нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
(Приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011; изм. и доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 05.04.2012; изм. с Решение № 606 по Протокол № 31 от 06.12.2012)

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.(1) Тази наредба определя реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на община­та, кметовете на райони и кметовете на кметства.

(2) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението й, за нуждите, за които е предоставена, публично и прозрачно.

(3) Наредбата не се прилага:

1.   при разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за прива­тизация и следприватизационен контрол;

2.   при упражняване правата на Столична община (СО) върху общинската част от капитала на търговски дружества с общинско участие и върху капитала на едноличните търговски дружества;

(4) С отделни наредби на Столичен общински съвет (СОС) се уреждат реда и условията за:

1. преместваемите обекти, рекламните елементи и рекламната дейност на територията на СО;

2.   изграждане и управление на зелената система на СО;

3.   гробищните паркове;

4.   цените при сделки с недвижимите имоти на СО;

5.   провеждане на търговска дейност на територията на СО;

6.   учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собстве­ност на общината в търговски дружества;

7.   провеждане на търгове и конкурси за управление и разпореждане с общинска собственост;

8.   провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионер.

9.   получаване и управление на дарения;

10.  придобиване, управление и разпореждане със спортни имоти и съоръжения на територията на СО.

11.  управлението на водите, водните обекти и водностопанските системи и съо­ръжения.

Чл. 2. (1) Общинската собственост е публична и частна.

(2)   Публична общинска собственост са имотите, определени със закон или обя­вени от СОС за такива.

(3)   Промяна в характера на обектите на общинската собственост от публична в частна и обратно, се извършва с решение на СОС, с изключение на имотите, публична общинска собственост, определени за такива със закон.

(4)   Решенията за промяна на характера на собствеността от публична в частна, се вземат от СОС с мнозинство 2/3 от броя на общинските съветници.

(5)   Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят доклади с проекти за решения в СОС. Предложенията тряб­ва да съдържат конкретните мотиви за промяната, акт за общинска собственост, скица от действащия подробен устройствен план или действащата кадастрална карта и скица по чл. 16 от ЗКИР, и становище на съответния кмет на район.

Чл. 3. Всички решения на СОС по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, освен когато със закон е предвидено друго.

Чл. 4. (1) Кметовете на райони правят предложения до кмета на СО, в срок до 30 декември, за имотите на тяхна територия, които да се включат в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане, през следващата година.

(2) Кметът на СО внася предложение до СОС за Годишната програма за придо­биване, управление и разпореждане, до 30 януари.

ГЛАВА ВТОРА
ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ

Чл. 5. Столична община придобива възмездно или безвъзмездно собственост и ограничени вещни права върху имоти, по силата на закон, по давност, чрез сделка или по други начини определени в закон.

Чл. 6. (1) След решение на СОС, Столична община, придобива възмездно собст­веност и ограничени вещни права, в изпълнение на Годишната програма по чл. 8,ал.9 от ЗОС, чрез покупка, принудително отчуждаване, замяна, учредяване право на строеж и делба.

(2)   Докладите с проекти за решения по ал.1, се внасят от кмета на СО, заместник кметовете на СО, секретаря на СО и кметовете на райони, придружени със становище за законосъобразност от длъжностни лица, определени със заповед от кмета на СО и със становище за финансовата обезпеченост на предложението, от заместник кмета на направление „Финанси, стопанска дейност, европейски програми и проекти" при СО, както и от общински съветници.

(3)   След решение на СОС, Столична община, придобива безвъзмездно собстве­ност и ограничени вещни права от държавата по решение на Министерски съвет, или чрез дарение от физически или юридически лица.

(4)   С решение на СОС за одобряване на плана по чл. 16 от ЗУТ, Столична общи­на, придобива безвъзмездно, от датата на влизането му в сила, собствеността върху от­нетите с плана площи за изграждане на обекти - публична собственост.

Чл. 7. (1) Без решение на СОС Столична община придобива възмездно в собст­веност имоти при условията и по реда на раздел „Сделки по ЗУТ" от наредбата.

(2) Без решение на СОС, Столична община придобива безвъзмездно сервитутни права върху имоти, частна собственост.

Чл. 8. Кметът на СО приема дарение на поземлени имоти и части от поземлени имоти, за които са налице влезли в сила планове за регулация, с оглед прилагането им.

Чл. 9. (1) Столичен общински съвет прогласява погасеното по давност право на строеж при условията на чл. 67, ал. 1 от ЗС. Решението на СОС се взема по доклад на кмета на района, въз основа на протокол от комисия, образувана към всеки район, включваща в своя състав служители от службите: "Общинска собственост", "Правна" и "Строителство и архитектура", която да установи, че е изтекъл петгодишния законов срок от сключването на договора и няма започнало фактическо строителство в имота въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и про­токол за строителна линия и ниво. Към доклада се прилагат документите по чл. 35 от наредбата.

(2) В случаите по ал. 1, когато е констатирано, че фактическото строителство не е реализирано поради обективна невъзможност, СОС определя момента, от който е обективно възможно започване на строителството и възлага на кмета на района по местонахождението на имота, да сключи споразумение, с което да определи от кога започ­ва да тече погасителната давност.

Чл. 10. (1) Столична община завладява безстопанствени имоти на територията си, чрез кметовете на райони.

(2)   Завладяването на безстопанствен имот се извършва въз основа на протокол от комисията по чл.9, ал.1 от наредбата. Комисията съставя констативен протокол за наличието на безстопанствения имот, местонахождението му и неговото състояние.

(3)   Кметът на района издава заповед за завземане на имота (за установяване вла­дението върху имота). Със заповедта се конкретизират мерките, които трябва да се взе­мат за привеждане на имота в състояние да бъде използван по предназначение.

(4)   Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в На­редбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на те­риторията на СО.

(5)   След изтичане на десетгодишен срок от издаване на заповедта по ал.2 за зав­ладяване на безстопанствения имот, кметът на района внася доклад до СОС, който с решение прогласява придобивната давност по отношение на завладения безстопанствен имот при условията на чл. 79, ал. 1 от ЗС. Докладът на кмета на района следва да съ­държа данни за непрекъснатото владение върху имота, като договори за наем или други договори за управление, данни за ползване на имота от органите на СО или от юриди­чески лица и звена на бюджетна издръжка и др.

ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I
Управление на имоти публична общинска собственост

Чл. 11. (1) Кметът на СО управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на СОС и столичната общинска администрация.

(2)   Кметовете на райони и кметовете на кметства управляват съответните имоти, предназначени за осъществяване функциите на районните администрации и на кметст­вата, както и предоставените им за управление от кмета на СО.

(3)   Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръж­ка, управляват предоставените им имоти.

(4)   Имотите, които не са предоставени за управление на други лица, се управля­ват от кмета на СО.

(5)   Поддържането и ремонтите на имотите, се извършва от лицата, които ги уп­равляват в рамките на предвидените в бюджетите им средства.

Чл. 12. (1) Кметът на СО предоставя със заповед, безвъзмездно за управление на органи на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по тяхно искане, имоти и части от имоти, за осъществяване на функциите им.

(2)   Имоти или части от имоти, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, по тяхно искане, след решение на СОС, със заповед на кмета на СО, за срок до 10 години.

(3)   Докладите с проекти за решения по ал.2, се внасят от кмета на СО, замест­ник кметовете на СО, секретаря на СО и кметовете на райони, придружени със стано­вище за законосъобразност от длъжностни лица, определени със заповед от кмета на СО, както и от общински съветници.

Чл. 13. (1) С решение на СОС, след публичен търг или публично оповестен кон­курс, могат да се отдават под наем свободни имоти или части от тях за срок до десет години.

(2)   Части от имоти се отдават под наем по реда и за срока по ал. 1, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

(3)   С решението си Столичен общински съвет определя начина за отдаване под наем - търг или конкурс и началната тръжна или конкурсна наемна цена.

(4)   Търгът или конкурсът се провеждат по Наредбата за условията и реда за про­веждане на търгове и конкурси.

(5)   Решенията на СОС се вземат въз основа на доклад от кмета на района, на чи­ято територия се намира имота.

Чл. 14. (1) С решение на СОС, свободни имоти или части от имоти, се отдават под наем за срок до 10 години на частни училища и детски градини, открити и лицен-зирани по Закона за народната просвета, след провеждане на публично оповестен кон­курс и при определена с решението начална конкурсна наемна цена. Базата за опреде­ляне на началната конкурсна наемна цена е 50% от пазарната цена, предложена от оце­нител.

(2) Договорите за наем по ал. 1 се сключат от кмета на СО или от упълномощено от него лице.

