нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседани€новиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
верси€ за печат

—толичен общински съвет

чл. 27, ««–—»» чл. 31, ѕѕ««–—»» чл. 22, «ћ—ћј

 (ƒоп. с –ешение є 3 по ѕротокол є 37 от 29.04.2002 г.)
                                 –≈Ў≈Ќ»≈ є 1
 ѕо точка 1 от дневни€ ред - докладна записка є 93-00-280/18.08.2000 г. от јнтоан Ќиколов - председател на —толични€ общински съвет, относно приемане на Ќаредба за изграждане на общодостъпна среда в гр. —офи€.
 Ќа основание чл. 22 от «акона за местното самоуправление и местната администраци€ и чл. 27 от «акона за защита, рехабилитаци€ и социална интеграци€ на инвалидите, —толични€т общински съвет,
                                    –≈Ў»:
 ѕриема Ќаредба за изграждане на общодостъпна среда в гр. —офи€, съгласно приложение є 1.
                                           ѕредседател: (п) јнт. Ќиколов
 (ѕриложение є 1 към –ешение є 1 по ѕротокол є 16/9.10.2000 г.)
                                   Ќј–≈ƒЅј
               за изграждане на общодостъпна среда в гр. —офи€
 √лава първа
 ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я
 „л. 1.  — тази наредба се определ€т специфични правила и норми, допълващи услови€та и редът за устройството и застро€ването на гр. —офи€ с оглед ползването на градската среда на сградите от всички групи население включително хора с увреждани€.
 „л. 2.  (1) Ќаредбата се прилага при изработване и изменение на градоустройствените планове и при изграждане на нови сгради, благоустройствени и други строежи.
 (2) ѕри преустройство на съществуващи строежи наредбата се прилага когато с решение на —толична община се изисква осигур€ване на възможност за ползването им от хора с увреждани€.
 (3) ѕри реконструкци€ на обществени сгради наредбата се прилага задължително, а за останалите обекти при изискване на инвеститора за осигур€ване на възможност за ползването им от хора с увреждани€.
 „л. 3.  (1) »зграждането на градската среда с оглед ползването й от всички групи население, включително хора с увреждани€, се организира от —толична община.
 (2) ќбщински€т съвет ежегодно приема програми и предвижда средства в бюджета си за реализиране на меропри€ти€ за достъпност на градската среда за всички групи население, включително хора с увреждани€.
 (3) ќбщинската администраци€ по предложение или съгласувано с местните организации на и за хора с увреждани€ изготв€т мотивирани предложени€ до —ќ— за преустройство и реконструкци€ на съществуващата градска среда и на отделни сгради и съоръжени€ в не€ с оглед осигур€ване на достъпност за всички групи население, включително хора с увреждани€.
 (4) предложени€ по смисъла на алине€ до общинската администраци€ могат да прав€т и всички юридически и физически лица, включително организации на и за хора с увреждани€.
 (5) ѕредложени€та по ал. « се внас€т в —ќ—, по реда определен в «акон за местното самоуправление и местната администраци€"
 (6) — решени€та по ал. 5 могат да се определ€т:
 1.  конкретната градска среда, сградите и съоръжени€та за които тр€бва да се осигури възможност за ползването им от всички групи население, включително хора с увреждани€;
 2.  необходимостта от извършване на изменени€ на действащите градоустройствени планове с оглед изграждане на градска среда за ползване от всички групи население, включително хора с увреждани€;
 3.  обектите по чл. 5, които като условие за издаване на разрешението за строеж тр€бва да се осигури възможност за достъп и ползване от всички групи население, включително хора с увреждани€;
 4.  преференци€ за предприемачите при преустройство на съществуващи обекти с цел осигур€ване на достъпна среда за всички групи население, включително хора с увреждани€ се вземат от —ќ—;
 5.  източниците и размерът на финансовото осигур€ване за изграждането на среда, достъпна за всички групи население, включително хора с увреждани€;
 6.  отговорността на общинската администраци€ за изпълнението на решени€та;
 7.  възмездното предостав€не на право на строеж върху общинска зем€ или прехвърл€не на общинска недвижима или движима собственост срещу изграждане на среда, сгради или съоръжени€ за ползване от хора с увреждани€.
 „л. 4.  (1) ¬ градската среда се осигур€ва възможност за придвижване на всички групи население, включително хора с увреждани€, както следва:
 1.  по хоризонталните комуникационни елементи, обслужващи сградите, посочени в чл. 5.
 2.  по улиците и пешеходните зони, пешеходните пътеки тип "зебра" на натоварени кръстовища, островите на пътното платно и пешеходните алеи;
 3.  по стълбите, свързващи различни нива в градската среда;
 4.  по подлези и надлези;
 5.  в метеостанции.
 (2) ¬ паркингите на населените места за леките автомобили, които се управл€ват от хора с увреждани€ или превозват хора с увреждани€ се осигур€ват паркоместа, с възможно най-добър достъп до входовете както следва:
 1.  най-малко две паркоместа - в паркингите до 50 места;
 2.  най-малко 3 на сто от паркоместата - в паркингите с повече от 50 места;
 3.  най-малко 5 на сто от паркоместата пред и около здравните заведени€, заведени€та за социални грижи, рехабилитационните центрове, спортните комплекси и производствените сгради.
 „л. 5.  ќсигур€ват се достъп и ползване от всички групи население, включително хора с увреждани€ на следните сгради и съоръжени€ за обществено ползване с общоградско и районно значение:
 1.  —гради за търгови€, обществено хранене и битово обслужване с площ по-гол€ма от 100 кв.м;
 2.  ƒетски заведени€;
 3.  «дравни заведени€;
 4.  «аведени€ за социални грижи;
 5.  —гради за просветна и научна дейност;
 6.  —гради за културна и обществено-политическа дейност;
 7.  —гради за съоръжени€ за спорт, отдих и туризъм;
 8.  —гради за административно, комунално и финансово-кредитно обслужване;
 9.  —гради за информаци€ (радио, телевизи€ и др.);
 10.  —гради за комуникационни системи (съобщени€, транспорт, електро и топлоснабд€ване, ¬и  и др.);
 11.  —гради с производствено предназначение, чието естество позвол€ва осигур€ване на работни места за хора с увреждани€;
 12.  ∆илищни сгради, в които са предвидени жилища за ползване от хора с увреждани€:
 13.  —гради за временно обитаване (хотели, мотели, общежити€, почивни станции и др.) с повече от 20 стаи за отдаване под наем.
 √лава втора
 »«»— ¬јЌ»я  Џћ √–јƒ— ј“ј —–≈ƒј » Ќ≈…Ќ»“≈ ≈Ћ≈ћ≈Ќ“»
 „л. 6.  (1) ’оризонталните комуникационни елементи в населените места по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 се изпълн€ват при следните изисквани€:
 1.  тротоарите, пешеходните алеи и островите на пътното платно да бъдат с широчина не по-малка от 120 см, като на определени места тр€бва да се осигури м€сто за разминаване на две инвалидни колички с широчина не по-малка от 180 см.
 2.  надлъжни€т наклон на тротоарите и пешеходните алеи да бъде не по-гол€м от 5% (1:20), а напречни€т наклон - не по-гол€м от 1 % (1:60).
 (2) ѕреходите от тротоари към пешеходни пътеки се изпълн€ват със скос€ване на тротоарите с наклон не по-гол€м от 5% (1:20) при минимална широчина на скос€ването 120 см до 0,5 см височина на бордюра над пътното платно.
 (3) ѕовърхността на скос€ването тр€бва да осигур€ва безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.) като се забран€ва използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодол€ване настилки на наклона.
 (4) Ќастилката на скос€ването да е контрастна - с цв€т и релефност, различни от околните пространства.
 (5) (Ќова) ƒа се предвиждат тактилни водещи ивици, изпълнени от бетонови плочи с размер 30/30/5 см, оцветени контрастно (червено - при светофарно регулирано кръстовище и бледо жълто при нерегулирано кръстовище) с профил и план (фиг. 28 и фиг. 29).
 „л. 7.  (1) Ќа кръстовища със светофарни уредби зелената светлина тр€бва да бъде съпроводена от звуков сигнал.
 (2) Ќа кръстовища без светофарни уредби, които се намират в близост до обектите, посочени в чл. 5, се предвижда светофар за самообслужване със светлинен и звуков сигнал, с необходимата продължителност като бутонът за задействане на светофара се монтира на височина 100 см от нивото на прилежащи€ терен.
 («)  ути€та, съдържаща бутон за включване на светофар да има сочеща стрелка или тактилна карта на кръстовището.
 (4) Ќа 2 м преди пешеходна пресечка тр€бва да има стоп-линии за спиране на моторните превозни средства.
 „л. 8.  ≈лементите, които могат да се използват за свързване на различни нива в градската среда, са:
 1.  стълби;
 2.  рампи;
 3.  повдигателни платформи или асансьори;
 4.  в зависимост от конкретните услови€ едновременно със стълбите се осигур€ват и рампи или обходни алеи.
