нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

чл. 21, ал. 1, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА

       (Приета като Приложение № 1 към Решение № 9 на СОС по Протокол № 21 от 19.02.2001 г., доп., Решение № 8 по Протокол № 26 от 23.05.2001 г.)
                                ПРОТОКОЛ № 21
                                19.02.2001 г.
                                 ГРАД СОФИЯ


                                 РЕШЕНИЕ № 9

 По точка 5 от дневния ред - докладна записка № 93-00-52/02.02.2001 г. от Венцеслав Николов - зам. кмет на Столична община, относно приемане на Наредбата за гробищните паркове на територията на Столична община.
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Столичният общински съвет,
                                    РЕШИ:
 1. Приема Наредба за гробищните паркове на територията на Столична община (Приложение № 1).
 2. Утвърждава цени на безплатните услуги, извършвани от ОП "Гробищни паркове" за 2001 г., съгласно ПМС № 8/17.01.2001 г. (Приложение № 2).
 3. Утвърждава цени на платените услуги, извършвани от ОП "Гробищни паркове" за 2001 г., съгласно ПМС № 8/17.01.2001 г. (Приложение № 3).
              Приложение № 1 към решение № 9 по Протокол № 21 от 19.02.2001 г.
 НАРЕДБА за гробищните паркове на територията на столична община
 Раздел I
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Чл. 1.  Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, реда и условията за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Столичната община.
 Чл. 2.  (1) Гробищните паркове са обществените терени със специално предназначение.  Те са публична общинска собственост по силата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС.
 (2) На територията на Столична община действат:
 1.  Централният Софийски гробищен парк с крематориум:
 2.  Гробищните паркове в кварталите: "Малашевци", "Бакърена фабрика", "Горна баня", "Бояна", "Княжево", "Драгалевци", "Симеоново", "Дървеница";
 3.  Гробищните паркове в градовете Банкя, Бухово и Нови Искър, както и в населените места, включени в границите на столичните райони "Искър", "Витоша", "Овча купел", "Връбница", "Нови Искър", "Кремиковци", "Панчарево" и "Банкя".
 Чл. 3.  Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите гробищни паркове и гробища на територията на Столичната община става с решение на Столичния общински съвет (СОС).
 Чл. 4.  (1) Паркоустройственият гробищен план се приема и при нужда изменя от СОС.
 (2) С плана по предходната алинея са определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата на урновите стени. Парцелите се разделят на редове, които са броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север.  Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.
 (3) Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават във всички гробищни паркове и гробища на територията на общината, съобразно с утвърдените проекти по ал. 1.
 (4) Допуска се обособяването на отделни парцели за различните религиозни общности и етнически групи.
 Чл. 5.  Гробищните паркове на територията на Столична община, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват и опазват от общинско предприятие "гробищни паркове", съгласно утвърден от сос правилник.
 Чл. 6.  (1) Култовите сгради в гробищните паркове се управляват от ръководствата на съответните религиозни общности.
 (2) Парцелите в централния гробищен парк, в които са погребани военни чинове на други държави, се управляват и стопанисват от съответните дипломатически представителства.
 (3) Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по предходните алинеи са съгласуват предварително с директора на ОП "Гробищни паркове" и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности.
 Раздел II
 ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
 Чл. 7.  (1) Гробните места обхващат: обикновени гробове, урнови гробове, урнови ниши и фамилни гробни места (гробници) състоящи се от два и повече гроба.
 (2) Обикновените гробове са обособени части от парка или гробището съгласно с изискванията на Наредба № 21 на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 92/84 г., изм. бр. 63/93 г.) за полагане на ковчега с тялото на покойника.
 (3) Урновите гробове са обособени в определени размери части от гробищния парк или гробище за полагане на една или повече урни с праха на покойници.
 (4) Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени (урнови стени) в определени размери, за полагането на урни с праха на покойници.
 (5) Размерите на урновите стени и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.
 (6) Урна с праха на покойник може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или в обикновен гроб.
 (7) Предоставянето на нови гробни места става само с разрешение на кмета на СО или упълномощено от него длъжностно лице.
 Чл. 8.  (1) С полагането на покойник или на урна с праха му в гроб или в урнова ниша, за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване.
 (2) Правото на гробоползване е срочно освен в случаите на възмездно придобиване на ползуването за вечни времена.
