нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Комисията заседава в сряда от 10. 00 часа в Зала № 1, ет.
2, в сградата на ул. "Московска" № 33


Членове
 1. Силвия Тошкова Христова - председател
 2. Борис Цветков Цветков - зам. - председател
 3. Борислав Иванов Бориславов
 4. Лорита Георгиева Радева
 5. Искра Иванова Ангелова
 6. Стефан Марчев Марков
 7. Анна Илиева Стойкова
 8. Михаил Владимиров Владов
 9. Мита Дончева Георгиева
 10. Иво Николаев Божков
 11. Войслав Георгиев Тодоров
 12. Иван Велков Велков
 13. Николай Янков Пехливанов
Експерти

Дневен ред

на  заседанието, което ще се проведе

на  26.04.2017 г. /сряда/, 10. 00 часа, зала № 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2093/24.03.2017 г.  относно подробен устройствен план – проект за изменение на план за улична регулация между о.т.36 и о.т.37; изменение регулацията на УПИ ІІІ-380,45 за създаване на нови УПИ ІІІ-380,45,,за общ. обслужване” и УПИ VІІ-380,45,,за общ. обслужване”, кв. 3, м. ,,Врана – Лозен – триъгълника”, район „Панчарево”.

Здравко Здравков

2.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2094/24.03.2017 г.  относно проект за подробен устройствен план –  изменение на план за улична регулация между о.т.6 и о.т.8, прилежаща на квартали 3, 32 и 32а-нов; изменение границите на УПИ VІІ-674 от кв. 32; откриване на нова улица от о.т.5-о.т.1в до о.т.1и; създаване на нов квартал 32а; план за регулация и застрояване за УПИ І-43,,къщи за гости за временно настаняване” и план-схеми на ВиК съоръженията на техническата инфраструктура, м. ,,Вердикал”, район ,,Банкя”.

Здравко Здравков

3.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2219/30.03.2017 г. относно   одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. жк „Борово”, кв. 228в, УПИ IV-1442-за офиси и оо –  нови УПИ IV-2060-за апартаментен хотел, офиси, ко и трафопост, УПИ XIII-2060-за офиси и оо и УПИ XIV-2060-за офиси и оо, изменение на улична регулация по о.т.516а - 516б - 516в - 516г, промяна профила на улица по о.т.468 - о.т. 516.

Здравко Здравков

4.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2289/03.04.2017 г. относно  одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация в обхват на м. НПЗ „Изток”, м. „Къро”, кв. 12, УПИ VIII-1196 „за жилища, офиси и магазини”, ІХ-749, ХІ-9522 „за жилища, офиси, маг. и подземни гаражи”, XXVII-9523 „за жилища, офиси, маг. и подземни гаражи”, XXVI-1276 „за жил. строителство, магазини, офиси и подземни гаражи”, XII-„за ожс”, кв. 11, УПИ I „за ожс”, кв. 4, УПИ „за адм. и стопански сгради и гаражи на МНО”, УПИ „за озеленяване”, кв. 5 УПИ „за озеленяване”, улица между о.т.21а - о.т.34, кръстовище с ул. „проф. Петър Мутафчиев”, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район „Младост”.

Здравко Здравков

5.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2311/04.04.2017 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ ІІІ-422,423 (нов УПИ ІІІ-33), кв. 330 б, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. „Гоце Делчев”, бул. „България”, бул. „Тодор Каблешков”, бул. „ген. Стефан Тошев” и ул. „Дойран”, район „Красно село”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43, т.46 от 18.07.2013 год. на СОС.

Здравко Здравков

6.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2356/05.04.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация на улици „Петко Славейков” и  „Любомир Пипков”, между кв. 1, 21, 25 и 55 и изменение на план за регулация за контактни урегулирани поземлени имоти, м. „в.з. Киноцентър –  връзката I-II част” и м. „в.з. Киноцентър – І част", район „Витоша”, Столична община.

Здравко Здравков

7.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2488/11.04.2017 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план за изграждане на газопровод от поземлен имот с идентификатор 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район Банкя” до поземлен имот с идентификатор 68134.4363.85, м. „ж.к. Люлин – разширение-запад”, район ,,Люлин” – парцеларен план за частта от трасето, преминаващо извън границите на урбанизираната територия; изменение на план за улична регулация (ИПУР) с одобряване на план – схеми на елементите на техническата инфраструктура по част „газоснабдяване“ за частта от трасето, преминаваща през урбанизирана територия с действаща улична регулация и в частите в които липсва връзка между одобрена улична регулация; план за улична регулация (ПУР) с план – схеми за частта от трасето, преминаваща през урбанизирана територия без действаща улична регулация и одобряване на задание.

