нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на СОС като Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община
 (
С тази наредба се отменя Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Столична община приета с Решение № 4 по Протокол № 27 от 27.07.2001 г. на Столичния общински съвет)
Изменено наименование с Решение № 135 по Протокол № 8 от 13.03.2008.

Глава І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Столична община (СО), независимо от формите на собственост.

(2) Зелената система на СО е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на СО, чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-мелиоративна функции.

(3) Столичния общински съвет (СОС) чрез бюджета на СО обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските зелени площи.

Глава ІІ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са СОС, кмета на СО и кметовете на райони.

(2) С тази наредба се определят функциите на структурни звена от столичната общинска и районна администрация по отношение на изграждането, поддържането и опазването на зелената система на СО.

Чл. 3. (1) СОС управлява качеството на зелената система на СО въз основа на функционалното предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

(2) Ежегодно, преди приемане на бюджета на СО, СОС определя интензитета на поддържане на зелените площи по формата, определена в Приложение № 1.

Чл. 4. (1) Кметът на СО ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на СО, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.

(2) Кметът на СО или оправомощено от него лице, по реда на § 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на картотекираната растителност по чл. 19, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО).

(3) Кметът на СО може да прехвърля свои правомощия и да възлага свои функции по дейностите свързани със зелената система на ресорния заместник кмет, на кметовете на райони или на ръководителите на поделения от структурата на общинската администрация за случаите, когато това е предвидено с нормативен акт или Устройствения правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация.

(4) Кмета на СО назначава специализиран общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване (СОЕСУТО) за разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система.

Чл. 5. (1) Кметовете на райони:

1.     изпълняват бюджета по дейност “озеленяване” в частта му за района и организират провеждането на необходимите мероприятия;

2.     изпълняват делегирани им от кмета на СО функции.

(2) Специализираните служби по озеленяване към районите:

1.     заверяват заснемането и експертното становище на дървесната растителност в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;

2.     изразяват становище и дават препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;

3.     съгласуват инвестиционните проекти по част “паркоустрояване и благоустрояване”;

4.     извършват проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;

5.     контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставят констативни протоколи;

6.     правят предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 39;

7.     поддържа архив за всички обекти от зелената система в района, съгласувани както от района, така и от ДЗС.

Чл. 6. (1) Директорът на ДЗС:

1.        разработва и предлага на кмета на СО проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;

2.        контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, подържане и опазване на общинските зелени площи;

3.        съгласува визи за проучване и проектиране;

4.        заверява заснемания и изготва експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработването или изменението на ПУП и при издаването на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;

5.        съгласува инвестиционни проекти по част “паркоустройство и благоустройство” за строежи и проектите за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура определените с тази наредба случаи;

6.        дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността;

7.        определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;

8.        изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;

9.        изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

10.   осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от министерства, държавни ведомства, общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;

11.   прави предписания и определя размера на депозити по чл. 39 за зелени площи поддържани от ДЗС;

12.   организира създаването и поддържането на публичен регистър на зелените площи;

13.   поддържа архив от съгласуваните от Дирекцията проекти, и изпраща копия от проектите в съответните райони.

(2) Решенията и предписанията на директора на ДЗС са задължителни за физическите и юридическите лица.

Чл. 7. Главният архитект на СО, чрез ръководените от него дирекции в структурата на СО:

1.     възлага етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане предвижданията на Общия устройствен план (ОУП);

2.     възлага специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;

3.     провежда конкурси и възлага подробни устройствени планове за обекти на Зелената система, при съобразяване на изготвените от ДЗС и приети от СОС програми за изграждане на нови зелени площи;

4.     изработва или възлага изработването на задания за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3;

5.     възлага, когато се изисква по закон, оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с екологичните и санитарно-хигиенни изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

Чл. 8. Специализиран общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване (СОЕСУТО):

1.     разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл. 7, т.т. 1, 2, 3 и 4;

2.     разглежда и приема задания и проекти на подробни устройствени планове за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ заедно с план схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;

3.     разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;

4.     разглежда и се произнася и по други въпроси по изграждането и поддържането на зелената система на СО.

Глава ІІІ

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И при поставяне НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел І

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 9.(1) Планирането на зелената система, се извършва с ОУП и ПУП.

(2) С ОУП на СО и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 10.(1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от СОЕСУТО и от постоянните комисии по устройство на територията и жилищна политика и по опазване на околната среда, земеделие и гори при СОС.

(2) По решение на СОС или на кмета на СО могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.

(3) При разглеждане на заданията по ал. 1 и по ал. 2, с оглед характера на обекта, кметът на СО или председателят на СОС могат да изискат подробният устройствен план да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ.

Чл. 11.Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план и на план-схемите към него.

Чл. 12. Парковете и градините по Приложение № 6, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).