 (3) Правото на ползуване на урнова ниша е безсрочно и може да се загуби само ако правоимащите лица изнесат урната с праха на наследодателя с разрешение на директора на ОП "Гробищни паркове".
 (4) Безсрочно право на гробоползване може да се придобие от гробоползуватели с редовно поддържани благоустроени с трайни паметници гробни места, след заплащане на определените в ЗМДТ и от Столичния общински съвет такси.
 Чл. 9.  Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползуване и в гробното място може да се извърши погребението при условията на чл. 12, ОП "Гробищни паркове" няма задължение да осигури ново гробно място.
 Чл. 10.  (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.
 (2) Безвъзмездното преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват с писмено заявление до директора на ОП "Гробищни паркове" с нотариална заверка на подписите на заявителите.  Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.
 Чл. 11.  (1) Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на фамилна гробница обхваща:
 1.  Извършване на последващи погребения в него (нея) по реда и при условията на тази Наредба.
 2.  Поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му.
 3.  Засаждане на декоративни цветя и треви.
 4.  Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
 (2) Правото на ползуване на урнова ниша обхваща:
 1.  Извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази наредба.
 2.  Поставяне на табела с изписване на името на покойника, на датите на раждането и смъртта му и фотокерамичен портрет с лика му.
 3.  Полагане на цветя в монтирана край нишата ваза.
 4.  Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
 (3) Индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на фамилни гробници от ползувателите им или от инициативни граждански комитети и организации се допуска след съгласуване с директора на ОП "Гробищни паркове".
 Чл. 12.  Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се разрешава преди изтичането на шест и половина или на 8 години от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.
 Чл. 13.  В централните Софийски гробища повторни погребения се разрешават след изтичането на 6,5 години от предишно полагане на покойник с изключение на парцели от № 1 до № 10, от № 25 до № 34, от № 44 до № 53 и от № 80 до № 90, в които почвените условия са неблагоприятни за разпадане на органичната материя поради наличие на високи подпочвени води, поради което срокът за повторно погребение в тях е осем години.
 Чл. 14.  (1) Правото на ползване може да бъде продължено за срок от десет години, като правоимащите лица по членове 8 и 15 заплатят определената от Столичния общински съвет такса, но не по-късно от 12 месеца след изтичане сроковете по предходния член.
 (2) Правото гробоползване може да се продължава периодически на всеки десет години, ако правоимащите заплатят съответните такси преди изтичането на срока.
 (3) Директорът на ОП "Гробищни паркове" може да разреши възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока му ако се увери, че просрочването на плащане на определената такса се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен паметник.
 Чл. 15.  (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по членове 8 и 14 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица.  В тези случаи се продължава правото на гробоползване и за наследниците на първия погребан.
 (2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно правото на гробоползване, след като декларират писмено пред гробищната администрация, че първият погребан няма наследници.
 Чл. 16.  За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството (ЗН).
 Чл. 17.  Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на членове 14 и 15, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено разпореждане на директора на ОП "Гробищни паркове". Останките от погребания се изваждат и заравят в общ гроб, освен ако близки на покойника пожелаят те да бъдат кремирани.
 Раздел III
 ПОГРЕБЕНИЯ, КРЕМАЦИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ
 Чл. 18.  (1) В гробищните паркове на София се погребват покойници с постоянно местопребиваване приживе в столицата, със столична адресна регистрация.
 (2) В гробищата на останалите населени места на територията на Столична община се погребват починали техни жители, както и обитатели на тези селища към датата на смъртта им, ако погребването им в гробище по тяхното местожителство е невъзможно или много затруднително.
 (3) Покойници - чужди граждани се погребват в гробищния парк или в гробището на населеното място, в което са починали, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.
 Чл. 19.  Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази наредба.  Религиозните погребални ритуали са допустими доколкото не противоречат на Наредбата.
 Чл. 20.  (1) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от настъпването на смъртта, при съхраняване на трупа в хладилна камера.
