нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 83 от дата 13.07.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Доклад № 93-00-222/08.06.2006 г. относно изменение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието им с администрацията на СО.
Докл. Христофор Христов
Решение № 514 по точка 2
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

3. Доклад № 93-00-474/05г./01.07.2006 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО.
Докл. Велизар Стоилов
Решение № 515 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад № 93-00-237/21.06.2006 г. относно изменение и допълнение на чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО.
Докл. Милена Стефанова
Решение № 516 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 93-00-199/25.05.2006 г. относно приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община за периода 2006 г.- 2010 г.
Докл. Стефан Ботев, Вили Лилков
Решение № 517 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 93-00-203/26.05.2006 г. относно спортните бази и съоръжения на територията на СО.
Докл. Вили Лилков
Решение № 518 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-219/07.06.2006 г. относно създаване на комисия за преглед на имотите, включени в капитала или предоставени за управление на търговските дружества на СО, които са обявени за приватизация.
Докл. Вили Лилков
Решение № 519 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 83-00-250/05.07.2006 г. относно определяне на финансовата институция, която да предостави дългосрочен банков кредит в размер на 20 000 000 лева (двадесет милиона) лева за допълване финансирането на програмата за капиталови разходи, приета с бюджета за 2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 520 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-251/05.07.2006 г. относно заплащане на извършени дейности по поддържане на чистотата в съответствие с концесионни договори сключени между СО и „ВОЛФ-96” ООД, „ДИТЦ” АД и „Чистота – София” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 521 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-189/03.07.2006 г. относно отмяна на точка 1 от Решение № 360 по Протокол № 78/18.05.2006 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 522 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-01-316/23.05.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на нови светофарни уредби.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 523 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 12-00-282/04.05.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на търговски дружества, включени в ГОПРП за 2006 г.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 524 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно, в часта му касаеща общинските търговски дружества "Софийски имоти" ЕАД, "Галатея 2002" ЕАД, "Спортна София" ЕАД, както и свързаното с него Решение № 623 по Протокол № 85/27.07.2006 г. на СОС.

13. Доклад № 12-00-365/09.06.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост. Докл. Станимир Зашев
Решение № 525 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 12-00-366/09.06.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 526 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 12-00-396/20.06.2006 г. относно допълнение на Решение № 296 по Протокол № 76 от 27.04.2006г. на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект Парокотелна централа и съоръженията към нея в УПИ I, находяща се в гр. София, СПЗ „Модерно предградие" - Обеля, обособена част от „Метрополитен" ЕАД.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 527 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 12-00-397/20.06.2006г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 528 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 12-00-398/20.06.2006г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 529 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 12-00-417/28.06.2006г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 530 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 12-00-437/04.07.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 531 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 94-С-183/97г./08.06.2006 г. относно изменение на точки 2 и 3 в решение № 59 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 532 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 93-00-228/12.06.2006 г. относно откриване на производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 3781, кв. 9а и 35, м. „Младост – 1, бул. Ал. Малинов” – частна собственост, засягащ се от обект „Улица –тупик от о.т. 59а до о.т. 61б” по реда и при условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 533 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад вх. №9300-236/19.06.2006г. за избор на изпълнители за изготвяне на анализи на правното и финансово състояние на „ГИС – София” ЕООД, „Софийски имоти” ЕАД, „Софинвест” ЕООД, „Спортна София 2000” ЕАД и „Галатея 2002” ЕАД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 534 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 26-00-3492/04.07.2006 г. относно изработване на експертно становище във връзка с предложението за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД.
Докл. Атанас Медникаров, Радослав Тошев, Стефан Асенов
Решение № 535 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 93-00-248/05.07.2006 г. относно приемане на предложение на предложение за площадки за временно съхранение на балираните битови отпадъци във връзка с изчерпване капацитета на съществуващите площадки „Гара Искър – промишлена зона” и ЗСК „Кремиковци”.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 536 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 93-00-216/06.06.2006 г. относно избор на технологично решение за обработка на ТБО в град София.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 537 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 93-00-243/29.06.2006 г. относно подготовка за преобразуване на „СКГТ – София” ЕООД в еднолично акционерно дружество с общинска имущество „СКГТ-София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков, Велизар Стоилов
Решение № 538 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 26-00-1892/05г./14.06.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т.2 и т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ-1052, общ., с площ 860 кв.м., кв. 2, м. „НПЯ-Червена звезда”, район „Изгрев” срещу жилищни имоти, собственост на „БИГЛА ІІІ” ООД.
Докл. Иван Нейков
Решение № 539 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 93-00-223/08.06.2006 г. относно замяна на право на строеж в полза на Лиляна Кирилова Владимирова върху УПИ І –„за ЖС и магазини”, кв. 17, м. „Суха река – запад”, район „Подуяне” с площ 1877 кв.м. за изграждане на жилищна сграда и магазини, съгласно действащ ИПРЗ.
Докл. Борислав Богданов, Радослав Тошев
Решение № 540 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 94-К-75/25.04.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХV-924 – „за чисто производство, офиси и складове”, кв. 129, м. „Факултета”, район „Красна поляна” срещу жилища – собственост на фирма „Булпрофит Център” ЕООД.
Докл. Васил Караиванов
Решение № 541 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад вх. №0822-33/05/23.06.2006г. за замяна при условията на чл.71, т.3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот УПИ I-8, 902, 903, 904, кв.6, м.”Враждебна”, район „Кремиковци”, за жилища, собственост на „ГЛОБАЛ строй” ООД.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 542 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад вх. №0803-29/03/23.06.2006г. за замяна при условията на чл.71, т.2 от НРПУРОИ на право на строеж върху общински недвижим имот УПИ IV-15, от кв.219, по плана на м.”Зона Б-4”, район „възраждане”, за жилища, собственост на „Брегалница” ООД.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 543 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад №08-14-159/05г. и 08-14-100/03г./21.06.2006г. за отмяна на решение № 611 по протокол № 35/16.12.2004г. на СОС за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к.”Дружба 2”, бл.215, вх.А, ет.6, ап.18, с жилище – частна собственост.
Докл. Росен Желязков
Решение № 544 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 70-00-531/05г./21.06.2006г. за търг за продажба на УПИ II-СО –„за ЖС, маг. и ТП”, кв.166, м.”Зона Б-18”, с площ 1122 кв.м., ул.”Царибродска” № 62-68, район „Възраждане”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 545 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 94-С-352/05г./23.06.2006г. за замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. Нови Искър, ул.”Хаджи Димитър” №26, бл.1, вх.Б, ет.2, ап.15.
Докл. Росен Желязков
Решение № 546 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-254/17.11.2006 г.

