нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

(Приета с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008, влиза в сила от 01.09.2008; изм. и доп. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008; изм. и доп. с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009; изм. и доп. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009; изм. и доп. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009, влиза в сила от 01.01.2010; изм. и доп. с Решение № 508 по Протокол № 95 от 28.07.2011, влиза в сила след изтичане на срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове; изм. и доп. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012; изм. и доп. с Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012 - в сила от 01.02.2013; отменена в цялост с Решение №520 по Протокол №48 от 26.09.2013)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които транспортните оператори за обществен транспорт на територията на Столична община (СО) извършват превоз на пътници с трамваен, тролейбусен, автобусен транспорт и метрополитен, както и цените за ползване на специализираните паркинги на метростанциите.

Чл. 2. Наредбата е единна и се прилага от всички транспортни оператори за обществен транспорт на територията на СО, извършващи превоз по основни линии от общинската транспортна схема.

Чл. 3. Наредбата урежда реда и условията за пътуване с превозните средства на обществения транспорт, както и реда на компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.

Чл. 4. "Център за градска мобилност" ЕООД на основание Договор със СО осъществява реализация на приходите, организацията, управлението, контрола, отчитането и окачествяването на пътническите превози по обществения транспорт като интегриран превозен процес, възложени от СО на транспортните оператори и се разплаща с тях при спазване на икономическата рамка.

II. ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

Чл. 5. (1) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Превоз на пътници с обществения транспорт се извършва срещу редовен превозен документ, по установен образец, посочен в Приложение 1.

(2) Редовният превозен документ представлява договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.

Чл. 6. (1) Билетът е превозен документ и съгласно утвърдените образци по Приложение № 1 бива:

- билет за еднократно пътуване;

- билет за еднократно пътуване, продаван от водача;

- билет за еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите.

- (ново с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) билет за еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД - за метро;

- (отменено с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
билет за двукратно пътуване (наземен транспорт и метро) – за 60 минути;

- (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) билет с талони за 10 еднократни пътувания за един пътник (всеки от тях важи в комплект с талон № 10);

- (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) електронен билет за 10 еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронната карта (ЕК) - в тролейбусите и трамваите;

- (ново с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009; изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) електронен билет за 10 еднократни пътувания, заредени в електронна карта (ЕК) - за метро;

- (ново с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) билет за еднократно пътуване, издаван от стационарен Билетен автомат;

- (ново с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
ком
биниран билет за паркиране и пътуване с метро, издаван от автомат на специализираните паркинги на метростанциите;

- (преномерирано и изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)  билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците;

- (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи.

(2) Билетът е редовен превозен документ след:

- перфориране в превозното средство, веднага след качване, на най-близко разположените перфоратори;

- (отменено с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
перфориране и маркиране времето на качване при билет за двукратно пътуване (наземен транспорт и метро) – за 60 минути;

- издаване от Билетния автомат в трамваите и тролейбусите. Той се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране.

- (ново с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) издаване от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД. Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Билетът може да бъде използван за пътуване в метрото до 30 минути след момента на издаването му;

- (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от „Център за градска мобилност" ЕООД, на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите, веднага след качване;

- (ново с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от „Метрополитен" ЕАД, на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото.

- (ново с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
издаване от стационарен Билетен автомат. Той се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране;

- (ново с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
издаване от автомат на входовете на паркингите на метростанциите. Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото.

(3) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Билетът, продаван от контрольор по редовността на пътниците, се издава и валидира от контрольорите на "Център за градска мобилност" ЕООД.

(4) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009)Билетът за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в трамваите и тролейбусите се издава и валидира от контрольорите на "Център за градска мобилност" ЕООД.

Чл. 7. (1) Абонаментната карта е превозен документ за пътуване в определен период от време, съгласно утвърдените образци по Приложение № 1. Абонаментните карти биват:

- (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 - в сила от 01.05.2012) Абонаментни карти по редовна тарифа (персонализирани или неперсонализирани): на хартиен или електронен носител (електронна карта - ЕК);

- Абонаментни карти за преференциални пътувания (именни): на хартиен или електронен носител (електронна карта - ЕК);

- (отменено с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009)Комплект Абонаментна карта-носител с Билет за многократно пътуване за един календарен месец.

- (ново с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 - в сила от 01.09.2008; отменено с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Абонаментни карти за преференциално пътуване - безименни на хартиен или електронен носител (електронна карта - ЕК).

(2) Абонаментната карта е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност.

(3) Абонаментна карта на електронен носител е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност само след таксуване в превозното средство.

(4) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) Абонаментна карта на електронен носител (ЕК) се таксува на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите - веднага след качване или на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Валидаторите таксуват само ЕК с валиден маршрут и период.