Раздел II
Управление на имоти частна общинска собственост

Чл. 15 (1) Имотите се управляват от кмета на СО чрез кметовете на райони, на чиято територия се намират, освен ако с решение на СОС не е указано друго.

(2)   Опазването и поддържането на имотите, частна общинска собственост е гри­жа и задължение на кметовете на райони в рамките на предвидените в бюджетите им средства.

(3)   При изпълнение на функциите по предходните алинеи, кметовете на райони могат да издават заповеди.

Чл. 16. По предложение на кметовете на райони, имоти и части от имоти, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структу­ри, по тяхно искане, със заповед на кмета на СО, за срок до 10 години.

Чл. 17. Имотите, с които е намален капитала на еднолични търговски дружества, както и имотите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие, се предоставят за управление съобразно предназначението им, на съответните кметове на райони, ръководители на юридически лица или на звена на об­щинска бюджетна издръжка, със заповед на кмета на СО.

Чл. 18. Имотите, частна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление на Столична община, се управляват съобразно предназначението им, от съответните кметове на райони, ръководители на юридически лица или на звена на об­щинска бюджетна издръжка, въз основа на заповед на кмета на СО.

Чл. 19. (1) Свободни имоти, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, се отдават под наем за срок до 10 години чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, без решение на СОС, по Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкур­си.

(2)   Процедурата за провеждане на търга или конкурса се открива със заповед на кмета на СО по предложение на кмета на района, на чиято територия се намира имота.

(3)   Със заповедта по ал. 2, кметът на СО може да възложи на кмета на съответ­ния район, да проведе търга или конкурса и да сключи договор за наем със спечелилия кандидат.

(4)   Разходите за изготвяне на пазарните оценки на началните наемни цени се заплащат от съответния район.

(5)   Съсобствени между общината и физически или юридически лица нежилищни имоти, се отдават под наем без решение на СОС и без търг или конкурс, по пазарни цени, изготвени от оценители, сключили рамков договор със СО, за общинския дял от имота.

Чл. 20. (1) Предоставяне на помещения за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията на чл. 31, ал. 1 от Закона за полити­ческите партии, представени в СОС, се извършва без търг или конкурс и без решение на СОС, по предложение на кметовете на райони, със заповед за настаняване под наем от кмета на Столична община.

(2)   При наличие на подходящи свободни помещения, същите се отдават под на­ем и на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията на чл. 31, ал. 2 от Закона за политическите партии, които не са представени в СОС. със заповед за настаняване под наем от кмета на СО.

(3)   Договорите за наем се сключват от съответните кметове на райони за срок до 5 години.

(4)   Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии.

(5)   Предоставените помещения по ал. 1 и ал. 2 се използват при условията на За­кона за политическите партии. Контролът за спазването им се извършва от кметовете на райони.

(6)   При констатиране на нарушение, наемните правоотношения се прекратяват със заповед на кмета на СО, по предложение на кметовете на райони. В заповедта се посочва основанието, събраните доказателства за нарушения и срока за освобождаване на помещението, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

Чл. 21. (1) Предоставянето на помещения за нуждите на общинските ръководст­ва на синдикални организации се извършва без търг или конкурс и без решение на СОС със заповед за настаняване под наем за срок до 5 години, от кмета на СО.

(2)   Договорите по предходната алинея се сключват от съответните кметове на райони за срока, определен в заповедта, по реда и условията на ЗЗД.

(3)   При констатиране на нарушение, наемните правоотношения се прекратяват със заповед на кмета на СО. В заповедта се посочва основанието, събраните доказател­ства за нарушения и срока за освобождаване на помещението, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

Чл. 22. (1) С решение на СОС, свободни имоти могат да се отдават под наем без търг или конкурс:

1.   за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответни­те нужди на населението;

2.   на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, като с предимство се ползват лицата, които са реализирали или реализират про­екти на територията на общината от взаимен интерес, за срок, определен в решението на общинския съвет;

3.   на търговски дружества, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности;

4. на други лица и в други случаи, определени в закон.

(2)   Докладите с проекти за решения по ал. 1, се внасят от кмета на СО, заместник-кметовете на СО, секретаря на СО и кметовете на райони, придружени със становище за законосъобразност от длъжностни лица, определени със заповед от кмета на СО, както и от общински съветници.

(3) В изпълнение на решението по ал. 1, се сключва договор за наем от кмета на СО или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 23. Контролът по изпълнение на договорите за наем се осъществяват от кме­та, сключил договора.

Чл. 24. (1) Общински ателиета за индивидуална творческа дейност, гаражи и паркоместа, определени от СОС за настаняване под наем, се отдават под наем със запо­вед от кмета на СО.

(2) Право за настаняване в ателиета за индивидуална творческа дейност имат лица, отговарящи едновременно на следните условия:

1.  да са членове на творчески съюз или научен съюз;

2.  да упражняват творческа дейност или научна дейност;

3. да не притежават ателие или кабинет за творчески нужди, да не притежават вила, годна за постоянно обитаване, да не са прехвърляли вилен имот или ателие на трети лица през последните 10 години.

(3) Определянето на наематели на гаражи и паркоместа - общинска собственост се извършва в следната поредност:

1.  инвалиди, които са собственици или наематели на общинско жилище в сгра­дата, в която са построени гаражите и паркоместата, при условие че притежават авто­мобил и не притежават гараж на територията на Столична община;

2.  наематели на общински жилища в сградата или собственици, придобили жи­лище от общината в същата сграда, при условие че притежават лек автомобил и не при­тежават гараж на територията на Столична община;

3.  ако след предоставянето на гаражи и паркоместа на лицата по т. 1 и 2, останат свободни, в тях се настаняват и други лица, които притежават лек автомобил и не при­тежават гараж на територията на Столична община;

(4) Определянето на лицата за настаняване по ал. 2 и ал. 3 се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на СО.

Чл. 25. (1) Въз основа на заповедта по чл.24, ал.1, кмета на района сключва нае­мен договор, в който се определят реда за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните, срока, наемната цена, санкциите и отговорностите при неиз­пълнение.

(2)   Наемните правоотношения се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите, а принудителното освобождаване - по реда на чл. 65 от ЗОС, от кмета на района.

(3)   След писмено уведомление от кмета на района за прекратените наемни пра­воотношения, кметът на СО отменя настанителната заповед.

Чл. 26. Размерът на наемите за обектите по чл. 24 и 25 се определят с Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столичната община.

Чл. 27. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят или държат без ос­нование, не се използват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на района, на чиято територия се намира имота.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, в който са посо­чени данни за собствеността, лицето, което владее или държи имота, основанието за това, писмото за доброволно осовобождаване на имота и неизпълнението му.

Раздел III
Управление на вещи общинска собственост

Чл. 28. (1) Кметът на СО управлява вещите, предназначени за осъществяване функциите на СОС и столичната общинска администрация.

(2)   Кметовете на райони и кметовете на кметства управляват вещите, предназна­чени за осъществяване функциите на районните администрации и на кметствата.

(3)   Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръж­ка, управляват вещите, предназначени за осъществяване на функциите им.

(4)   Предоставянето на вещи между отделните администрации и юридически ли­ца и звена на общинска бюджетна издръжка, се извършва със заповед на съответния ръководител.

(5)   Поддържането и ремонтите на вещите, се извършва от лицата, които ги уп­равляват в рамките на предвидените в бюджетите им средства.

Раздел IV
Надзор, актуване и отписване на имоти, общинска собственост

Чл. 29. (1) Столична община удостоверява възникването, изменението и погася­ването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост.

(2)   Актовете за общинска собственост се съставят за всички общински имоти, с изключение на посочените в чл. 56, ал. 2 от ЗОС.

(3)   Актовете за общинска собственост се съставят от длъжностно лице от служба "Общинска собственост" в съответния район по местонахождението на имота, опреде­лено от кмета на района, по утвърден от Министъра на регионалното развитие и благо­устройството образец.

(4)   Актове за общинска собственост могат да се съставят и от друго длъжностно лице, определено от кмета на СО.

(5)   Актовете за общинска собственост се подписват от актосъставителя, одобря­ват се от кмета на района и се утвърждават от кмета на СО.

(6)  Актовете за общинска собственост се съставят в два екземпляра.

Чл. 30. Службите "Общинска собственост" в районните администрации имат следните основни функции и задачи с оглед съставянето на актовете за общинска собс­твеност и отразяване на промените по тях:

1.   издирват и завземат незаетите от общината имоти и вещи - общинска собстве­ност;

2.   съставят актовете за общинска собственост на имотите и актовете за поправка на актовете за общинска собственост, отбелязват действията по управление или разпо­реждане с тях, както и отписването на имотите от актовите книги;

3.   съхраняват втория екземпляр от вписаните актове за общинска собственост, подшити в актови книги, както и досиетата към тях.

