нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

/Приета с решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.;/

ГЛАВА ПЪРВА

         ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         Чл. 1. Настоящата наредба определя:

         (1) условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Столична община;

         (2) условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) на територията на Столична община.

         Чл. 2. (1) Общински обекти, предмет на именуване и преименуване са:

         1. улици, булеварди, площади, градини, квартали, жилищни комплекси, спирките на градския транспорт, подлези, мостове;

         2. общински начални и средни училища, детски домове, градини и ясли;

         3. общински болнични, социални и други заведения;

         4. общински сгради на образователни и културни институти, читалища, библиотеки;

        5. общински спортни комплекси, спортни съоръжения;

         6. други.

         (2) Паметниците и другите възпоменателни знаци са произведения на човешката дейност, които документират материалната и духовната култура на обществото и имат научно, художествено и историческо значение или са свързани с живота и дейността на видни общественици, военни, политически, културни и научни дейци.

         (3) Имената на общинските обекти и паметниците и другите възпоменателни знаци са посветени на хора, събития и постижения с принос за световното и националното развитие и за развитието на София. Те изразяват признателността на столичани към тяхното дело и значимост.

         Чл. 3. (1) Разпоредбите на настоящата наредба се отнасят за всички населени места в Столична община.

         (2) Настоящата наредба не се прилага за именуване и преименуване на култови обекти и не се отнася за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на гробищните паркове на Столична община.

         ГЛАВА ВТОРА

         ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

         Чл. 4. (1) Решения за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Столична община се вземат от Столичния общински съвет.

         (2) Именуват се нови или съществуващи общински обекти, които не са именувани.

         (3) Преименуват се обекти, когато се възстановява историческо наименувание или историческа справедловост.

         Чл. 5. Обектите с национално значение – държавна собственост, на държавна издръжка, на пряко ръководство от държавни органи и др. се именуват и преименуват с решение на СОС по предложение на Народното събрание, Президента на Република България, министерства и приравнените към тях ведомства и институции.

         Чл. 6. (1) Писмено предложение до Столичния общински съвет за именуване и преименуване на общински обекти могат да правят:

1.     Кметът на Столична община;

2.                 Общински съветници; кметове на райони и кметове на населени места;

3.                 Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;

4.                 Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани чрез съответна подписка (когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на заинтересовани лица).

Чл. 7. (1) Докладите за именуване и преименуване, които се внасят за разглеждане в СОС задължително съдържат:

1. сведения за обекта и причините, които налагат да се именува или преименува;

2. мотиви за предлаганото наименование;

3. скица за местоположението на обекта (ограничителни осеви точки, ако това се отнася за улица);

         4. становище на оторизирана институция за наличие на друг общински обект с предложеното име.

(2) Предложенията за именуване и преименуване писмено се съгласуват и със съответните общински администрации по местонахождение на обекта.

Чл. 8. (1) Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания, творения на природата и др. при спазване на следните принципи:

1. възстановяване и развитие на традиционния модел на именната структура на софийските улици и булеварди;

2. предимство се дава на наименования с исторически установена гражданственост;

3. съответствие на стила и нормите на съвременния български език и на историческата точност;

4. пълноценно използване на възможностите на българската национална топонимия;

5. запазване на връзката между наименованията на улиците, булевардите, площадите и други обекти, утвърдили се като маркиращи топоними в района;

6. използване с предимство на имената на личности с изключителен принос за развитието на българското общество и столицата.

(2) именната система на общинските обекти се изгражда в рамките на самостоятелни, ясно ограничени селищни образувания;

(3) значимостта на наименованието и мащаба на именувания или преименувания обект не са в пряка връзка.

Чл. 9. При наименуване и преименуване на общински обекти не се допуска:

1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на улици, булеварди и площади с изключение на площад и булевард или улица, свързани с него;

2. използване на имена и названия, изгубили историческа актуалност, както и такива свързани с тоталитарни идеологии и такива асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми на дискриминация;

3. именуване и преименуване с имена на живи лица;

4. именуване на улиците в жилищни комплекси, които имат вътрешно блоков (обслужващ) характер. Сградите в тези комплекси имат само адрес, състоящ се от името на ЖК и номер на сграда (блок),;

5. наименуване на отделни части от един и същ булевард или една и съща улица с различни имена.

Чл. 10. (1) Именуване и приеменуване на обекти с имена с небългарски произход се допуска само, ако се касае за имена на личности с изключителни заслуги за България, или за наименуването на обект при условията на реципрочност с чужда столица.

