадки

118 800

 

 

за

спортни площадки

83 700

 

 

за

спортни площадки

104 390

 

 

за

салон за физическо обучение на 34 СОУ

71 162

 

 

за

отоплителна инсталация 19 СОУ

80 705

 

КРЕМИКОВЦИ

за

Фронт офис

128 500

 

 

за

115 ОУ и 117 ОУ салон за физическо обучение

210 000

 

 

за

детски площадки

120 000

 

 

за

канализация 159 ОУ

29 984

 

 

за

възстановени на р. Кремиковци

20 000

 

ЛОЗЕНЕЦ

за

НПМГ, 21 СОУ, 139 ОУ

511 086

 

 

за

детски площадки

59 849

 

 

за

саниране на ЦДГ 166

49 979

 

ЛЮЛИН

за

50 СОУ

830 296

 

 

за

детска ясла 47

391 000

 

 

за

дограма на ЦДГ 97

52 560

 

 

за

детски площадки на 1,7,8 и 9 микрорайон

140 000

 

МЛАДОСТ

за

салон за физическа култура ОДЗ 9,71,26,131

649 746

 

 

за

дограма на 128 СОУ

237 600

 

 

за

детски площадки

139 600

 

НАДЕЖДА

за

16ОУ ремонт ВИК

41 681

 

 

за

54 СОУ, 16 СОУ

95 198

 

 

за

54 СОУ, 153 ПГ

124 433

 

 

за

Фронт офис

153 762

 

 

за

дограма и ремонт на салон за физическо възпитание

50 000

 

 

за

детски площадки

59 713

 

 

за

отоплителна инсталация на 102 СОУ

7 287

 

 

за

ВиК и санитарни възли в 16 ОУ

6 059

 

 

за

фронт офис тръбна мрежа

48 636

 

 

за

дограма на ОДЗ 24

28 209

 

НОВИ ИСКЪР

за

Фронт офис

38 000

 

 

за

Фронт офис

20 000

 

 

за

ремонт на ул. Копривщица

12 000

 

 

за

ремонт на читалище Балша

40 000

 

 

за

Ремонт на чителище Кътина

22 000

 

 

за

ремонт на Отец Паисий

30 000

 

 

за

ремонт на културно инф. център с. Кубратово

11 539

 

 

за

Реш.646/12.07.2007

114 603

 

 

за

177 ОУ, 16 ОУ, 170 ОУ

124 795

 

ОБОРИЩЕ

за

фронт офис

98 500

 

 

за

112 СОУ, 129 ОУ 164 Анг. гимназия

444 985

 

 

за

ЦДГ 150,151

101 603

 

 

за

ЦДГ 150,151

18 396

 

 

за

детски площадки кв.719, ул Искър

59 998

 

ОВЧА КУПЕЛ

за

66 СОУ

104 052

 

 

за

детски площадки

94 950

 

 

за

плувен басейн

126 700

 

 

за

плувен басейн

335

 

ПАНЧАРЕВО

за

мост на р. Ракита

40 000

 

 

за

83ОУ и 71 СОУ

85 000

 

 

за

детски площадки

119 950

 

ПОДУЕНЕ

за

фронт офис

105 000

 

 

за

95СОУ, 130 СОУ, салон за физическо обучение

320 347

 

 

за

детски площадки

75 803

 

СЕРДИКА

за

Фронт офис

181 997

 

 

за

14 СОУ

67 692

 

 

за

общодостъпна среда 29 СОУ

25 000

 

 

за

детски площадки

60 000

 

СЛАТИНА

за

фронт офис

123 200

 

 

за

131 СОУ и ЦДГ 55

224 476

 

 

за

109 ОУ ,31 СОУ и ОДЗ 67

315 737

 

 

за

3 бр. дет площадки

94 900

 

 

за

ЦДГ 183 ОДЗ 61

59 961

 

 

за

ВИК ОДЗ 67

19 860

 

 

за

ремонт на приемна на І РПУ

16 996

 

СРЕДЕЦ

за

127 СОУ, 12 СОУ и 9 фр гимназия

131 876

 

 

за

38 ОУ 127 СОУ, ЦДГ 113

319 528

 

 

за

детски площадки

58 660

 

 

за

детска ясла 23

13 067

 

СТУДЕНТСКА

за

основен ремонт на ОДЗ 10 и 78 и 55 СОУ

40 000

 

 

за

Реш. 468 от 31.05.2007

94 927

 