4.   създават и поддържат по един том от главния регистър за публичната общин­ска собственост и от главния регистър за частната общинска собственост, съдържащи актовете, съставени от съответната администрация.

5.   правят проверки и издават удостоверения за наличието или липсата на рести­туционни претенции към общински имоти.

6.   издават удостоверения, че имотите са отписани от актовите книги за общинска собственост.

7.   издават удостоверения за наличието или липсата на съставени актове за об­щинска собственост и общински произход за имоти.

8.   вписват в Службата по вписванията утвърдените актове за общинска собстве­ност и актовете за поправка.

Чл. 31. (1) Одобрените актове за общинска собственост, се изпращат от кмета на района в Дирекция "Общинска собственост" при СО, заедно с документите, послужили за съставянето им, за проверка и за утвърждаване от кмета на СО.

(2)   Утвърдените актове за общинска собственост се връщат в районните адми­нистрации за вписване в Службата по вписвания, в 7-дневен срок от утвърждаването им.

(3)   Службите "Общинска собственост" в районните администрации изпращат преписи от вписаните актове за общинска собственост, в 7-дневен срок от вписването им, в Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. София, на областния упра­вител и на лицата, на които е предоставен имота.

Чл. 32. (1) Главният регистър за публичната общинска собственост и главният регистър за частната общинска собственост за имотите на СО са съставени от отделни томове, съответстващи на броя на районите.

(2)   Всеки район създава, поддържа и съхранява по един том от двата регистъра за имотите на територията си.

(3)   Към актовете за общинска собственост, описани в регистрите по ал. 2, се при­лагат и съхраняват документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекра­тяването на правото на собственост на общината, предоставените права на трети лица и други данни, определени в наредбата по чл. 63, ал. 3 от ЗОС.

(4)   Столична община публикува на интернет страницата си единен електронен регистър за публичната общинска собственост и за частната общинска собственост. Електронният регистър се поддържа в актуално състояние ежемесечно към 30 число на предходния месец от длъжностни лица или фирми, на които е възложено по съответния ред.

Чл. 33. (1) Когато актът за общинска собственост е съставен за имот, за който въз основа на представените доказателства се установи, че неправилно е актуван за об­щински, или основанието за актуването му е отпаднало, кметът на СО издава заповед за отписване на имота от актовите книги, по искане на собствениците, придружено с до­кументи, доказващи собствеността и въз основа на становище на кмета на съответния район.

(2)   Когато имотът е престанал да бъде общинска собственост в резултат на раз­пореждане с него по реда на ЗОС или по реда на Закона за приватизация и следприва-тизационен контрол, върху акта за общинска собственост се прави само отбелязване на настъпилите промени.

(3)   След издаване на заповедите по ал. 1 или сключване на договорите по ал.2, имотите се предават на собствениците им, от длъжностни лица, определени от кмета на района.

(4)   Когато искането е за отписване на имот, предоставен на общинско юриди­ческо лице, отписването се извършва, след като юридическото лице изрази своето мне­ние.

(5)   Когато искането е за отписване на имот - собственост на еднолично търговс­ко дружество с общинско имущество, то се изпраща до органа, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.

(6)   В случаите по ал. 5 органът, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, предприема съответните действия за намаляване капитала на дружеството, след като установи, че са налице условията, предвидени от закона. Решението се изпраща на кмета на общината за отписване на имота. При отказ спорът за собственост се решава по съдебен ред.

Чл. 34. (1) Регистрите с актовете по чл. 32 са публични. Заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната ин­формация.

(2)   Службите "Общинска собственост" са длъжни да дават справки по актовете за общинска собственост при поискване.

(3)   Когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията по актовете за общинска собст­веност може да бъде и устна.

(4)   Когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелс­тва, лицето подава писмено искане за справка.

(5)   В 2-седмичен срок от датата на подаване на искането по ал. 3 службите "Об­щинска собственост" издават служебно удостоверение или копие от искания документ.

(6)   Службите "Общинска собственост" могат да откажат исканата справка, при условие че исканата информация ще застраши правата на трети лица, засяга лични дан­ни, или представлява служебна тайна.

(7)   Службите "Общинска собственост" не предоставят информация за общинс­ките имоти, ако същата е свързана с оперативната подготовка на актовете, няма самос­тоятелно значение и представлява мнения, препоръки, становища, консултации и пред­ложения по управление и разпореждане с имотите.

(8)   Службите "Общинска собственост" предоставят информация на кмета на СО за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, на територията на съответния район, в тримесечен срок от поискването. Въз основа на справките, кметът на СО, внася в СОС отчет за изпълне­нието на Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното уп­равление, по видове и категории обекти, едновременно с отчета за изпълнение на бю­джета за предходната година.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ, ЧАСТНА
ОБ­ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 35. (1) Предложенията за разпореждане с имоти, частна общинска собстве­ност, се комплектоват от районната администрация, на чиято територия се намира имо­та, с копие от акт за общинска собственост, служебна скица на паус, представляваща извадка от действащия подробен устройствен план с по-голям обхват, копие от запове­дите за одобряване на подробни устройствени планове и попълване на имоти в кадаст­ралната карта, издадени след влизане в сила на ЗУТ, становище от главния архитект на района за състоянието на имота, характера и параметрите на застрояване по ПУП, ЗУЗ-СО и ОУП, справка за ползването на имота, за наличие на реституционни претенции, вещни тежести и висящи съдебни спорове за собственост и вещни права и други пред­ложения за сделки със същия имот.

(2) Когато имотът се намира в район, за който е одобрена кадастрална карта, преписките се комплектоват и със скица от кадастралната карта, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър и комбинирана скица за пълна или частична иден­тичност по чл. 16 от ЗКИР.

Чл. 36. (1) Когато разпореждането с общинските имоти е от компетентност на СОС, докладите с проекти за решения се внасят от кмета на СО, секретаря на СО, кме­товете на райони и общински съветници.

(2)   Когато докладите за разпореждане се внасят от кметове на райони, се прид­ружават със становище за законосъобразност от длъжностни лица, определени от кмета на СО.

(3)   Докладите и проектите за решения по предходната алинея е необходимо да съдържат точни данни и характеристики за имота, предложение за пазарна цена и конк­ретен способ за разпореждане, съгласуват се от юрист на районната администрация за законосъобразност и се внасят в два екземпляра от кмета на района в Столична община.

Чл. 37. (1) Договорите, с които се извършва разпореждане с общински имоти и вещни права, се сключват в писмена форма от кмета на СО, а в случаите на продажба на общински жилища на наемателите им - от кмета на района, и се вписват по разпо­реждане на съдията по вписванията от Службата по вписвания, а при сделки с държав­ни имоти - по местонахождението на държавния имот.

(2)   Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на СО или кмета на района.

(3)   В заповедта по ал. 2, се посочват всички плащания и действия, които следва да се извършат от двете страни по сделката.

(4)   Заповедта се изпраща на адресата по пощата с обратна разписка или се полу­чава лично или чрез пълномощник от деловодството на съответната администрация.

(5)   В случай, че заповедта не бъде получена в шест месечен срок от нейното из­даване, заповедта се отменя и преписката се прекратява.

(6)   Плащанията следва да се направят в двумесечен срок от получаване на запо­ведта, не по-късно от шест месеца от нейното издаване и в срока на валидност на оцен­ката. При неплащане в указания срок, заповедта се отменя с нова заповед, а преписката се прекратява.

Чл. 38. (1) Разпореждането с общински имоти и вещни права се извършва по па­зарни цени, определени от Столичен общински съвет по реда на чл. 41,ал. 2 от ЗОС и Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, на база на пазарни оценки от оценители, сключили Рамков договор със СО.

(2)   Разпореждането не може да се извършва по цена, по-ниска от цената по ал. 1, освен когато в закон е предвидено друго.

(3)   Когато пазарната цена определена от СОС е по-ниска от данъчната оценка, сделката се сключва по данъчната оценка, без последващо решение.

(4)   Когато разпореждането с общински имоти и вещни права се извършва от кмета на СО, без решение на СОС, договорите се сключват по определените от оцени­телите пазарни оценки, изготвени по реда и при условията на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

(5)   Разпореждането с общински имоти и вещни права, се извършва по пазарни цени, актуални и валидни към момента на сключване на договора.

Чл. 39. (1) Столичен общински съвет определя цената на придобиваните от Сто­лична община имоти и вещни права, на база на пазарни оценки, изготвени от оцените­ли, сключили Рамков договор със СО.