Чл. 13.(1) Въз основа на етапните план-програми за прилагане на ОУП на СО, ДЗС изготвя петгодишни средносрочни и едногодишни краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи.

(2) Програмите по ал. 1 се приемат от СОС и за изпълнението им в бюджета се предвиждат необходимите средства за отчуждаване и изграждане.

Чл. 14. Новоизградените общински зелени площи се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта, но не по – къс от 2 години.

Чл. 15.При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси, застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП на СО.

Раздел ІІ

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл. 16.В озеленените площи е допустимо само застрояването по чл. 12 от ЗУЗСО.

Чл. 17.(1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 18.(1) В незастроените имоти предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само временни обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи спортни и детски площадки, летни естради, атракциони, открити изложбени площи и други открити обекти, съвместими с парковите функции, които заемат до 25% от имотите с площ до 5000м2 и 10% от имотите с площ над 5000м2.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана или подлежаща на картотекиране дървесна растителност.

(3) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

(4) Изключение от допустимите функции за временните обекти по ал. 1 се допуска при използване на незастроените имоти, предвидени за зелени площи, само за производство на декоративна растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл. 50 т.2 от ЗУТ.

(5) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал. 5 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване дейностите по производство на декоративна растителност.

Чл. 19.В застроени имоти предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.

Чл. 20.(1) В имотите, предвидени зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване, могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които общо не могат да надвишават следните размери:

1.     до 9 м2 – за имоти с площ до 1000 м2;

2.     до 12 м2 – за имоти с площ от 1000 м2 до 3000 м2;

3.     до 16 м2 – за имоти с площ от 3000 м2 до 5000 м2;

4.     от 16 до 25 м2 – за имотите с площ над 5000 м2.

(2) Обектите по ал. 1 могат да имат функциите по чл. 12 от ЗУЗСО.

(3) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на дървесна растителност.

Раздел ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)

Чл. 21.(1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55 и чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ОУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

(2) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, когато поставянето на обекта предвижда премахване на дървесна растителност.

(3) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, визите за тях се съгласуват от ДЗС, която поставя изисквания по отношение площта и разполагането им.

Чл. 22.(1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от специализираните служби по озеленяване към районните администрации, когато правомощията по одобряване на ПУП са на кмета на района, а в останалите случаи от ДЗС.

(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 специализираните общински служби изразяват становище, дават препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън рамките на имота.

(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Чл. 23.(1) Молбата за издаване на виза за проектиране за строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване с плътност над 25% се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 22, ал. 1.

(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи, извън тези по ал. 1.

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 22, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от специализираните общински служби към районите, когато визата е издадена от главния архитект на района, а когато визата е издадена от главния архитект на СО – от директора на ДЗС.

(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност са Министерство на земеделието и горите (МЗГ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) или Национален институт за паметници на културата (НИПК), съобразно територията, в която попада имота.

(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.

Чл. 24.(1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи шеста категория, задължително включват част “паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.

(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.

(3) В случай, че службите по ал. 4 не съгласуват част „паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява от главния архитект на СО (района), а се връща на възложителя за преработка, съобразно указанията на службите по ал. 4 и решение на СОЕСУТО (РЕСУТ).

(4) Проектите по част “паркоустройство и благоустройство” се съгласуват от:

1.     ДЗС, когато разрешението за строеж се издава от главния архитект на София;

2.     специализираните служби към районите, когато за обекта се издава разрешение за строеж от главния архитект на района.

Чл. 25.(1) Проектите по част „паркоустройство и благоустройство” („ландшафтна архитектура”) се съгласуват само, когато са спазени:

1.     минималната озеленена площ, съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);

2.     изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

3.     изискванията за дървесна растителност, съставляваща определена част от озеленената площ;

4.     нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;

5.     биологичните изисквания на използваните растителни видове.

(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки и тези на тревна фуга.

(3) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60%  озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,6 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,3 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.

(4) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60% водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50% от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(5) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60% кашпите с размери повече от 0,5 м2 площ и дълбочина над 0,5 м. се включват в озеленената площ на имота като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.

Чл. 26.(1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, специализираните общински служби предписват размера, видовия състав и мястото му.

(2) Гаранционния срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.

Чл. 27.При строителство, разрешение за отсичане на дървесна растителност се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на специализираните служби по озеленяване.

Чл. 28.(1) Изпълнението на предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи (в т.ч. и компенсаторното озеленяване когато е в имота) се извършва в първия възможен посадъчен сезон, през който, съобразно организацията на строителството, в поземления имот могат да се извършват посадъчни работи.

(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.

Чл. 29.За установяване изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване специализираните общински служби по озеленяване съставят констативен протокол.

Чл. 30.(1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация за строежи, за които не е изпълнена част “паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.

