нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Наредба за предоставяне на социалните услуги
„Асистенти за независим живот”
(заглавието е изменено с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)

(приета с Решение № 747 по Протокол № 116 от 26.07.2007 на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 38 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 36, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; изм. и доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. и доп. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012;  изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) С настоящата наредба се определят реда, условията и специфичните критерии, за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”, както и тяхното финансиране.

Чл. 2. (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) „
Асистенти за независим живот” са социални услуги за компенсиране на дефицита при хора с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване и допълват разнообразието от социални услуги в общността, както следва:
1. „Асистент за независим и активен живот” е социална услуга за компенсиране на дефицита при пълнолетни лица с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхната независимост и активност;
2. „Асистент за независимо детство” е социална услуга за компенсиране на дефицита при деца с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхното развитие;
3. Услугите по т. 1 и т. 2 се ползват на територията на Столична община, а при доказана необходимост и на други места на територията на Р. България, но за не повече от два месеца годишно.

Чл. 3 (1) (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Столичният общински съвет ежегодно предвижда в бюджета на СО средства за финансиране на социалните услуги „Асистенти за независим живот" въз основа на прогнози за потребностите през следващата година, както и на приетите отчети за дейността от предходната година.

(2) (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) Хората с трайни увреждания не заплащат и не дължат никакви финансови средства, когато са ползватели на социалните услуги „Асистенти за независим живот".

Глава втора
ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ „АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"
(заглавието е изм. и доп. с Решение №
№ 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)

Раздел I
АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ И АКТИВЕН ЖИВОТ
(обособен с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)

Чл. 4. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012Ползватели на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" са лица, които отговарят едновеременно на следните условия:
1. (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; изм. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012са навършили 18-годишна възраст към момента на започване ползването на социалната услуга, които имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и са до определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по трудови и приравнени към трудовите правоотношения
.
Решението на органа за медицинска експертиза следва да е валидно към момента на подаване на документите и за периода на получаването на услугата. В случай на изтичане на срока му, услугата се спира от Комисията по чл. 15 до представяне на ново решение от ползвателя и се възобновява, ако лицето продължава да отговаря на условията по настоящата наредба;
2. (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008) имат постоянен адрес на територията на Столичната община, а за учащи и студенти имат и/или настоящ адрес на територията на Столичната община;
3. (
изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
не са ползватели на сходни социални услуги през периода на ползване на настоящата услуга. Ползвателите на сходни социални услуги, чийто срок изтича по време на настоящата услуга също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 5, ал. 3 срок, при което след изтичане срока на сходната услуга същите се включват в листата на чакащите.