(2)   Изготвените от оценителите пазарни оценки нямат задължителен характер и Столичен общински съвет може да определи в интерес на общината по-ниска цена.

(3)   Цената на придобиваните имоти не може да бъде по-висока от пазарната оценка.

Чл. 40. Цената на придобиваните от Столична община имоти, предвидени за изг­раждане на обекти публична общинска собственост, се определя от СОС по реда на чл. 39 от наредбата.

Чл. 41. (1) В капитала на търговски дружества могат да се внасят само нежи-лищни имоти или ограничени вещни права върху тях - частна общинска собственост, след решение на СОС.

(2)   Оценката на имотите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговс­кия закон.

(3)   Решенията на СОС по ал. 1 се вземат с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници

Чл. 42. (1) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на СО, се осъществява от кмета на СО, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс,.

(2)   Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на районната ад­министрация, се осъществява от кмета на съответния район, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс

(3)   Замяната на вещи става с договор, сключен с кмета на СО по реда и условия­та на Закона за задълженията и договорите.

(4)   Учредяване на възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на СО със заповед и договор, след решение на СОС.

(5)   Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на СО със заповед и договор, след решение на СОС, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

(6)   Разпореждането с вещи се извършва по пазарни цени, актуални и валидни към момента на сключване на договора.

Чл. 43. (1) При придобиване и разпореждане с имот физическите и юридически­те лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2%, изчислени върху да­нъчната основа, определена по реда на чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси:

1. на имота, предмет на продажба или покупка, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;

2.   на имота с по-висока данъчна основа при замяна;

3.   на реалния дял , който придобиват лицата при делба.

(2) Освобождават се от режийни разноски по предходната алинея читалищата по сделки за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

Чл. 44. (1) Лицата, направили предложение за разпореждане с общински имот или вещно право, заплащат разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оцен­ки от писмено посочени от тях оценители, сключили Рамков договор със СО. Когато в предложението не е посочен оценител, изборът се прави от администрацията на СО.

(2) Разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки за имоти и вещни права се заплащат от Столична община, когато разпореждането ще се реализира чрез търг или конкурс.

Раздел II
Видове сделки по разпореждане с общински имоти
Продажба

Чл. 45. (1) Продажбата на общински имоти, се извършва след решение на СОС, от кмета на СО, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Към докладите и проектите за решения се прилагат и тръжни или конкурсни книжа за одобряване от СОС.

(3)   По решение на СОС търговете и конкурсите могат да се провеждат от кмета на района, на чиято територия се намира имота.В назначената от него комисия се включват общински съветници и представители на столичната администрация.

(4)   Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на СО из­дава заповед и сключва договор със спечелилия конкурса.

Чл. 46. (1)Продажбата на общински имот, представляващ урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на СО, върху който физически или юридически лица притежават законно построена сграда, се извършва от кмета на общината, без решение на СОС и без търг или конкурс.

(2)   Продажбата по ал. 1 може да се реализира и в случаите, когато сградата е за­конно построена на етап „груб строеж" със заверена кота „било". Заверката се удосто­верява с протокол по чл. 181 от Закона за устройство на територията.

(3)   Продажба по предходните алинеи може да се извърши и върху идеални части от поземлени имоти, на собствениците на обекти в законно построени сгради.

(4)   Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, притежава­щи идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият съ­ответната идеална част от правото на собственост върху земята, при условие, че за сградата е отреден поземлен имот или урегулиран поземлен имот.

(5)   Заявленията на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до кмета на СО чрез кмета на района. Към тях се прилагат::

1.   договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността;

2.   документ за собственост върху сграда или обект в сграда, или констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж;

3.   документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова;

4.   удостоверение за наследници;

5.   разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;

6. удостоверение за вписване, отбелязване и заличаване от службата по вписванията за сградата или обекта.

(6)   При промяна на обстоятелствата, свързани със собствеността, лицата по ал. 4 са длъжни да представят актуални удостоверения и декларации.

(7)   Районната администрация служебно прилага към преписката документите, посочени в чл. 35.

(8)   Продажбата се извършва от кмета на СО, който издава заповед и сключва до­говор.

Чл. 47. (1) В случаите на чл. 46, правото на собственост върху поземления имот се продава по пазарна цена, определена по реда на тази наредба и по Наредбата за це­ните при сделки с недвижими имоти на СО.

(2)   Когато по влязъл в сила подробен устройствен план или по Общия устройст-вен план, е възможно надстрояване, или пристрояване на съществуващата сграда, в це­ната на земята по ал. 1 или ал. 2, се включва и пазарната стойност на правото на строеж за разликата между законно реализираното застрояване и параметрите на застрояване за съответната зона по Общия устройствен план.

(3)   От цената по ал. 1 и ал. 2, се приспада цената на законно реализираното пра­во на строеж. Това не се прилага когато правото на строеж е учредено безвъзмездно.

Чл. 48. Когато от имот, върху който е учредено право на строеж на едно или по­вече лица, са образувани няколко урегулирани поземлени имота, се продава само съот­ветния урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата.

Чл. 49. Когато от имота върху който е реализирано право на строеж, могат да се образуват два или повече урегулирани поземлени имота, се прави служебно изменение на подробния устройствен план. Продава се урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата.

Чл. 50. Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на пода­ване на заявлението, върху имота, находящ се в зона за средно или високо етажно заст­рояване, се предвижда изграждане на друга сграда и от имота не може да се обособи втори самостоятелен урегулиран поземлен имот, правото на собственост върху имота се продава след учредяване право на строеж за предвиденото строителство, по общия ред на чл. 37 от ЗОС.

Чл. 51(1).Продажба на общински имот може да се извърши без търг или конкурс, след решение на СОС, по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвести­ция по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), с местонахождение на инвести­цията на територията на СО. Продажбата се извършва на базата на пазарни оценки, из­готвени най-малко от двама лицензирани оценители, като крайната пазарна цена, опре­делена от СОС, не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изгот­вените оценки. В тези случаи в договора за продажба изрично се посочва, че инвести­торът не може да се разпорежда с придобитите имоти в полза на трети лица за срокове­те, предвидени в ЗНИ.

(2) Продажба на общински имот може да се извърши без търг или конкурс, след решение на СОС на основния пощенски оператор при условията на чл. 30 от Закона за пощенските услуги.

Чл. 52. (1) Продажбата на свободни ателиета, гаражи и паркоместа, се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2)   Продажбата на ателиета, гаражи и паркоместа на настанените в тях по адми­нистративен ред наематели, се извършва без търг или конкурс, след решение на СОС.

(3)   Ателиета, гаражи и паркоместа могат да се продават на настанените по адми­нистративен ред в тях, ако са били наематели не по малко от 2 години без прекъсване.

Чл. 53. Продажбите се извършват с договор, сключен от кмета на СО, след изда­дена от него заповед и извършени плащания по заповедта на цена, данъци, такси и ре­жийни разноски.

Дарение

Чл. 54. (1) Дарение на общински имоти или вещни права може да се извърши след решение на СОС, прието с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците.

(2) Въз основа на решението по предходната алинея кметът на СО сключва дого­вор.

Прекратяване на съсобственост

Чл. 55. (1) Съсобствеността върху имоти между Столична община и физически или юридически лица се прекратява чрез:

1.  доброволна делба;

2.  съдебна делба;

3.  продажба на частта на общината на съсобствениците;

4.  замяна на частта на общината с друг равностоен имот;

5.  изкупуване от общината на частта на съсобствениците

6.  дарение

(2) Доброволната делба се осъществява чрез:

1.   даване или получаване в дял на реални части от имота;

2.   получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с парич­но уравняване дела на останалите съсобственици, когато имотът е реално неподеляем.

(3)   Съсобствеността върху имоти между Столична община и физически или юридически лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на СО или по инициатива на кмета на СО, с решение на СОС.

(4)   В случаите по ал. 1, т. 3, когато Столична община притежава до една трета част от неподеляем съсобствен имот, продажбата на частта на общината, се извършва от кмета на СО, без решение на СОС.

Право на строеж, надстрояване и пристрояване

Чл. 56. (1) Правото на строеж се учредява по решение на СОС след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план и съгласуван идеен инвестиционен проект.

(2)   Правото на строеж се учредява, възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за определен срок.

(3)   С решението си Столичен общински съвет може да разреши в условията на търга или конкурса цената на правото на строеж, или част от нея, да се заплати с пре­доставяне в собственост на обекти в новопостроената сграда или други готови обекти, собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгра­ди за своя сметка и предостави в собственост друг обект за нуждите на общината.