ТРИАДИЦА

за

фронт офис

15 500

 

 

за

ДКЦ29

50 000

 

 

за

Санитарни възли 121 СОУ

46 979

 

 

за

Общодостъпна среда в 104 ОУ

15 635

 

 

за

121СОУ Измирлиев

207 940

 

 

за

салон за физическо обучение на 121СОУ

62 962

 

 

за

канализация 121 СОУ

17 861

 

 

за

детски площадки

60 000

 

Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия

за

10% отчисление

3 056 496

 

Дирекция Култура и образование

за

Дом на културата Искър

31 500

 

Трансфер от СОАП към Об.гаранционен фонд за малки и ср. предприятия

 

10% отчисление

11 361 359

 

Трансфер от МРРБ  към Нови искър

402 460

 

 

 

 

29 240 033

Всичко по пар. 62-01

 

 

29 240 033

 

5.Възстановените  суми от районите към Столична община от СУСОПФ по параграф 62-02 “ Предоставени трансфери” са  909 093лв.

6.Пар. 64-01”Получени трансфери от ПУДОС”:

 

Трансфери от ПУДОС р-н Възраждане

6 992

Трансфери от ПУДОС р-н Красно село

4 998

Трансфери от ПУДОС р-н Люлин

4 599

Трансфери от ПУДОС р-н Нови искър

4 999

Трансфери от ПУДОС р-н Оборище

300

Трансфери от ПУДОС р-н Овча Купел

98 776

Трансфери от ПУДОС р-н Слатина

4 951

Трансфери от ПУДОС р-н Столична община

1 378 304

 Всичко по 64-00

1 503 919

V. Операции с финансови активи и пасиви

Заеми от чужбина

 

 

 

 

 

Параграф 80-00-  “Заеми  от чужбина” :       

 

 

 

усвояване  по заем от Съвет на Европа  Ромски проект

726 860

погасяване главница  по заем от ЕБВР

-9 666 921

усвояване по заем  от ЯБМС

14 087 895

усвояване по заем  от ЕБВР

12 042 060

Всичко по пар.80-00

17 189 894

 

 

Забележка: 1.Заемът от ЕВБР / Европейска банка за възстановяване и развитие/ е за закупуване на возила за Столичния    градски транспорт /реконструкция на 18 бр. модернизирани български трамваи съгл. Дог.№РД 56260/21.02.2006г./.

                      2.Заемът от ЯБМС /Японска банка за международно сътрудничество/ е за изграждане на Метро София.

Разшифровка на параграф 83-00 “ Заеми от др. банки в страната” към 31/12/2007:

погасяване главница по заем от  Уникредит банк

4 285 713

погасяване главница по заем от  Райфайзен банк

14 714 913

Всичко по пар. 83-00

19 000 626

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

            Изпълнението  на разходите по бюджета на Столична община към 31.12.2007 г. при уточнен план 818 719 056 лв. общо е в размер на   687 761 161лв., от които държавни 204 427 765   лв.,общински –       483 333 396лв.

         Изпълнението по функции е както следва:

                                            

        Функция  Образование”

При разчет 177 291 080лв., изпълнението е 172 300 764лв. или   97,19%.  Характерното в тази функция е, че столичните училища са определени като делегирани от държавата дейности и със средствата от преотстъпения Данък общ доход през изтеклата 2007 г., Столична община нямаше затруднения по отношение на издръжката. В същата функция столичните детски градини се издържаха от собствените средства по бюджета на Столична община.  

       Изпълнението във функция “Образование” на държавни дейности е  132 372 977лв. или 97,95%, а на общинските 26 239 287лв. или 96,09% и дофинансиране на държавни дейности с общински приходи–13 688 500лв. или 92,20%.

       Функция Здравеопазване

       При разчет 30 562 250 лв.,изпълнението e 29 191 501 лв.или 95,51%, от които 12 920 408 лв. държавни дейности и 15 755 675лв. общински дейности, дофинансиране на държавни дейности с общински приходи е в

размер на 515 418лв. Финансирането на столичните болници беше ритмично, съобразено с нуждите и характера на разходите и заложените програми.

       Изпълнението на Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” е 30 391 870лв., при разчет 33 291 308лв., или 91,29%, като за делегираните държавни дейности изпълнението е 24 986 948лв. или 91,47%, за общинските дейности – 3 832 316 лв. и дофинансиране      1 572 606 лв.

