нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община
(Приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 на Столичния общински съвет)

Глава I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община.

Чл. 2. Данните и справките отразяват предвижданията за частите от територията на Столична община, определени от общия устройствен план (ОУП) на Столична община и правилата и нормативите за неговото прилагане.                                    -

Чл. 3. Предоставянето на данни и издаването на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община се извършва в съответствие с тази наредба, Закона за устройството и застрояването на Столична община, както и правилата, установени със Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване (приета с ПМС № 246 от 13.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г.).

Глава II
Обхват на данните и видове справки

Чл. 4. (1) В обхвата на данните, които се предоставят, се включват:
1. устройствената категория по ОУП - вид територия, устройствена зона или самостоятелен терен;
2. буквеният индекс на устройствената категория;
3. устройствените параметри за зоната или самостоятелния терен -максимална плътност на застрояване (в процент), максимален Кинт, минимална озеленена площ (в процент) и максимална кота корниз (в метри);
4.  предназначение, основни и допълващи функции и ограничения.

(2) В обхвата по ал. 1 не се включват данните за съответствието на влезлите в сила или одобрените до датата на влизане в сила на Закона за устройството и застрояването на Столична община подробни устройствени планове с разпоредбите на закона, предвижданията на общия устройствен план и на правилата и нормативите за неговото прилагане.

Чл. 5. (1) Справките за предвижданията на общия устройствен план на Столична община се предоставят за определен поземлен имот, за посочени от заявителя група имоти или част от територията на Столична община.

(2)  Справките са писмени и устни.

(3)  Писмените справки могат да бъдат:
1. издаване на удостоверение за устройствен статут на определен имот или група имоти по ОУП, съдържащо данните по чл. 4, ал. 1;
2. издаване на удостоверение за устройствен статут на определен имот или група имоти по ОУП, съдържащо данните по чл. 4, ал. 1 и придружено с извадка - копие от плана;
3. извадка - копие от ОУП за част от територията на Столична община, съдържаща данните по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 6. Извадките - копия от ОУП могат да се предоставят и като извадка в цифров вид на данните за ОУП, съдържащи се в информационната система на кадастралните и устройствените планове на Столична община.

Глава III
Условия и ред за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план на Столична община

Раздел I
Източници за предоставяне на данни и за издаване на справки

Чл. 7. (1) За предоставянето на данни и за издаването на справки по тази глава се използват данните от съхраняваното в Столична община заверено копие на графичната част на ОУП и приложенията към него, както и съответстващите им данни от цифровия вид на ОУП, съдържащи се в информационната система на кадастралните и устройствените планове на Столична община.

(2) При несъответствие между данните от графичния и цифровия вид на ОУП, за меродавни се считат данните от графичния план.

Чл.8. (1) Съответствието на данните от цифровия вид на ОУП, съдържащи се в информационната система на кадастралните и устройствените планове на Столична община с данните от съхраняваното в Столична община заверено копие на графичната част на ОУП и приложенията към него се проверява от комисия, назначена със заповед на Главния архитект на Столична община.

(2)   Проверките от комисията се извършват на всеки шест месеца, както и при постъпване на данни за несъответствия.

(3)   За резултатите от проверката комисията съставя протокол. При откриване на несъответствия комисията взема решение за отстраняването им. Протоколът на комисията се утвърждава от Главния архитект на Столична община.

(4)  При констатиране на несъответствия по реда на предходните
алинеи, както и в случаите на влизане в сила на изменения на ОУП, промените в данните от цифровия вид на ОУП се извършват след разрешение на Главния архитект на Столична община.

Раздел II
Условия и ред за предоставяне на данни и за издаване на справки от администрацията на Столична община

Чл. 9. (1) Предоставянето на данни и издаването на справки за предвижданията по ОУП е част от дейността по предоставяне на административни услуги, извършвана от администрацията на Столична община.

(2) Административното обслужване по ал. 1 се извършва в дирекция "Архитектура и градоустройство" на Столична община и включва предоставянето на устни справки и изготвянето на писмени справки по чл. 5, ал. 3.

(3) Издаването на удостоверенията за устройствен статут по ОУП се извършва от Главния архитект на Столична община.

(4) Заверяването на извадките - копия от ОУП се извършва от Главния архитект на Столична община или определени с негова заповед длъжностни лица.

Чл. 10. (1) Писмените справки се извършват по писмено искане на заявителя за съответната административна услуга до Главния архитект на Столична община.

(2)  В искането се посочват:
1.  името /наименованието/ и адреса на лицето, от което изхожда искането;
2. вида на исканата услуга;
3. изчерпателна индивидуализация по кадастрален, устройствен план или по картата на възстановената собственост за имота, съответно групата имоти или частта от територията, за която се иска извършването на справка или приложена скица.
4. дата и подпис на заявителя.