(4)   Стойностите на обектите, предоставени в собственост на общината или опре­делени за изграждане в полза на общината, не може да бъде по-малка от цената на уч­реденото право на строеж или на съответната част от него.

(5)   По решение на СОС търговете и конкурсите могат да се провеждат от кмета на района, на чиято територия се намира имота. В назначената от него комисия се включват общински съветници и представители на столичната администрация.

(6)   Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на СО из­дава заповед и сключва договор със спечелилия конкурса.

Чл. 57. Когато Столична община е учредила право на строеж, пристрояване или надстрояване и преди заверка от специализираните органи на кота "било" на строежа, са одобрени изменения в работните проекти, които водят до промяна в разгънатата зас­троена площ на обекта и промяна в обема на учреденото право на строеж, за разликата в площта кметът на СО издава заповед и сключва анекс към договора.

Чл. 58. Право на строеж за обекти под и над улица и други открити пространст­ва, представляващи недвижими имоти, публична общинска собственост, се учредява по решение на СОС след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, въз основа на влязъл в сила план за застрояване и съгласуван идеен инвестиционен проект.

Чл. 59. Възмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс след решение на СОС:

1.   на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, с местонахождение на инвестицията на територията на СО, по предложение на инвеститора, В тези случаи правото на строеж се учредява на базата на пазарни оценки, изготвени най-малко от двама лицензирани оценители, като крайната пазарна цена, определена от СОС, не мо­же да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените оценки. В тези случаи в договора за учредяване право на строеж изрично се посочва, че инвеститорът не може да се разпорежда с придобитото вещно право в полза на трети лица за срокове­те, предвидени в ЗНИ.

2. за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях, по искане на съответното енергийно предприятие и съобразно предвижда­нията на подробен устройствен план.

3. на граждани с установени жилищни нужди, на жилищностроителни коопера­ции или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по ред, опреде

 

лени в Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на терито­рията на СО. Цената на правото на строеж се учредява по цени, определени от общинс­кия съвет с Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

4. на юридически лица на бюджетна издръжка;

5. на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

6. на други лица, определени със закон.

Чл. 60. (1) По предложение на Централната местна комисия по Закона за уреж­дане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влого­ве (ЗУПГМЖСВ), Столичен общински съвет с решение определя урегулирани позем­лени имоти за индивидуално, групово и кооперативно жилищно строителство, пред­назначени за учредяване право на строеж на граждани и ЖСК, чийто член-кооператори са правоимащи по Закона, и дава съгласие на кмета на СО да учреди право на строеж на лицата, определени по ал. 2.

(2)   Централната местна комисия по ЗУПГМЖСВ определя с протокол конкрет­ните граждани и жилищно-строителни кооперации, както и съответните урегулирани поземлени имоти, на които да се учреди право на строеж.

(3)   Въз основа на протокола на Централната местна комисия по ал. 2, кметът на СО издава заповед и сключва договор за учредяване право на строеж.

(4)   Правото на строеж по ал. 1 се учредява по пазарни цени по реда на чл. 38, ал.1 от наредбата. В случаите, когато данъчната оценка е по-висока от пазарната, су-перфициарът заплаща цена в размер на данъчната оценка.

Чл. 61. Безвъзмездно право на строеж, пристрояване и надстрояване, може да се учреди без търг или конкурс, след решение на СОС на :

1. юридически лица на бюджетна издръжка;

2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

Чл. 62. Безвъзмездно право на строеж, пристрояване и надстрояване, може да се учреди без търг или конкурс и на лица, извън посочените в чл. 60, след решение на СОС, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл. 63. (1) Право на надстрояване и пристрояване за самостоятелни обекти или етажи, върху общински сгради, или върху сгради, частна собственост, построени върху общински имот, се учредява на трети лица с решение на СОС, след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, въз основа на влязъл в сила подробен устройст­вен план съгласуван идеен инвестиционен проект..

(2) В случаите по ал. 1, когато сградите са частна собственост, надстрояването и пристрояването се учредява при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

Чл. 64. (1) Право на надстрояване и пристрояване за самостоятелни обекти или етажи върху сгради, собственост на физически или юридически лица, построени върху общински имоти, се учредява с решение на СОС, без търг или конкурс, от кмета на СО, на собственика на сградата, както и на собственици на жилища и други обекти в сгради, етажна собственост, или на техни сдружения, при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

(2) Когато надстрояването или пристрояването не води до обособяването на са­мостоятелен обект, правото на надстрояване или пристрояване се учредява на собстве­ника на основния обект, без решение на СОС, без търг или конкурс, от кмета на СО, при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

Чл. 65. (1) Право на пристрояване за свързване на срещуположни сгради под и над улица и други открити пространства, се учредява от кмета на СО по решение на СОС, без търг или конкурс, въз основа на влязъл в сила план за застрояване и съгласу­ван идеен инвестиционен проект.

(2)   Правото на пристрояване по ал. 1 се учредява на собствениците на срещупо­ложните сгради, които се предвижда да се свържат.

(3)   Право на пристрояване под улица и други открити пространства, се учредява от кмета на СО по решение на СОС, без търг или конкурс, въз основа на влязъл в сила план за застрояване и съгласуван идеен инвестиционен проект на собственика на сгра­дата.

Чл. 66. В случаите когато със специализирани подробни устройствени планове се предвижда изграждането на подземни площадкови обекти на техническата инфраст­руктура под улична регулация, правото на строеж се учредява възмездно от кмета на СО, както следва:

1.   на енергийни предприятия - с решение на СОС, без търг или конкурс, на база­та на пазарна оценка, изготвена по реда чл. 38,ал.1 от наредбата;

2.   на оператори, предоставящи електронни съобщителни услуги/или мрежи - по решение на СОС, след публичен търг или публично оповестен конкурс.

Право на ползване

Чл. 67. (1) Право на ползване се учредява възмездно или безвъзмездно за срок до 10 години, върху общински сгради и общински обекти, след решение на СОС, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, със заповед и договор от кмета на СО.

(2)   Когато правото на ползване се учредява върху сграда в самостоятелен позем­лен имот, ползването се учредява и върху имота.

(3)   Когато правото на ползване се учредява върху сграда, която не се запазва ка­то елемент на плана за застрояване, ползването се учредява под условие.

(4)   Докладите до СОС се придружават с документите, посочени в чл. 35.

Чл. 68. (1) Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, след решение на СОС, без търг или конкурс:

1.   на основния пощенски оператор, при условията на чл. 30 от Закона за пощенс­ките услуги.

2.   на титуляря на разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства, за срока на разрешението;

3. на лицата по Закона за физическото възпитание и спорта.

4. на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, по предложение на Българската агенция за инвестиции.

5. на други лица, определени със закон.

(2) Докладите до СОС се придружават с документите, посочени в чл. 35 и доку­мент, удостоверяващ качеството на лицето по ал. 1.

Чл. 69. Правото на ползване се учредява възмездно, чрез търг или конкурс, с ре­шение на СО на лицата по Закона за виното и спиртните напитки, за срок не по-малък от 35 години.

Чл. 70. Правото на ползване се учредява възмездно, без търг или конкурс, с ре­шение на СОС на концесионера - върху земята, в обсега на концесията, за срока на кон­цесията.

Чл. 71. Правото на ползване се учредява безвъзмездно с решение на СОС взето с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл. 72. (1) Правото на ползване се учредява безвъзмездно, без конкурс, с реше­ние на СОС, за срок до 10 години:

1. на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, по предложение на Българската агенция за инвестиции

2. на лицата по Закона за физическото възпитание и спорта

3. на лица, рекултивирали със собствени средства общински земи като земеделски;

4. на други лица, определени със закон.

(2) Докладите до СОС се придружават с документите, посочени в чл. 35 и доку­мент, удостоверяващ качеството на лицето по ал. 1.

Чл. 73. Правото на ползване се учредява безвъзмездно, без конкурс, с решение на СОС, на народните читалища - върху сградите и другите недвижими имоти, предос­тавени им до влизане в сила на Закона за народните читалища, за срок до прекратяване­то на читалището-.

Замяна

Чл. 74. (1) Замяна на общински имот, или на част от имот, на право на строеж върху общински имот, или на идеална част от право на строеж, както и на учредено в полза на общината право на строеж, с части от имот или от право на строеж върху имот - собственост на физически или юридически лица, може да се извършва:

1.   при прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и съсобст­вениците;

2.   когато имотите, частна собственост, предмет на замяна, са предвидени по действащ подробен устройствен план за изграждане на обекти публична общинска соб­ственост и са единствено жилище на собственика по смисъла на чл. 29, ал.5 от ЗОС;

3.   за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

4.   между общината и друга община или между общината и държавата;

5.   и в други случаи - при условия и по ред, определени в закон.

