нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Приета с Решение № 575 по Протокол № 22 от 09.10.2008 и публикувана на сайта на Столичния общински съвет на 20.10.2008 (изм. и доп. с Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009)

НАРЕДБА

ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от Столична община.
Чл. 2. Тази наредба не се прилага за строежите, които попадат в хипотезите на чл. 225 ЗУТ.
Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповедите по чл. 1 се пристъпва, когато за същите е допуснато предварително изпълнение или те не са изпълнени доброволно в определения в тях срок за доброволно изпълнение.

Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ
Чл. 4. (1) В заповедите по чл. 1 кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице определя срок за доброволно изпълнение, който не може да бъде по-кратък от срока за обжалване на съответната заповед.
(2) Заповедите по чл. 1 се изпращат на кметовете на райони, на чиято територия се намират имотите, за връчване на собствениците и за осъществяване на контрол по изпълнението им.
(3) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ в съответният район извършват проверка по изпълнението им и съставят констативен протокол (Приложение № 1).
(4) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва
към действия по принудителното й изпълнение.
Чл. 5. Дружествата, доставчици на вода и енергия, са длъжни да изпълняват разпорежданията за тях в заповедите по чл. 1, както и всички други разпореждания на органа, издал заповедта, свързани с принудителното им изпълнение.
Чл. 6. (1) (изм. с Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009)
В седемдневен срок от съставяне на констативния протокол по чл. 4, ал. 3, кметът на съответния район изпраща чрез заместник-кмет направление „Инвестиции и строителство" на Столична община до лицето, упражняващо инвеститорски контрол по възлагане на Столична община, образуваната административна преписка с протокол (Приложение № 2), съдържащ предложение за начина на изпълнение на поправянето, заздравяването или премахването и необходимите строително-мошажни работи.
(2) (отменена с Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009)
(2) (преномерирана и изм. с Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009)
При необходимост от конструктивно становище или инвестиционен проект за поправяне, заздравяване или премахване, от одобряване на инвестиционен проект за укрепване на сградата, както и от друга документация, това изрично се посочва в протокол (Приложение № 2).
(4) (отменена с Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009)
Чл. 7 (изм. с Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009)
В седемдневен срок от произнасяне на лицето, упражняващо инвеститорски контрол по чл. 6, ал. 1, но не по-късно от едномесечен срок от изпращането на протокола (Приложение № 2), органът, издал заповедта по чл. 1, възлага фактическото й изпълнение на определени изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.
Чл. 8 (изм. с Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009) С
възлагане на фактическото изпълнение, органът, издал заповедта по чл. 1, определя дата и час за принудителното й изпълнение, които се съобщават на всички заинтересовани лица.
Чл. 9. (1) На определената дата и час служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от съответният район, съвместно с изпълнителя, в присъствието представители на дружествата, доставчици на вода и енергия и на органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта по чл. 4, ал. 1 (Приложение № 3).
(2) В случаите, когато предмет на заповедта е поправяне, заздравяване или премахване на жилища, принудителното изпълнение се извършва след разрешение по реда на чл. 272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс по искане на органа, издал заповедта.
Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от обитателите и от движимото имущество, намиращо се в него, изпълнителят по чл. 7 пристъпва към принудително освобождаване на строежа със съдействие на органите на МВР.
(2) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му.
(3) В случай, че собствениците не желаят да приемат изнесеното движимо имущество, или ако не може да бъде установен неговия собственик, изпълнителят по чл. 7, в присъствие на органите на МВР, съставят опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето и същото се оставя на отговорно пазене в помещение, определено от кмета на района.
(4) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на собствениците на строежите и се събират по реда на чл. 14.
Чл. 11. (1) Дейностите по поправяне, заздравяване или премахване на строежа се ръководят от представител на изпълнителя, който задължително е технически правоспособно лице и се извършва съгласно съставената техническа документация.
(2) В процеса на поправяне, заздравяване или премахване изпълнителят е длъжен да спазва техническата документация, нормативните изисквания за съответната дейност, нормите за безопасност, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл. 12. След изпълнението на заповедта за принудително поправяне, заздравяване или премахване на строежа се съставя протокол (Приложение № 4) от служителите от района, представител на изпълнителя, представители на дружествата, доставчици на вода и енергия и органите на МВР. В случаите, в които изпълнението на заповедта се състои в премахване на строеж, кметът на района уведомява Агенцията по кадастъра.
Чл. 13. Почистване на терена от отпадъците, получени при поправянето, заздравяването или премахването на строежа, и възстановяването на терена се извършва от изпълнителя по чл. 7 и е за сметка на собствениците на строежа.