Здравко Здравков

8.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2543/12.04.2017 г. относно разрешаване изработването на подробен устройствен план –  парцеларен план за изграждане на електрозахранване с кабел Ср.Н. 20 kv от съществуващ ЖР стълб ,,Чепинци” в имот с идентификатор 39791.6013.1102 до нов КТП в имот с идентификатор 39791.6015.597 по КККР на с. Кривина, план за застрояване на КТП в имот с идентификатор 39791.6015.597, район ,,Панчарево” и одобряване на задание.

Здравко Здравков

9.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2545/12.04.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ I-414-„за жс и маг.“ и УПИ II-411-„за жс и маг.“, кв. 47, м. „ж.к. Люлин-3 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-3 мр” в граници: бул. „Царица Йоана ”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров, район „Люлин”, одобрен с Решение № 412 по Протокол № 21 от 19.07.2012г. на СОС.

Здравко Здравков

10.

Доклад вх. № СОА17-ВК66-2546/12.04.2017 г. относно  одобряване на подробен устройствен план- План за регулация /ПР/ на м. „НПЗ Хладилника- Витоша“ част юг, кв. 9, УПИ VІІІ- 255, 256- за ЖС и КО, район „Лозенец“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „НПЗ Хладилника- Витоша“ част юг, одобрен с Решение № 254 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. на СОС.

Здравко Здравков

11.

Доклад вх. № СОА17-ВК66-2600/13.04.2017 г. относно  одобряване на подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“, кв. 106, УПИ ІV- 1384- за разделянето му и обособяване на новообразувани УПИ ІV- 1384- за жилища, магазини и офиси и УПИ VІІ- 1384- за жилища, магазини и офиси, изменение на улична регулация за новообразувана задънена улица по о. т. 193б- о. т. 193в.

Здравко Здравков

12.

Доклад, вх. № СОА17-ТД26-363/2/22.03.2017 г., относно предварително съгласие за преминаване през поземлени имоти, общинска собственост на трасе за провод от обект „Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на „Манастирско дере“ извън чашата на „Хвостохранилище Бухово“, гр. Бухово, район „Кремиковци“, СО./Отложен от миналото заседание на Комисията за изясняване от вносителя безвъзмездно или възмездно ще бъде отстъпено правото на преминаване/

Йоанна Христова

13.

Доклад, вх. № СОА17-ВК66-2696/19.04.2017 г., относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за срок от 35 години, върху общински недвижим имот, находящ се в СО, район „Банкя“, г. Банкя, представляващ УПИ І- за търговски и административен център и сервитут  за В и К, кв. 104з, м. „Тенев баир“ по плана на гр. Банкя /ПИ с идентификатори: 02659.2193.3004, с площ 7318 кв. м и 02659.2193.2923, с площ от 69 кв. м., съгласно скици с номера 15-46832 от 06.02.2017 г. и 15-46829 от 06.02.2017 г. на АГКК/, за който са съставени АОС № 110 от 15.08.2014 г. и АОС № 111 от 15.08.2014 г. за изграждане на балнеоложки хотел, летен център за минимум 200 седящи места, открити и закрити басейни, подземен паркинг, съоръжение- подземна топла пешеходна връзка, свързваща сградата на балнеоложкия хотел и сградата на Минерална баня Банкя.

Рангел Марков

Анна Стойкова

14.

Доклад, вх. № СОА17-ВК08-3355/2/20.04.2017 г., относно учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж на Храм „Успение Богородично“ за изграждане на храм в УПИ ІІІ, кв. 17, Гробищен парк, м. „Полето“ с площ от 3914 кв. м., представляващ част от имот означен с идентификатор 32216.2308. 28, район „Банкя“.

Рангел Марков

15.

Доклад, вх. № СОА16-ВК08-15410/2/20.04.2017 г., относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ І – 469, кв. 34, с. Панчарево, в. з. „Беликата“, район „Панчарево“.

Димитър Сичанов

16.

Доклад вх.№ СОА16-ВК08-11899/9/20.03.2017 г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХІІ-1159, кв. 37, местност „Овча купел – актуализация”, по плана на град София, отреден за поземлен имот с идентификатор 68134.4337.283 по КККР.

Христина Семерджиева

17.

Информация, относно постъпилата кореспонденция в Комисията- молби, жалби, писма и предложения от граждани, граждански организации, дружества и др., изпратените писма от Комисията, както и върнатите отговори за извършени проверки по поставените въпроси в периода 23.01.2017 г.- 26.04.2017 г. /За сведение на членовете на Комисията/

 

18.

Разни.

 

 

нагоре