Чл. 5. (1) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; доп. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; изм. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012Кандидатът за ползвател на социална услуга "Асистент за независим и активен живот" подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец (Приложение № 1.1 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община.
(2) (изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. 
Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК - копие и оригинал за справка.
2. 
Лична карта на кандидата за ползвател - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
3. Декларация по образец (Приложение № 1.2) от кандидата или законния му представител, че ползва или
не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.
4. Ако кандидатът за социалната услуга работи: служебна бележка от работодателя (Приложение № 1.4) и трудов договор/заповед за назначаване или при друг вид полагане на труд или извършване на дейност срещу заплащане-документ, удостоверяващ ангажираността за справка. Ако кандидатът за социалната услуга учи - уверение в което е отразено, че лицето е със записан семестър за настоящата година или служебна бележка от учебното заведение
или организацията за професионална квалификация.
5. 
Заявление по образец (Приложение № 1.5) от кандидата или законния му представител за избор на асистент/и.
6. Документи за участие на кандидата в
други дейности, необходими за активното му социално включване.
7 (нова с 
Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Декларация по образец (Приложение № 1.3) от кандидата и/или законния му представител, че полага грижи за непълнолетното си дете или приемно дете с приложено копие от официален удостоверителен документ.
(3) (изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Заявленията за ползване на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" за следващата календарна година се приемат от 01 септември до 31 октомври на предходната година и се разглеждат от Комисията по чл. 15 не по-малко от веднъж в месеца. При подадено заявление с нередовни и/или липсващи документи, служителят от БСУ уведомява кандидата за неизправностите, които следва да бъдат отстранени в 10-дневен срок от датата на уведомлението. Когато неизправностите не са отстранени в срок, комисията по чл.15 издава решение въз основа на наличните документи.
(4) (изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Заявление за ползване на социалната услуга (Приложение № 1.1) се подава ежегодно при всяко кандидатстване за социалната услуга. Останалите документи, с изключение на
Анкетата за потребностите и Предложението на служителите от БСУ за класиране, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок на валидност не е изтекъл, могат да не се подават отново, при което се попълва Декларация по образец (Приложение № 1.6) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
(5) (изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ,
ползвателят на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" внася заявление по образец за нова
"Анкета за потребностите" (Приложение № 1.8) в 10-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 6. (1) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) „Анкета за потребностите" (Приложение № 1.7) се изготвя от двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене с участието на кандидата и/или законния му представител, въз основа на представените документи. Становището на кандидата и/или законния му представител се отразява в „Анкетата за потребностите". При писмено изразено несъгласие на кандидата с Анкетата и писмено изразено негово желание, се извършва нова анкета от други двама служители от БСУ с участието на кандидата и/или законния му представител въз основа на представените документи, която е окончателна. Анкета за потребностите се извършва ежегодно при всяко подаване на заявления за услугата и при промяна на обстоятелствата. Служителите от БСУ изготвят и „Предложение на служителите от БСУ за класиране на кандидата за ползвател на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.13) в съответствие с „Измерителя на броя точки за класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.12).
(2) (изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
„Анкета за потребностите" (Приложение № 1.7), заедно с „Предложение на служителите от БСУ за класиране на кандидата за ползвател на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.13) и документите по чл. 5, се представят за разглеждане от Комисията по чл. 15. Решението на Комисията за разрешение или отказ за предоставяне на услугата, за определяне на броя точки за класиране на лицето в съответствие с „Измерителя на броя точки за класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.12) и за включване или невключване в услугата след извършване на класирането, се вписва в Решение относно ползването на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.14). Решението на Комисията относно часовете за ползване на услугата се вписва в „Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.15), като се вземат предвид „Анкетата за потребностите" и наличните документи. Лимитът за ползване на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" е до 300 часа месечно.
(3) (изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Кандидат-ползвателите се включват в социалната услуга при
класиране, извършено съгласно чл. 17, за което невключените се уведомяват писмено с изпращане на индивидуалното Приложение № 1.14, а включените - с индивидуалните Приложения № 1.14 и № 1.15, като списъците се публикуват в интернет сайта на Столична община, дирекция "Социални дейности" и в Бюрата за социални услуги не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугата.
(4)  Решенията на Комисията по чл. 15 могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им чрез нея пред кмета на Столична община, който ги потвърждава или отменя и връща за преразглеждане от Комисията.
(5) (
изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Ползвателят на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" може да се откаже от ползването й с писмено заявление до доставчика на услугата.

Раздел II
АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМО ДЕТСТВО
(нов с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)

Чл. 6а. (нов с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Ползватели на социалната услуга "Асистент за независимо детство" са лица, които отговарят едновременно на следните условия:
1. са деца над 5-годишна възраст през периода на ползване на настоящата услуга с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК, заявено чрез техен законен представител; както и деца над 5-годишна възраст през периода на ползване на настоящата услуга, на които се предоставя приемна грижа с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК, заявено чрез техен приемен родител. Кандидатите, навършващи 5-годишна възраст по време на настоящата услуга, също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 66, ал. 3 срок, при което след навършване на изискуемата възраст същите се включват в листата на чакащите.
Решението на органа за медицинска експертиза следва да е валидно към момента на подаване на документите и за периода на получаването на услугата. В случай на изтичане на срока му, услугата се спира от Комисията по чл. 15 до представяне на ново решение от ползвателя и се възобновява, ако детето продължава да отговаря на условията по настоящата наредба;
2. имат постоянен адрес на територията на Столичната община, а за учащи - имат и/или настоящ адрес на територията на Столичната община;
3. не са ползватели на сходни социални услуги през периода на ползване на настоящата услуга. Ползвателите на сходни социални услуги, чийто срок изтича по време на настоящата услуга също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 66, ал. 3 срок, при което след изтичане срока на сходната услуга същите се включват в листата на чакащите.

