нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

НАРЕДБА
за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
(приета с Решение №520 по Протокол № 48 от 26.09.2013)

Глава І.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Настоящата наредба регламентира правилата за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община /трамваен, тролейбусен, автобусен и метро/.

Чл.2. Правилата за пътуване определят правата и задълженията на пътниците, пътуващи по градските основни линии от общинската транспортна схема.

Чл.3. Наредбата  урежда и реда за преференциално пътуване и компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.

Чл.4. "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД („ЦГМ” ЕАД) на основание договор със Столична община осъществява: реализация на приходите; контрол по редовността на пътниците; организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения транспорт като интегриран превозен процес, възложени от Столична община на транспортните оператори и се разплаща с тях при спазване на икономическата рамка.

Чл.5. Настоящите разпоредби следва да се спазват от всички пътници, водачи на превозни средства по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община и контрольори по редовността на пътниците.

Глава ІІ.
УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

Чл.6. Превоз на пътници с обществения градски транспорт се извършва срещу редовен превозен документ, посочен в настоящата наредба.

Чл.7. Всеки редовен превозен документ се счита за договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.

Чл.8. (1) Пътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка "Злополука на пътниците в обществения градски транспорт”.
(2) В случай на застрахователно събитие пътникът уведомява превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор по застраховка „Злополука на пътниците в обществения градски транспорт”.

Чл.9. Билетът е редовен превозен документ след:
1. валидиране в превозното средство, веднага след качване, на най-близко разположените валидатори;
2. издаване от билетен автомат в трамваите и тролейбусите, като се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране;
3. издаване от билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД, като се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Билетът може да бъде използван за пътуване в метрото до 30 минути след момента на издаването му;
4. таксуване на електронен билет от електронна карта (ЕК), издадена и заредена от „ЦГМ" ЕАД, на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите, веднага след качване;
5. таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от „Метрополитен" ЕАД, на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото;
6. издаване от стационарен билетен автомат извън превозно средство на наземния транспорт, като се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране;
7. продаване и валидиране от контрольор по редовността на пътниците на "ЦГМ" ЕАД.

Чл.10. (1) Абонаментната карта е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност.
(2) Електронната карта е редовен превозен документ след таксуване на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите - веднага след качване или на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Валидаторите таксуват само електронна карта с валиден маршрут и период.
(3) С абонаментна карта, издадена за определена линия може да се пътува с всички превозни средства само в участъците на линиите, в които маршрутите им съвпадат и имат общи спирки, включително спирките в рамките на едно кръстовище, с отбелязаната в картата линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.  При валидиране на ЕК за 1 определена линия на устройство от друга линия,  на дисплея се изписва  дата на валидност и номерът на линията, за която е издадена и съобщение: „Внимание! Можете да пътувате по линията само в участъците с общи спирки”.
 
Чл.11. Нередовни са:
1. превозни документи, които не съответстват на пътуването (период на валидност или маршрутна линия);
2. персонализирана карта, издадена на лице, различно от ползвателя;
3. билет с различна конфигурация от тази на компостьора в превозното средство;
4. талон от карта за 10 пътувания, без да бъде представен талон № 10;
5. нетаксувана електронна карта, заредена с електронни билети за 10 пътувания на един пътник за тролейбусен и трамваен транспорт;
6. нетаксувана електронна карта, заредена с електронни билети за 10 пътувания за метро;
7. подправен превозен документ на хартиен носител;
8. персонализиран превозен документ, непридружен от документ за самоличност.

