нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 84 от дата 20.07.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Отчет с аналитичен материал на кмета на Столична община по т. 1 от Решение № 151 по Протокол № 21/24.06.2004 г.  и Решение № 278 по Протокол № 76 от 27.04.2006 г. на СОС, за изпълнение на приетите в предходното шестмесечие решения на СОС, неизпълнените такива и причините за неизпълнението на решения, касаещи въпроси от неговата компетентност.

3. Питане № 93-01-415/30.05.2006 г. от Петър Колев – общински съветник, относно замрелия ремонт на подлеза пред Централна гара.

4. Питане № 93-00-233/15.06.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно неизпълнение от страна на Столична община на поети ангажименти към жителите на кв. „Малинова долина”.

5. Питане № 93-00-246/04.07.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно неотложни мерки по благоустройството на гробищен парк „Бакърена фабрика”.

6. Питане № 93-01-514/04.07.2006 г. от Цветанка Георгиева – общински съветник, относно приключване на административни процедури в ж.к. „Св. Троица”, бл. 380.

7. Питане № 93-00-409/04г./05.07.2006 г. от Стефан Иванов – общински съветник, относно отменено решение за освобождаване на общинска земя в кв. „Баталова воденица”, жк „Сердика”, район „Възраждане” от незаконно самонастанили се граждани.

8. Питане № 93-00-264/11.07.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно неприключили обезщетителни процедури на собственици с отчуждени имоти.

9. Доклад № 93-01-355/10.05.2006 г. относно промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 576 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-249/05.07.2006 г. относно изменение в Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Стефан Василев
Решение № 577 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-262/11.07.200 г. относно допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 578 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад относно резултатите от работата на Комисията по преговорите за промяна в Договора за Концесия на Столичната ВиК система в изпълнение на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и по-нататъшното управление на концесията на ВиК системата на гр. София.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 579 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад относно становище на Столична община по внесен проект на бизнес план, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 580 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-01-475/21.06.2006 г. относно изменение на точки 3, 4 и 5 от Решение № 68 по Протокол № 20/22.01.2001 г. на СОС само за част от имот пл. № 1044, м. „Модерно предградие” посочен в т. 2 от решение.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 581 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-261/11.07.2006 г. относно отмяна на точки 2 и 3 от Решение № 13 по Протокол № 10 от 26.06.2004 г. на СОС, отмяна на точка 3.18. от Решение № 227 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г. на СОС, отмяна на Решение № 323 по Протокол № 28 от 28.09.2004 г. на СОС, отмяна на Решение № 616 по Протокол № 35 от 16.12.2004 г. на СОС, отмяна на Решение № 159 по Протокол № 42 от 17.03.2005 г. на СОС и отмяна на Решение № 231 по Протокол № 45 от 14.04.2005 г. на СОС.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 582 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 93-00-231/13.06.2006 г. относно даване съгласие на „Спортна София – 2000” ЕАД за целево разходване за спортно строителство на средства от продажба на имот.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 583 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 62-01-47/23.05.2006 г. относно отпускане на целева финансова подкрепа на Фондация „А`Аскер” за награди в областта на театралното творчество.
Докл. Георги Белчев
Решение № 584 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 93-00-239/27.06.2006 г. относно определяне на общински поземлени имоти за колективно и индивидуално строителство на жилища за правоимащи лица по ЗУЖВГМЖСВ, на основание § 5 от ДР на ЗУЖВГМЖСВ и чл. 21 от ПП ЗУЖВГМЖСВ и учредяване право на строеж на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗОС.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 585 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор

19. Доклад № 93-00-241/27.06.2006 г. относно съорганизиране и съфинансиране на проект „Кръшна ръченица – най-многобройния танц на света” – София – 24 май 2006 г.
Докл. Иван Нейков
Решение № 586 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-05-23/04г./28.06.2006 г. относно замяна на общински недвижим имот, находящ се в район „Сердика”, м. „Централни гробища”, кв. 1, представляващи УПИ ХІІ-1135-„за бензиностанция, газостанция, автомивка и търг. комплекс” с площ 934 кв.м. срещу жилища частна собственост.
Докл. Нели Манова
Решение № 587 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 08-20-134/05г./03.07.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с пл № 1343, кв. 23, м. „Бул. Станке Димитров”, район „Връбница” срещу жилищни имоти.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 588 по точка Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 08-18-247/05г./27.06.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ  ХІV-общ. с площ 3230 кв.м., кв. 42, м. „Овча купел” срещу УПИ VІІ-за ОДЗ, кв. 92, м. „Овча купел” с площ 1960 кв.м. ведно с построената в мястото сграда със ЗП от 220 кв.м. – собственост на фирма „ДЖЕЙ и ЕЛ ЦЕНТЪР” АД по пазарни цени.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 589 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-01-92/05г./23.06.2006 г. относно замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Стефан Караджа” № 12, вх. Г, ет. 3, ап. 5.
Докл. Росен Желязков
Решение № 590 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 70-00-341/23.06.2006г. за обявяване на ПИ 1769, съставляващ част от УПИ VIII, кв.2, м.”Гробищен парк – Бакърена фабрика – разширение” от публична в частна собственост и безвъзмездно учредяване право на строеж за изграждане на православен храм.
Докл. Росен Желязков
Решение № 591 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-05-85/05г./26.06.2006г. за процедура по §6 във връзка с §8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ IV-1390, кв. 11, м.”Орландовци”, находящ се в район „Сердика.
Докл. Росен Желязков
Решение № 592 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-19-57/23.06.2006г. относно доброволно прилагане на действащия ПУП за УПИ V-249 и ІХ-249, кв. 7, м. „Люлин – център” чрез замяна.
Докл. Росен Желязков
Решение № 593 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 08-23-15/23.06.2006г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл  сила ПУП.
Докл. Росен Желязков
Решение № 594 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад вх. № 08-01-54/05г./26.06.2006г. за продажба на таван с площ 31,19 кв.м., находящ се на ул.”Солунска” №3, район „Средец” на собственика на обекти в сградата – етажна собственост.
Докл. Росен Желязков
Решение № 595 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 04-07-28/05г./26.06.2006г. за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху УПИ II-за трафопост, кв.2, м.”Детски град”, район „Панчарево”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 596 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-564-133/09.11.2006 г.