 „л. 9.  (1) —тълбите, свързващи различни нива в градската среда, тр€бва да отговар€т на следните изисквани€:
 1.  стълбищните рамена се изграждат с широчина най-малко 150 см и с не по-малко от три стъпала;
 2.  стъпалата се предвиждат със скосени навътре чела с широчина, не по- малка от ¬=32 см, и с височина, не по-гол€ма от Ќ=15 см (ѕрил. 1);
 3.  най-малко от едната страна на стълбищното рамо се предвижда двоен парапет с височина 70 см за ползване от деца и 90 см за ползване от възрастни, удобен за хващане и подминаващ първото и последното стъпало с най- малко 30 см;
 4.  стълбищната площадка да е с дължина не по-малка от 150 см;
 5.  първото и последното стъпала да се оцвет€ват контрастно;
 6.  да се предвиждат тактилни водещи ленти с широчина 50 см, оцветени контрастно и с различен релеф спр€мо околното пространство, които започват 70 см преди първото стъпало и завършват 70 см след последното стъпало.
 (2) –ампите на открито и тези в подлезите, надлезите и метростанциите тр€бва да отговар€т на следните изисквани€:
 1.  да имат широчина не по-малка от 120 см измерена между ръкохватките на парапетите;
 2.  да имат наклон не по-гол€м от 5 % (120 см, наклон 8% (1:12) се допуска за рампи с дължина, не по-гол€ма от 200 см;
 3.  на всеки 50 см височина или на всеки 10 м дължина, преодол€вани чрез рампи се изгражда площадка с дължина, не по-малка от 200 см;
 4.  към откритите страни на рампите се предвижда двоен парапет - с височина 70 см за ползването му от деца и с височина 90 см за ползването му от възрастни, удобен за хващане и подминаващ началото и кра€ на рампата с не по-малко от 30 см;
 5.  по дължината на свободните страни (една или две) на рампите се предвиждат предпазни бордюри с височина, не по-малка от 5 см и широчина не по-малка от 15 см, върху които се монтират парапетите;
 6.  повърхността на рампите тр€бва да осигур€ва безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.) като се забран€ва използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодол€ване настилки на наклона;
 7.  преди началото и след кра€ на рампата тр€бва да има тактилна ивица с широчина 50 см оцветена контрастно и с различен релеф спр€мо околното пространство;
 8.  ѕри възможност откритите рампи тр€бва да се откро€ват.
 (3) ѕовдигателните платформи тр€бва да имат размери не по-малки от 90 на 150 см.
 (4) ≈лементите, които свързват различните нива в населените места тр€бва да бъдат добре осветени.
 „л. 10.  (1) ≈лементите на транспортно-комуникационните системи, достъпни за ползване от хора с увреждани€ включително паркоместата за хора с увреждани€ се означават с маркировка и се сигнализират с пътни знаци, информационни табла, разписани€ и др., съгласно «акона за движение по пътищата и правилника за неговото приложение като се използват символи, еднакви с тези, които се използват по терминали, стадиони и други обществени сгради и места.
 (2) ћаркировките да се изпълн€ват от контрастиращи визуално и релефно материали, които не предизвикват алергии.
 (3) ѕътните знаци да не пречат на движението, да се монтират на височина 180 - 200 см и стълбовете им да се бо€дисват в контрастни цветове.
 (4) «а специални указателни знаци, надписи, информационни карти и друга текстова информаци€ да се използват €сни и четливи символи, знаци и рисунки, изпълнени контрастно (най-добре черно на б€л фон), монтирани на височина 150 - 170 см при осигурена осветеност 500 лукса.
 (5) ѕостав€нето на средствата за сигнализаци€ предварително се съгласуват с органите за контрол на автотранспорта ( ј“) и съответните технически служби в общините.
 „л. 11.  ѕаркоместата за леки автомобили на хора с увреждани€ се разполагат в началото на паркинга, по възможност успоредно на тротоара, и се изграждат с наклон не по-гол€м от 3 на сто и с широчина 3,60 м.
 „л. 12.  ≈лементите за обзавеждане на средата в населените места се разполагат и оразмер€ват по начин, осигур€ващ ползването им от хора с увреждани€ и тр€бва да отговар€т на следните изисквани€:
 1.  ѕейките в градините, парковете и др. обществени места се предвиждат дървени, солидни с облегала и в кра€ с ограничители, с височина на седалката не по-гол€ма от 50 см и се монтират на разсто€ние не повече от 50 м една от друга.