(3) При реализация на нови проекти и проекти за реконструкция на благоустройството на уличното пространство, задължително да се предвиждат дърветата от уличното озеленяване и местата за тяхното засаждане.

Глава ІV

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 31.(1) Поддържането на зелените площи е специфична и творческа дейност, която се ръководи и осъществява от специализирано общинско предприятие. Тя е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.

(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледа и преценката се извършват от ДЗС и специализираните служби към районните администрации.

Чл. 32.(1) Според интензивността на поддържане, зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории съгласно Приложение № 1:

І категория – представително поддържане;

ІІ категория – оптимално поддържане;

ІІІ категория – средно поддържане;

ІV категория – частично поддържане;

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

Чл. 33.(1) Организацията по изразходване на определените от СОС средства за поддържане на зелените площи, по възприетите категории и интензитет на поддържане, се извършва от ДЗС и районните администрации, въз основа на одобрените технологични нормативи и разработени годишни технологични план-сметки.

Чл. 34.(1) Контролът върху качеството на извършваната работа по поддържането на общинските зелени площи се извършва от ДЗС и районните администрации, като за извършените проверки се съставя констативен протокол.

(2) ДЗС оказва методическо ръководство върху работата на специализираните служби по озеленяване в районните администрации в дейността им по изпълнение на тази наредба. Препоръките и изискванията и са задължителни.

Глава V

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел І

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл. 35.(1) Всички лица са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2)Опазването на озеленените площи включва:

1.     полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на зелените площи;

2.     недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 36.(1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

1.     строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;

2.     нанасянето на повреди върху растителността;

3.     поставянето по дърветата на рекламнио-информационни елементи или други съоръжения;

4.     ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, съгласно утвърден списък, освен в специално обозначените за целта места;

5.     преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;

6.     нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;

7.     разхождането на свобода на домашни животни, извън определените и обозначените за това места;

8.     замърсяване на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;

9.     предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;

10.   изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;

11.   събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;

12.   насипване на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м. от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, в следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.

13.   паленето на огън;

14.   ползването на зелените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

15.   разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на СО, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.

Чл. 37.(1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на заместник кмета на направление „Зелена система, екология и земеползване”.

(2) За провеждане на мероприятието по ал. 1 се събира такса определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.

Чл. 38.(1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата си територия в обхват до 50 м., както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема на ДЗС.

(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от ДЗС.

Чл. 39.(1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.

(2) След извършване на неотложни аварийни и мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им, “контролира се изпълнението и при нарушения се налагат санкции като гаранционният срок е 2 вегетативни периода”.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключване на възстановителните работи.

Раздел ІІ

ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНАТА И ХРАСТОВАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 40.(1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на СО се опазва по реда на тази наредба.

(2) Тази наредба се отнася и за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата или други, за които има специален закон.

(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън паметници на културата или защитени територии се опазват и по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите, в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии.

Чл. 41.(1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от специализираните общински служби за извършване на огледи, картотекиране и контрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината (района) по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по общ или подробен устройствен план за зелените площи, да премахват или увреждат дървета и храсти, освен в случаите по чл. 42.

(5) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел ІІ и ІІІ от Глава ІІІ и Раздел ІІІ от Глава ІV.

Чл. 42.Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 46, ал. 3.

Чл. 43.(1) За осигуряване на оптимални условия за развитие, дървесната и храстова растителност следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния до сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници. (Приложение № 2).

(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува с ДЗС или районните администрации, а за защитени територии – с НИПК и/или с МОСВ.

Раздел ІІІ

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 44.(1) На територията на СО се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:

1.     при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;

2.     при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;

3.     при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

4.     при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им се допуска при доказана необходимост, след експертно становище.

Чл. 45.(1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от Кмета на СО или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище.

(2) Срокът на валидност на разрешенията е две години.

Чл. 46.(1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, се прави оценка на засегнатата растителност, съгласно тарифа (Приложение № 3), като в разрешението се вписва размера на обезщетението.

(2) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот, освен в случаите по чл. 44 ал. 3.

(3) Дърветата и храстите по чл. 44, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от районната администрация. За премахването им се уведомява ДЗС – за всички случаи, НИПК – в обекти на паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ-София – за дървета, обявени за защитени, в тридневен срок от собственика на терена.

(4) В разрешителния документ се вписват задължения към инвеститора (собственика), произтичащи от акта по отсичането.

Чл. 47.(1) Отрязването на клони, преместването и премахването на растителност, за която има писмено разрешение се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.

(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване се маркира с марка собственост на общината (района) и се издава позволително за транспортирането й, за което се съберат такси.

Чл. 48.(1) Споровете, при липса на съгласие между собствениците за изкореняване или отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията на ползване на неговия имот.

Чл. 49.(1) Заявление (молба) за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване по раздел ІІІ се подава до кмета на района, на чиято територия се намира растителността.