       В “Жилищно строителство, комунално стопанство” при разчет      352 577 511 лв., изпълнението е 253 612 025лв. или 71,93%. Издръжката е изцяло разход на общинския бюджет.   С най-висок относителен дял в раздела е дейност “Чистота” – при разчет 99 551 561 лв., изпълнението е     93 785 337 лв. или 94,21%;   Осветление” –     разчет      17 200 000лв., изпълнение    17 150 885 лв. или 99,91%, “Озеленяване” – разчет        8 675 565 лв., изпълнение     7 141 376лв. или 82,32%

       Във функция “Отбрана и сигурност” са отразени разходите за издръжка на Общинска ведомствена полиция и разходите за охрана на заведенията на бюджетна издръжка, извършвана от охранителните фирми “ЕГИДА”ЕАД, ”Командос” и др. ЕАД-София. При разчет            13 216 398лв., изпълнението е 8 307 766лв.,или 62,86%, като  в т. ч.  3 233 070 лв. държавни дейности, 5 068 878лв. общински дейности и 5 818лв. дофинансиране.

       Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”. При разчет 16 774 008лв., изпълнението е 16 218 160лв. или 96,69%. Този раздел отразява издръжката на Столична библиотека, културните домове, Столичните театри и Софийската художествена галерия.

       Функция   Икономически дейности и услуги   -    при  разчет            142 324 746 лв., изпълнението  е 136 332 885лв., в т.ч. са отразени средствата за  преференциални карти за масовия градски транспорт. При разчет   66 600 000 лв., изпълнението е 66 127 261лв. или 99,29%.

       За същата дейност от Републиканския бюджет са преведени компенсации 16 038 617 лв. и 6 300 000 лв. субсидия.

Районните администрации са финансирани, както следва:

При разчет 199 316 805 лв. изпълнението 193 924 235лв. или 97,29%като от тях държавна отговорност 149 265 585лв., или 98,44%; общинска отговорност 44 658 650 лв., или 93,64%.

Към 31.12.2007 г. районните администрации бяха финансирани на 100%, както в държавните, така и за общинските дейности. Неизпълнението на 100% е поради факта, че всички са върнали неусвоени средства като преходен остатък и депонирани суми подлежащи на възстановяване.

Средствата за “Държавна отговорност” се предоставяха ритмично и за финансирането на държавните дейности районните администрации нямаха никакви затруднения.  Така стои въпросът и с дейностите “Общинска отговорност”. Те обезпечаваха разходите на детските градини, общинските администрации, ремонтите на дупките по пътищата и

поддържането на общинския сграден фонд.

           

Изпълнение на разходите по параграфи:

I. Р А З Х О Д И

 

 план

 отчет

Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.

01-00

110 663 236

108 732 728

Други възнагр. и плащания за персонал

02-00

12 996 834

12 059 558

Осигур. вноски от работодатели за ДОО

05-51

22 385 176

20 848 552

Осигур. вноски от работодатели за УПФ

05-52

2 630 603

2 576 806

Здравно-осиг.вноски от работодат.

05-60

4 942 237

4 740 446

Вноски за доп.задължително ос.

05-80

1 642 298

1 633 672

Издръжка:

10-00

340 668 095

319 035 794

   - Храна

10-11

13 790 804

13 612 935

   - Медикаменти

10-12

1 405 041

1 391 182

   - Постелен инвентар

10-13

4 370 630

4 228 697

   - Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ.

10-14

857 668

810 117

   - Материали

10-15

10 350 966

10 172 608

   - Вода, горива и енергия

10-16

28 673 919

27 916 417

   - Разходи за външни услуги

10-20

161 245 493

146 274 494

   - Текущ ремонт

10-30

38 415 147

37 561 949

   - Платени данъци, мита и такси

10-40

1 689 171

1 630 171

   - Командировки в страната

10-51

409 743

293 685

   - Краткоср. командир. в чужбина

10-52

548 255

510 724

   - Дългср. команд. в чужбина

10-53

57 600

54 487

   - Разходи за застраховки

10-62

584 415

538 561

   - Други финансови услуги

10-69

0

0

   - др р-ди заСБКО /без тези по п.02-05

10-91

217 321

43 254

   - Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об.

10-92

303 727

302 950

   - други некл. в др.парагр. разходи

10-98

77 748 195

73 693 563

Стипендии

40-00

1 885 796

1 723 006

Обезщетения и помощи за домакинства

42-00

17 832 785

16 063 680

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

515 647 060

487 414 242

II. СУБСИДИИ:

 

 

 

Субсидии за нефинансови предпр.