 2.  “елефонните апарати и техните елементи се монтират не по-високо от 130 см като поставките за багаж (чанти, торби и др.) са на 75 см над нивото на тротоара;
 3.  ѕощенските кутии се монтират на височина не повече от 80 см от нивото на тротоара до горни€ ръб на кути€та;
 4.  »нсталации и уредби, поставени на по-малка височина от 200 см от нивото на тротоара са опасни за незр€щи и слабо зр€щи хора и следва да бъдат обезопасени по подход€щ звуков начин.
 √лава трета
 »«»— ¬јЌ»я  Џћ —√–јƒ»“≈ » —Џќ–Џ∆≈Ќ»я“ј
 „л. 13 ¬ обществените сгради достъпът и свободното придвижване се осигур€ва както следва:
 1.  за сградите без асансьор - в първи€ етаж като е недопустимо преодол€ване на разлики в нивата само със стъпала или стълби;
 2.  за многоетажните сгради с асансьори (административни сгради, поликлиники и др.) - и в по-високите нива и етажи, като с недопустимо преодол€ване на разлики в нивата само със стъпала или стълби;
 3.  във входните и комуникационните пространства (входни преддвери€ и вестибюли, фоайета, коридори, кулоари, стълби, рампи и асансьори), свързани с обслужването на помещени€та с основно предназначение;
 4.  в помещени€та с основно предназначение (приемни помещени€ за пътници на гарите, пощенски салони, зали за административно и финансово-кредитно обслужване, търговски, зрителни, лекционни и изложбени зали и др.);
 5.  в санитарните помещени€, определени за ползване от посетители.
 „л. 14.  ¬ обектите с производствено, обслужващо и друго предназначение, в които се предвиждат и работни места за хора с увреждани€, се осигур€ват услови€ за свободно придвижване на хора с увреждани€, както следва:
 1.  във входните и комуникационните пространства (входни вестибюли, преддвери€, фоайета, коридори, стълби, рампи, асансьори и др.) обслужващи работните помещени€;
 2.  в работните помещени€, в които се предвиждат работни места за хора с увреждани€;
 3.  в санитарно-хигиенните и другите спомагателни помещени€ (съблекални, гардеробни, бани, умивални, тоалетни и др.);
 4.  в помещени€та за хранене, здравно обслужване, културни дейности, търговско обслужване и административно управление и сградите и съоръжени€та за спорт.
 „л. 15.  (1) ¬ жилищните блокове с асансьори се осигур€ва достъп до жилищата и елементите за общо ползване, както и до обектите за обществено обслужване в приземните етажи.
 (2) ≈лементи за общо ползване по смисъла на ал. 1 са:
 1.  входните и комуникационните пространства - входни преддвери€ и фоайета, стълби и стълбищни площадки, рампи, коридори, асансьори и площадки пред входните врати на жилищните сгради;
 2.  помещени€ и пространства за общо ползване - помещени€ за колички, разносна търгови€, клубове, перални, сушилни и др.
 „л. 16.  ¬ жилищни сгради без асансьор се осигур€ва достъп до жилищата в приземни€ етаж с рампи съгласно член 9.
 „л. 17.  ќразмер€ването, функционално-пространственото разпределение. обзавеждането и съоръжаването на сградите и съоръжени€та по чл. 5 тр€бва да осигур€ват безпреп€тствено придвижване и достъп на хората с увреждани€, така че да отговар€т на ергономичните, физиологичните и социално-битовите потребности на всички групи население, включително на хората с увреждани€.
 √лава четвърта
 »«»— ¬јЌ»я  Џћ ≈Ћ≈ћ≈Ќ“»“≈ Ќј —√–јƒ»“≈
 „л. 18.   омуникационните елементи на сградите по чл. 5, с оглед ползването им от всички групи население, включително хора с увреждани€, тр€бва да отговар€т на следните изисквани€, освен ако друга наредба не разпорежда други по-завишени изисквани€:
 1.  коридорите се предвиждат с височина, не по-малка от 150 см;
 2.  «а преодол€ване на разлики в нивата в коридори и фоайета, се изграждат рампи, съгласно изисквани€та на чл. 9;
 3.  един от асансьорите в сградата тр€бва да има кабина със светла широчина, не по-малка от 110 см, със светла дълбочина, не по-малка от 140 см и с широчина на светли€ отвор на вратата 90 см като пред входа на асансьора се осигур€ва свободна площ за движение с размери, не по-малки от 180 на 150 см и да спира на нивото на етажа с праг не по-висок от 0,5 см;
 4.  асансьорите се съоръжават с устройства за светлинен и звуков сигнал и тактилно табло за управление;
 5.  вратите към помещени€та се предвиждат със светла широчина, не по- малка от 90 см като се допускат прагове с височина, не по-гол€ма от 0,5 см;
 6.  един от входовете, по възможност главни€т, тр€бва да бъде достижим без стъпала, а когато това е технически нецелесъобразно за изпълнение, се предвижда и рампа, съгласно изисквани€та на чл. 9;
 7.  хоризонталните площадки пред входовете на сградите и входните преддвери€ се изграждат с размери не по-малки от 180 на 150 см;
 8.  входните врати на сградите се предвиждат с широчина на светли€ отвор не по-малка от 100 см като при врати с повече от едно крило най-малко едно от крилата се предвижда с широчина, не по-малка от 90 см;  не се допускат самовърт€щи се и лет€щи врати и врати с тежки затвар€щи устройства;
 9.  външните стълби пред входовете на сградите се изграждат съгласно изисквани€та на чл. 8 и с височина, преодол€вана от едно стълбищно рамо не по-гол€ма от 120 см;
 10.  вътрешните стълби се изграждат съгласно изисквани€та на чл. 8, ал. 1 и с височина, преодол€вана от едно стълбищно рамо, не по-гол€ма от 180 см, и широчина на стълбищното рамо, не по-малка от 120 см  като стълбищните площадки са с размери, не по-малки от 150 на 150 см.