Чл.12. Пътник с редовен превозен документ има право да превозва в превозните средства на обществения градски транспорт:
1. безплатно до 2 броя ръчен багаж, вкл. музикални инструменти, като сбора от трите измерения  за всеки от тях не надвишава 140 см. Багажът на пътника не трябва да представлява опасност за другите пътници, да не пречи на видимоста на водача на превозното средство и да не представлява заплаха за сигурността и безопасността на движение.
2. багаж с по-големи размери от посочените в т. 1 се таксува за всеки багаж поотделно с:
а) билет за еднократно пътуване (предварително закупен, закупен от водача или от билетен автомат);
б) талон от карта за 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същата карта;
в) в метрото-с билет, закупен от каса или билетен автомат;
3. безплатно детска количка с дете или количка за лице с увреждания. Количка без дете или лице с увреждания се таксува с билет.
4. велосипед, само в последния вагон на метровлак в метрото, след закупуване на отделен билет при следните условия:
а) в делнични дни – след 21 часа, а в почивни и празнични дни – целодневно;
б) да не замърсява превозното средство;
5. домашен любимец, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно не представлява заплаха за останалите пътници и не се поставя на седалките на превозното средство:
а) котка или друг малък бозайник, поставен в подходяща кутия или клетка с размери до разрешените за безплатен превоз на ръчен багаж;
б) куче, регистрирано съгласно изискванията на чл. 4 от „Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община” при следните условия:
- собственикът да носи със себе си регистрационните документи на кучето или електронната карта, посочени в чл. 11, т. 7 от горецитираната Наредба;
- с редовен превозен документ за домашния любимец - отделен билет за еднократно пътуване или валидиране на талон от карта за 10 пътувания , в случай, че пътникът пътува с талон от същата карта ;
- да го води на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез с размери по чл.12 т.1. От намордник при пътуване в обществения транспорт са освободени кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи;
6. безплатно чифт ски с щеки, поставени в ски сак, скейтборд, сноуборд или шейна при условие, че не създават неудобство за другите пътници .  

Чл.13. Пътникът носи отговорност за превозвания от него багаж, домашен любимец или спортни пособия, както и за хигиената във връзка с превоза им.  

 Чл.14. В обществения градски транспорт на територията на Столична община пътуват безплатно полицейски кучета, кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община.

Чл.15. Пътник, притежаващ редовна месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии на обществения градски транспорт или за метро, има право да ползва специализираните паркинги на метростанциите за един автомобил, при условията, посочени в Приложение № 1 от настоящата наредба.

Чл.16. (1) Всяко превозно средство има определени места, специално маркирани с  нагледни схеми за:
1. майки с бебета и деца до 3 годишна възраст, както и бременни жени;
2. възрастни хора;
3. хора с увреждания.
(2) Пътник, заел  място по ал. (1)  е задължен да го преостъпи на лицето от горепосочените групи.

Чл.17. ”ЦГМ” ЕАД е длъжен да предоставя информация на пътниците за условията на пътуване, разписанията на превозните средства и тарифата за превоз чрез
- интернет страницата  на „ЦГМ”;
-брошури и информационни материали;
-спиркови знаци;
-информационни кампании.

Чл.18. В превозните средства на обществения градски транспорт:
1. пътниците са длъжни:
а) да притежават редовен превозен документ до слизането си в района на спирката на наземния транспорт или в платената зона на метрото;
б) да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка, а пътуващите с персонализирани карти да показват документ за самоличност при поискване;
в) при констатирано нарушение и отказ за закупуване на билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи, да слязат от превозното средство на следващата спирка и да предоставят на контролните органи лична карта/личен паспорт за съставяне на акт за административно нарушение.
2. не се допускат за превоз:
а) лица, които представляват опасност за сигурността и здравето на пътниците или са в нарушение на чл.19;
б) лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;
в) лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни;
г) предмети, които могат да повредят или замърсят превозното средство;
д) запалителни, избухливи, отровни вещества и други предмети, представляващи опасност за пътниците и водача;
е) предмети, преносът на които е забранен със закон;
ж) предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците;
з) живи животни и птици с изключение на полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и домашни любимци при условията на чл. 12, т. 5.

Чл.19. На пътниците се забранява:
1. да се качват или слизат от превозното средство: когато превозното средство е все още в движение; преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство;
2. да стоят на стъпалата на превозните средства, да пречат на затварянето или отварянето на вратите;
3. да разговарят с водача по време на движение;
4. да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители или слушат силно музика, или да нарушават спокойствието на останалите пътници.
5. да изхвърлят отпадъци и нарушават обществения ред;
6.    да причиняват повреда на  превозните средства, билетните автомати, валидаторите и компостьорите;
7. с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
8. да просят и събират дарения или да извършват търговска, рекламна и пропагандна дейност;
9. да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите;
10. да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство;
11. да преотстъпват превозния си документ на други лица или да оставят същия в превозното средство;
12. да преминават под или над турникетите в станциите на метрото без валидиране на превозен документ;
13. да преминават ограничителната линия на перона в метростанциите, освен в случаите на качване и слизане  от метровлака;
14. да слизат на релсите в метротунелите, да влизат в тях или други пространства с ограничен достъп за технически персонал;
15. да влизат в метростанция, когато тя е затворена за пътници.

