нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Комисията заседава в сряда от 12:00 часа във II зала.

Членове
  1. Веселин Христов Милев - председател
  2. Милка Христова Христова - зам.-председател
  3. Антон Господинов Койчев
  4. Силвия Тошкова Христова
  5. Живка Стоянова Новкова
  6. Йоанна Николова Драгнева
  7. Иветка Тодорова Петрова
  8. Тодор Николов Цанев
  9. Симеон Славчев Славчев
Експерти

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” – Бистра Цонева, тел.: 9377 572

Външни експерти:


Дневен ред

на Постоянната комисия

по здравеопазване и социална политика

За 05.04.2017 г./сряда/ от 12.00 ч., зала 2, ет.2.

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА17-ВК08-2729/5/22.03.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства за реализиране на договор №BG05M9OP001-2.002-0150-C02  „Независим живот“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Цв. Жеков – кмет на р-н „Изгрев“

2.

Доклад № СОА16-ВК08-3521(2)/28.03.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО във връзка с изплащане на разходи за изпълнение на проект „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МТСП, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и район „Витоша”.

Т. Петков – кмет на р-н „Витоша“

3.

Доклад № СОА16-НЦ62-1523(4)/29.03.2017 г. относно отказ от учредено от Сдружение „Съюз на слепите в България” в полза на Столична община право на ползване върху част от имот в гр. София, ул. „Цар Симеон” №110 и изменение на Решение №367/11.06.2009 г. на СОС.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

4.

Доклад № СОА17-ВК66-1598/06.03.2017 г. относно изменение на Решение № 42/14.02.2013 г., изменено с Решение № 376/18.07.2013 г. на Столичния общински съвет, относно две социални услуги – делегирана от държавата дейност

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

5.

Доклад № СОА16-МЦ29-422/4/31.03.2017 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностичено-консултативе център XV – София“ ЕООД

Д. Барбалов-зам.-кмет на СО ,

Д-р В. Милев,

Д-р А. Койчев,

Ж. Новкова -

общински съветници

6.

Доклад № СОА17-МЦ29-77/1/29.03.2017 г. относно даване на съгласие „Първа САГБАЛ-Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 ( един) брой ехограф за звено „Асистирана репродукция“

Д-р В. Милев – общински съветник

Д. Барбалов-зам.-кмет на СО

7.

Доклад № СОА17-МЦ29-95/1/29.03.2017 г. относно даване на съгласие „Първа САГБАЛ-Света София“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив – 1 (един ) брой ехограф в комплект с петчестотен трансдюсер  и вагинален трансдюсер.

Д-р В. Милев – общински съветник

Д. Барбалов-зам.-кмет на СО

8.

Доклад № СОА17-ГР94-1794/3/29.03.2017 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Първа САГБАЛ-Света София“ ЕАД.

Д-р В. Милев – общински съветник

Д. Барбалов-зам.-кмет на СО

9.

Доклад № СОА17-ВК66-1184/17.02.2017 г.  относно меморандум за академично и научно сътрудничество.

Д-р В. Милев – общински съветник

Д. Барбалов-зам.-кмет на СО

10.

Доклад № СОА17-МЦ29-101/1/29.03.2017 г. относно даване на съгласие на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД за кандидатстване по проект „Внедряване в клиничната практика на иновативна система за продължително глюкозно мониториране при пациенти, болни от диабет” в Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.

Д-р В. Милев, М.Христова,

С. Христова,

Тодор Цанев, Симеон Славчев-

общински съветници

11.

Доклад № СОА17-ВК66-2261/31.03.2017 г.  относно продължаване срока на договора за възлагане на управлението на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД и обявяване на конкурс за избор на изпълнителен директор.

Д. Барбалов-зам.-кмет на СО,

Д-р В. Милев

Д-р А. Койчев,

Й. Драгиева,

С. Славчев – общински съветници

12.

Доклад № СОА17-МЦ29-32/3/03.04.2017 г. относно отпускане на заем от Столична община на Медицински център IX – София“ ЕООД

Д-р В. Милев,

М. Христова,

Т. Цанев– общински съветници

13.

Докладна записка № СОА17-МЦ29-59/07.02.2017 г. относно бракуване  и отписване на 8 броя двойни бунгала

Допълнение № СОА17-МЦ29-59/1/02.03.2017 г. – отложено от предишното заседание

Доц. Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София

14.

Писмо № СОА17-МЦ29-99/24.03.2017 г. относно лошото финансово състояние на „ДКЦ V-София“ ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

15.

Заявление № СОА17-МЦ29-100/28.03.2017 г. относно рентабилността на база „Мизия“ като част от „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД

Д-р Л. Кирилова - управител

16.

Доклад  № СОА16-МЦ29-285/4/30.11.2016 г. за извършена проверка в „ДКЦ XXIX – София“ ЕООД

Комисия в състав :

М. Миланова

Д-р И.Гусарска,

Е. Любенова,

И. Иванов,

М. Куцаров,

С. Беличев

17.

Разни.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА17-МЦ29-108/1/04.04.2017 г. относно даване на съгласие за участие в процедура за представяне на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД по Проект за „Транснационални партньорства за заетост и растеж“ към Министерство на труда и социалната политика

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО,

Д-р В. Милев,

С. Христова – общински съветници

 

 

 

 

  

нагоре