нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Комисията заседава всяка сряда от 15.00 часа в зала 2

Членове
 1. Ирина Иванова Йорданова - председател
 2. Станчо Цветанов Станков - зам.-председател
 3. Марта Руменова Георгиева
 4. Иво Николаев Божков
 5. Искра Иванова Ангелова
 6. Михаела Атанасова Иванова
 7. Нина Вълчева Чанева
 8. Николай Милчев Николов
 9. Светослав Емилов Витков
Експерти

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” – Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

Външни експерти:

Цветомира Георгиева
Марина Белчева
Ася Лингурска
        

ДНЕВЕН РЕД ЗА  ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

за 17.05.2017 г., /сряда/от 15:00 часа в зала №2

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-3249/11.05.2017г., относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2018-2020г., в частта на местните приходи и разходи за местни дейности

Й.Фандъкова-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК08-2339/1/25.04.2017г., относно кандидатстване на СО – район „Триадица” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на обект: „Главен канализационен клон І по улица „Сребърна” (ул.”Хенри Ибсен”) и ул.”Никола Крушкин-Чолака” в участъка от бул. „Гоце Делчев” до преливна шахта №1 (в т.ч. отливни канали, пътни проекти за нови улици, водоснабдяване и др.), м.”Кръстова вада-запад”, Подобект:”Улична канализационна мрежа-І етап от бул.”Гоце Делчев”-ф2000-СТБ до бул.”Тодор Каблешков” (водеща комисия)

Н.Терзиев-кмет на район „Триадица”

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК08-2425/3/09.05.2017г., относно кандидатстване на район „Триадица” с проектно предложение във връзка с обявяването на процедура „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020 (водеща комисия)

Н.Терзиев-кмет на район „Триадица”

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-3231/11.05.2017г., относно присъединяване към Форум CIVITAS (мрежа от градове за по-чист и по-добър транспорт в Европа) - (водеща комисия)

Е.Йорданова-общински съветник

 1.  

Информация вх.№СОА17-ДИ04-1068/1/04.05.2017г., относно грама от Генералното консулство на Р.България в Чикаго

 

 1.  

Информация вх.№СОА16-УЗ21-1678/8/20.04.2017г., относно участие в конкурс по проект „Изграждане на център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”

 

 1.  

Разни

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нагоре