43-00

22 007 046

21 954 740

    - за текуща дейност

43-01

6 370 900

6 370 900

  - за осъществяване на болнична помощ

43-02

15 552 977

15 500 671

 

43-09

 

 

Субсидии на организации с нестоп.цел

45-00

3 342 154

3 315 552

ВСИЧКО СУБСИДИИ:

 

25 349 200

25 270 292

III. ДРУГИ

 

 

 

Лихви по заеми от др. банки в страната

22-21

1 905 036

1 905 036

 Лихви по заеми от м/унар.орг.и инст.

26-90

3 070 137

3 070 137

Р-ди за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.

46-00

252 000

189 742

ВСИЧКО ДРУГИ:

 

5 227 173

5 164 915

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

 

 

Основен ремонт на ДМА

51-00

34 326 764

26 985 790

Придобиване на ДМА

52-00

198 905 100

119 392 267

Придобиване на НДА

53-00

2 610 536

1 529 947

Придобиване на земя

54-00

25 747 301

21 903 708

Капиталови трансфери

55-00

2 100 000

100 000

Капиталови разходи (от п.51 до п.55)

51-55

263 689 701

169 911 712

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

809 913 134

687 761 161

НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ

97-00

8 805 922

x

ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):

 

818 719 056

687 761 161

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

С  Решение № 96 от  22.02.2007 г.  на Столичния общински съвет  утвърждава поименен списък за финансиране на   капиталови разходи в размер на 142 489 554 лв.

С писма за промяна на бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет и със заповеди за вътрешни преразпределения на бюджетни кредити и актуализация на бюджета през годината, инвестиционната програма достигна размер 283576 418 лв. в т.ч. 50824 600 лв. кредит от ЯБМС /Японска банка за международно съ-трудничество/, 20 782 000 лв. кредит от ЕБВР, 4 400 618 лв гранд за доставка и монтаж на система за таксуване на пътници в градския транспорт, 775 000 кредит от Банка към Съвета на Европа за изграждане на ромски жилища и 23825299 лв. от второстепенни разпоредители по бюджета.

      За 2007г. за изпълнение на строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване са разходвани средства в размер на 181 594 320 лв. или 64,04 на сто. Ниското изпълнение на сроителната програма се дължи преди всичко от слабото усвояване на средствата по заема за строителство на метрото от фирмата изпълнител „Тайсей” при разчетени 50824 600 лв  са усвоени 14 087 894 лв. Удължаване на крайния срок за доставка на трамваи за 2008 г.  доведе до неусвояване на предварително разчетените средства с 8 739 939 лв. Забавяне на отчуждителните процедури както и процедурите за избор на изпълнители  е причина за неизпълнението на включените в програмата обекти от техническата инфраструктура и високо строителство. Подробно по обекти и източници отчета за изпълнението на програмата за капиталови разходи е показано в Приложение № 5.

      Усвоените средства по програмата за капиталови разходи са разпределени   по източници   както следва:

- целева субсидия от РБ                                          38 917 917 лв

- собствени бюджетни средства,                                      100 369 219 лв.

- извънбюджетни източници /СОПФ/                         11 682 608 лв.

- кредит от ЕБВР /за закупуване на возила

  за градския транспорт                                                12 042 061 лв.

- гранд за доставка и монтаж на система за

  таксуване на пътници в градския транспорт                4 400 618 лв.

- външно финансиране с кредит от ЯБМС          14 087 894 лв.

- кредит от Банка към Съвета на Европа

  за изграждане на ромски жилища                                      94 003 лв.

                1. Целева субсидия                                  38 917 917 лв.

                С  най-голям  процент от субсидията е финансирано закупуването на  метровлакове - 19 558 300 лв. и за изграждане на  Метроучастък  9-10  и МС 10 и продължението към жк”Младост”  -  13 943 024 лв.. С 1 928 848 лв. е финансирано изграждането на детски градини по предписание на ПАБ, с 1 000 000 лв. – основен ремонт на детски градини и социални заведения, с 57 986 лв.- изграждане на светофарни уредби, с 1 432 094 лв.- инвестиционно проектиране и градоустройствени разработки и за закупуване на компютри в читалищата-21 500 лева и други. В края на годината беше преведена допълнителна целева субсидия в размер на 27 500 000 лв. ,от която 15 050 643 лв. остана неусвоена и се прехвърли като преходен остатък за 2008 г. и ще се разходва със същото целево предназначение.