 (2) Близките на починалото лице или съответно болнично заведение, в което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането й да уведомят съответното длъжностно лице по гражданското състояние в ОП "Гробищни паркове", като представят медицинското свидетелство за настъпилата смърт и личния паспорт на покойника за съставянето на смъртен акт.
 Чл. 21.  (1) Кремация на трупа на покойника се извършва:
 1.  По искане приживе на покойника в саморъчно написано или подписано волеизявление;
 2.  По искане на роднините му в следната последователност:
 а) преживелият съпруг;
 б) децата на покойника ако са пълнолетни;
 в) родители;
 г) братята и сестрите;
 д) внуците и правнуците;
 е) низходящите на братята и сестрите;
 ж) лицата, при които покойникът е живял към датата на смъртта.
 (2) При разногласие между роднините от една и съща група натежава искането на този, при когото покойникът е живял до настъпването на смъртта. Когато покойникът не е живял при нито едно от лицата посочени в предходната алинея, искането за кремиране се решава с обикновено мнозинство от роднините в съответната група.  Ако и в този случай не се постигне съгласие, се извършва кремация.
 Чл. 22.  На починали чужди граждани кремация се извършва когато не е постъпило писмено искане за изпращане на трупа в съответната страна и е дадено писменото съгласие на съответното дипломатическо представителство.
 Чл. 23.  Кремацията е задължителна за покойници:
 1.  Починали от остри заразни болести.
 2.  Чийто тела са били използвани за анатомични опити, разрешени по съответния ред и изричното указание на съответните органи.
 3.  За погребването на които не е постъпила заявка в срок от 48 часа след настъпването на смъртта и ако има талон за кремиране от съответното здравно заведение, в което смъртта е настъпила.
 Чл. 24.  При искане за кремиране на починали лица, както в домашни условия, така и в болнични заведения, се представя медицинско заключение от лекаря, установил смъртта, че няма данни за насилствена смърт.
 Чл. 25.  (1) В случай на съмнение за насилствена смърт, лекарят констатирал наличието й незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Погребението се разрешава след извършването на предписаните от съответните органи действия.
 (2) Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен от органите на предварителното съдебно-наказателно производство на местопроизшествието.
 (3) В случаите по предходната алинея, ако за изясняване на причините и на обстоятелствата по смъртта има образувано по надлежния ред предварително производство, кремация на трупа не се разрешава.
 Чл. 26.  (1) При кремирането на трупа не се разрешава поставянето в ковчега на негорими или на трудно горими предмети.  За поставени и недекларирани писмено ценности в ковчега на покойника, ОП "Гробищни паркове" не носи материална отговорност.
 (2) Писмено декларираните от близките на покойника ценности, поставени от тях в погребалния ковчег по време на траурния ритуал, се съхраняват от гробищната администрация до времето за погребване или кремация на трупа.  За тази цел се съставя протокол-опис на положените в ковчега ценности и копие от разписката се предоставя на близките.  ОП "Гробищни паркове" не носи материална отговорност за декларирани, но неполучени обратно ценности в срок от 30 дни от извършване на кремацията.
 Чл. 27.  (1) В крематориума се води регистър със следните данни за кремираните покойници:
 1.  Пореден номер;
 2.  Трите имена на покойника отразени в смъртният акт;
 3.  Датата на смъртта и номера на смъртния акт;
 4.  Входящ номер и дата на искането за кремация и от кого е подадено;
 5.  Дата на кремирането на трупа;
 6.  Мястото на урнополагането.
 (2) Преди кремирането, на ковчега се поставя табелка от устойчив материал с означение на поредния номер по регистъра.  Същият номер се поставя и върху урната с праха н покойника.
 (3) За извършената кремация ОП "Гробищни паркове" издава на правоимащите лица съответно удостоверение.
 Чл. 28.  Прахът на покойника се поставя в урна, която се съхранява в крематориума до урнополагането, но не по-късно от три месеца от деня на кремацията.
 Чл. 29.  (1) Урните с праха на покойниците се полагат (предават на близките им за полагане) от длъжностно лице на крематориума само на определеното от гробищната администрация място (в урнова ниша, в урнов или в обикновен гроб).
 (2) Пренасянето на урна с праха на покойника от крематориума до гробище в населеното място по чл. 2, ал. 2, т. 3 или в друго селище в страната по искане на правоимащите лица, посочени в чл. 21, ал. 1, т. 2 става по служебен път, след като заинтересованите лица представят писмено съгласие на управителя на съответното извънстолично гробище.  За пренасянето на урната в чужбина трябва да бъде представено писменото съгласие на съответната дипломатическа служба.
 Чл. 30.  (1) Когато урнополагането не се извърши по вина на заинтересованите лица по чл. 21, ал. 1, т. 2, урната с праха на покойника се заравя в определени от гробищната администрация полета в гробищния парк или гробище.  В тези полета се полагат и урните с праха на кремирани кости на покойници, извадени от гробни места с погасеното право на ползване.