Чл. 6б. (нов с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)(1) Кандидатът за ползвател на социалната услуга "Асистент за независимо детство" подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец (Приложение № 2.1 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК- копие и оригинал за справка.
2. Лична карта на кандидата за ползвател (за децата до 14 години - акт за раждане) - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
3. Декларация по образец (Приложение № 2.2) от кандидата и/или законния му представител, че ползва или не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.
4. Ако кандидатът за социалната услуга учи или посещава детско заведение - уверение в което е отразено, че детето е записано за настоящата година или служебна бележка от учебното, детското заведение или организацията за професионална квалификация.
5. Заявление по образец (Приложение № 2.3) от кандидата и/или законния му представител за избор на асистент/и.
6. Документи за участие на кандидата в други дейности, необходими за активното му социално включване.
(3) Заявленията за ползване на социалната услуга "Асистент за независимо детство” за следващата календарна година се приемат от 01 септември до 31 октомври на предходната година и се разглеждат от Комисията по чл. 15 не по-малко от веднъж в месеца. При подадено заявление с нередовни и/или липсващи документи, служителят от БСУ уведомява кандидата и/или законния му представител за неизправностите, които следва да бъдат отстранени в 10-дневен срок от датата на уведомлението. Когато неизправностите не са отстранени в срок, комисията по чл. 15 издава решение въз основа на наличните документи.
(4) Заявление за ползване на социалната услуга (Приложение № 2.1) се подава ежегодно при всяко кандидатстване за социалната услуга. Останалите документи, с изключение на „Анкетата за потребностите" и „Предложението на служителите от БСУ за класиране”, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чиито срок на валидност не е изтекъл, могат да не се подават отново, при което се попълва Декларация по образец (Приложение № 2.4) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
(5) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, ползвателят на социалната услуга "Асистент за независимо детство" внася заявление по образец за нова Анкета за потребностите" (Приложение № 2.6) в 10-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 6в. (нов с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
(1) „Анкета за потребностите" (Приложение № 2.5) се изготвя от двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене с участието на кандидата и/или законния му представител, въз основа на представените документи. Становището на кандидата и/или законния му представител се отразява в „Анкетата за потребностите". При писмено изразено несъгласие на кандидата с Анкетата и писмено изразено негово желание, се извършва нова анкета от други двама служители от БСУ с участието на кандидата и/или законния му представител въз основа на представените документи, която е окончателна. Анкета за потребностите се извършва ежегодно при всяко подаване на заявления за услугата и при промяна на обстоятелствата. Служителите от БСУ изготвят и „Предложение на служителите от БСУ за класиране на кандидата за ползвател на социалната услуга „Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.11) в съответствие с „Измерителя на броя точки за класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга „Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.10)".
(2) "Анкета за потребностите" (Приложение № 2.5), заедно с „Предложение на служителите от БСУ за класиране на кандидата за ползвател на социалната услуга „Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.11) и документите по чл.6б се представят за разглеждане от Комисията по чл. 15. Решението на Комисията за разрешение или отказ за предоставяне на услугата, за определяне на броя точки за класиране на детето в съответствие с „Измерителя на броя точки за класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга „Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.10) и за включване или невключване в услугата след извършване на класирането, се вписва в Решение относно ползването на социалната услуга „Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.12). Решението на Комисията относно часовете за ползване на услугата се вписва в „Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.13), като се взема предвид индивидуалната "Анкета за потребностите" и наличните документи. Лимитът за ползване на социалната услуга "Асистент за независимо детство" е до 300 часа месечно.
(3) Кандидат-ползвателите се включват в социалната услуга при класиране, извършено съгласно чл. 17, за което невключените се уведомяват писмено с изпращане на индивидуалното Приложение № 2.12, а включените - с индивидуалните Приложения № 2.12 и 2.13, като списъците се публикуват в интернет сайта на Столична община, дирекция "Социални дейности" и в Бюрата за социални услуги не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугата.
(4) Решенията на Комисията по чл.15 могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им чрез нея пред кмета на Столична община, който ги потвърждава или отменя и връща за преразглеждане от Комисията.
(5) Ползвателите на социалната услуга "Асистент за независимо детство", които навършват 18 години по време на календарната година, прекратяват ползването й. Те се включват в услугата „Асистент за независим и активен живот", ако отговарят на условията по чл. 4 и подадат необходимите документи по чл. 5, без класиране, след изготвяне на нова Анкета на потребностите (Приложение № 1.7) и съобразени с Решение относно ползването на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.14) и „Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.15).
(6) Ползвателят на социалната услуга "Асистент за независимо детство" може да се откаже от ползването й с писмено заявление от него и законния му представител до доставчика на услугата.