Чл. 8. (1) Превозните документи на хартиен носител са ценни образци, отпечатани съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

(2) Абонаментна карта, издадена за определена линия, важи за всички превозни средства в участъците където имат един и същи маршрут и общи спирки, включително спирките в рамките на едно кръстовище, с отбелязаната в картата линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.

(3) (нова с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Абонаментните карти от пакета „ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна абонаментна карта за всички линии персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител” задължително се зареждат с един и същи период на валидност.

(4) (преномерирана и изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012; изм. с Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012) Цените на билетите и абонаментните карти за превоз на пътници са посочени в Приложение № 2 на настоящата наредба, а цените и условията за ползване на специализираните паркинги на метростанциите са посочени в Приложение № 5 от настоящата наредба.

Чл. 9. (1) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно ръчен багаж с размери в сантиметри до 60/40/40. Установяването се извършва с измервателен уред. Багаж с по-големи размери от посочените се таксува за всеки отделен пакет с:

- билет за еднократно пътуване (предварително закупен, закупен от водача или от Билетен автомат в трамваите и тролейбусите);

- (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
талон от Билет с талони за 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет.

(2) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно детска количка.

(3) (нова с Решение № 508 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
Пътник с редовен превозен документ има право да превозва по линиите на метрото велосипед, при следните условия:
в делнични дни - след 21 часа;
в почивни и/или празнични дни - целодневно;
велосипедът следва да е във вид, който да не замърсява превозното средство;
-
след закупуване на отделен билет за велосипеда от билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на "Метрополитен" ЕАД.

(4) (нова с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Пътник с редовен превозен документ, собственик на куче – домашен любимец, има право да го превозва с превозните средства на обществения транспорт при следните условия:
кучето да е регистрирано, съгласно изискванията на чл. 4 от „Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община”;
собственикът да носи със себе си регистрационните документи на кучето или електронната карта, посочени в чл. 11, т. 7 от горецитираната наредба;
след закупуване и валидиране за кучето – домашен любимец на отделен билет за еднократно пътуване или валидиране на талон от Билет с талони 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет.

(5) (нова с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
В обществения транспорт на територията на Столична община пътуват безплатно кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община.

(6) (нова с Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012)
Пътник, притежаващ редовна месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна персонализирана абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии на обществения транспорт, има право да ползва специализираните паркинги на метростанциите за един автомобил, при условията, посочени в Приложение № 5 от настоящата наредба.

Чл. 10. Издаваните превозни документи за пътуване с превозни средства за градски транспорт в други населени места на Република България, не важат за обществения транспорт на територията на СО. Изключение правят превозните документи по чл. 20.

Чл. 11. Лицата, имащи право на преференциални пътувания с редовните линии на обществения транспорт, както и условията, при които ползват това право, са посочени в раздел IV.

Чл. 12. При пътуване с обществения транспорт пътниците са длъжни:

1. Да притежават редовен превозен документ до слизането си на спирката;

2. Да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка, а пътуващите при преференциални условия да показват и личната си карта (личен паспорт);

3. Да се качват от първа врата когато закупуват билет за еднократно пътуване от водача или от билетния автомат.

4. Да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установените спирки;

5. (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009; изм. и доп. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012При констатирано нарушение и отказ за закупуване на билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи, да показват на контролните органи лична карта (личен паспорт).

6. (нова с Решение № 508 по Протокол № 95 от 28.07.2011)
При превозване на велосипед при условията на чл. 9, ал. З, пътниците са длъжни да се качват и слизат от последния вагон на метро влаковете.

7. (нова с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При пътуване със средствата на обществения транспорт собственикът на куче – домашен любимец е длъжен да го води на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез. От намордник при пътуване в обществения транспорт са освободени кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи.

8. (нова с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При пътуване със средствата на обществения транспорт собственикът на куче – домашен любимец е длъжен да предоставя при поискване от длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците регистрационните му документи или електронна карта, изброени в чл.11, т.7 от „Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Столична община”.

Чл. 13. В превозните средства на обществения транспорт не се допускат за превоз:
1. Лица, които представляват опасност за сигурността на пътниците или реда в превозното средство;
2. Лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;
3. Лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни;
4. Вещи, които могат да повредят или замърсят превозното средство;
5. Запалителни, избухливи, отровни вещества и други вещи и предмети, представляващи опасност за пътниците и персонала;
6. Предмети, превозът на които е забранен със закон;
7. Предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците.
8. (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Живи животни и птици. Изключение се прави за полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора, и кучета-домашни любимци.

Чл. 14. На пътниците в превозните средства на обществения транспорт се забранява:
1. Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на затварянето на вратите;
2. Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин по време на движение;
3. Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;
4. Да замърсяват и повреждат превозните средства и апаратите за таксуване;
5. С действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
6. Да извършват търговска, рекламна и религиозна дейност;
7. Да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите;
8. Да преотстъпват превозния си документ на други лица.