(3) Искането се изпълнява след изясняване на всички факти и обстоятелства, които са от значение за извършване на заявената услуга.

(4) Служителите в дирекция "Архитектура и градоустройство" на Столична община, на които е възложено изпълнението на исканата услуга, имат право да изискват предоставянето на информация и/или документи от другите звена в администрацията на Столична община, когато те са необходими за извършване на съответната услуга.

(5) Срокът за извършване на заявената услуга е 15 дни от постъпване на искането. В случаите, когато е необходимо събирането на допълнителна информация и/или документи, услугата се извършва до един месец от постъпване на искането.

(6) Писмените справки се получават след представяне на документ, удостоверяващ платената цена за услугата.

Чл. 11. Устните справки се извършват по устно искане на заявителя на услугата и се предоставят от определени със заповед на Главния архитект на Столична община длъжностни лица от дирекция "Архитектура и градоустройство" на Столична община в рамките на установеното приемно време.

Чл. 12. За извършването на услуги по тази глава се заплащат цени в размер и по ред, определени с приетата от Столичния общински съвет наредба по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел III
Условия и ред за предоставяне на данни и за издаване на справки от информационната система на кадастралните и устройствените планове на Столична община

Чл. 13. (1) Предоставянето на данни и издаването на справки от информационната система на кадастралните и устройствените планове на Столична община относно предвижданията на ОУП се извършва от лицето, на което е възложено поддържането на информационната система.

(2) Услугите по ал. 1 се извършват чрез предоставяне на справка за устройствен статут на определен имот по ОУП, съдържаща данните по чл. 4, ал. 1 и придружена с извадка - копие от плана или на извадка - копие от ОУП за част от територията на Столична община - в графичен, съответно текстов вид, както и чрез предоставяне на отдалечен достъп до данните за ОУП, съдържащи се в информационната система на кадастралните и устройствените планове на Столична община.

Чл. 14. (1) Услугите, предоставяни чрез отдалечен достъп могат да бъдат писмена справка за устройствения статут на определен поземлен имот по ОУП, съдържаща данните по чл. 4, ал. 1 и придружена с извадка - копие от плана или устна справка под формата на визуализация на данните на екран и се осъществяват посредством:
1. интернет приложение за достъп до данните в информационната система;
2. телекомуникационна свързаност с потребителя чрез наети линии от обществени далекосъобщителни оператори;
3. устройства за отдалечен достъп до данните - терминали за
наблюдение на данните, поставени на места за публичен достъп, определени от Главния архитект на Столична община.

(2) Използването на услугите от потребителите се осъществява чрез предоставяне на регламентирани права на достъп.

(3)  Телекомуникационната или интернет свързаността са задължения на потребителя на данните и се осъществяват за негова сметка.

(4)  За отдалечения достъп до данните потребителят използва собствено оборудване, което следва да притежава необходимите сертификати, съгласно изискванията на българското законодателство.

Чл. 15. (1) Предоставянето на данни и издаването на справки за предвижданията на ОУП от информационната система на кадастралните и устройствените планове на Столична община се извършват при условия на общодостъпност и равнопоставеност на всички потребители на услугите и в съответствие с условията за предоставянето им, определени от лицето, на което е възложено поддържането на информационната система.

(2) От приходите за извършените услуги по ал. 1 лицето, на което е възложено поддържането на информационната система, превежда ежемесечно на Столична община сумата, съответстваща на стойността на извършените за предходния месец услуги, определена съобразно цените на съответните услуги, регламентирани с наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 16. Лицето по чл. 13, ал. 1 е длъжно да обезпечи сигурността и защитата на данните за ОУП в поддържаната от него информационна система.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Група имоти" е съвкупност от не повече от десет съседни поземлени имота.
2. „Цифров вид на ОУП" е дигитален запис в определен формат на пълното съдържание на графичната част на ОУП върху магнитен, оптически или друг технически носител, който чрез компютърна обработка позволява възпроизвеждане върху екран или традиционен носител на данни.
3. „Устройствен статут по ОУП" е устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването и показателите за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и самостоятелни терени.
4. „Информационна система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на определени данни.
5. „Интернет" е глобална информационна мрежа и инфраструктура за свързване на компютри и компютърни мрежи.
6. „Интернет приложение" е компютърна програма, осигуряваща възможност за достъп на потребителя и генериране на данни, съдържащи се в определена информационна система.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 3 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.

§ 2. Издаването на указания по прилагането на наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, се възлагат на Главния архитект на Столичната община.

§ 3. Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й от Столичен общински съвет.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                 Владимир Кисьовнагоре