                 2. Собствени бюджетни средства         100 369 219 лв.

                С тези средства е финансирано изграждането на следните обекти: Метро – София  - 11 126 874 лв.;  Жилищно  строителство за обезщетени собственици -  3 358 981  лв.; нови детски градини по предписание на МВР-ПАБ -1 379 183 лв.; Реконструкция  и  модернизация  на  релсов  път по бул.”Шипченски проход”-3 757 616 лв.;изграждане на четириклонно кръстовище в с.Долни Богров-371 828 лв.;реконструкция на бул.”Т.Каблешков”-4 484 313 лв.;други  инфраструктурни  обекти –  4 704 098 лв.;  Закупуване  на  офис  тех-ника,  транспортни средства и обзавеждане  /придобиване  на стопански инвентар /  на   административни  служби    2 286 705 лв.; Инвестиционно проектиране – 2 017 526 лв.; Основен ремонт на училища и детски градини, административни сгради, обекти на културата,  релсов път и  кабелно-контактна мрежа – 13 612 455 лв.;  Градоустройствено проучване и изработване на геодезически и нивелетни проекти  – 703 601 лв.; за придобиване на земя и сгради чрез отчуждаване - 31 213 366 лева и други.

                  3. Трансфери                                            1 901 983 лв.

                  През годината се получиха  трансфери от други ведом-ства за капиталови разходи в размер на 2 432 389 лв. и се изразход-ваха по обекти както следва:

         -  от Министерство на енергетиката и икономиката – изграж-дане  улици около Токуда болница  м.”Борисова градина” до м”Пог-ребите” – 523 679 лв.;

         - от МОСВ  /ПУДООС/ - Реконструкция и модернизация на ПСОВ   „Брезовица”,  Изграждане инженерна инфраструктура по ул”Детелина” и ул.”Витоша”  в кв.”Горубляне” - 1 378 304 лв.;

                                                                                                   

            5.  Външно финансиране с  кредит от          30 624 576лв.

             -   ЕБВР  -  закупуване на возила за градския транспорт- доставка на трамваи  по договор с INECON  GROUP- 12 042 061 лв.;

Със средствата е открит акредитив за разплащане съгласно анекс към договора

             -  гранд за доставка и монтаж на система за таксуване на пътници в градския транспорт – 4 400 618 лв.   

             -  ЯБМС  -  изграждане на обект „Метроучастък 7-9-               14 087 894 лв.

             6. Целеви  средства  за  покриване  на  разлики  в  цени  за  изграждане  на жилища за собственици на отчуждени недвижими имоти  -  1 064 012 лв.. 

   7. Столичен общински приватизационен фонд -  11 682 608 лв.;

                  Средствата от приватизационния фонд са насочени основно към :

           Изграждане продължението на бул.”Андрей Сахаров” от бул.”Др.Цанков до бул.Ал.Малинов”   - 5 800 000 лв.

          За основен ремонт на училища и детски градини,  детски ясли, социални домове и сгради на административни служби на общините      901 168 лв.;

           Изграждане  на  инженерна   инфраструктура  на   пускови    жилищни блокове                                                            320 500 лв.;

           Изграждане на подводящ на гл.клон № 2         549 349 лв.;

           Изграждане на ново улично осветление           803 957 лв.;

           Изграждане на нови светофарни уредби          210 490 лв.;

           Изграждане на нови детски площадки и др      518 281 лв.;

           Реконструкция и изграждане на инфраструктура в гробищни  паркове на територията на София                               186 865 лв.;    

          

По параграфи, разпределението на изразходваните средства е както следва:

                    § 51 00 – Основен ремонт на материални дълготрайни активи – 27 886 958 лв., в т.ч.: 14 736 834 лв. соб-ствени бюджетни средства и целева субсидия по програмата за капиталови разходи на Столична община и 12 248 956 за второ-степенни разпоредители  по бюджета.

           Основният ремонт обхваща основун ремонт на градски булеварди и улици, ремонт на релсов път, ККМ, ремонти в гробищни паркове, подмяна на дограми в училища, детски заведения и административни сгради, ремонт на покриви, конструктивно укрепване на сгради, изграждане на ВОИ,  В и К инсталации и други.