Раздел III
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АСИСТЕНТИТЕ
(обособен с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)

Чл. 7. (1) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012Ползвателят на някоя от услугите „Асистенти за независим живот" може да избира самостоятелно или съвместно с доставчика своя асистент. Ползвателят и избраният асистент, сключват Споразумение (Приложение № 1.11, съответно Приложение № 2.9), копие от което доставчиците представят в Дирекция „Социални дейности“, представляващо предпоставка за сключване на договор.
(2) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) П
олзвателят на някоя от услугите „Асистенти за независим живот" управлява работното време и дейностите на своя/своите асистент/и и предлага прекратяване на договорните отношения с него/тях чрез писмено заявление до доставчика на услугата.
(3) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012Ползвателят на някоя от услугите „Асистенти за независим живот" може да ползва до 5 (пет) асистента, но не повече от един по едно и също време.

Глава трета
АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

Чл. 8. Асистент за независим живот е лице, което:
1. е пълнолетен български гражданин;
2. не е поставено под пълно или ограничено запрещение;
3. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008
не е осъждано
за умишлено престъпление от общ характер за повече от 3 години с влязла в сила присъда;
4. (нова с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010) не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.

Чл. 9. (1) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8, подава чрез Бюрото за социални услуги по местоживеенето си или по местоживеенето на кандидата за ползвател до кмета на Столична община заявление по образец (Приложение № 1.9, съответно Приложение № 2.7), в което може да посочи конкретен ползвател на услугата, с когото желае да работи и следните документи:
1. Автобиография;
2. Лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес;
3. Свидетелство за съдимост;
4. 
Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи;
5. (нова с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010)Декларация по образец (Приложение № 1.10, съответно Приложение № 2.8
), че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.
(2) (нова с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; и
зм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; 
изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8 подава посочените документи след одобрение на ползвателя. Заявление (Приложение № 1.9, съответно Приложение № 2.7) се подава ежегодно. Останалите документи, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок на валидност не е изтекъл, могат да не се подават отново, при което се попълва декларация по образец (Приложение № 1.6, съответно Приложение № 2.4) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
(3) (нова с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011) При промяна на обстоятелствата по чл. 8 и чл. 9, ал. 1 асистентът е длъжен да уведоми ползвателя незабавно, а доставчика - в 10-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 10 (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
(1) (доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010) Асистентът работи въз основа на договор /трудов или граждански/, сключен с доставчика на услугата, а когато доставчик е Столична община - с кмета на Столична община или с друго оправомощено от него лице.
(2)
Назначените асистенти работят с плаващо работно време, при сумарно отчитане на отработеното време.
(3) (изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Възнаграждението или хонорара на асистента се формира на база отработени часове за един календарен месец чрез отчетни таблици  по образец – Приложение № 1.16, съответно Приложение № 2.14, които се подписват от асистента и от ползвателя на услугата. Копия от отчетните таблици се предоставят на доставчика на услугата.

Чл. 11. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) Асистентът за независим живот извършва дейности, съобразно потребностите на ползвателя, описани в Приложение № 1.15, съответно Приложение № 2.13 на настоящата Наредба.

Чл. 12. Асистентът за независим живот може да бъде асистент на повече от един ползвател.

Чл. 13. (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
Кандидатите за асистент за независим живот се обучават индивидуално от ползвателя, в зависимост от потребностите му.

Глава четвърта
ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В УСЛУГИТЕ „АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"
(заглавието е изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)

Чл. 14. (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Ползвателят на някоя от услугите „Асистенти за независим живот" избира услугата да му се предоставя от:
1. Столична община, или
2. доставчици на социални услуги, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане, свързани с прилагането на Наредбата по реда на ЗСП и избрани съгласно чл. 37 от ППЗСП, а когато се предоставят услуги на деца и лиценз по чл. 43б от Закона за закрила на детето.

Чл. 15. (1) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) Кметът  на  Столична община назначава комисия за разглеждане на документите по чл. 5, чл. 6б, чл. 9 и чл. 17 и за контрол.
(2) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
Комисията е 11-членна и се състои от общински съветници, представители на Обществения съвет за социална политика към Столична община, лекари, експерти от Столична община, включително специалист, квалифициран за работа с деца и юрист. Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.
(3) (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
Правилата за работа на комисията по ал. 1 се утвърждават със заповедта за назначаването й.