 (2) Преди полаганото на урните в погребалните полета по реда на предходната алинея, се съставя протокол-опис с трите имена на покойниците и датата на урнополаганото.  Тези протокол-описи се съхраняват в крематориума.
 Чл. 31.  По искане на лицата, посочени в чл. 21, ал. 1, т. 2 допуска се кремиране на тленните останки на покойник, погребан в обикновен гроб преди повече от 8 години.  В този случай правото на ползване върху освободеното гробно място се погасява.
 Чл. 32.  В урновата шина не се разрешава поставянето на други предмети освен урната с праха на покойника.
 Чл. 33.  (1) Безплатните погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби.
 (2) Безплатните услуги включват:
 1.  издаване на смъртен акт;
 2.  отпечатване на 5 бр. некролози;
 3.  осигуряване на ковчег;
 4.  превоз на покойник;
 5.  осигуряване на надгробен знак;
 6.  изкопаване и зариване на гробно място или кремация, в т. ч. урна и урнополагане.
 (3) Услугите по ал. 2 се заплащат от Столична община срещу издадена фактура на ОП "Гробищни паркове". Редът за издаване и осребряване на фактурите се определя от кмета на Столична община.
 Раздел IV
 ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
 Чл. 34.  Посещения в гробищните паркове се допускат:
 1.  За времето от 1 април до 30 септември
 - от 7.00  до 19.00  часа
 2.  За времето от 1 октомври до 31 март
 - от 8.00  до 17.00  часа
 Чл. 35.  В гробищните паркове се забранява:
 1.  посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;
 2.  въвеждането на кучета, на домашни и други животни;
 3.  извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове, с заключение на:
 а) дейностите, извършвани от ОП "Гробищни паркове";
 б) продажбата на религиозни потреби в култовите сгради на съответните религиозни общности.
 4.  ремонтно-строителна дейност без разрешение на директора на ОП "Гробищни паркове";
 5.  приготовляването на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и пътищата, без разрешение на директора на ОП "Гробищни паркове";
 6.  отсичането на дървета без разрешение на директора на ОП "Гробищни паркове";
 7.  производство и ремонт на каменни изделия и каменоделски услуги.
 Чл. 36.  Достъп на пътни превозни средства на територията н гробищните паркове се осъществява съгласно определените от СОС такси и в съответствие с разпореждане на директора на ОП "Гробищни паркове".
 Чл. 37.  Не се разрешава извън определение за целта места:
 1.  изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя;
 2.  паленето на огън и изгарянето на отпадъци;
 3.  разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др.  подобни;
 4.  засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места.
 Чл. 38.  (1) Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.
 (2) Ползвателите на гробни места са длъжни да ги благоустроят и поддържат в добър вид.
 Чл. 39.  (1) Гробните места, за които не са плащани таксите по чл. 14, и са напълно запустели, остават на разположение на ОП "Гробищни паркове" и се предоставят за други погребения.
 (2) Счупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробните места по нареждане на директора на ОП "Гробищни паркове".
 Раздел V
 КОНТРОЛ И САНКЦИИ
 Чл. 40. (1) Директорът на ОП "Гробищни паркове" е длъжен да упражнява ежедневен контрол върху спазването на Наредбата, Правилника за организацията и дейността на ОП "Гробищни паркове", действащите нормативни актове и решенията на СОС.
 (2) При констатиране на нередности и нарушения директорът на ОП "Гробищни паркови" с длъжен да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване.
 Чл. 41.  (1) Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от директора на ОП "Гробищни паркове", а наказателните постановления се издават от кмета на СО или от упълномощено от него длъжностно лице от столичната общинска администрация.
 (2) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановения и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
 (3) За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат глоби в размер до 500 (петстотин) лева.
 Чл. 42.  За изградените и монтирани временни обекти и съоръжения на територията на гробищните паркове за извършване на дейности, за които съществува забрана в чл. 35 на настоящата Наредба, след 30.05.2001 г. се предприемат принудителните мерки за премахването им, предвидени в нормативните актове.
 Раздел VI
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 § 1.  Отменя Наредбата за гробищните паркове на територията на СГО. (Приета с Решение № 6 по Протокол № 73 от 20.09.1995 г., изм. с Решение № 37 по Протокол № 8 от 14.03.2000  г.)
 § 2.  Придобитите при действието на отменената наредба права на гробоползване се запазват.
 § 3.  Наредбата е приета от Столичния общински съвет с решение № 9 по протокол № 21 от 19.02.2001 г. на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.
          Приложение № 2 към Решение № 9 по протокол № 21 от 19.02.2001 г.
 ЦЕНОРАЗПИС НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ"
            ПРЕЗ 2001 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ПМС № 8/17.01.2001 ГОДИНА