(2)   Имоти, право на строеж, както и части от тях, могат да бъдат обект на разпо­реждане и придобиване чрез замяна, само ако са включени в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

(3)   Замяната по ал.1 се реализира по реда и условията на чл. 40, ал. 3, ал. 4 и ал.8 от ЗОС.

Чл. 75.(1) В изпълнение на приети от СОС социални програми, замяна на об­щински жилища срещу жилищни имоти на физически лица се извършва при следните условия:

1. влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на социални жилища;

2. жилищните имоти, собственост на физически лица, да попадат в обхвата на плана;

3. общинските жилища да са свободни и предназначени за замяна с решение на СОС;

4. жилищните имоти да са включени в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

(2) Замяна по ал. 1 може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот - собственост на физическо лице, с едно общинско жилище.

(3)   Замяната се извършва по данъчна оценка на заменяните жилищни имоти.

(4)   Замяната по ал.1 се реализира по реда на чл. 40, ал. 3, ал. 4 и ал.8 от ЗОС. Чл. 76.(1)Не се допускат замени:

1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или дру­ги тежести, отдадени са под наем или под аренда;

2.   на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителс­тво, срещу нежилищни имоти;

3.   на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно ос­нование ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общин­ски имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имущест­вени спорове;

4. на общинско жилище срещу нежилищен имот, частна собственост

5. в случаите на чл. 74, ал.1, т.2, когато на отчуждаване подлежат само незастроени части от имоти;

6. в други случаи, определени в закон.

(2) При наличие на заявления за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица, разпореждането се извършва чрез търг или конкурс.

Раздел III
Сделки по Закона за устройство на територията

Чл. 77. (1) Кметът на СО сключва в писмена форма предварителните и оконча­телните договори за прехвърляне право на собственост на поземлени имоти или на ре­ални части от тях, при промяна на границите на съседни поземлени имоти.

(2)   Предварителните договори по ал. 1 се сключват след решение на СОС, когато прехвърляните имоти на една от страните са с обща площ над 120 кв.м.

(3)   Предварителните договори се сключват въз основа на проект за изменение на плана за регулация, приет от съответния експертен съвет по устройство на територията.

(4)   Копие от административната преписка за изменение на плана за регулация, се изпраща служебно от Дирекция "Архитектура и градоустройство" в съответната ра­йонна администрация за допълването й с документите, посочени в чл.35 от наредбата.

(5)   След изпълнение на изискванията по предходната алинея, кметът на района изпраща преписката на кмета на СО, за сключване на предварителен договор.

(6)   Екземпляр от сключения предварителен договор се изпраща служебно за произнасяне на органа, компетентен да одобри проекта за изменение на плана за регу­лация.,

(7)   В срок от 20 дни от сключване на предварителния договор се издава заповед за одобряване на проекта за изменение на плана за регулация от компетентния орган.. Копие от заповедта се изпраща на кмета на СО за сключване на окончателен договор.

Чл. 78. (1) Кметът на СО сключва в писмена форма предварителните и оконча­телните договори за прехвърляне право на собственост и определяне идеалните части на съсобственост, при създаване на съсобствени поземлени имоти.

(2)   Идеалните части на съсобственост на общината в създадените съсобствени имоти, не могат да бъдат по-малки от съотношението между площта на общинския имот и площта на образувания съсобствен имот.

(3)   Предварителните договори се сключват след решение на СОС, когато об­щинският имот, предмет на сделката е с площ над 240 кв.м.

(4) Договорите по ал. 1, се сключват по реда на ал. 3 - 7 на чл. 77.

Чл. 79. Кметът на СО сключва в писмена форма договорите за изкупуване на по­землени имоти или на реални части от тях, предвидени с подробен устройствен план за изграждане на обекти, публична общинска собственост, предложени по реда на чл. 199 от ЗУТ.

(2)   Договорите се сключват след решение на СОС, когато изкупуваните имоти по ал. 1 са с площ над 120 кв.м.;

(3)   Цената на изкупуване не може да надвишава оценката, определена по реда на чл. 39 от наредбата.

(4)   Кметът на СО отказва изкупуването на имота, когато не е включен в Годиш­ната програма по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, или предложената цена не съответства на изисква­нията на ал. 3.

(5)   Изкупуването на реални части от имоти по реда на чл. 199 от ЗУТ, може да се извърши едновременно със сключване на сделките по чл. чл. 77, 78 и 80.

Чл. 80. (1) Кметът на СО сключва в писмена форма договорите за доброволно прилагане на подробните устройствени планове по § 8,ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, без ре­шение на СОС.

(2)   В случаите когато планът се прилага чрез създаване на съсобственост в уре­гулирания поземлен имот, се спазват изискванията на чл. 78, ал. 2.

(3)   Договорите по ал. 1 се сключват с всички собственици в урегулирания по­землен имот, или с един или няколко от тях, с писмено съгласие на останалите.

(4)   В случаите по ал. 1, когато урегулиран поземлен имот е отреден за имоти, собственост на общината и на физически или юридически лица, доброволното прилага­не на плана чрез продажба на общинския имот с площ над 120 кв.м., се осъществява след решение на СОС,

Чл.81. (1) Кметът на СО учредява право на строеж, върху съсобствени имоти, без решение на СОС и без провеждане на търг или конкурс, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗУТ.

(2)   Цената на правото на строеж за общинската част от имота, може да се запла­ти и чрез предоставяне в собственост на обекти в новопостроената сграда или други готови обекти.

(3)   Процедурата по ал. 1 започва по предложение на съсобственик, в което са по­сочени начина на заплащане и субекта, на който да се учреди правото на строеж. Су­бектът може да бъде както съсобственик, така и трето лице, с което съсобствениците са сключили предварителен договор за учредяване право на строеж. Към предложението се прилагат документи за собственост, актуална скица за имота и сключеният предва­рителен договор с третото лице,

(4)   Пазарната оценка и предложеният пазарен процент на обезщетение, изготве­ни от оценител, се докладват от Секретаря на СО в Постоянната комисия по финанси и бюджет на СОС, която определя процента на обезщетение.

(5)   Комисия, назначена със заповед на кмета на СО, въз основа на съгласуван идеен инвестиционен проект и площообразуване за бъдещата сграда, определя конк­ретните обекти, които се предоставят в собственост на СО. Когато обектите са в друга сграда, не могат да бъдат по-малки по площ и с по-ниска пазарна стойност от обектите в бъдещата сграда.

(6)   В случаите, когато правото на строеж по ал. 1 се учредява на трети лица, до­говорът се сключва в нотариална форма.

Чл. 82. Кметът на района дава в писмена форма съгласие по чл. 183, ал. 2 от ЗУТ за надстрояване или пристрояване на сгради етажна собственост, в които Столична об­щина притежава обекти в собственост.

Чл. 83. (1) Когато с проекта за преустройство на сграда етажна собственост, в която СО притежава обекти, се предвижда присъединяване на обща част към самостоя­телен обект или създаване на самостоятелен обект от обща част, кметът на СО сключва писмен договор за прехвърляне на собственост с останалите собственици в етажната собственост.

(2) Цената по договора за прехвърляне на собственост по ал. 1 не може да бъде по-ниска от пазарната.

Чл. 84. (1) Кметът на СО или упълномощени от него лица, може със заповед да учредява право на преминаване през общински поземлени имоти по реда на чл. 192,ал. 3 от ЗУТ.

(2) Правото на преминаване по ал. 1 се учредява въз основа на становище на об­щинския експертен съвет (районен експертен съвет) по устройство на територията и на оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

Чл. 85. (1) Кметът на СО със заповед може да учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през об­щински поземлени имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ.

(2) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на тех­ническата инфраструктура по ал. 1 се учредява въз основа на становище на общинския експертен съвет по устройство на територията и на оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

ГЛАВА ПЕТА
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Раздел I
Управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

Чл.86. Столична община придобива земеделски земи и ограничени вещни права върху тях по следните способи:

1. Възстановяване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

2. Придобиване след изтичане на 10 годишния   давностен срок по чл.19 от ЗСПЗЗ.

3. Придобиване на собственост на земеделски земи, които не принадлежат на граждани, юридически лица и държавата (чл. 25 от ЗСПЗЗ).

4. Придобиване възмездно или безвъзмездно по силата на закон, съдебно реше­ние, по завещание или чрез правни сделки.

Чл.87.(1) Земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасища­та, се отдават под наем чрез търг или конкурс.

(2)  Земите по ал.1 могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
1. 
когато са заети с трайни насаждения;
2. (доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 05.04.2012когато не са били използвани две или повече стопански години, 
установено с констативен протокол на районната администрация по местонахождение на имота;
3. 
в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;
4.в други случаи, определени в закон.