Чл. 16. (нов с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
(1)
(изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Кандидатите за доставчици на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ трябва да отговарят на следните допълнителни условия:
1. Да са регистрирани като администратори на лични данни в Комисията за защита на личните данни;
2. Да имат сключен договор за счетоводно обслужване.
(2)
Организациите представят:
1. Копия от съдебни решения за регистрация и пререгистрация;
2. Актуално състояние с валидност 6 месеца;
3. БУЛСТАТ;
4. Удостоверения за липса на задължения към НАП и НОИ;
5. Удостоверения от НАП и НОИ, че не са им съставяни Актове за установяване на административни нарушения и не са издавани Наказателни постановления за констатирани нарушения при прилагане на осигурителното и данъчното законодателства.

Глава пета
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 17. (изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
(1) Финансови средства за услугата "Асистент за независим и активен живот” се осигуряват от бюджета на Столична община с решение на Столичния общински съвет. Услугата се предоставя до изчерпване на предварително определените за това средства на лицата, получили сумарно най-много точки. Класирането става в низходящ ред, съгласно броя точки в Решението относно ползването на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.14). Класираните, но невключени като ползватели поради изчерпване на определените средства, се вписват в листа на чакащите.
(2) Финансови средства за услугата "Асистент за независимо детство" се осигуряват от бюджета на Столична община с решение на Столичния общински съвет. Услугата се предоставя до изчерпване на предварително определените за това средства на лицата, получили сумарно най-много точки. Класирането става в низходящ ред, съгласно броя точки в Решението относно ползването на социалната услуга „Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.12). Класираните, но невключени като ползватели поради изчерпване на определените средства, се вписват в листа на чакащите.
(3) (нова с Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012)
Бюджетът  за  съответната  календарна  година,  в  която  се реализира Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот", се разпределя между двете услуги пропорционално на броя на подадените до 31 октомври на предходната година заявления от кандидат - ползвателите.
(4) (преномерирана с Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, невключените кандидат-ползватели внасят заявление по образец за нова "Анкета за потребностите" (Приложение № 1.7, съответно Приложение № 2.5), съгласно която се прави ново Предложение на служителите от БСУ за класиране на кандидата за ползвател (Приложение № 1.13, съответно Приложение № 2.11) и се взема ново Решение на Комисията - Приложение № 1.14 или Приложение № 2.12, съгласно което се извършва прекласиране в съответната листа на чакащите.
(5) (преномерирана с Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012) При отпадане на ползватели от съответната услуга и наличие на финансов ресурс се извършва перманентен допълнителен прием за предоставяне на съответната услуга в рамките на календарната година. Допълнително включените ползватели ще са следващите лица от класираните в съответната листа на чакащите, актуална към момента.

Чл. 18. Финансови средства могат да постъпват и от целеви дарения, спонсорства и завещания, предоставени от физически или юридически лица, включително от български и чуждестранни обществени и държавни организации и фирми.

Чл. 19. (нов с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) Доставчикът на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ води и съхранява документацията за всеки ползвател на услугата, осъществява разплащанията и предава ежемесечни отчети за отработеното време от асистентите на дирекция „Социални дейности” към СО, по ред и в срокове, определени в договора за възлагане на услугата, подготвя тримесечни и годишни отчети за изразходваните средства по образец.

Чл. 20. (нов с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) Когато някоя от услугите „Асистенти за независим живот" се предоставя по реда на чл. 14 т. 2 от тази Наредба, организацията - доставчик е длъжна освен посочените в чл. 19 отчети, до 5-то число на всеки месец да представя в дирекция „Социални дейности" на Столична община финансов отчет за изразходваните средства през предходния месец по ползватели на услугата.

Чл. 21. (нов с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
В случаите, когато услугата се предоставя по реда на чл. 14, т. 2, дирекция „Социални дейности" до 15-то число на всеки месец превежда на организацията – доставчик, финансовите средства, съгласно решението на комисията по чл. 15 за предоставен брой часове месечно и часовата ставка за заплащане на асистента.

Чл. 22. (нов с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
(1) (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008) При предоставяне на услугата по реда на чл. 14, т. 1 в рамките на утвърдения бюджет за социалната услуга, се осигурява възнаграждение за 1 /един/ служител на всеки 50 /петдесет/ потребителя в размер на средна месечна брутна работна заплата на 1 лице в дирекция „Социални дейности" - експерти и специалисти, осигурителни вноски, издръжка и други ДМА.
(2) (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008)
В случай, че предоставянето на услугата се осъществява по реда на чл. 14, т. 2, часовата ставка за асистента се увеличава с 2%, с които организацията-доставчик покрива своите разходи.
(3)
Заплащането на всеки асистент се формира на база представените отчетни таблици за извършени дейности и се извършва от доставчика на социалната услуга.
(4) (изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010Часовата ставка за положен труд от асистента се равнява на двукратния размер на минималната часова работна заплата за страната, определена с акт на Министерски съвет. Тя включва всички осигурителни задължения за сметка на работодателя.