ІІІ. ИЗДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 15. (1) "Център за градска мобилност" ЕООД има изключителните права да издава, зарежда и продава превозните документи за пътуване по обществения транспорт в СО чрез:

- бюра за абонаментни карти и билети;

- билетни каси;

- билетни автомати в трамваите и тролейбусите;

- разпространители в търговската мрежа по комисионен договор;

- водачи в превозните средства на обществения транспорт, които задължително трябва да притежават билети за еднократно пътуване.

(2) Водачите продават билети при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.

Чл. 16. (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) "Метрополитен" ЕАД издава, зарежда и продава следните превозни документи за пътуване в метрото:
Билети за еднократно пътуване в метрото;
- (и
зм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Електронни билети и/или карти за 10 еднократни пътувания в метрото.

Чл. 17. (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009)
(1) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 - в сила от 01.05.2012) Персонализирани електронни карти (ЕК) по редовна тарифа се издават и персонифицират след попълване на „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с обществен транспорт в София" по образец. Регистрационния номер на картата, актуална снимка и трите имена се отпечатват на повърхността на картата. Зареждат в бюрата за абонаментни карти на „Център за градска мобилност" ЕООД.
(2)  (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 - в сила от 01.05.2012) По искане на лицето, неперсонализирана електронна карта по редовна тарифа се издава без „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с обществения транспорт в София". Карта, издадена по този ред, не се блокира и не й се издава дубликат.
(3) 
Гражданските електронни карти се зареждат за избрана от пътника редовна тарифа, съгласно Приложение № 2.
(4) Гражданските електронни карти позволяват многократно зареждане при различни, избрани от пътника редовни тарифи.

Чл. 18. (1) Електронни карти (ЕК) за преференциални пътувания задължително се персонифицират при издаването им, след попълване на заявление по образец.

- Вътрешна персонификация - личните данни на правоимащия (трите имена, ЕГН, постоянен адрес) и видът на преференцията се записват в паметта на картата.

- (доп. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) Външна персонификация - регистрационния номер на картата, актуална снимка, трите имена и вид преференция се отпечатват на повърхността на картата. При издаване на електронни карти за хора с увреждания с право на придружител, на повърхността на картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия.

(2) Картата се зарежда с избрана от пътника преференциална тарифа, съобразно вида на преференцията, съгласно Приложение № 2.

(3) Картата позволява многократно зареждане при различни тарифи в зависимост от преференцията.

IV. КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИЯ. УСЛОВИЯ И ВИДОВЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Чл. 19. Право на пътуване със служебна карта по образец имат:

1. Народни представители;

2. Органите за контрол по Закона за движение по пътищата.

Чл. 20. Право на пътуване с именни карти по образец единен за цялата страна, утвърден от Министерство на транспорта имат:

1. Ветераните от войните;

2. (изм. с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;

3. Държавните служители в Министерство на вътрешните работи;

4. Държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерство на правосъдието и в Специализираната куриерска служба към министъра на държавната администрация и административната реформа;

5. Държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност".

Чл. 21. (1) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 - в сила от 01.05.2012) Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител имат:
1. (изм. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009; из
м. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
2. (изм. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009; изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012Всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
3. (изм. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009; изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
4. (изм. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009) Всички хора с увреждания с диагноза "ГЛУХОТА", с постоянен адрес на територията на Столична община;
5. Лицата получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на СО;
6. Лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на СО;
7. Спасители на Планинската контролно-спасителна служба - до 120 души;
8. Всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения, с ректорат на територията на СО, включително дипломантите до първа дипломна сесия;
8а (нова 
с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/;
9. Всички ученици в СО до 20-годишна възраст включително, в училищата на територията на Столична община, фигуриращи в списъка на МОН;
10. Членовете на семействата на работещите в системата на градски транспорт -съпруг, съпруга;
11. (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на Столична община;
11а. (нова с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Един приемен родител от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община;
12. Докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на СО;
13. (отменена с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 - в сила от 01.09.2008 г.) Служители, работещи по трудово и служебно правоотношение в столичната и районните общински администрации;
14.
(нова с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Л
ица, наградени със званието "Почетен гражданин на София".

(2) (отменена с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Хората с увреждания със загубена работоспособност над 90 на сто и право на чужда помощ, имат право на пътуване и след навършване на 68 години.

(3) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) За целите на настоящата Наредба срокът на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).

(4) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия по ал. 1, т.т. 1, 2 и 3, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единия от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта.

(5) Придружителят е пълнолетно лице с постоянна адресна регистрация на територията на СО.