(2) Кметът на район разглежда подадените заявления и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи той изпраща преписката в Дирекция “Зелена система” или на органите на Министерството на околната среда и водите и/или на Националния институт за паметниците на културата, придружена с експертно становище.

(3) Заявлението се подава от собственика на имота, председателя на ОС и ЕС, от заинтересовани физически или юридически лица или упълномощени от тях лица.

(4) Към заявлението се прилага копие от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, решение на ОС и ЕС, квитанция за внесена такса или др. документи.

Чл. 50.(1) При констатиране на липса на основание за издаване на разрешение за кастрене, премахване или преместване на растителност, съответния орган отказва издаването на разрешението.

Глава VІ

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51.Контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от кмета на СО, от заместник кмета на СО по Направление „Зелена система, екология и земеползване”, кметовете на райони, директора на ДЗС и директора на Столичен инспекторат.

Чл. 52.(1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на СО – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер достатъчен за възстановяване на причинените щети.

(2) Обезщетението не се дължи ако в определен от специализираните служби по озеленяване срок виновните лица възстановят причинените щети.

(3) В случаите на премахване, без съгласието на собственика на дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетенията се установяват по съдебен ред.

(4) Размерът на обезщетенията по ал. 1 и ал. 3 се определя по Приложение № 3 и съгласно наредбата по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ.

(5) Не се дължи обезщетение, когато се премахват дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(6) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираните общински служби по озеленяване за сметка на нарушителите.

Чл. 53.(1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от служителите на столичния инспекторат, ДЗС или от съответните специализирани служби по озеленяване към районните администрации.

(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи, които могат да налагат санкции по реда на чл. 54, ал. 5.

(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на СО или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.

(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) Санкциите, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитен природен обект се налагат от органите на МОСВ.

(6) Санкции за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се налагат по Наредбата за организация на движението на територията на СО.

(7) Санкции за монтиране в зелени площи без разрешение на обекти за реклама, търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на наредбата на СОС по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 54.(1) Наказва се с глоба от 1000 до 5 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:

1.        лице, което разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др. без писмено разрешение на компетентния орган;

2.        изпълнителят на новоизградени зелени площи, който в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и не възстанови загиналата растителност;

3.        лице, което отсече повече от определения норматив или допустим брой дървета;

4.        лице, което създава нерегламентирани сметища в територии и имоти предвидени за озеленяване.

(2) Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:

1.     лице, което упражнява спортове в парковете и градините, извън определените за това места, с които застрашава посетителите;

2.     лице, което пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;

3.     лице, което развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;

4.     лице, което пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;

5.     лице, което предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;

6.     лице, което замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;

7.     лице, което извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;

8.     лице, което организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;

9.     лице, което чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;

10.   лице, което поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.

(3) За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 до 500 лв.

(4) При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове,освен в разрешените за целта места се заплаща глоба от 10 до 50 лв.

(5) При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

(6) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 50 000 лв., а за нарушение по ал. 2 – от 500 до 10 000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1.     ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи) е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви включени в зелените площи в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

2.     “Интензитет (степен) на поддържане” – повторяемостта на видовете дейности, според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.

3.     „Специализирани служби по озеленяване” са ДЗС и специализираните служби към районните администрации.

4.     “Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове – Заповед № 107/22.02.1980г. на МРРБ.

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист – от ландшафтен архитект или лесоинженер и съдържа:

1.     Данни за местоположението и собствеността;

2.     Данни за на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1 м. от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;

3.     Заключение с конкретни предложения – да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят, съгласно Наредба № 16 за сервитути на енергийните обекти (ДВ бр.88/08.10.2004г.) .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. В едногодишен срок от влизане в сила на тази наредба в специализираните служби по озеленяване на районните администрации се създава длъжност с квалификационно изискване магистър по ландшафтна архитектура.

§ 5. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба, СОС приема изменение и допълнение на Наредбата за административни такси и цени на услуги в СО, с които се определят таксите по нея.

§ 6. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба, ДЗС прави предложение за промяна в административната структура за осигуряване на управленските, организационните и контролни функции на администрацията за изпълнение на наредбата.

§ 7. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба се назначава Специализиран общински експертен съвет по устройство на територията за озеленяване (СОЕСУТО).

§ 8. В срок от една година от влизане в сила на тази наредба Столичният общински съвет приема категоризация на зелените площи на Столична община по интензитет на поддържане, изготвена от Дирекция “Зелена система” на Столична община.

§ 9. Одобряване на подробни устройствени планове по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и/или на план схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми, в общинските озеленени площи се премахват.

§ 10. С тази наредба се отменя Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Столична община приета с Решение № 4 по Протокол № 27 от 27.07.2001 г. на Столичния общински съвет.

§ 11. Наредбата се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

                                                                                 Председател на СОС

                                                                                       Андрей Иванов

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 нагоре