Глава ІІІ.
ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. ИЗДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ

Чл.20. (1) "ЦГМ" ЕАД има изключителните права да издава, зарежда и продава превозните документи за пътуване с обществения градски транспорт в Столична община чрез:
- пунктовете за абонаментни карти и билети;
- билетни автомати в трамваите и тролейбусите;
- стационарни билетни автомати извън превозните средства;
- разпространители по договор с „ЦГМ” ЕАД;
- водачи в превозните средства на обществения градски транспорт, които задължително продават билети за еднократно пътуване.
(2) Водачите продават билети само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.

Чл.21. "Метрополитен" ЕАД издава, зарежда и продава превозни документи за пътуване само в метрото чрез:
- касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД;
- билетен автомат на входовете на метрото.

Чл.22. (1) Превозните документи са билети и абонаментни карти на хартиен и електронен носител.
(2) Превозни документи на хартиен носител, отпечатани съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, са ценни образци. Превозни документи на хартиен носител са билетите, еднодневните карти и картите с талони за 10 пътувания.

Чл.23. Билетът и абонаментната карта са превозни документи, когато отговарят на изискванията на утвърдените образци в Приложение 2.

Чл.24. (1) Персонализирани ЕК по редовна тарифа се издават след попълване на заявление по образец Приложение 3 и съдържат вътрешна и външна персонификация. Вътрешната персонификация са личните данни на лицето, на което е издадена картата (трите имена, ЕГН, постоянен адрес),  и се записват в паметта на картата. Външната  персонификация са номера на картата, актуална снимка и двете имена на лицето, на което е издадена картата, които са отпечатани върху нея. Персонализирана ЕК не може да се преотстъпва на друго лице.
(2) Неперсонализирана ЕК по редовна тарифа се издава след попълване на заявление /Приложение 3/. Картата има вътрешна персонификация и се ползва от приносителя й.
(3) Неперсонализирана ЕК по редовна тарифа се издава по искане на лицето и без заявление по Приложение 3. В този случай ЕК няма вътрешна персонификация, не се блокира  и не й се издава дубликат.
(4) Електронната карта по редовна тарифа позволява многократно зареждане при различни тарифи.
(5) Заявление се подава в пунктовете за издаване на ЕК на „ЦГМ” ЕАД или по електронен път на интернет страницата на дружеството.

Чл.25. (1) ЕК за преференциални пътувания задължително се персонифицират при издаването им, след попълване на заявление по образец /Приложение 3/.
- вътрешната персонификация са личните данни на правоимащия (трите имена, ЕГН, постоянен адрес), вид и срок на валидност на преференцията, записани в паметта на картата;
- външната персонификация са регистрационния номер на картата, актуална снимка и двете имена на лицето, които се отпечатват върху картата. При издаване на електронни карти за хора с увреждания с право на придружител, върху картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия.
(2) Картата позволява многократно зареждане при различни тарифи в зависимост от преференцията.

Чл.26. Цените на билетите и абонаментните карти са посочени в Приложение № 4 към настоящата наредба, а цените и условията за ползване на специализираните паркинги на метростанциите са посочени в Приложение № 1 от наредбата.

Глава IV.
КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ КАРТИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ.

Чл.27. Право на пътуване със служебна карта по образец имат органите за контрол съгласно Закона за движение по пътищата.

Чл.28. Право на пътуване с персонализирани карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията имат:
1. ветераните от войните - картите на правоимащите се издават на  електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу удостоверение, издадено от Държавна агенция „Архиви” при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община;
2. военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите- картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община. До организиране издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите, снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване на лицата по чл. 28, т.2 се извършва срещу представяне на следните документи:
- за военноинвалидите - копие от експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от КСО или копие от разпореждане на НОИ, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;
- за военнопострадалите - копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НОИ, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият;
3. държавните служители в Министерство на вътрешните работи -картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи;
4. държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерство на правосъдието - картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на правосъдието; 
5. държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"- картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Държавна агенция "Национална сигурност";
6. всички деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на Столична община– картите се издават срещу акт за раждане / оригинал или копие / и документ за самоличност на родителя / настойника /, удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес.