(6) (отменена с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Правата по чл. 20, т. 2 и чл. 21, ал. 1, т.т. 1,2,3 и 4 имат лица с трайни увреждания, които не са се възползвали от парично подпомагане за транспортно обслужване, съгласно чл. 25, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания.

(7) Право на пътуване с преференциални карти имат прослужилите 13 и 15 години, съответно за II и III категория труд, в системата на градски транспорт в СО и пенсионирали се в нея. (Приложение № 3).

Чл. 21а (нов с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 - в сила от 01.09.2008; изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Право на пътуване с преференциални персонализирани абонаментни карти на електронен носител имат служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации - в дейност 122 „Общинска администрация" и друга щатна численост: дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие" (администрация), дейност 898 „Други дейности по икономиката" (администрация), дейност 389 „Други дейности по образованието, Център за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца" (администрация), дейност 759 „Други дейности по културата" /без културните институти и домове/ (администрация), дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие" (администрация), дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" (администрация), дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност" (администрация), дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" (администрация), дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.социални услуги" (администрация) и дейност 469 „Друга дейности по здравеопазване" (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности.

Чл. 22. Правото на преференциално пътуване и срокът на валидност на преференцията, както и личните данни на правоимащия се записват в паметта на ЕК.

Чл. 23. Преференциалните карти на електронен или хартиен носител се издават/зареждат от "Център за градска мобилност" ЕООД, както следва:
1. По чл. 20. т.т. 1 и 2:
а) По т. 1 – целогодишно за календарната година, срещу удостоверение, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на СО;

б) (изм. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008; изм. с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009По т. 2 – срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община.

в) (нова с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009до организиране издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите, снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване на лицата по чл. 20, т. 2 се извършва срещу представяне на следните документи:
- за военноинвалидите - копие от експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от КСО или копие от разпореждане на НОИ, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;
- за военнопострадалите - копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НОИ, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият.

2. По чл. 20, т.т. 3, 4 и 5:
Целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерство на правосъдието и Министерство на държавната администрация и административната реформа.

3. (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
По чл. 21. ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4:
по списъци, утвърдени от Дирекция "Социални дейности" при Столична община и лична карта на правоимащия (акт за раждане – за деца до 14 г.).
Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция „Социални дейности” при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания.

4. (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
По чл. 21. ал. 1:
            а) по т. 5 – срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;
            б) по т. 6 – срещу личен паспорт или лична карта;
            в) по т. 7 – за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта;
            г) по т. 8 – срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта;
            д) по т. 8a – срещу
международна студентска идентификационна карта /ISIC/;
            е)
по т. 9 – срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта;
            ж) по т. 11 – по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно-професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социални дейности” при Столична община;
            з) по т. 11а – срещу лична карта и служебна бележка, издадена от  дирекция „Социални дейности” при Столична община;
            и)
по т. 12 - по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат на висшето училище и лична карта;
            й) по т.14 – срещу документ за званието „Почетен гражданин на София” и лична карта;
            к) ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна карта персонализирана за всички линии по редовна тарифа /за родител, настойник, попечител/– срещу Удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство и при условията на т. „е”.

5. по чл. 21а: (нова с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 - в сила от 01.09.2008 г.)
- по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта.

Чл. 24. Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.

Чл. 25. Всички документи, въз основа на които се издават карти на хартиен или електронен носител се съхраняват в съответните служби, в срок съгласно действащото законодателство.

V. РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ

Чл. 26. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 19 и чл. 20 се осъществява от държавния бюджет чрез СО, ежемесечно на база редовната тарифа за граждани за 1 месец всички линии, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.

Чл. 27. (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009; изм. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 - в сила от 01.01.2010; изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 7, т. 8а, т. 11а, т. 14 и чл. 21а се осъществява от бюджета на СО, ежемесечно до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.

Чл. 28. (изм. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 - в сила от 01.01.2010 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 21, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 8, т. 9, т. 11 и т. 12 се осъществява от държавния бюджет и от бюджета на СО до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа ежемесечно, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.

Чл. 29. (изм. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 - в сила от 01.01.2010 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 21, ал.1, т.10 се осъществява от съответните дружества ежемесечно, до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.

Чл. 30. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 21, ал. 7 е еднократно и се извършва изцяло в годината и от дружеството, в което лицето се е пенсионирало.

Чл. 31. (отменен с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Издаването на преференциални превозни документи през годината да се извършва до изчерпване на лимита от средства, заложен в бюджета на СО за съответната година. След изчерпването на лимита, заложен в бюджета на СО за съответната година, кметът на СО издава заповед, с която разпорежда на "Център за градска мобилност" ЕООД временно да преустанови издаването на преференциални превозни документи. Издаването на преференциални превозни документи продължава след приемането на решение на Столичен общински съвет, с което се изменя бюджета на СО за съответната година или се дава разрешение за ползване на бюджетния излишък или други резерви за издаването на преференциални превозни документи.