(3) (доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 05.04.2012Маломерни имоти от общинския поземлен фонд могат да се отдават под на­ем за една година без търг или конкурс. Когато има повече от един кандидат за наемане на един имот по реда на ал. 2 и 3, се провежда търг или конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС. Договорът за наем със спечелилия участник се сключва от кмета на района по местонахождението на имота при условията на чл. 31, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на СОС.

(4) Столичният общинският съвет със свое решение, по предложение на замест­ник кмета по Направление „Зелена система, екология и земеползване" на СО, определя земите по ал. 1 и 3.

(5) В решенията по алинея 4, земите се описват по землище, местност, номер на имота, начин на трайно ползване, категория, площ в декари и размер на годишната на­емна цена на единица площ.

(6) (изм. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 05.04.2012)
Начална конкурсна/тръжна цена за провеждане на търгове и конкурси със земи от Общинския поземлен фонд се определят по реда на тази Наредба:
1. За земите по ал. 2, т. 1, 2 и 4 и ал. З началната
конкурсна/тръжна/наемна цена за една година е наемната цена за единица площ на земите от държавния поземлен фонд, определена от Министъра на земеделието и храните и обнародвана в Държавен вестник.
2. За земите по ал. 2, т. 3 цената е по-високата стойност между най -високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за година и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

(7) Решенията на СОС по алинея 4 се обявяват в електронната страница на Сто­лична община. Съобщават се на населението на района от кмета на района и кметовете на кметствата с обявление, поставено на видими места в сградата на районната адми­нистрация, помещенията на кметството, както и в населените места, в чието землище са земите. В обявлението се посочва срокът, в който могат да се предявят искания за пре­доставяне на земеделски земи под наем. Исканията се подават до кмета на района по местонахождение на имота.

(8) След изтичане на срока по алинея 7, имотите по ал. 1 се отдават по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС. Въз осно­ва на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(9) Ползвателите на земеделските земи по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем или аренда.

(10) Земите, отдадени под наем по реда на ал. 1, 2 и 3 се ползуват според тяхно­то предназначение. При ползуване на земята наемателят е длъжен да не уврежда почва­та и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и екологичните норми.

(11) Общински земеделски земи, включени в строителните граници на населени­те места, се отдават под наем по реда на чл. 19 от наредбата.

Чл. 88. (1) Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земедел­ски земи на граждани и юридически лица се допуска по изключение при парична рав­ностойност на имотите, определена по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ, когато:

1. е способ за прекратяване на съсобственост;

2. е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от междуна­роден договор;

3.имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл. 37е и 37з от ЗСПЗЗ.

(2) За подготовка на замяната се подава заявление от заинтересованите лица чрез кмета на района по местоположение на имота до кмета на СО от общинския поземлен фонд при спазването на законовите изисквания, което съдържа:

1. Основанието за извършване на замяната, съгласно ал. 1;

2.   Документите, удостоверяващи правото на собственост върху имота - обект на замяната;

3.   Скица на съответния земеделски имот - обект на замяната, издадена от об­щинската служба по земеделие. В районите, където са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри, скиците се издават от съответното териториално звено на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на ЗКИР;

4.   Оценките на имотите, предмет на замяната, определени по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ;

5. Мотивирано становище на общинската служба по земеделие.

(3)   Заместник кмета по Направление „Зелена система, екология и земеползване" на СО се произнася с предварително писмено становище по предложението за замяна и ако становището е положително, преписката се внася в СОС. Ако становището е отри­цателно, преписката се връща на заявителя за отстраняване на недостатъците в опреде­лен срок. Ако недостатъците не бъдат отстранени, преписката се прекратява .

(4)   Договорът за замяната по ал. 1 се сключва от кмета на СО по реда на ЗОС, след като Столичният общински съвет постанови решение за осъществяването на сделката. Договорът се вписва в службата по вписванията по местонахождение на имота от общинския поземлен фонд за сметка на заявителя. Нотариална форма не е необходима. Копие от договора се представя в общинската служба по земеделие за отразяване про­мяната на собствеността.

(5) Замените по този член се извършват след приключване на процедурите по обезщетяване на собствениците или техните наследници по реда на чл. 106 от ЗСПЗЗ. Чл. 89. (1) Собствеността на СО върху мерите и пасищата е публична.

(2)   Мерите и пасищата по ал. 1, могат да се отдават под наем или под аренда за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители само на зе­меделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задъл­жение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.

(3)   Отдаването на мерите и пасищата по ал.1 се извършва с решение на СОС по реда на чл. 37и - 37о от ЗСПЗЗ по предложение на заместник кмета по Направление „Зелена система, екология и земеползване" на СО. За целта кметовете на райони по местонахождение на мерите и пасищата предоставят:

1.   Списък с разпределение на свободните мери и пасища от общинския поземлен фонд по землища и предвижданията за начина им на управление - за паша на животни или за поддържането им в добро земеделско и екологично състояние.

2.   Списък на земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица; брой и вид на отглежданите от тях пасищни животни, съгласуван с областната дирекция по безопасност на храните.

(4)   След приключване на процедурата по ал. 2, останалите свободни мери и па­сища се обявяват в електронната страница на СО. Обяви се поставят и на видни места в сградата на района или кметството, в чието землище са намират. В обявата се посочва срокът, в който могат да се подадат заявления за ползване на мерите и пасищата срещу определена такса. Заявленията се подават до кмета на района по местонахождение на имота.

(5)   Столичният общински съвет определя такса за ползване на общинските мери и пасища по ал. 3, приходите от която се използват за поддържането им. Определената от общинския съвет такса не може да бъде по-висока от таксата, определена със запо­вед на министъра на земеделието, за ползване на мерите и пасищата от държавния по­землен фонд.

Чл. 90. (1) Промяна на предназначението на мерите и пасищата по чл. 87, ал.1 от публична в частна общинска собственост се допуска по изключение за:

1.   изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;

2.   инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите;

3.   създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;

4.   инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината;

5.   други случаи, определени в закон

(2) Промяната на предназначението по ал. 1 се извършва с решение на СОС при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи и в съответс­твие с разпоредбите на чл. 25, ал. 3 до 9 от ЗСПЗЗ.

Чл. 91. (1) Столичният общински съвет, по доклад на заместник кмета по Нап­равление „Зелена система, екология и земеползване" на СО, определя земите, които могат да послужат за обезщетяване на собствениците или техните наследници при ус­ловията на чл. 106 от ЗСПЗЗ.

Раздел II
Управление на горските територии Общинска собственост
(изм. с Решение № 606 по Протокол № 31 от 06.12.2012, включително и заглавието на раздела)

Чл. 92. С този раздел се уреждат условията и реда за управлението, стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горските територии Общинска собственост, което се осъществява в съответствие със ЗОС, ЗГ, ЗСПЗЗ, ЗООС, правилниците за тяхното приложение и под­законовите нормативни актове към тях.

Чл. 93. Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на общините, както и тези, придобити от тях, чрез правна сделка или по други придобивни способи и не са държавна или частна собственост и включват:
1. гори и земи, възстановени по реда на ЗВСГЗГФ и ППЗВСГЗГФ;
2. 
гори, залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ;
3. 
гори, създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и застрашени от ерозия земеделски земи от ОПФ, след включване в горски територии Общинска собственост;
4. гори, придобити по реда на ЗОС, или придобити на друго правно основание.

Чл.94. (1) Управлението и организацията на горските територии общинска собственост се осъществява от ОП "Управление на общински земи и гори" по дейности:
1. 
устройство и отчет;
2. 
възпроизводство;
3. 
ползвания;
4. 
опазване;
5. включване, изключване и предоставяне на гори и земи от горските територии Общинска собственост;
6. проектиране и строителство в горските територии Общинска
собственост.
(2) Финансирането на дейностите се извършва от бюджета на СО.
(3) Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда" на СО извършва административната дейност по прилагане разпоредбите на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, ЗГ, 3033 и ЗОСИ при стопанисването на ОПФ и горските територии Общинска собственост.

Чл. 95. Стопанисването на горските територии общинска собственост обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите, които се извършват съгласно ЗГ и под­законовите нормативни актове към него.

Чл. 96. (1) Залесяването обхваща дейностите по създаване на гори и включва дейностите по събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали; подготовка на почвата и засаждане/засяване на горски репродуктивни материали и ограждане; попълване, отглеждане, инвентаризация на културите; подпомагане на естественото възобновяване.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида, местонахождението, обема и сроковете им.
(3) Столичната община възлага извършването на дейностите по ал. 1 чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и по ред, определени в ЗГ и ЗОП.