            Разпределението по обекти е:      

                - Основен ремонт на общински сгради         703 413 лв.;

                - Основен ремонт на училища и детски градини                                   6 601 834лв.               

                - Основен ремонт на детски ясли                    274 595 лв.;

                - Основен ремонт на улици                           3 792 411 лв.;

                - Основен ремонт  на  общински  театри  и  сградата на  Софийска градска художествена галерия  и ОКИ          198 731 лв.;

                - Основен ремонт на РП път и кабелно-контактна мрежа -                            2 214 001 лв.

                -  Основен ремонт на гробещни паркове         401 524 лв.

                -  Основен ремонт сгради на МБАЛ                 169 289 лв.

        

От райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Банкя

229 683

Витоша

117 054

Възраждане

297 492

Връбница

104 812

Илинден

558 705

Искър

427 125

Изгрев

208 772

Кр.поляна

1 276 416

Кр.село

1 288 006

Кремиковци

307 683

Лозенец

561 065

Люлин

1 171 210

Младост

637 187

Надежда

445 546

Нови Искър

620 248

Оборище

844 993

Овча купел

354 036

Панчарево

127 864

Подуене

389 905

Сердика

171 298

Слатина

711 832

Средец

629 861

Студентска

134 784

Триадица

370 735

Дирекция Здравеопазване

58 395

Зоопарк-София

10 036

Дирекция Социални дейности

77 197

ОП „Общ градоустр.план”

45 836

Столичен куклен  театър

47 556

Театър „Възраждане”

23 624

                   §  52 00    Придобиване  на  дълготрайни  материални активи – 130 173 707лв., в т.ч.: 112 152 384лв. собствени бюд-жетни средства, целева субсидия и заеми по програмата за капиталови разходи на Столична община и 7 239 883 лв. за второстепенни разпоредители  по бюджета.

                В  този  параграф  с  приоритет е изграждането на Метро – София. Общо  за  двата  метроучастъка  и  закупуването  на  3 бр.  метровлакове са усвоени  58 716 092 лева.                                                                                                                                                        

                За  жилищно  строителство и  изграждане на  жилища на собственици на отчуждени имоти -   3 358 981 лв., а за инженерна инфраструктура на пускови жилищни блокове – 320 500 лв.

                За изграждане на детски градини по предписание на ПАБ и реализиране на 3 от тях – 3 308 031 лв.

                Изграждане  на  жилища за социално слаби  ромски семейства  в кв.”Хр. Ботев”–ІІ-ри етап, – 408 474 лв.             

                         Реконструкция на релсов път и пътни платна по бул.”Шип-ченски проход” в участъка от бул.”Ситняково” до зала  „Универсиада”–3 757 616 лв.  и  други инвестиционни проекти.                            

                         Реконструкция на бул.”Т.Каблешков”- 4 484 313 лв

              В параграф 52- 00 се отнася закупуването на машини и съоръжения:

              - 52 01 – Придобиване на компютри и хардуер -  847 329 лв.;

              - 52 02 -  Придобиване на сгради  - 9 312 699 лв.

              - 52 03 -  Придобиване  на  друго  оборудване,  машини  и съоръжения – 8 214 901 лв.;

              - 52 04- Придобиване на транспортни средства – 20 196 266 лв.;

              - 52 05 -  Придобиване на стопански инвентар – 489 896 лева.

             

       От райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Дирекция Здравеопазване

56 746

Ученическа Спортна Школа

9 135

Столична Библиотека

18 247

Радостен Обреден Дом

34 819

ЗООПАРК

38 288

 Дирекция Социални  дейности

26 703

ОП Социален патронаж

1 188

ОП Гробищни  Паркове

56 030

 ОП Об. Градоустройствен План

15 934

ОП Екоравновесие

40 710

Дирекция Столичен инспекторат

10 964

Дирекция Логистика

9 524

ОП Общински земи и гори

6 282

ОП Туристическо  обслужване

50 484

Дирекция Култура и образование

3 489 755

Малък градски театър

79 545

Куклен театър

26 346

Театър Възраждане

32 896

 

 

Банкя

170 384

Витоша

48 700

Възраждане

175 699

Връбница

206 468

Илинден

147 610

Искър

112 668

Изгрев

93 214

Красна поляна

80 000

Красно село

185 398

Кремиковци

88 029

Лозенец

140 009

Люлин

107 063

Младост

147 883

Надежда

135 671

Нови искър

152 438

Оборище

160 388

Овча купел

307 058

Панчарево

191 869

Подуене

185 787

Сердика

69 322

Слатина

183 009

Средец

90 121

Студентски

57 499

                    

                    § 53 00 – Придобиване на нематериални дълготрайни  активи – 1 529 947 лв. в т.ч.: 1 472 540 лв. собствени бюджетни средства и целева субсидия и 57 407 лв. за второстепенни разпоредители  по бюджета.