Чл. 32. На изпълнителя на транспортната задача не може да се възлага извършване на безплатни или по намалени цени превози, без да са предвидени компенсации за това.

VI. НЕРЕДОВНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 33. (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009; изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 - в сила от 01.05.2012) Превозни документи, които не съответстват на пътуването (валидностен период или маршрутна линия), преференциална персонализирана карта или абонаментна карта персонализирана по редовна тарифа на друго лице, билет с различна маркировка, талон от билет с талони за 10 пътувания без да бъде представен талон № 10, нетаксувана електронна карта, заредена с електронни билети за 10 еднократни пътувания на един пътник за тролейбусен и трамваен транспорт, отсъствие на придружаващи документи или документ, нецитиран в настоящата Наредба, се считат за нередовни и притежателят им се санкционира по реда на раздел VIІ от Наредбата.

Чл. 34. Върху превозен документ на хартиен носител не се допускат поправки, зачертавания, надебелявания и изтривания. В противен случай документът се счита за нередовен, а притежателят му се санкционира по реда на раздел VII от Наредбата, и носи наказателна отговорност съгласно разпоредбите на НПК.

VII. КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 35. (1) Столичния общински съвет възлага на Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД и Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД да определят длъжностните лица от двете дружества, които да осъществяват контрола по редовността на пътниците в обществения транспорт. Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, се легитимират със служебни документи по образци, утвърдени от Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД или съответно от Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД.

(2) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ, пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

(3) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване с нетаксувана валидна абонаментна карта на електронен носител в трамваите и тролейбусите, пътникът заплаща билет за нетаксуван пътник с Електронна карта на стойност съответстваща на цената на билета за еднократно пътуване.

(4) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При ползване на нередовен превозен документ по чл. 33 и чл. 34 пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

(5) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) За всяка единица подлежаща на таксуване, но нетаксуван багаж, пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

Чл. 36. (1) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009; изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) При отказ на пътника да закупи билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител, за всяко от тези нарушения, от длъжностното лице по контрола на пътника се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за което се заставя от длъжностното лице да слезе на първата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в съответните служби на "Център за градска мобилност" ЕООД и "Метрополитен" ЕАД. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира до заплащане стойността на билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците.

(2) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) При пътуване с подправен превозен документ или блокиран превозен документ, нередовният пътник се заставя да слезе от превозното средство на първата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Подправеният нередовен или блокиран превозен документ се изземва и се предава в съответните служби на „Център за градска мобилност" ЕООД и „Метрополитен" ЕАД.

(3) Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, определени от Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД и Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД, съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение според предоставените им с тази Наредба правомощия.

(4) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения посочени в чл. 36, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата кметът на СО или определен от него заместник кмет издават наказателни постановления.

(5) Образуването на административно-наказателни производства, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.

(6) Глобата по наказателното постановление се определя в размер на:

1. За нарушенията посочени в чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата - 70,00 лв.

2. За нарушенията посочени в чл. 36, ал. 2 от Наредбата - 100,00 лв.

3. За нарушенията по чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Наредбата -10,00 лв.

Чл. 37. (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

(2) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. За целта се изготвя констативен протокол, въз основа на който на единия от родителите, попечителите или настойниците се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН.

Чл. 38. Управителят на "Център за градска мобилност" ЕООД и изпълнителният директор на "Метрополитен" ЕАД имат право да наемат на договорни начала от Столична дирекция "Полиция" полицейски служители от сержантския състав за контрол и опазване на обществения ред при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.

Чл. 39. (1) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012) За неспазване на реда в превозните средства, установен с настоящата Наредба, нарушителите закупуват билет за еднократно пътуване , продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора.

(2) За повреди на превозните средства и съоръжения, констатирани от контролните органи на превозвача, на "Център за градска мобилност" ЕООД, на "Метрополитен" ЕАД, на СО, на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на транспорта, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на повредата, вида на повредата, мястото, деня и часа на извършването й. Същият се подписва от контролния орган и причинителя на повредата.

(3) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, същият се удостоверява с подписа на контролния орган и един свидетел.

(4) Възмездяването на стойността на повредата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето-причинител заплати доброволно същата.

Чл. 40. Служителите на дирекция „Транспорт" при СО, "Център за градска мобилност" ЕООД и общинските транспортни дружества (Приложение № 4) осъществяват контрол във връзка с изпълнение на служебните си задължения в превозните средства и обектите на обществения транспорт, като се легитимират с личния си служебен пропуск.