Чл.29. (1) Право на пътуване с преференциална персонализирана карта имат:
1.  лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община– картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;
2.  лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община- картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта;
3.  спасители на Планинската контролно-спасителна служба - картите се издават/зареждат за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта;
4.  всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия -картите се издават/зареждат срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за съответния семестър на  учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта.  В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу уверение със записана съответна учебна година и лична карта;
5.  учащи, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/- картите се издават/зареждат срещу международна студентска идентификационна карта/ISIC/;
6.  докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община- картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта;
7.  всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се  на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката - картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;
8.  семеен пакет-ученическа карта за един месец за всички линии, закупена с едномесечна абонаментна карта  за всички линии, персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител– срещу Удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство. Абонаментните карти от пакета задължително се зареждат с един и същи период на валидност;
9.  всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на Столична община-картите се издават/зареждат по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно-професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социални дейности” на Столична община;
10. един от родителите от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община - картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от  дирекция „Социални дейности” на Столична община;
11. наградените със званието "Почетен гражданин на София" - картите се издават/зареждат срещу документ за званието „Почетен гражданин на София” и лична карта;
12. членовете на семействата на работещите в системата на градски транспорт -съпруг, съпруга - картите се издават/зареждат по списъци от съответните транспортни дружества;
13. право на пътуване с преференциални карти имат прослужилите 13 и 15 години, съответно за II и III категория труд, в дружествата за градски транспорт, собственост на Столична община съгласно Приложение 5 и пенсионирали се в нея. - картите се издават/зареждат срещу служебна бележка по образец, издадена от съответното транспортно дружество и копие от входящия номер на подадените документи за пенсиониране в Националния осигурителен институт;
14. право на пътуване с преференциални персонализирани абонаментни карти на електронен носител имат служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации:
дейност 122 „Общинска администрация" и друга щатна численост
дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално  развитие" (администрация)
дейност 898 „Други дейности по икономиката" (администрация)
дейност 389 „Други дейности по образованието, Център за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца" (администрация)
дейност 759 „Други дейности по културата" /без културните институти и домове/(администрация)
дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно  строителство и териториално развитие" (администрация),
дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" (администрация),
дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност" (администрация),
дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" (администрация),
дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.социални услуги" (администрация)
дейност 469 „Други дейности по здравеопазване" (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности.Картите се издават/зареждат по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта;
15. всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
16. всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
17. незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
18. всички хора с увреждания с диагноза "ГЛУХОТА", с постоянен адрес на територията на Столична община.
(2) Картите на електронен носител по ал.(1) т.15, т.16, т.17 и т.18 се издават/зареждат по списъци, утвърдени от Дирекция "Социални дейности" при Столична община и лична карта на правоимащия (акт за раждане – за деца до 14 годишна възраст).
Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция „Социални дейности” при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания.
Срокът на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).
Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия,  когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единия от придружителите, чиито имена са посочени върху електронната карта.
Придружителят трябва да е пълнолетно лице с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община.

Чл.30. Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.

Чл.31. Превозните документи за преференциални пътувания с обществения градски транспорт са лични. Преотстъпените превозни документи за преференциални пътувания се изземват за периода на валидност.

Чл.32. Издаваните превозни документи за пътуване с превозни средства за градски транспорт в други населени места на Република България, не важат за обществения транспорт на територията на Столична община. Изключение правят превозните документи по чл. 28.

Чл.33. Предоставената информация за издаване на карти на хартиен или електронен носител се съхранява в „ЦГМ” ЕАД в срок, съгласно действащото законодателство.