36. Доклад № 08-18-89/23.06.2006г. за доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ V-851 в кв.25Б, по плана на м.”Овча купел” чрез продажба.
Докл. Росен Желязков
Решение № 547 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-322/07.06.2007 г.

37. Доклад № 08-09-68/05г./23.06.2006г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план, чрез продажба на ощински имот без планоснимачен номер с площ 118 кв.м., придаваем към УПИ IV-1194, 1195, от кв.119, м.”Витоша ВЕЦ Симеоново”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 548 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 26-00-1370/05г./23.06.2006г. за процедура по §8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 549 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 08-17-261/05г./23.06.2006г. за процедура по §8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ IX-774а, от кв.210, м.”ж.к.Гърдова глава”, район „Витоша”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 550 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-780/08.12.2006 г.

40. Доклад № 08-18-131/23.06.2006г. за процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание §8, ал.1 от ЗУТ за УПИ VI-1 от кв.19а, в.з.”Горна баня”, район „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 551 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-18-72/23.06.2006г. за процедура по §6 във връзка с §8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ XII-1307, кв.224, м.”Овча купел”, район „Овча купел”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 552 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 94-Н-69/20.06.2006г. за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Лозенец”, съставляващ УПИ II-221, с площ от 485,20 кв.м., кв.102, м.”Лозенец”, ул.”Розова долина” № 37, чрез изкупуване на ½ ид. части от съсобственика Николинка Иванова Семерджиева.
Докл. Росен Желязков
Решение № 553 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 04-07-10/05г./ и 04-07-26/05г./22.06.2006 г. относно учредяване право на строеж за изграждани на разширение към съществуващ трафопост върху УПИ І, кв. 85, м. „Изгрев – Изгрев”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 554 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-20-14/21.06.2006 г. относно предложение на кмета на район „Връбница” за промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” и включването му във Фонд „Настаняване под наем”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 555 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на район "Връбница" № ЖН-04-Л-23/03.11.2006 г.