VIII. НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Длъжностни лица, които дават неверни данни, въз основа на които са издадени карти за преференциално пътуване, се наказват дисциплинарно, ако не подлежат на друго наказание, съгласно Наказателния кодекс.

Чл. 42. Длъжностните лица, оторизирани да издават преференциални карти, отговарят дисциплинарно по разпоредбите на Кодекса на труда и наказателно по разпоредбите на Наказателния кодекс, ако са налице условия за това, в случаите, когато не спазват настоящата Наредба.

Чл. 43. (1) Превозните документи за преференциални пътувания с обществения транспорт са лични. Лицата, преотстъпили превозните си документи, губят правото на преференциално пътуване до края на календарната година, като превозния документ се изземва.

(2) (отменена  Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
При констатиране на злоупотреба с дубликат на абонаментна карта-носител за правоимащи, дубликатът се изземва като на виновното лице се съставя акт за административно нарушение. Правоимащият губи правото за преференциални пътувания с обществения транспорт до края на календарната година.

IX. ВЪЗРАЖЕНИЯ, ДУБЛИКАТИ И ТАКСИ

Чл. 44. В момента на покупката купувачът на превозен документ има право на възражение за погрешно посочени в него данни или за по-малък размер на върнатата при закупуването сума (ресто).

Чл. 45. (1) Стойността на неизползван частично или изцяло превозен документ за преференциално пътуване може да се върне в случаите на:

1. Промяна   на   местоживеенето   или      местоработата   (местоученето)   на правоимащия;

2. При заболяване на правоимащия в продължение на повече от 10 дни непрекъснато;

3. Смърт на правоимащия;

4. Изменение на маршрута на линията за повече от 5 работни дни или закриването

(2) Искането за връщане стойността на частично или изцяло неизползван
превозен документ в случаите на ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 следва да бъде подкрепено
със съответен документ, доказващ събитието (по т. 3 и удостоверение за
наследници), като задължително се прилага и превозният документ.

(3) Полагащата се сума за неизползван превозен документ се изчислява от
заверената дата на получаване на искането за връщане и до изтичане на
валидностния период, като се удържат 10% от полагащата се сума, без
случаите, посочени в ал. 1, т.т. 3 и 4.

(4) За случаите по ал. 1, т. 2 превозния документ предварително се депозира в
службата, която го е издала.

Чл. 45а. (нов с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009; отменен с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Стойността на неизползван частично или изцяло превозен документ за една или две линии на хартиен или електронен носител по редовна тарифа може да се възстанови в случай на изменение на маршрута на линия /линиите/ за повече от пет работни дни или закриването й /им/. Полагащата се сума за неизползван превозен документ се изчислява от датата на подаване на искането за връщане на стойността и до изтичане на валидностния период, за който е издадена /заредена/ картата.

Чл. 46. (1) Превозен документ издаден/зареден за една линия може да се замени за друга маршрутна линия за същия валидностен период при промяна на маршрута или по друга обективна причина. Подмяната се извършва в съответната служба на издателя.

(2) Когато промяната е поискана без да е изменен маршрутът, за който е издадена / заредена картата, и без да е налице друга обективна причина, лицето заплаща за услугата 5,00 лв.

Чл. 46а. (нов с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009)
Абонаментна карта по редовна тарифа на електронен носител, издадена по реда на чл. 17, ал. 1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител може да бъде блокирана по искана на лицето, на чието име е издадена, след попълване на „Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от РПУ. Електронната карта на хора с увреждания с право на придружител може да бъде блокирана и от всеки от двамата придружители, в случай на кражба или унищожаване, след попълване на „Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от РПУ на придружителя и правоимащия.

Чл. 47. (1) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) Дубликат на превозен документ на хартиен носител не се издава, освен в случай на повреда с възможност за установяване валидностния му период, като за услугата лицето заплаща 5,00 лв.

(2) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) Дубликат на Абонаментна карта за преференциални пътувания на хартиен носител се издава еднократно в рамките на валидностния период, до 10 дни от датата на постъпване на молбата, като за услугата се заплащат 5,00 лв.

(3) (нова с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) Дубликат на абонаментна карта по редовна тарифа, издадена по реда на чл. 17, ал. 1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител се издава след блокирането й. Периодът, зареден в блокираната карта, се зарежда в нова електронна карта до 3 дни от датата на подаване на „Заявление за блокиране на електронна карта". За услугата се заплащат 5,00 лв. и стойността на електронния носител, съгласно Приложение № 2 към наредбата. Не се издава нова електронна карта на лице, на което е блокирана електронната карта по чл. 36, ал. 1, до заплащане на глобата.

(4) (отменена  Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Дубликат на абонаментна карта-носител за хора с увреждания с право на придружител се издава само за хората с увреждания, без включване на придружителите.