 „л. 19.  —анитарните помещени€ в сградите по чл. 5 с оглед ползването им от всички групи население, включително хора с увреждани€ тр€бва да отговар€т на следните изисквани€:
 1.  пред санитарните уреди в санитарните помещени€ се осигур€ва свободна площ с размери, не по-малки от 130 на 130 см;
 2.  в обществените и производствените сгради се изгражда най-малко един санитарен възел (преддверие и тоалетна), като размерите на тоалетната са не по-малки от 170 на 225 см, а на преддверието - не по-малки от 130 на 180 см. ¬ратата на тоалетната тр€бва да се отвар€ навън.
 „л. 20.  ¬ жилищата на хора с увреждани€ и в сградите за временно обитаване (хотели, мотели, почивни станции, общежити€, домове за стари хора, пансионати и др.), се осигур€ва свободна немебелирана площ с размери, не по-малки от 130 на 130 см, за:
 1.  обитаваните помещени€ на жилищните сгради (дневни, столови, спални и кабинети);
 2.  обслужващите помещени€ - преддвери€, кухни, санитарни помещени€ и открити пространства (балкони, лоджии и тераси).
 „л. 21.  ѕомещени€та в сградите и обектите за обществено обслужване, тр€бва да отговар€т на следните специфични изисквани€:
 1.  пред местата, предназначени за ползване от хора с увреждани€, се осигур€ва свободно пространство с размери, не по-малки от 180 на 130 см;
 2.  в помещени€та, в които, съобразно функциите им се предвижда движение по пътеки, през проходи, при касовите апарати и др., се осигур€ва широчина, не по-малка от 90 см, по път€ на придвижването.
 „л. 22.  ¬ аудиториите, кабинетите и лабораториите във висшите учебни заведени€ се осигур€ват по две места за хора, придвижващи се с инвалидни колички, означени по подход€щ начин и по две места за лица с увреден слух, снабдени с индукционна верига и означени по подход€щ начин.
 „л. 23.  ѕредвиждат се по едно м€сто за инвалидна количка и най-малко две места, снабдени с индукционна верига за лица с увреден слух.
 1.  в залите, предназначени за провеждане на конгреси и конференции с по- малко от 200 места;
 2.  в залите, предназначени за провеждане на конгреси и конференции с повече от 200 места - на всеки 200 места.
 3.  ћестата, предназначени за инвалидни колички, се разполагат в кра€ на редовете и в непосредствена близост до евакуационните изходи.
 „л. 24.  ¬ сгради и съоръжени€ за спорт с трибуни до 2000 места се предвиждат най-малко четири места за хора, придвижващи се с инвалидни колички, а при трибуни с повече от 2000 места - по четири места на всеки 2000 места.  ћестата за инвалидни колички се разполагат в кра€ на редовете или в самосто€телна ложа и в непосредствена близост до евакуационните изходи.
 „л. 25.  ѕри реконструкци€ на обекти по чл. 5, когато е технически трудно да се осигури придвижването за хора с инвалидни колички, се предвиждат временни рампи или повдигателни платформи.