Глава шеста
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 23. (изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008)
(1) (изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Цялостен контрол по предоставяне на услугата се осъществява от Комисията по чл. 15 (1), Експертите имат право във всеки един момент да извършват проверка на кандидата, ползвателя и/или на посочените от него асистент/и.
(2) (изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
Текущ контрол по предоставяне на социалните услуги се осъществява от служители на Бюрата за социални услуги. За резултатите от проверката се изготвя констативен протокол, който се подписва от служителите. Копие от протокола се предоставя на ползвателя на услугата срещу подпис.
(3) (изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012) Когато се установи, че кандидат, ползвател на някоя от услугите "Асистенти за независим живот" и/или негов законен представител е декларирал неверни данни, съставил или използвал документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, или не е подал документ при промяна на обстоятелствата, същият губи правото си да ползва услугите за срок от две години.
(4) Комисията по чл. 15, ал. 1 се отчита ежеговно за дейността си пред Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (изм. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)
По смисъла на тази Наредба:
Активното социално включване е процес, който дава възможност и ресурси на лица, изложени на риск от социално изключване, за пълноценно участие в икономическия, образователния, социалния и културния живот. То подпомага лицата да имат по-голямо участие във вземането на решения, които засягат техния живот.
Ползвател на някоя от услугите "Асистенти за независим живот" е човек с трайни увреждания и затруднения в ежедневното обслужване, социалната активност и други дейности, които не може да извърши сам и ползва услугата за активно социално включване.
Асистент за независим живот е физическо лице, избрано от човек с трайни увреждания и наето по настоящата наредба, за да го подпомага при компенсиране на дефицита в ежедневното обслужване, социалната активност и другите дейности, необходими за активното му социално включване.
Ежедневното обслужване на ползвателя включва неговата двигателна активност, степента на самообслужване (хранене, прием на течности и приготвяне на храна; поддържане на личната хигиена; поддържане на хигиената в жилищните помещения; прием на лекарства, лечебни манипулации, посещения при лекар, лечебни процедури-хемодиализа, химиотерапия и др., настаняване в болница), използваните помощни технически средства, комуникацията (виждане, чуване, говорене), психо-емоционалното състояние (адекватност, ориентация, разбиране).
Социалната активност на ползвателя включва неговата трудова дейност по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения (граждански договори, свободни професии, еднолични търговци и др.), учебната дейност за придобиване на степен на образование
(основно, средно, висше - професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор) или професионална квалификация в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение и посещаване на детско заведение.
Други дейности, необходими за активното социално включване на ползвателя, могат да бъдат дейности, насочени към подобряване здравословното състояние, психо- емоционалното състояние,
усъвършенстване, заниманията в дома и извън него (участия в конкурси, състезания, хорове, изложби, спортни прояви и др.), интересите и развлеченията и сходни им дейности, доброволчеството
.
Анкета за потребностите - дейност, която се извършва от двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене с участието на кандидат-ползвателя и/или законния му представител с цел определяне на неговото състояние и потребности.
Доказана необходимост -
по смисъла на чл. 2, т. 3 представлява необходимост от извършване на дейност за подобряване на здравословното, психоемоционалното и сензитивното състояние или социалната активност на потребителите, съгласно приложенията към Наредбата, удостоверена с документ или декларация в свободен текст.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (нов с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
Навсякъде в приложенията, където е приложимо да се добави текста "Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс."

§ 2. (нов с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
Ежегодно Столична община организира независим външен мониторинг по прилагане на настоящата наредба.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и действа до приемането на нова от Столичния общински съвет.

§ 4. Изменение и допълнение на наредбата се извършва с решение на СОС.

§ 5. Изпълнението и контролът по прилагането на тази Наредба се възлага на кмета на Столична община.

§ 6. За всички неуредени въпроси се прилага действащото българско законодателство.

ПРИЛОЖЕНИЯ
(нови с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012)

1. От № 1.1 до № 1.12
2. От № 1.13 до № 2.5
3. От № 2.6 
до № 2.14Председател на Столичния общински съвет: (п)
                                                                                   Елен Герджиков

 нагоре