                   Средствата по този параграф са усвоени за градоус-тройствени и комуникационни проучвания,  геодезически  работи,  трасиране   на осови мрежи и други- 1 471 601лв.

              -Програмни продукти  58 346 лв.

От райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Красно село

6217

Надежда

744

Нови искър

14760

Оборище

3352

Подуяне

9240

Сердика

8278

Средец

4439

ОП Гробищни паркове

10377

                     §  54 00  -  Придобиване на земя - 21 903 708 лв. в т.ч. от вроростепенни разпоредители по бюджета – 3 040 лв.

                            §  55 00  -  Капиталови трансфери – 100 000 лв.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА

Начално салдо към 01.01.2007  по левовата  сметка  15 874 784лв., начално салдо по валутни сметки 40 728лв. и начално салдо по депозитни сметки 33 133 272лв. Приходи за периода 01.01.2007г. - 31.12.2007г.-   96 414 389лв. или всичко приходи 145 463 173лв. Наличността в края на периода по левовата сметка е 33 069 350лв., по валутната сметка е 53 341лв. и по депозитната сметка е 98 817 824лв.

Основната част от постъпленията по извънбюджетните фондове и сметки е от приватизация на общинска собственост, отнесени по параграф 90-00 -  “Приватизация”  120 719 465лв.

Постъпленията по извънбюджетните сметки на районите са по спечелени проекти по програма “Сократ”- пар.  46-00-“Други помощи дарения и др. безвъзмездно получени суми от чужбина”  49 224лв.

По парграф 63-01 и 63-02 е отразено движението на 91 % от постъпленията от приватизация от СОАП към СУСОПФ. Сумата е    109 323 530 лв.

Приходите /- 28 837 573лв./ по параграф 62-02 представляват:

-17 476 214лв. трансфер от СУСОПФ към райони и поделения и допълват програмата за капиталови разходи на Столична община.

-11 361 359лв. Трансфер от СОАП към Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия

Приходите / 909 093лв./ по параграф 62-01 се възстановени суми от районите от СУСОПФ към Столична община към 31/12/2007г.

Разходите от парагр. 01-00 до парагр. 05-60 са за заплати и осигуровки на СОАП, приети от Столичен общински съвет.

Разходите по параграф 10-00 са основно за издръжка на СОАП и по програма Сократ .

Разходите по параграф 52-00 допълват допълват програмата за капиталови разходи на Столична община.

Наименование

№ на § §

ИБСФ

Изпълнение

 НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

Приходи и доходи от собственост

24-00

1 805 694

Приходи от лихви по тек. банк. с-ки

24-08

1 306

Приходи от лихви по срочни депозити

24-09

1 804 388

Други неданъчни приходи

36-00

970 828

Реализ.курс. р-ки от валут. опеации- нето;

36-01

-1 192

Други неданъчни приходи

36-19

972 020

Други помощи, дарения и др. безвъзм. пол. суми от чужб.

46-70

49 224

 ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

2 825 746

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)

62-00

-27 928 480

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)

62-01

909 093

Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)

62-02

-28 837 573

получени трансфери между извънб. сметки

63-01

109 323 530

предоставени птрансфери между извънб. сметки

63-02

-109 323 530

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

-27 928 480

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

 

 

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки

76-00

 

ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:

 

0

Предоставена вр. финансова помощ

72-00

843 600

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)

 

 

Придобиване на дялове акции и съучастия

70-00

-38 277

Приватизация

90-00

120 719 465

Друго финансиране (+/-)

93-00

-7 665

Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)

95-00

-82 891 731

Ост. в лв. по с-ки от предх. период

95-01

15 874 784

Ост. в лв. по валут.с-ки от предх. период

95-02

40 728

Ост. по сроч. депозити от предх. период в лв.

95-03

33 133 272

Нал.в лв. по с-ки в края на период  в лв.

95-07

-33 069 350

Нал. в лв.по вал.с-ки в края на период

95-08