(2) При именуване на обекти с имена с небългарски произход, се спазват следните правила:

         1. при наличие на утвърден превод на името на български език, се използва то;

         2. в останалите случаи имената се изписват на кирилица (по произношение).

         Чл. 11. (1) Цифрови наименования на улици се допускат само при особени случаи.

         (2) Разместване на наименувания на обекти с общинско значение се допуска само по изключение.

         Чл. 12. (1) Предложенията и докладите за именуване и преименуване на общински обекти се обсъждат на заседание на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при СОС, която изготвя мотивирано становище и го представя за разглеждане на заседание на Столичния общински съвет.

         (2) Столичният общински съвет приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след 1 година.

         (3) Решенията на СОС за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Столична община се публикуват от Кмета на Столична община в поне един местен ежедневник, както и в официалния сайт на Столична община.

(4) Кметът на Столична община организира поставянето на обозначителни табели с новото наименувание на съответните обекти, в срок не по-дълъг от един месец от датата на решението на Столичния общински съвет.

         ГЛАВА ТРЕТА

         ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ

         Чл. 13. (1) Столичният общински съвет взема решения за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) на територията на Столична община.

         (2) С решението по ал. 1 Общинският съвет се произнася и по въпроса с чии средства (на общината, на инициаторите или събрани от дарения) ще бъде изграден паметникът или възпоменателния знак.

         Чл. 14. Писмено предложение до Столичния общински съвет за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) могат да правят:

1.     Кметът на Столична община;

2.                 Общински съветници; кметове на райони и кметове на населени места;

3.                 Ръководствата на обществени, стопански, научни културни, неправителствени и други организации;

4.                 Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани чрез съответна подписка.

Чл. 15. Предложението за поставяне, преместване или премахване на паметник или възпоменателен знак задължително съдържа:

1.     подробни мотиви за предлаганото действие;

2.     идеен проект на паметника ли възпоменателния знак;

3.     предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателния знак;

4.     посочен източник на финансиране.

Чл. 16. (1) Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци и доклада за решение до СОС се обсъждат на заседание на Постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика и Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при СОС, която изготвя мотивирано становище и го представя за разглеждане на заседание на Столичния общински съвет.

(2) Предложенията по ал. 1 писмено се съгласуват с Дирекцията по архитектура и градоустройство на Столична община или „Обществен съвет по култура”.

(3) Проектите за паметници се публикуват в интернет страницата на Столична община, а техен макет се излага на обществено достъпно място за срок не по-кратък от един месец, с оглед провеждане на обществен дебат върху качествата на проекта.

(4) Столичният общински съвет приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след 1 година.

Чл. 17. (1) Кметът на Столична община изготвя и поддържа регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на столицата, с визуална информация за тях, с информация за тяхното местонахождение и специфика. Регистърът се утвърждава от Столичния общински съвет.

(2) Кметът на Столична община упражнява контрол по поставянето, преместването и премахването, и пряко отговаря за ремонта, стопанисването и опазването на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на столицата.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. (1) Забранява се поставянето на табели с надписи и изображения, указващи наименуванието на обекти, чиито смисъл уронва престижа на Столична община, обществения морал и общоприетите норми на поведение.

(2) Забранява се премахването или повреждането на табели с наименувания на обекти. Табелки с обозначения на имена и номера на улици на новостроящи се сгради се поставят за сметка на инвеститора, по утвърден по ОЕСУТ типов образец.

Чл. 19. Забраняват се всякакви действия, свързани с паметниците или другите възпоменателни знаци извън реда, описан в глава трета от настоящата наредба, тяхното повреждане или унищожаване. Възстановяването на паметници или други възпоменателни знаци се извършва за сметка на нарушителите.

         Чл. 20. За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание – глоба от 100 до 1000 лв., като надписите и знаците се премахват в срок 30 дни след констатиране на нарушенията.

Чл. 21. (1) Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от кмета на общината или определено от него лице въз основа на акт, съставен от длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления (НП) се извършва по реда на закона за административните нарушения и наказания (ЗААН).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

§ 2. Внесените предложения, свързани с паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) до влизане в сила на тази наредба, за които няма решение на СОС, катто и за които има взето решение, но все още не са предприети действия или са предприети действия в противоречие с взетото решение се отменят и инициаторите се уведомяват да подготвят и внесат документи за разглеждане по новия ред, уреден с настоящата наредба.

§ 3. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.

§ 4. Наредбата е приета на заседание на СОС с Решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.

 нагоре