1. Издаване на смъртен акт                       

2.74 лв.

2. Некролози - 5 броя                            

5.00 лв.

3. Ковчег обикновен 2.00/0.65                   

23.00 лв.

4. Ковчег обикновен (детски) 1.00/0.40          

10.00 лв.

5. Превоз на покойник                           

25.44 лв.

6. Надгробен знак - кръст                        

 3.38 лв

7. Изкопаване и зариване на гробно място        

50.16 лв.

8. Урна обикновена                              

13.00 лв.

9.Урнополагане 

21.19 лв.

10. Кремация                                     

84.47 лв.

11. (Нова - Решение № 8 по Протокол № 26 от
        23.05.2001 г.) Организация на погребение     

10.00 лв.


     В стойността на услугите не е включен ДДС
            Приложение № 3 към Решение № 9 по протокол № 21 от 19.02.2001 г.
 ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОП \"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ\"
                               ПРЕЗ 2001 ГОДИНА

1. Акт за смърт                                        

2.74лв.

2. Административно обслужване при организиране на погребение          

8.69лв.

3. Ковчег обикновен

 

    - 2.00/0.65                                           

23.00лв.

    - 1.00/0.45                                             

10.00лв.

4. Надгробен знак

 

    - кръст                                                     

3.38 лв.

    - пирамида                                              

5.38 лв.

5. Урна                                                  

13.00лв.

6. Урнова касета                                   

47.00лв.

7. Изработване на некролози - 10 бр. 

12.01лв.

8. Обличане в ТОД                               

20.00лв.

9. Обличане извън ТОД                       

25.00лв.

10. Преработка на погребение              

15.00лв.

11. Извозване от адрес или болн. заведение              

15.00лв.

12. Транспортиране на несофийски жител, починал на територията на София,  за погребение в провинцията                                 

1.00лв./км.

13. Разпечатване на ковчег от чужбина                   

20.00 лв.

14. Разпечатване на ковчег с ламаринен обков            

30.00 лв.

15. Сваляне на покойник за първи етаж                    

5.00 лв.

     -за всеки следващ етаж                              

+ 3.00 лв.

16. Съхранение в хладилна камера - за 1 ден             

10.00 лв.

17. Съхранение в дом покойник - за 1 ден                 

5.00 лв.

18. Бръснене                                             

3.00 лв.

19. Гримиране                                            

2.50 лв.

20. Аранжиране                                           

5.00 лв.

21. Драпиране                                            

5.00 лв.

22. Вадене на корона                                     

5.00 лв.

23. Вадене на мост                                      

10.00 лв.

24. Граждански ритуал                                   

23.42 лв.

25. Механично озвучаване                                 

6.00 лв

26. Ползване салон за помени - 30 мин

 

      -ЦСГ 

10.00 лв.

      -квартални гробища                                    

5.00 лв

27. Катафалка - извозване до гр. място                  

14.47 лв.

28. Луксозна катафалка \"Чайка\"

 

     -ЦСГ 

33.34 лв.

     -квартални гробища                                   

41.67 лв.

29. Почистване на стар, неподдържан гроб при погребение с отстраняване на:

     -дърво  

38.00 + 41.85 лв.

     -бетон  

38.00 + 64.00 лв.

     -храсти  

38.00 + 11.58 лв.

     -клони 

38.00 + 20.00 лв

30. Изкопаване и зариване на гробно място               

50.16 лв.

31. Събиране на кости в торбичка (при погребение в старо гробно място

15.00 лв.

32. Кремация                                                  

84.47 лв.

33. Урнополагане в урнова ниша                

21.19 лв.

34. Урнополагане в гроб                          

21.19 лв.

35. Вадене урна от урнова ниша                    

10.00 лв.

36. Вадене урна от гроб                                 

21.19 лв.

37. Преработка на урнополагане                   

10.00 лв.

38. Ексхумация                                             

240.00 лв.

39. Равненка                                                   

15.00 лв.


        В стойността на услугите не е включен ДДС.
                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) А. Николов


нагоре