 «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»
 І 1.  Ќаредбата се издава на основание чл. 27 от «акона за защита, рехабилитаци€ и социална интеграци€ на инвалидите (обн. ƒ¬, бр. 112 от 27.12.1995 г., доп. бр. 110 от 30.12.1995 г., изм. бр. 52 от 01.07.1997 г. в сила от 01.07.1997 г., бр. 123 от 22.12.1997 г. в сила от 01.01.1998 г., бр. 140 и 153 от 1998 г. (и чл. 31 от ѕравилника за прилагане на закона за защита, рехабилитаци€ и социална интеграци€ на инвалидите (ѕриет с ѕостановление є 269) на ћинистерски€ съвет от 01.11.1996 г., обн. ƒ¬, бр. 97 от 12.11.1996 г., изм. бр. 62 и бр. 100 от 1997 г., бр. 68 от 1998 г., изм. и доп. бр. 20 от 1999 г.).
 І 2.  ¬ ѕриложение 1 са дадени схеми, чертежи и таблици за онаглед€ване на текстовете от насто€щата Ќаредба за изисквани€ към средата в населените места за осигур€ване на достъпност за хората с увреждани€.
 І 3.  Ќаредбата влиза в сила шест месеца след приемането й от —толичен общински съвет.
 І 4.1  ќдобрените (съгласуваните) до влизане в сила на тази наредба проекти за сгради се одобр€ват (съгласуват) в следващи фази на проектиране съгласно действащите по време на одобр€ването (съгласуването) им разпоредби.
 2.  ѕроекти за сгради внесени за одобр€ване до датата на влизане в сила на тези изменени€ и допълнени€ се одобр€ват съгласно действащите до тази дата разпоредби.
                                    ѕредседател: (п) јнт. Ќиколов
 (ѕриложение є 1 към –ешение є 1 по ѕротокол є 16/9.10.2000 г.)
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  1.  ќсновни размери на стандартните инвалидни колички - страничен вид (л€во), вид отпред и отзад (д€сно).
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  2.  Ќеобходимата минимална широчина за движение на лице с увреждане, ползващо бастун, е 70 см.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  3.  Ќеобходимата минимална широчина за движение на лице с увреждане, ползващо две канадки, е 90 см.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  4.  ќбсег на движение на ръцете на седнал в инвалидна количка човек (в см)
 Ќа горната част на схемата - вид отпред (фронтално):
 а) зона, достигана при спокойно положение и изправен гръбначен стълб;
 б) зона, достигана при напрегнато положение, граничещо с опасност от наклон€ване на т€лото напред или встрани;
 Ќа долната част на схемата - вид отгоре:
 в) при спокойно положение и изправен гръбначен стълб;
 г) при наведено напред положение на т€лото.
 ѕлътната лини€ показва обема на движение при жените, непрекъснатата лини€ - при мъжете.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  5.  ќсновни размери в сантиметри на седнал в инвалидна количка човек
 а) висок ръст;
 б) нормален ръст;
 в) височина на очите;
 г) височина на коленете;
 д) височина на върха на пръстите на стъпалата;
 е) зоната, достигана с пръстите на ръцете в изправено положение на гръбначни€ стълб;
 ж) зоната, достигана с пръстите на ръцете при наведено напред т€ло.
 ѕлътната лини€ дава представа за обема на движени€та при жените ѕунктираната лини€ дава представа за обема на движени€та при мъжете.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  6.  Ќеобходима площ за движение на инвалидна количка
 а) необходимата минимална площ за обръщане на 180Ш на инвалидна количка е кръг с диаметър 150 см;
 б) необходимата минимална площ за завой на инвалидна количка на 90Ш е 135 х 135 см.
      (√рафично изображение)
 ‘иг.  7.  Ќеобходима площ за движение на инвалидна количка с електрическо задвижване:
 а) необходимата минимална площ за завой на 90Ш е 150 х 180 см, необходимата минимална площ за обръщане на 180Ш е 180 х 190 см;
 б) необходимата минимална площ за обръщане на 360Ш е 210 х 210 см;
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  8.  Ќеобходими площи за преминаване и влизане на инвалидна количка
 Ќеобходима широчина на коридора - 110 см.
 Ќеобходима широчина на коридора за разминаване на две инвалидни колички - 180 см.
 Ќеобходима широчина на коридора за разминаване на колички при влизане във врата - 140 см.
 ѕосочената таблица позвол€ва да се получат междинните резултати чрез интерполаци€.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  9.  Ќеобходима площ за маневриране при рампа
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  10.  –аботен плот минималната височина на свободната част под работни€ плот тр€бва да бъде 77 см.
 ѕрепоръчваната височина на горната част на работни€ плот тр€бва да бъде 80 см.
 ѕрепоръчваната широчина на работни€ плот е 60 см.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  11.  “ротоар и пешеходна пътека
 ћинималната широчина на тротоарното платно тр€бва да бъде 120 см, като на определени места тр€бва да се осигури м€сто за разминаване на две инвалидни колички с широчина 180 см.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  12.  ѕреходи от тротоари към пешеходни пътеки
 Ќадлъжни€т наклон на тротоара тр€бва да бъде не повече от 5 %.