(5) При издаване дубликат на фактура, отнасяща се за текущия месец в рамките на пет работни дни от постъпване на молбата, лицето заплаща за услугата 2,00 лв.

X. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 48. Пътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт.

Чл. 49. В случай на застрахователно събитие пътникът уведомява превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Настоящата Наредба се изменя и допълва с решение на Столичен общински съвет.

(2) Цените за превоз на пътници са приложение към Наредбата и се променят съгласно "Правила за образуване на цените на превозните документи за обществения транспорт на територията на Столична община" след одобрение от Столичен общински съвет.

(3) (изм. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 - в сила от 01.05.2012) На лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и др., сключили договор с „Център за градска мобилност” ЕООД за зареждане на 50 и над 50 персонализирани електронни карти всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии, „Център за градска мобилност” ЕООД предоставя безвъзмездно 2 последователни  месечни абонамента за всички линии за всяка карта. На лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и др.,  сключили договор с „Център за градска мобилност ЕООД за зареждане от 25 до 49 вкл. персонализирани електронни карти всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии, „Център за градска мобилност”ЕООД предоставя безвъзмездно 1 месечен  абонамент за всички линии за всяка карта.

(4) (изм. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) При издаване/зареждане на граждански карти за фирми и ведомства, изплатени по банков път се прави отстъпка:
Над 50 абонаментни карти на хартиен или електронен носител - 2 % от сумата.
Над 150 абонаментни карти на хартиен или електронен носител - 3 % от сумата.
-
Над 1000 абонаментни карти на хартиен или електронен носител - 10 % от сумата.

§ 2. Настоящата Наредба отменя "Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община", приета с решение № 36 от 14.03.2000 г. по Протокол №8 от 14 03.2000 г.

§ 3. (нов с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009) Навсякъде в наредбата думите "СКГТ  - София" ЕООД" се заменят с „Център за градска мобилност" ЕООД".

§ 4. Настоящата Наредба е приета с решение № 458 от 24.07.2008 на Столичен общински съвет, от Протокол № 17 от 24.07.2008 и влиза в сила от 01.09.2008 г.

Приложение № 1
(ново с 
Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

 

 

 

Приложение №1

към Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване
с обществения транспорт на територията на Столична община

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦИ

НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ  ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТНОСИТЕЛЦВЯТ НА ШРИФТАСЪДЪРЖАНИЕ
1.БИЛЕТИ
1.1За еднократно пътуванехартиенразличенс отпечатана цена
1.2За еднократно пътуване, продаван от водачахартиенсин
1.3За еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваитехартиенразличен
1.4За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен” ЕАД - за метрохартиенразличен
1.5За еднократно пътуване, издаван от стационарен Билетен автомат хартиенразличен
1.6Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътникхартиенразличен
1.7Електронен билет за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбусиелектронна картаразличенелектронната карта се зарежда със съответен брой пътувания
1.8Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метроелектронна картаразличен
1.9За еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътницитехартиенчервенс отпечатана цена
1.10За нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваихартиеноранжев
2.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА /ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ, НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ/
2.1Еднодневна -  за всички линиихартиена /           електронна различен/              различенна хартиената карта срокът се обозначава чрез перфориране/    електронната карта се валидира за период
2.2Месечна - за една линия наземен транспортелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
2.3Месечна - за метроелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
2.4Месечна - за всички линииелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
2.5Тримесечна - за всички линииелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
2.6Шестмесечна - за всички линииелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
2.7Годишна /дванадесет месеца/ - за всички линииелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА - ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ
3.1Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VІ от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекселектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.2Студентиелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.3Докторантиелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТНОСИТЕЛЦВЯТ НА ШРИФТАСЪДЪРЖАНИЕ
3.4Ученициелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.5Ученици от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и СУПЦ по чл.21, ал.1, т.11 от наредбатаелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.6Спасители на ПКССелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.7Членове на семействата /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.8Хора с увреждания с намалена работоспособност:    
 от 50% до 70,99%електронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
 от 71% до 90%електронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
 над 90% без право на чужда помощелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
 над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/електронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
 над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/електронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.9Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на уврежданеелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.10Приемни родители по чл.21, ал.1, т.11а от наредбатаелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.11Лица над 68 годиниелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
3.12Лица по чл.21а от наредбатаелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
4.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ГОДИШНИ - ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ
4.1Ветерани от войнитехартиен/електроненжълта мрежа със син шрифт/различенна хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/електронната карта се валидира за период
4.2Военноинвалиди и военнопострадалихартиен/електроненжълта мрежа със син шрифт/различенна хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/електронната карта се валидира за период
4.3Държавни служители по чл.209 от ЗМВРхартиен/електронензелена мрежа с черен шрифт/различенна хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/електронната карта се валидира за период
4.4Държавни служители по чл.80 от ЗДА "НС"хартиен/електронензелена мрежа с черен шрифтна хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/електронната карта се валидира за период
4.5Пенсионери на ГТелектронна картаразличенелектронната карта се валидира за период
4.6Лица, наградени със званието "Почетен гражданин на София"електронна картажълтелектронната карта се валидира за период
т. 2 от настоящото приложение влиза в сила от 01.05.2012г.


