нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печатОбщинска стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта 2012 - 2020 година, приета с Решение № 7 по Протокол № 7 от 12.01.2012

нагоре