 Ќапречни€т наклон на тротоара тр€бва да бъде не повече от 1 %.
 ѕри преход от тротоара към пешеходна пътека не тр€бва да се допуска разлика в нивата повече от 0,5 см.
 ѕовърхността на скос€ването тр€бва да осигур€ва безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се забран€ва използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодол€ване настилки на наклона.
 Ќастилката на скос€ването да е контрастна - с цв€т и релефност, различни от околните пространства.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  13.  ”лични кръстовища със светофарна уредба
 Ќа улични кръстовища, регулирани със светофарна уредба, тр€бва да се осигури и звуков сигнал, съпровождащ зелената светлина с оглед преминаване на лица с увредено зрение (незр€щи).
 Ќеобходимото време за преминаване през кръстовището тр€бва да се съобрази със скорост на пешеходно придвижване от 0,2 м/сек.
 ѕешеходната пътека, свързваща срещуположните тротоари, тр€бва да бъде с широчина не по-малка от 180 см.
 ¬ началото на преминаване на кръстовище, преходът между тротоарното платно и пешеходната пътека тр€бва да се оформи рамповидно, като тротоарът пред него се изпълни от различен по цв€т и релефност материал за ориентаци€ на незр€щи.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  14.  —тъпала и стълби
 ѕарапетът на стълбището тр€бва да бъде здраво закрепен, за да поема натоварвани€ в различни направлени€.
 Ўирочина на стълбищното рамо:
 - с възможност за разминаване min 150 см;
 - при двустранен парапет max 90 см между ръкохватките.
 –азмери на стъпалото:
 - височина, 15 см;
 - широчина, 30 см.
 „елната страна на стъпалото и хоризонталната му част тр€бва да бъдат оцветени контрастно.
 —тъпалото тр€бва да бъде със скосена навътре предна част.
 ѕарапетът тр€бва да излиза пред първото и последното стъпало най-малко 30 см.
 «а хора с увредено зрение (незр€щи) - подходът пред стълбата и площадката след не€ (най-малко 70 см) тр€бва да се изпълни с различен по цв€т и релефност материал.
       (√рафично изображение)
 ‘иг.  15.  –ампа към вход на сграда
 «а самосто€телно придвижване по рампа пред входа на сграда е необходимо да се предвид€т от двете й страни парапети (допуска се и само парапет от едната страна).
 ѕарапетът тр€бва да бъде двоен с височина от повърхността на рампата - 70 см за ползване от деца и 90 см за ползване от възрастни.
 Ўирочината на рампата тр€бва да бъде 180 см с оглед разминаване на две инвалидни колички, а когато това не се налага, е достатъчна широчина 120 см.
 ѕри дължина на рампата над 10 м тр€бва да се предвижда хоризонтална площадка за почивка с препоръчана дължина 200 см (но не по-малко от 150 см).
 –ампата тр€бва да бъде с наклон не по-гол€м от 5 % (1:20), като се допуска при рампа с дължина не по-гол€ма от 200 см максимален наклон 8 % (1:12).
 ѕри наклон на рампата по-гол€м от 5 %, тр€бва да се постави табела с информаци€ за наклона в %.
 Ќапречните разрези на рампата тр€бва да бъдат хоризонтално равни.
 Ќаред с рампата е необходимо да се предвиди и нормална стълба, позвол€ваща движение на хора с бастун.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  16.  –ампа свободно сто€ща.
 ѕарапетът на рампата се препоръчва да бъде двоен във височина - на 70 см от нивото на рампата за деца и на 90 см от нивото на рампата за възрастни. ѕарапетът тр€бва да продължава най-малко 30 см преди началото и след кра€ на рампата.  ƒопустими€т максимален наклон на рампата е 8 % (1:12) при дължина на рампата до 200 см.
 (√рафично изображение)
      ‘иг. 17.  “елефонна кабина.
 “елефонната кабина тр€бва да е с леко отвар€ща се врата, без силен автомат.
 ћинималните размери на кабината тр€бва да бъдат 110 х 140 см.
 а) м€сто за с€дане на височина 50 см;
 б) за хора с увредено зрение (незр€щи) се монтира специална резонираща кути€.
      (√рафично изображение)
      ‘иг. 18.  јвтоматичен телефон с козирка над него
 “елефонът може да се използва от лице с увреждане в инвалидна количка, в сед€що положение.  Ўайбата за избиране и отворът за монетата (фонокартата) тр€бва да бъдат разположени на височина 100 см.
 а) м€сто за с€дане на лице с увреждане - на височина 50 см.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  19.  ћеста за паркиране
 Ќа входа на паркинга тротоарът (ако има такъв) тр€бва да бъде занижен (скосен рамповидно) за преминаване на инвалидна количка.
 ћестата за паркиране на леки автомобили на хора с увреждани€ тр€бва да бъдат указани на информационна табела със съответен знак.
 а) м€стото за паркиране на автомобил на лице с увреждане, ползващо инвалидна количка, тр€бва да бъде с размери 360 х 500 см;
 б) м€стото за паркиране на автомобил на лице с увреждане, ползващо бастун, тр€бва да бъде с размери 290 х 500 см;
 в) м€стото за паркиране на лице без увреждане е с размери 250 х 500 см.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  20.  јсансьорна кабина
 ћинималните размери на асансьорна кабина за ползване от лице в инвалидна количка с придружител, при автоматично отвар€щи се врати, са 110 х 140 см.
 “аблото за повикване на асансьора тр€бва да има бутон с релефно изображение, монтиран на височина от пода 120 см.
 —игнални€т алармен бутон на таблото за управление вътре в асансьора тр€бва да бъде монтиран на височина 100 см от пода.
 ќт трите вътрешни страни на асансьорната кабина тр€бва да се монтира парапет, отдалечен на 5 см от стената и на височина 90 см от пода на кабината.
 —ветлото разсто€ние между срещуположните парапети тр€бва да бъде 100 см.
       (√рафично изображение)
       ‘иг. 21.  ѕлъзгащи се врати и врати на панти
 ѕлъзгащите се врати тр€бва да бъдат изпълнени от възможно най-здрави и трудно запалими материали.
 а) гол€ма и здрава дръжка за хващане;
 б) специална малка дръжка на средна височина 90 см;
 в) равно ниво на пода при преминаването;
 г) различни по вид дръжки за хващане;
 д) обшивка от външната и вътрешната страна на отвар€щата се врата на височина 40 см за предпазване от наран€ване на вратата.  —ветъл отвор на врата с панти - най-малко 90 см.
 (√рафично изображение)
 ‘иг. 22.  ”ниверсална тоалетна с мивка при минимални размери 165 х 225 см
 (√рафично изображение)
 ‘иг. 23.  ”ниверсална тоалетна с мивка при минимални размери 240 х 240 см
 ѕредвидената площ в тоалетната с размери 240 х 240 см позвол€ва и присъствието на придлужител.  ѕосочените размери са минимални, с оглед доближаването до тоалетната чини€ и мивката и т€хното ползване.  ќколо тоалетната чини€ се монтират подвижни или посто€нни приспособлени€ за помощ с ръце при движение на лице с увреждане.  «акачалките се монтират на височина 120 см от пода.  ћивката е с размер 30 х 50 см и над не€ е монтирано огледало.
 ¬ тоалетната тр€бва да има монтирана и алармена инсталаци€.  ¬ратата на тоалетната тр€бва да има възможност за отвар€не и отвън, при подаден сигнал отвътре или при необходимост.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  24.  –азмери за монтаж на мивка с оглед използването й от лице с увреждане, ползващо инвалидна количка
 ћивката се монтира на височина на горната й повърхност 80 см от пода.
 ћивката се монтира здраво, за да позвол€ва опирането с ръце на не€.
 ћонтажът на мивката тр€бва да позвол€ва плътното допиране до не€ с инвалидна количка.
 Ѕатери€та за топла и студена вода се монтира със специален кран за лесно боравене.
 Ќа височина 100 см от пода се монтира поставката за принадлежности.
 Ќад поставката за принадлежности се монтира огледало, като се осигур€ва поглед в него на височина 125 см.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  25.  ¬ъзможни решени€ за рампи
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  26.  ¬ъзможни решени€ за зрители с инвалидни колички в зрителна зала.
 «оната за разполагане на зрители с инвалидни колички е пред първи€ ред на останалите зрителски места.
 Ўирочина на зоната - не по-малко от 290 см.
 Ќивото на пода на зоната е с 15 см по-ниско от нивото на залата.
 «ад местата с инвалидни колички е поставен парапет с височина 80 см.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  27.  ќсновни размери на пейка за почивка.
 ¬исочина на седалката - 500 mm
 ¬исочина на страничната облегалка - 700 mm.
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  28.  ѕрофил на тактилни водещи ивици
 (√рафично изображение)
 ‘иг.  29.  (Ќова) ѕлан на тактилни водещи ивици
 (√рафично изображение)
                                            ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ: (п) јнтоан Ќиколовнагоре