30. Доклад № 08-10-99/05г./26.06.2006г. за продажба на таван с площ 12,96 кв.м., принадлежащ към общински апартамент, находящ се на ул.”Гладстон” №7, район „Триадица”, на собственик на обекти в сградата – етажна собственост.
Докл. Росен Желязков
Решение № 597 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-12-10/03г./23.06.2006г. относно изменение на Решение № 103 по Протокол № 52/12.05.2003 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 598 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор № РД-564-21/06.04.2007 г.

32. Доклад № 08-04-136/00г./23.06.2006 г. относно замяна на общинските 60% ид. части от реалната част в поземлен имот с пл. № 643, попадаща в УПИ І-„за обществено строителство и трафопост” срещу собствените на Войдана Димитрова Петрова 40% ид.части от реалната част в същия имот, попадащ в трасето на бул. „Дондуков”, както и отмяна на Решение № 154 по Протокол № 27/27.07.2001 г. на СОС.
Докл. Росен Желязков
Решение № 599 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 94-С-151/05г./21.06.2006г. за приемане на дарение на равностойно жилище – ап. № 26 в ж.к. „Стрелбище”, бл. 16 вместо апартамент № 49 в ж.к.”Хиподрума”, бл.139, който следва да бъде придобит от СО по силата на чл.5 от ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др.
Докл. Росен Желязков
Решение № 600 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 08-06-32/21.06.2006г. за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, съставляващ УПИ II-1053, кв.14, м.”Левски – Зона В, район „Подуяне”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 601 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 94-К-271/02г./26.06.2006г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Надежда”, УПИ VII-1328, с площ 850 кв.м., кв.7, м.”Свобода” чрез изкупуване на  45,658 % ид. части от съсобственика „Престиж – Ряпони” ЕООД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 602 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-895/27.12.2006 г.

36. Доклад №№№ 08-03-126/04г., 08-03-40 и 94-Е-142/05г./26.06.2006 г. за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на ул.”Зайчар” №124, район „Възраждане”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 603 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-20-246/05/26.06.2006г. за ликвидиране на съсобственост в УПИ I-„за обществено обслужване”, кв.33, м.”бул.Ломско шосе” чрез продажба на имоти без пл. №, общинска собственост, на съсобственика „СТИВИ 2000” ООД.
Докл. Росен Желязков
Решение № 604 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 08-05-169/05г. и 15-00-67/05г./26.06.2006 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „Българска асоциация Диабет” върху общински нежилищни недвижими имоти, находящи се в ж.к. „Банишора”, бл. 20.
Докл. Росен Желязков
Решение № 605 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 26-00-3538/28.06.2006 г. относно разкриване на дневен център за хора с психически разстройства в сградата на Център за психическо здраве, ул. „Екзарх Йосиф” № 59, VІІ етаж с обща площ 300 кв.м. в делегирана от държавата дейност.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 606 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 66-00-1811/04г./17.04.2006 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на СДВР –ІІ РПУ недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Странджа” № 168, представляващ две тела едноетажно и двуетажно.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 607 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 21-00-269/28.06.2006 г. относно отпускане на целева финансова подкрепа за представяне на резултата от социологическо проуване с представители на местна власт на международна конференция през месец юли в гр. Страсбург.
Докл. проф. Кирил Топалов
Решение № 608 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 93-00-242/29.06.2006 г. относно членство на Столична община в Международната асоциация на градовете и регионите за рециклиране на отпадъци.
Докл. Милор Михайлов
Решение № 609 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 93-00-263/11.07.2006 г. относно подготовка за провеждане на допитване (референдум) до гражданите на Столична община по проблема с гаражните клетки.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 610 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 26-00-3106/22.06.2006 г. относно приключване ликвидацията на „МТЛ ХVІІІ-София” ЕООД – ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 611 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-16-107/11.07.2006 г. относно наименуване на безименна улица в район „Студентски” с името ул. „Акад. Йордан Трифонов”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 612 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 93-00-253/06.07.2006 г. относно поставяне на бронзов барелеф на Луи Айер на сграда, находяща се на едноименната улица в район „Триадица, кв. Гоце Делчев.
Докл. Вили Лилков
Решение № 613 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 93-00-220/09.06.2006 г. относно възстановяване постоянната експозиция от скулптура, акварели, рисунки и живопис-дарени от Васка Емануилова на СГХГ през 1985 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 614 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре