нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по финанси и бюджет

Комисията заседава всеки вторник от 13:00 часа в I зала.

Членове
 1. Орлин Иванов Алексиев - председател
 2. Стоян Илиев Александров - зам.-председател
 3. Калоян Драгомиров Паргов - зам.-председател
 4. Ирина Иванова Йорданова
 5. Андрей Мирчев Иванов
 6. Мита Дончева Георгиева
 7. Венетка Методиева Серафимова
 8. Ваня Лазарова Тагарева
 9. Орлин Вилхелм Иванов
 10. Радослав Игнатов Абрашев
 11. Стефан Марчев Марков
 12. Войслав Георгиев Тодоров
 13. Николай Янков Пехливанов
Експерти

 

 

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” – Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Външни експерти:
   

                                                                         

 

 Дневен ред на извънредно заседание на Постояннатакомисия по

финанси и бюджет, съвместно с ПК по икономика и собственост и ПК по транспорт и туризъм, което ще се проведе на 29.03.2017 г., сряда, от 14,00 ч. в зала 1 и зала 2, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

     

Наименование

Вносител

1

2

3

1.       

Предложение, вх. № СОА16-НЦ62-1121/12/12.12.2016 г. от ИК „За зелен Младост“, относно стартиране на процедура за събиране на подписи за провеждане на местен референдум на територията на район „Младост“ в СО, писмо, вх. № СОА16-НЦ62-1121/22/21.02.2017 г. на ГРАО, писмо, вх. № СОА17-НЦ62-365/24.03.2017 г. от Председателя на УС на национална Асоциация за строителните предприемачи, писмо, вх. № СОА17-ДИ05-1127/27.03.2017 г. от Председателя на УС на Камарата на архитектите в България и становище, вх. № СОА16-НЦ62-1121/32/27.03.2017 г. от проф. д-р Кино Лазаров.


*материалите са публикувани на сайта на Столичен общински съвет, секция "Новини"

ИК „За зелен Младост“

2.       

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1855/15.03.17 г.   относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот, собственост на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Николай Стойнев, Малина Едрева, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков – общински съветници, д-р Т.Чобанов – зам. кмет на СО

3.       

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1528/02.03.17 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2016 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2017 г.

Ирина Йорданова – общински съветник и председател на СУОГФ и Антон Койчев – общ.съветник и зам.председател на СУОГФ

4.       

Доклад вх. № СОА17-МЦ29-10/3/21.02.17 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа МБАЛ-София” ЕАД, чрез непарична вноска

д-р Веселин Милев – председател на ПК по ЗСП и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

5.       

Доклад вх. № СОА16-ВК08-9973/6/21.02.2017 г.  относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане  на действащ ПУП-ЧРП за квартал 6,7,8,9 и 10, м. „Манилов дол”, одобрен с Решение № 7 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС, за УПИ XLV-81, УПИ XLVI-81  и  XLVII-81, кв. 7

Милко Младенов – кмет на район Люлин

6.       

Доклад вх. № СОА17-ВК08-1242/2/02.03.2017 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 11884.5963.26, местност „Среден хрът” в землището на с. Войняговци с предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър”

7.       

Доклад вх. № СОА17-ВК08-1018/1/22.02.17 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.1982.958 по КККР гр. София, м. „Породин”, в.з.”Симеоново-Драгалевци-2 част”, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

Теодор Петков – кмет на район Витоша

8.       

Доклад вх. № СОА17-ВК08-1014/1/22.02.17 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 49597.1782.19 по КККР гр. София, м. „Шипето”, с. „Мърчаево”, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на  § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

Теодор Петков – кмет на район Витоша

9.       

Доклад вх. № СОА16-ВК66-11360/25.10.16 г. относно 1. Окончателен проект на План за развитие на Столична община за периода 2014-2020г.;2.Допълнителни документи по Закона за регионалното развитие, свързани с плана за развитие на Столична община: - Последваща оценка на План за развитие на СО 2007-2013 г.; -Предварителна оценка на План за развитие на СО 2014-2020 г.; - Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на План за развитие на СО 2014-2020 г.; 3.Възлагане изработването на актуализация на Плана за развитие на СО за периода 2014-2020 г.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

10.   

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1194/20.02.2017 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 648 по протокол № 21/16.09.2016 г. на СОС за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на УПИ VIII-1693, кв. 47, м. "Студентски град", район Студентски, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. "Студентски град", одобрен с решение № 468 по протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

11.   

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1198/20.02.17 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Територии, прилежащи на пътен възел „Околовръстен път” - ”бул.”Сливница”, кв. 3в, Упи І-1-„за обществено обслужване”, улици по о.т.72-73-74; по о.т.74а-74-28г-28д за поземлен имот с идентификатор 68134.2808.1 и изменение на план за регулация за упи х-185-„за обществено обслужване”, кв.3б, район „Връбница”.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

12.   

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1238/21.02.17 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „ж.к. Връбница-2”, район „Връбница” в частта му относно УПИ ІХ-819,1333-„за ЖС”, УПИ Х-821,822,823,1330-„за жс и маг.”, УПИ ХІ-820,2847-„за ЖС” от кв. 28, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 4 от решение № 166 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

13.   

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1386/27.02.17 г. относно прекратяване на производството по одобрение на проект за план: план за регулация на ж.к. "Крива река" в граници: бул. "Акад. Иван Гешов", ул. "Георги Софийски", бул. "Пенчо Славейков" и бул. "Ген. Едуард Тотлебен" в частта му относно УПИ XII oт кв. 13, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 274 по Протокол № 40/30.05.2013 г. на СОС

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

14.   

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1736/10.03.17 г. относно подробен устройствен план – откриване на задънена улица от о.т.72з до о.т.72и; разделяне на УПИ ХХV-3193 за създаване на нови УПИ ХХV-3193,,ЗА ЖС” и УПИ ХХVІІІ-3193,,ЗА ЖС”, кв. 10а, м. ,,в.з. Косанин дол”, район ,,Панчарево”.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

15.   

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1343/24.02.17 г.  относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на УПИ XII-1773 и УПИ XIV-1772, кв. 3, м. "Изток-Изток част I и част II", район Изгрев

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

16.   

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1612/06.03.17 г. относно одобряване на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, м. „с. Сеславци”, кв. 29а, УПИ VІ-318, новообразувани УПИ V-1114-„ЗА ЖС“ и УПИ VI-1113-„ЗА ЖС“ и задънена улица по о.т. 94а – 94б, район „Кремиковци”

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

17.   

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1618/07.03.17 г. относно одобряване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ IIІ-800, кв. 18, м. „Младост 2”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 2”, одобрен с Решение № 549 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

18.   

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1910/16.03.17 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в т. 2 от решение № 408 по протокол № 43/18.07.2013 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. "Надежда 1а и 1б" и придружаващите го план-схеми, допълнено с решение № 637 по Протокол № 52/21.11.2013 г. на СОС

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 

нагоре