Глава трета
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ
Чл. 14. (1) Столична община възстановява извършените разходи по реда на чл. 196, ал. 6 от ЗУТ.
(2) Когато собственикът на строежа е неизвестен, разходите по изпълнение на заповедите по чл. 1 са за сметка на общинския бюджет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ.
§ 2. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването й на сайта на Столичен общински съвет.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата се дават от главния архитект на София.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

ПРОТОКОЛ

№ ...../.....

Днес, ....200... г., работна група в състав:
1. .............
2. .............
3. .............      
в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: ..................................................................
..................................................................................
извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ...../.....200... г. на
Кмета на Столична община относно:....
.....................................................................................
находящ се в..................................................................,
с административен
адрес:.................................................
.....................................................................................
При проверката се установи:............................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Съставили:
1. ..... (.....)
2. ......(.....)


 

Приложение № 2 към чл. 6,ал. 1 (ново с Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009)

ПРОТОКОЛ
от работна група по чл. 223 от ЗУТ
............ /.......................

за предварително проучване на принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община

Днес, 200... г., работна група в състав:
1................................................
2................................................
3................................................

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, необходимите строително-монтажни работи и други, относно строеж: „....................... ", находящ се в
.............................................................,
с административен адрес:.........................,
излага следното становище:

I. Начин и обем на изпълнението:........................
.......................................................................
II. Необходимост от конструктивно становище или инвестиционен проект или друга документация по чл. 6, ал. 2
.......................................................................
.......................................................................

Работна група:
1................................. (................ )
2..................................(.................)
3................................. (................ )


 Приложение № 3 към чл. 8

ПРОТОКОЛ
№ ...../.....

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение

Днес, .....200 . г., работна група в състав:

1. ....................................................................);
2. ....................................................................);
3. ....................................................................);
4. .....................................................................

- в качеството си на изпълнител по Заповед № ...../200 . г., в присъствието на:

1. .............при   Община   (Район) – ..........................гр. ...............;
2. ..............................................................................;
3. ..............................................................................;
4. ..............................................................................;
в .....ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № ...../.... 200 .. г. на Кмета на Столична община за...............................................................................

.................................................................................., находящ се в................................................................
с административен адрес:..............................................
..................................................................................
Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община, работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.

В .....ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за поправяне, заздравяване или премахване па строежи или части от тях.

Присъствали:
1. .....(.....)
2. .....(.....)
3. .....(.....)
4. .....(.....)
Съставили:
1. .....(.....)
2. .....(.....)
3. .....(.....)
4. .....(.....)

Приложение № 4 към чл. 11

ПРОТОКОЛ

№ ..../.....,

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното изпълнение

Днес, .....200 . г., работна група в състав:

1. ....................................................................);
2. ....................................................................);
3. ....................................................................);
4. .....................................................................
- в качеството си на изпълнител по Заповед № ..../.....200 . г., в присъствието на:
5. ................................................при   Община  (Район) – .............гр. ......;
6. ....................................................................;
7. ....................................................................;
8. ....................................................................,

в .....ч. приключи поправянето/заздравяването/премахването на строеж:........................,.............................................
находящ се в ..............................................................

........................., с административен адрес:.................. ..................................................................................

изграден от .................................................................

Заповед № ...../..... г. на Кмета на Столична община е изпълнена.
Строежът е приведен в следното състояние:................................................................... 

Строителната площадка е в следното състояние: ..................................................................................
..................................................................................

Присъствали:
1. .....(.....)
2. .....(.....)
3. .....(.....)
4. .....(.....)

Съставили:
1. .....(.....)
2. .....(.....)
3. .....(.....)
4. .....(.....)

Приложение № 5 към чл. 13, ал.1

ПРОТОКОЛ

№ ...../.....

за извършените разходи по поправяне, заздравяване или премахване на строеж или част от него:.........................

Днес, .....200 . г.,

1. ........................................................................ - в качеството си на изпълнител по Заповед № ...../..... 200. г. за поправяне/заздравяване/премахване на строеж: ......................................................................
находящ се в ................................................................, и
2. ...............................................................................);
3. ...............................................................................)
след извършена проверка установиха, че при поправяне, заздравяване, премахване строеж са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна сметка):

№по ред

Вид

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

Обща стойност

 

 

 

 

 

 

                                                                   Всичко: ...........
ДДС: ...............
Общо: .............

Съставили:
1. .......................(.............)
2. .......................(.............)
3. .......................(.............)

Изпълнител: ..............................
                  (................................)

Заместник-кмет: .......................
                  (................................)

Председател на Столичния общински съвет:

                                                                                    Андрей Ивановнагоре