Глава V.
КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ


Чл.34. (1) Кметът на Столична община възлага на Изпълнителния директор на "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД да определи длъжностните лица, които да осъществяват контрола по редовността на пътниците в обществения транспорт. Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците носят съответната униформа и се легитимират по време на проверката със служебни документи по образци, утвърдени от Изпълнителния директор на "ЦГМ" ЕАД. Служебните документи са: служебна карта със снимка, име и служебен номер, дата на валидност и холограмен стикер;
(2) Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, определени от Изпълнителния директор на "ЦГМ" ЕАД, съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение според предоставените им с тази наредба правомощия;
(3) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ или нарушаване реда в превозното средство, пътникът закупува карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване:
- в превозното средство картата се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство;
- при слизане на нередовния пътник, той заплаща стойността на картата за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците  на спирката.
(4) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване с нетаксувана валидна абонаментна карта на електронен носител в трамваите и тролейбусите, пътникът заплаща карта за нетаксуван пътник с Електронна карта на стойност съответстваща на цената на билета за еднократно пътуване;
(5) За всяка единица, подлежаща на таксуване, но нетаксувана: багаж, велосипед, домашен любимец, пътникът закупува карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Картата се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

Чл.35. (1) При отказ на пътника да закупи карта за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците или карта за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител, за всяко от тези нарушения, от длъжностното лице по контрола на пътника се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за което нередовния пътник слиза на следващата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в "Център за градска мобилност" ЕАД. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира.
(2) При пътуване с подправен  или неистински превозен документ  нередовният пътник слиза от превозното средство на следващата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Подправеният  документ се изземва и се предава в „ЦГМ" ЕАД.
(3) При пътуване с блокиран превозен документ, нередовният пътник се заставя да слезе от превозното средство на следващата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Блокирания превозен документ се изземва и се предава в „ЦГМ" ЕАД.
(4) Пътник, на който е съставен акт за административно нарушение има право на възражение срещу акта в тридневен срок от съставянето му, както и да заплати сума, двадесет пъти по-голяма от цената на билета за еднократно пътуване в същия срок.
 (5) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения посочени в чл. 35, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 34, ал. 3и ал. 5 от наредбата Кметът на Столична община или определен от него заместник кмет издават наказателни постановления.
(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в тази наредба не е установен друг ред.
(7) Глобата по наказателното постановление се определя в размер на:
1. в случаите, посочени в чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата – 100 лв.
2. за нарушенията, посочени в чл. 35, ал. 2 от Наредбата – 150 лв.
3. за нарушенията по чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4 от Наредбата -10 лв.

Чл.36. (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, но не са навършили 18, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. За целта се изготвя констативен протокол, въз основа на който на единия от родителите, попечителите или настойниците се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН.

Чл.37. Изпълнителният директор на "ЦГМ" ЕАД има право да наема на договорни начала от Столична дирекция "Полиция" полицейски служители за контрол и опазване на обществения ред при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.

Чл.38. (1) За неспазване на разпоредбите по чл.18 т.1 и чл. 19 т.т. 11,12,13,14 и 15 нарушителят закупува карта за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Картата се валидира от контрольора. За нарушения по чл. 19 т. т. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 пътникът се сваля от превозното средство.
(2) За нанесени щети на превозните средства или съоръжения в обхвата на спирките, констатирани от контролните органи, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на щетата, вида на щетата, мястото, деня и часа на настъпването й. Същият се подписва от контролния орган и причинителя на повредата.
(3) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, същият се удостоверява с подписа на контролния орган и един свидетел.
(4) Възмездяването на стойността на щетата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето-причинител заплати доброволно същата.

Чл.39. Служителите на дирекция „Транспорт" на Столична община, "ЦГМ" ЕАД, „Столичен автотранспорт” ЕАД, „Столичен електротранспорт” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД  осъществяват контрол във връзка с изпълнение на служебните си задължения в превозните средства и обектите на обществения градски транспорт на територията на Столична община, като се легитимират със служебна карта за контрол или пропуск.

Глава VI.
ВЪЗРАЖЕНИЯ, ДУБЛИКАТИ И ТАКСИ

Чл.40. В момента на покупката купувачът на превозен документ има право на възражение за погрешно посочени в него данни или неточно върната сума (ресто).