Чл. 97. (1) Ползването от горските територии Общинска собственост, по смисъла на ЗГ, представлява ползване на дървесина и недървесни горски продукти и е възмездно.
(2) Ползването на горите и земите се осъществява с решение на СОС по един от следните начини:
1. по такси за ползване на дървесина на корен и по такси за
странични ползвания, утвърдени с решение на СОС;
2. чрез търг или конкурс;
3. чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят специфични условия и изисквания към ползвателя.

Чл. 98. Годишното ползване в горските територии Общинска собственост се извършва по одобрен от кмета годишен план, съобразен с действащия Горскостопански план /Лесоустройствен проект/ на Столична община след съгласуване със СОС.

Чл. 99.(1) Ползването на дървесина от горските територии Общинска собственост представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея и се извършва по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
(2) Физически лица за собствени нужди могат да ползват дървесина по такса на корен от общинските гори в населеното място, където е постоянният им адрес, по списъци, изготвени от кметовете на съответните населени места въз основа на определения им лимит, след решение на СОС.

Чл. 100. (1) Ползванията на недървесни горски продукти от горските територии Общинска собственост е добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях.
(2) 
Ползването на недървесни горски продукти от горските територии общинска собственост се извършва, без да се нарушават правата на трети лица и разпоредбите на действащата нормативна уредба.
(3) 
Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях от горските територии общинска собственост, когато не представлява стопанска дейност, се извършва безвъзмездно и свободно.
(4) 
Ползването на недървесни горски продукти от горските територии Общинска собственост се организира чрез:
1. възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено състояние;
2. чрез предоставяне под наем на определени горски територии;
3. чрез издаване на позволително, след събрана такса, за ползване на недървесни горски продукти от ОП "УОЗГ".

Чл. 101. (1) Пашата на селскостопански животни в горските територии Общинска собственост, се извършва след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на Столичен общински съвет.
(2) Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на Столична община издава заповед, в която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни, въз основа на писмени предложения постъпили от кметовете на райони и кметства и кметските наместници.

Чл. 102. (1) Столичният общински съвет с решение приема:
1. 
Тарифа за таксите на корен на облите дървесни материали, дървата за горене и вършината, добита от горските територии Общинска собственост;
2. 
Тарифата за таксите на недървесни горски продукти, добити от горските територии общинска собственост;
3. Тарифа за таксите за административно-технически услуги.
(2) Определянето на цена за промяна на предназначението,
учредяване на право на ползване и сервитути върху гори и земи в горските територии общинска собственост се извършва по реда на НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии.
(3) Приходите по ал. 1 и 2 се внасят от ОП „Управление на общински земи и гори" в бюджета на СО.

Чл. 103. Предписаните от Лесозащитна станция мероприятия, съгласно изискванията на ЗГ и подзаконовите нормативни актове към него се организират от ОП "Управление на общински земи и гори".

Чл. 104. Провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в горските територии общинска собственост се организира от ОП "Управление на общински земи и гори", съвместно с районните кметове.

Чл. 105. Строителство в горските територии общинска собственост, без промяна на предназначеното им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управлението и стопанисването на горите и се допуска, съгласно предвижданията на Общия градоустройствен план.

Чл. 106. Охраната на горите и земите от горските територии Общинска собственост се осъществява от ОП "Управление на общински земи и гори", съгласно Закона за горите и подзаконовите нормативни актове към него.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДИ, ПОСТРОЙКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 107. (1) Общински сгради, постройки и съоръжения се премахват със заповед на кметовете на райони, когато това е предвидено по действащ ЗРП и новото строител­ство е предстоящо.

(2) Общински сгради, постройки и съоръжения, освидетелствани по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията, се премахват със заповед на оправомо-щено по реда на § 1, ал. 2 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ, лице, при спазване изискванията на чл. 197, ал. 1 от ЗУТ.

ГЛАВА СЕДМА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 108. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не състав­лява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Чл. 109. (1) За нарушение на тази наредба се налага административно наказание - глоба от 500 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.

(2)   Наемател на общински имот, който наруши забраната за неговото пренаема­не, се наказва с глоба от 1000 лева.

(3)   Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с глоба от 1500 лева.

(4)   При повторно нарушение на наредбата по предходните алинеи, на лицата се налага глоба в двоен размер.

Чл. 110. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от кмета на СО или от определени от него длъжностни лица, както и от кметовете на райони, ило от определени от тях длъжностни лица.

Чл. 111. (1) За актове, съставени от длъжностни лица на столичната общинска администрация, наказателните постановления се издават от кмета на СО.

(2) За актове, съставени от длъжностни лица на районите администрации, нака­зателните постановления се издават от кметовете на районите.

Чл. 112. Административно-наказателното производство за нарушенията се из­вършва по реда на ЗАНН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. 
"Жилищен имот" е жилище (жилищна сграда или обособен жилищен обект в сграда), право на строеж за жилище, и застроен или незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство.

2. 
"Общински поземлен фонд" са всички земеделски земи, общинска собстве­ност, извън строителните граници на населените места.

3. (нова с Решение № 606 по Протокол № 31 от 06.12.2012)
„Горски територии общинска собственост" са:
А. Гори по смисъла на Закона за горите:
1. земи, заети от горскодървесна растителност с площ не по-малка от един декар, височина на дървостоя в зряла възраст не по-малко от 5 м., широчина на насаждението, измерена между стъблата на крайните дървета, не по-малко от 10 м., и проекция на короните не по-малка от 10 на сто от площта на насаждението;
2. площи, които са в процес на възобновяване и все още не са достигнали, но се очаква да достигнат минимална проекция на короните 10 на сто и височина на дърветата 5 м.;
3. площи, които в резултат на антропогенна дейност или естествени причини са временно обезлесени, но подлежат на възобновяване;
4. защитни горски пояси, както и ивици от дървета с площ, по-голяма от един декар, и широчина над 10 м.;
5. насаждения в системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите;
6. клекови формации;
7. съобщества от дървесни или храстови видове, разположени край водни обекти.
Б. Голини, недървопроизводителни земи и други територии, предназначени за горскостопанска дейност;
В. Карстови образувания, разположени в земите по т. 1 и 2;
Г. Защитни горски пояси с размери, по-малки от определените в т. 4.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Кметовете на райони заличават законните ипотеки, учредени в полза на общината, върху продадените жилища с разсрочено плащане на цената.
(2) Заличаването по ал. 1 се извършва с писмо до Службата по вписванията към Софийски районен съд, към което се прилага документ, удостоверяващ пълното изпла­щане на цената.

§ 2. В Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, в чл. 3 се правят следните промени:
1. ал. 7 се изменя така: ,,Оценките се изготвят въз основа на възлагателни пис­ма от дирекции „Общинска собственост", „Инвестиционно отчуждаване" и „Об­ществени поръчки и концесии" при СО, както и от кметовете на райони. Договорите за извършване на услугата се сключват с лицата, страна по бъдещите сделки, които заплащат цената по тях".

2. създава се нова ал. 8, както следва: „(8) Разноските по изготвяне и актуали­зация на пазарните оценки за имоти и вещни права се заплащат от СО или от съот­ветния район, когато разпореждането или отдаването под наем ще се реализира чрез търг или конкурс."

§ 3. В Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, в чл. 2, т. 1, текстът в края ,,....,за срок до обявяване на резултатите от следващите парла­ментарни избори", се заличава.

§ 4. Тази наредба отменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпо­реждане с общинско имущество, Приета с Решение № 508 по Протокол № 54 от 28.07.2005; доп. (ал. 4 в чл. 57) с Решение № 685 по Протокол № 63 от 21.11.2005; доп. (чл. 17а) с Решение № 741 по Протокол № 64 от 24.11.2005; доп. (Раздел 1 А) с Решение № 279 по Протокол № 76 от 27.04.2006; доп. с Решение № 464 по Протокол №82 от 22.06.2006; доп. с Решение №576 по Протокол №84 от 20.07.2006; доп. с Решение № 710 по Протокол № 88 от 28.09.2006.; изм. с Наредба за реда за получава­не и управление на дарения от Столичната община, приета с Решение № 76 по Про­токол № 99 от 8.02.2007; доп. с Решение № 448 по Протокол № 17 от 4.07.2008г.

§ 5. Настоящата наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинс­ката собственост.

§ 6. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното из­пълнение, се възлага на кмета на Столичната община.

§ 7. Настоящата наредба влиза в сила в деня на обявяване решението на Столи­чен общински съвет за нейното приемане.

                                                     Председател:
                                                                            /Андрей Иванов/нагоре