Приложение № 2
(ново с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

 

 

Приложение №2

към Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване
с обществения транспорт на територията на Столична община

Ц Е Н И

НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ  ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТЦЕНА /лв./
1.БИЛЕТИ
1.1За еднократно пътуване1,00
1.2За еднократно пътуване, продаван от водача1,00
1.3За еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите1,00
1.4За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен” ЕАД - за метро1,00
1.5За еднократно пътуване, издаван от стационарен Билетен автомат1,00
1.6Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътник8,00
1.7Електронен билет за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси8,00
1.8Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро8,00
1.9За еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците20,00
1.10За нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи1,00
2.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА ПерсонализираниНеперсонилизирани
2.1Еднодневна -  за всички линии4,00
2.2Месечна - за една линия наземен транспорт23,0028,00
2.3Месечна - за метро (до 31.08.2012 г.)23,0028,00
2.4Месечна - за метро (от 01.09.2012 г.)35,0042,00
2.5Месечна - за всички линии50,0060,00
2.6Тримесечна - за всички линии130,00156,00
2.7Шестмесечна - за всички линии255,00306,00
2.8Годишна /дванадесет месеца/ - за всички линии500,00600,00
3.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА - ПЕРСОНАЛИЗИРАНИЕдин месец всички линииЕдин месец една линия /от наземен транспорт или от метро/
3.1Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VІ от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс26,0011,00
3.2Студенти21,509,00
3.3Докторанти35,0016,00
3.4Ученици  
 ученическа карта20,009,00
 ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна абонаментна карта  за всички линии персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител10,00-
3.5Ученици от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и СУПЦ по чл.21, ал.1, т.11 от наредбата5,00-
3.6Спасители на ПКСС21,00-
3.7Членове на семействата /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ26,00-
3.8Хора с увреждания с намалена работоспособност:   
 от 50% до 70,99%20,00-
 от 71% до 90%6,00-
 над 90% без право на чужда помощ6,00-
 над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/8,00-
 над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/6,00-
3.9Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане6,00-
3.10Приемен родител по чл.21, ал.1, т.11а от наредбата6,00-
3.11Лица над 68 години8,00-
3.12Лица по чл.21а от наредбата0,00-
ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТЦЕНА /лв./
4.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ - ГОДИШНИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ
4.1Ветерани от войните0,00
4.2Военноинвалиди и военнопострадали0,00
4.3Държавни служители по чл.209 от ЗМВР0,00
4.4Държавни служители по чл.80 от ЗДА "НС"0,00
4.5Пенсионери на ГТ280,00
4.6Лица, наградени със званието "Почетен гражданин на София"0,00
Електронен носител - 2.00лв.
т. 2 от настоящото приложение (с изключение на т.2.4) влиза в сила от 01.05.2012г.
т. 2.3 Месечната карта за метро по редовна тарифа е в сила до 31.08.2012г.
т. 2.4 Месечната карта за метро по редовна тарифа влиза в сила от 01.09.2012г.

Приложение № 3
към Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община
(изменено с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009)

За прослужено време в система градски транспорт се зачита тази част от трудовия стаж, изработен във фирмите: „Пътна сигнализация", „Паркинги и гаражи", „Градски транспорт", „Лифтинженеринг", „Трамкар", „Въжени линии", „Софтакси" и „Такси експрес", "СКГТ  - София" ЕООД и „Център за градска мобилност" ЕООД, през което същите са били в системата на градски транспорт и Дирекция „Транспорт" при Столична община.

Приложение № 4
към Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община
(изменено с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009)

Общински транспортни дружества са: "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД.

Приложение № 5
(ново с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012; доп. с Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012)

 

Комбиниран билет за паркиране и пътуване с метро

 

 

Цена за паркиране, лв.

  Първите два часа

безплатно

  Всеки следващ час до края на работното време на метрото

0,50 лв.на час

  Цена за паркиране без пътуване с метро

  1.00 лв. на час

Цената за паркиране се определя на започнат час.

За притежателя на редовна месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна персонализирана абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии на обществения транспорт за един автомобил

Цена за паркиране в лева

В рамките на работното време на метрото

безплатно

Всеки следващ час след края на работното време на метрото

0,50 лв. на час                                
Председател на СОС:
                                                                               
Андрей Ивановнагоре