Чл.41. (1) Стойността на неизползван частично или изцяло превозен документ за персонализирана електронна карта може да се върне в случаите на:
1. заболяване на правоимащия в продължение на повече от 10 дни непрекъснато;
2. смърт на правоимащия;
3. изменение на маршрута на линията за повече от 7  дни или закриването й;
4. промяна на местоживеенето или местоработата (местоученето) на правоимащия.
(2) Искането за връщане стойността на частично или изцяло неизползван превозен документ в случаите на ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъде придружено със съответен документ, доказващ събитието (по т. 2 и удостоверение за наследници), като
задължително се прилага и превозният документ.
(3) Полагащата се сума за неизползван превозен документ се изчислява от заверената дата на получаване на искането за връщане и до изтичане на валидностния период, като се удържат 10% от полагащата се сума, без случаите, посочени в ал. 1, т. 2 и т. 3.
(4) За случаите по ал. 1, т. 1 превозният документ предварително се депозира в бюрото за абонаментни карти на пл.”Възраждане” 1.

Чл.42. (1) Превозен документ, издаден/зареден за една линия може да се замени за друга маршрутна линия за същия валидностен период при промяна на маршрута. Подмяната се извършва в „ЦГМ” ЕАД.
(2) Когато промяната е поискана без да е изменен маршрутът, за който е издадена / заредена картата, и без да е налице промяна в местоживеенето или местоработата, лицето заплаща за услугата 5,00 лв.

Чл.43. Абонаментна карта по редовна тарифа на електронен носител, издадена по реда на чл. 24, ал. 1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител може да бъде блокирана по искане на лицето, на чието име е издадена, след попълване на заявление по образец (Приложение 6) и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от Районно управление „Полиция”. Електронната карта на хора с увреждания с право на придружител, в случай на кражба или унищожаване, може да бъде блокирана след подаване на заявление по образец (Приложение 6), подписано от двамата придружители и след представяне на документ за самоличност или служебна бележка от Районно управление „Полиция” на придружителите и правоимащия.

Чл.44. (1) Дубликат на превозен документ на хартиен носител не се издава, освен в случай на повреда с възможност за установяване валидностния му период, като за услугата лицето заплаща 5,00 лв.
(2) Дубликат на Абонаментна карта за преференциални пътувания на хартиен носител се издава еднократно в рамките на валидностния период, до 3 работни дни от датата на постъпване на молбата, като за услугата се заплащат 5,00 лв.
(3) Дубликат на абонаментна карта по редовна тарифа, издадена по реда на чл. 24., ал. 1и ал.2, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител се издава след блокирането й. Периодът или нетаксувани електронни билети за 10  пътувания, заредени в блокираната карта, се зареждат в нова електронна карта до 3 дни от датата на подаване на заявлението. За услугата се заплащат 5,00 лв. и стойността на електронния носител, съгласно Приложение №4  към наредбата. Не се издава нова електронна карта на лице, на което е блокирана електронната карта по чл. 35, ал. 1, до заплащане на глобата.
 (4) дубликат на фактура, се издава в рамките на 3 работни дни от постъпването на молбата, като за услугата лицето заплаща 2,00 лв.

Глава VІІ.
РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ


Чл.45. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл.28 се осъществява от държавния бюджет чрез Столична община, ежемесечно на база редовната тарифа за граждани за 1 месец за всички линии, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "ЦГМ" ЕАД.

Чл.46. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал.1, т. 3, т. 5, т. 9, т. 10, т.11, т.14, т. 15, т. 16, т.17 и т.18  се осъществява от бюджета на Столична община ежемесечно, до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "ЦГМ" ЕАД.

Чл.47. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал.1,  т. 1, т. 2, т. 4, т. 6, т. 7  и т. 8 се осъществява от държавния бюджет и от бюджета на Столична община до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа , въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "ЦГМ" ЕАД.

Чл.48. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал.1,  т.12 се осъществява от съответните дружества, до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "ЦГМ" ЕАД.

Чл.49. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал.1, т.13 е еднократно и се извършва изцяло  от дружеството , в което лицето се е пенсионирало, в съответната година.


VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:
1. „Превозно средство“ е  трамвай, тролейбус, автобус или метровлак - с  който се осъществява обществен градски транспорт на територията на Столична община;
2. „Платена  зона в метрото“ е -мястото в метровлаковете, пероните на метростанциите и вътрешните части на вестибюлите, които са зад турникетите и вратите на асансьора за пътници;
3. „Пътник“ е всеки, ползващ услугите на обществения градски транспорт, който с качването си в превозното средство или преминаването на бариерите за вход в метростанциите приема да спазва изискванията на тази  наредба;
4. ЕКе -абонаментна карта на електронен носител (електронна карта), издавана от „ЦГМ” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД;
5. „Валидиране на превозен документ се извършва:
а)на хартиен билет - чрез компостьор в превозното средство или на устройствата на бариерите за вход на метростанциите.
б) на билет от билетен автомат - с излизане на билета от билетния автомат.
в) на ЕК - чрез доближаването им до указаните места на валидаторите  в трамваите, тролейбусите и на устройствата при входовете на метрото.

ІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Цените за превоз на пътници са приложение 4 към Наредбата и се определят с решение на Столичен общински съвет, съгласно "Правила за образуване на цените на превозните документи за обществения транспорт на територията на Столична община".
§3. На физически и юридически лица, сключили договор с „ЦГМ” ЕАД за зареждане от 15 до 50 вкл. персонализирани електронни карти всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии се предоставя безвъзмездно едномесечен  абонамент за всички линии за всяка карта. На физически и юридически лица, сключили договор с „ЦГМ” ЕАД за зареждане на 50 и над 50 персонализирани електронни карти всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии се предоставят безвъзмездно 2 последователни месечни  абонамента за всички линии за всяка карта.
§4. При издаване/зареждане на абонаментни карти заплатени по банков път се прави отстъпка:
- от 51 до 150  превозни документа на хартиен или електронен носител - 2 % от сумата;
- от 151 до 450 превозни документа на хартиен или електронен носител - 3 % от сумата;
- от 451 до 1000 превозни документа на хартиен или електронен носител - 4 % от сумата;
- над 1001 превозни документа на хартиен или електронен носител - 10 % от сумата.
§5. При организиране на масови прояви –концертни, спортни и др., които приключват след работното време на обществения градски транспорт, както и при искане за допълнително транспортно обслужване, свързано с мероприятието, организаторът е длъжен да заплати по съответните тарифи  осигуряването на транспорт за извозване на гражданите от мероприятието.
§ 6. Картата с талони за десет еднократни пътувания съгласно приложение 2, т. 2.2. влиза в сила като превозен документ от 1 ноември 2013 година. Издадените преди това билети с талони за десет пътувания важат до 31 декември 2013 година.
§7. Настоящата Наредба отменя "Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община", приета с решение № 458 от 24.07.2008 на Столичен общински съвет, от Протокол № 17 от 24.07.2008.
§8. Наредбата е приета с решение  № 520 на Столичен общински съвет по протокол № 48  от 26.09.2013.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1
Цени за паркиране в паркингите на метростанциите с и без превозни документи за обществен градски транспорт

Цената за паркиране се определя на започнат час

Превозен документ

Цена за паркиране, лв.

Цена за паркиране без пътуване с метро

1.00 лв. на час

С билет за пътуване с метро-за един автомобил.

Безплатно за първите 2 часа.

0,50 лв. на час за всеки следващ час до края на работното време на метрото.

С редовна месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии на обществения транспорт или за метро-за един автомобил.

безплатно в рамките на работното време на метрото

0,50 лв. на час за всеки следващ час след работното време на метрото.


Приложение №2 
Образци на превозните документи  за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Приложение №3
Заявление за издаване на електронна карта

Приложение №4
Цени на превозните документи за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Приложение № 5
За прослужено време в система градски транспорт се зачита тази част от трудовия стаж, изработен във фирмите: „Пътна сигнализация", „Паркинги и гаражи", „Градски транспорт", „Лифтинженеринг", „Трамкар", „Въжени линии", „Софтакси" и „Такси експрес", "СКГТ  - София" ЕООД и „Център за градска мобилност" ЕООД, през което същите са били в системата на градски транспорт и Дирекция „Транспорт" при Столична община.

Приложение № 6
Заявление за блокиране на електронна картанагоре