45. Доклад № 08-06-210/05г./21.06.2006 г. относно предложение на кмета на район „Подуяне” за промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” и включването му във Фонд „Настаняване под наем”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 556 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 12-00-526/05г./21.06.2006г. за приемане безвъзмездно правото на собственост върху седем жилища – частна държавна собственост.
Докл. Росен Желязков
Решение № 557 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 08-08-61/16.05.2006  г. относно удължаване на срока на договорите за извършване на ученическо столово хранене за стола и бюфета на 11 ОУ, стола на 105 СОУ и бюфета на 119 СОУ. (Процедура по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА по оспорване на Решение № 421 по протокол № 80/08.06.2006г. на СОС).
Докл. Павлин Колев
Решение № 558 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-08-83/22.06.2006г. за обявяване от публична в частна общинска собственост поземлен имот, представляващ част от УПИ III-1678, 1763, от кв.21В, м.”Дианабад”.
Докл. Павлин Колев
Решение № 559 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 93-00-245/30.06.2006 г. относно удължаване срока а договор за отдаване под наем на зала „София” – метростанция № 9 с обща застроена площ 2 197 кв.м., находящ се в гр. София, район „Триадица”, кв. 369, УПИ І, м. „Околно пространство на НДК” в пешеходен подлез на НДК (АОС № 960 от 12.02.2003 г. на район „Триадица”).
Докл. Мичо Райковски
Решение № 560 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 94-И-51/04.05.2006г. за продължаване на договор за наем на Ливанско училище „Друбран Халил Друбран” в сградата на 34 СОУ „Стою Шишков”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 561 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 21-00-322/14.06.2006 г. относно отдаване под наем чрез конкурс на двуетажна сграда – публична общинска собственост с обща ЗП 952 кв.м. и 2640 кв.м. двор, съставляваща филиал на 100 ОУ, район „Сердика”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 562 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 08-15-129/26.05.2006 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи ученически столове, бюфети, книжарници, зали за общофизическа подготовка и свободни помещения с предназначение за образователна дейност в сградите на общинските училища на територията на СО – район „Младост”.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 563 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 93-00-226/12.06.2006 г. относно обезщетяване с тристайно жилище от оборотния фонд на СО при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ(отм.).
Докл. Ирина Савина
Решение № 564 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-41-36/18.09.2006 г.

54. Доклад № 12-00-296/06.06.2006 г. относно преструктуриране на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Подгумер в Дом за възрастни с психични разстройства с. Подгумер и Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Подгумер.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 565 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 15-00-168/08.06.2006 г. относно създаване на дневен център за интеграция и социална адаптация на лица с проблеми от аутистичния спектър с адрес- район „възраждане”, бул. „Ал. Стамболийски” № 168 в делегирана от държавата дейност.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 566 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 66-02-253/31.05.2006 г. относно изменение на Решение № 98 по Протокол № 42 от 09.10.2002 г. на СОС и отмяна на Решение № 4 по Протокол № 44 от 30.10.2002 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 567 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 94-М-399/05г./12.04.2006 г. относно отмяна на Решение № 80 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС.
Докл. Борислав Бориславов, Радомир Чолаков, Николай Желев
Решение № 568 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 12-00-48/02.06.2006 г. относно одобряване на Демонстрационен пилотен проект „Анализ и оценка на зелената система на район „Младост” на база спътникови снимки с много висока разделителна способност”.
Докл. Нели Манова
Решение № 569 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 08-09-27/01.06.2006 г. относно наименуване на комплекс от построените в район „Лозенец”, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново” жилищни сгради с името ж.к. „Градина”.
Докл. Любомил Иванов
Решение № 570 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 93-00-238/22.06.2006 г. относно наименуване на безименна улица в район „Изгрев” с името ул. „Проф. Константин Чилов”.
Докл. проф. Стоян Чакъров
Решение № 571 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 08-17-190/27.06.2006 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Витоша” с името ул. „Проф. Стойко Стойков”.
Докл. Йордан Йорданов, Кирил Топалов
Решение № 572 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 08-17-189/27.06.2006 г. относно наименуване на безименни улици на територията на район „Витоша” с имената: ул. „Проф. Любомир Андрейчин”, ул. „Проф. Боян Пенев”, ул. „Академик Стефан Бобчев”, ул. „Иван Богданов”, ул. „Димитър Кантакузин”, ул. „Теодосий Икономов”, ул. „Георги Пешаков”, ул. „Стилян Чилингиров”, ул. „Сичин Николов”, ул. „Проф. Тончо Жечев”, ул. „Зографска история” и ул. „Иван Гологанов”.
Докл. Йордан Йорданов, Кирил Топалов
Решение № 573 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 54-00-26/05.07.2006 г. относно поставяне на бюст-паметник на Тарас Шевченко.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 574 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад № 62-00-176/05г./08.06.2006 г. относно поставяне на паметна плоча на артистите Гено Киров и Вера Игнатиева.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 575 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре