нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 85 от дата 27.07.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-01-478/19.07.2006 г. от Георги Белчев – общински съветник.

3. Доклад № 93-00-267/13.07.2006 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.
Докл. Борислав Борисов, Владимир Каролев, Вили Лилков, Милена Стефанова, Петко Горанов, Георги Стоименов, Петър Атанасов
Решение № 615 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад № 93-00-278/20.07.2006 г. относно одобряване на Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост по прилагане на Раздел Іа, Глава трета от НРПУРОИ.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 616 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 93-01-3/29.06.2006 г. относно откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти № № 928, 973, 981, 1801, 1822, 1852, 1865, 1875, 1890 и 1863, кв. 2, м. „Гробищен парк „Бакърена фабрика – разширение” – частна собственост, засягащи се от обект Гробищен парк „Бакърена фабрика – разширение” по реда и при условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 617 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 08-15-57/30.06.2006 г. относно откриване на производство по отчуждаване на поземлен имот № 1292 и части по поземлени имоти №№ 1121, 1412, 1473, 1324, 1490, 1450, 1384, кв. 84 и кв. 52, м. „Горубляне” частна собственост, засягащи се от изграждането на обект „Главен канализационен колектор ІV-кв. Горубляне от главен колектор ІІІ при р. Шиндра от о.т. 66 до о.т. 35 с помпена станция за отпадъчни води” по реда и условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 618 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-40-98/20.10.2006 г.
Заповед на кмета на Столична община за отчуждаване №РД-40-101/23.11.2006 г.

7. Доклад № 93-00-277/20.07.2006 г. относно коригиране т. 2 от Решение № 73 от 13.05.2004 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 619 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 66-00-1394/20.07.2006 г. относно осигуряване на средства в размер на 7900 лева за реализиране на 6-то издание на филмовия фестивал „Херберт фон Караян” от 7 до 13 август.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 620 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 66-00-1409/20.07.2006 г. относно осигуряване на средства в размер на 50 000 лв. за реализиране на Програмата за Празника на София.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 621 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 21-00-424/19.07.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ на извършването на основен ремонт на тоалетни и санитарни помещения в 32-ро СОУ „Св. Кл. Охридски” – район „Възраждане” през 2006 г.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 622 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Оспорване № 93-01-561/21.07.2006 г. по реда на чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА на Решение № 524 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г. на СОС по доклад № 12-00-282/04.05.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на търговски дружества, включени в ГОПРП за 2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 623 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно, в часттa, с която е спряно изпълнението на Решение №524 по Протокол №83/13.07.2006

12. Доклад № 275/19.07.2006 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община за участие в общото събрание на акционерите на „Топлофикация София” АД.
Докл. Атанас Тасев, Стефан Иванов, Иван Николов, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Станимир Зашев, Христо Попов
Решение № 624 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 93-00-276/19.07.2006 г. относно утвърждаване на Договор за продажба на топлинна енергия, подписан от „Ню Енерджи Вижън” АД в качеството му на независим производител на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода и „Топлофикация София” АД.
Докл. Атанас Тасев, Стефан Иванов, Иван Николов, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Станимир Зашев, Христо Попов
Решение № 625 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-257/07.07.2006 г. относно резултати от оценяването на офертите за нова система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 626 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 12-00-463/18.07.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 627 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 12-00-464/18.07.2006 г. относно определяне на метода за приватизация на „Пътища и съоръжения” ЕАД.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 628 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 12-00-465/18.07.2006 г. относно определяне на метода за приватизация на „СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 629 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 12-00-466/18.07.2006 г. относно определяне на метода за приватизация на 450 броя безналични акции, общинска собственост, представляващи 25 % от капитала на „Централна автогара” АД.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 630 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 12-00-467/18.07.2006 г. относно определяне на метода за приватизация на 17 000 броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 20 % от капитала на „София крематориум” АД.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 631 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 93-00-268/13.07.200 г. относно отпускане на целева финансова подкрепа на Националната художествена академия за изложба по повод деня на София 17 септември.
Докл. Георги Белчев
Решение № 632 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад вх. №26-00-1426/11.07.2006г. за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-1960, с площ от 1070 кв.м., кв.24, м.”Дианабад”, район „изгрев”, срещу жилищни имоти, собственост на „ИНТЕРСТРОЙ ЮНИОН” ЕООД.
Докл. Славчо Шалев, Стефан Ботев
Решение № 633 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 08-17-199/04г./20.07.2006 г. относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. ж.к.”Гърдова глава” и м. „Карпузица”, район „Витоша” срещу жилищни имоти – собственост на фирма „ДАМЕКС” ЕООД.
Докл. Христо Попов, Румяна Ангелова
Решение № 634 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-10-138/21.07.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т.2 и т. 5 от НРПУРОИ на общински поземлен имот в район „Триадица” срещу поземлен имот в м. „бул. „България” – собственост на „НИКМИ” АД по пазарни цени.
Докл. Петър Атанасов, Атанас Медникаров, Кирил Арсов, Радослав Тошев
Решение № 635 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад вх. №94-М-433/04г./10.07.2006г. за замяна по пазарни цени на правото на собственост върху жилище, частна общинска собственост, ап. №3 със застроена площ 24.30 кв.м., находящо се на ул.”Емине” №10, бл.45, вх. В, ет.1, срещу равностоен жилищен имот, собственост на Михаил Матеев Светлев.
Докл. Георги Белчев
Решение № 636 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-239/09.11.2006 г.
Договор за замяна № РД-562-279/14.12.2006 г.

25. Доклад № 08-20-68/18.07.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, преставляващ ПИ с пл. № 149, кв. 4, м. „Територии, прилежащи на пътен възел „Околовръстен път – бул. „Сливница”, район „Връбница” срещу жилищни имоти – собственост на „БРЕЙН КОМЕРС” ООД.
Докл. Милан Миланов
Решение № 637 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-14-164/03г./14.07.2006 г. относно отмяна на Решение № 826 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на СОС и замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в жилищната сграда на ул. „Кочани” № 2А, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута”, вх. Б, трети жилищен етаж, ап. № 21.
Докл. Любомир Стоичков
Решение № 638 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 93-00-280/21.07.2006 г. относно даване на съгласие за извършване на продажба чрез търг на недвижими имоти включени в капитала на „Пазари Изток” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 639 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 21-00-86/05г./20.07.2006 г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж на Частно езиково училище „ДОРИС ТЕНЕДИ” за изграждане на училищна сграда в поземлен имот пл. № 1092, попадащ в УПИ ІІІ – „за училище и трафопост”, кв. 39, м. „Красно село – Стрелбище”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 640 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 55-00-33/20.07.2006 г. относно предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на район „Банкя”.
Докл. Бойко Борисов

30. Доклад № 08-23-100/05г./17.07.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VІ-458, кв. 2, м. „Детски град”, с. Панчарево.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 641 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-23-105/05г./17.07.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІV-456, кв. 2, м. „Детски град”, с. Панчарево.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 642 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-23-110/05г./17.07.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ХІІ-459,СО, УПИ ХІ-459, СО и УПИ ХІV-459,399, кв. 2, м. „Детски град”, с. Панчарево.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 643 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 94-Л-110/21.07.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ VІ-1662, кв. 1, м. „Ботанческа градина”, район „Витоша”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 644 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад вх. №08-17-237/05/23.06.2006г. за търг за продажба на незастроен УПИ XIII с площ от 500 кв.м., кв.51, м.”Княжево – I част”, район „Витоша”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 645 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад вх. №08-10-172/00 и 94-01-67/03/30.06.2006г. за прекратяване на съсобственост в два имота, находящи се в гр. София, ул.”Траянови врата” №67 и 69, чрез 1. Продажба на реални части от двата имота, отредени за тротоар и 2. Замяна по реда на чл.71, ал.1 от НРПУРОИ на два застроени съсобствени поземлени имота, заедно със съсобствени сгради, срещу жилища.
Докл. Росен Желязков
Решение № 646 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 93-00-260/11.07.2006 г. относно продължаване срока а договора за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, м. „Зона за отдих” част от УПИ VІІ – за плажно-атракционен комплекс, кв. 56 с площ от 3200 кв.м.
Докл. Петър Атанасов
Решение № 647 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 94-Н-216/05г./19.07.2006 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на 55-то СОУ „Петко Каравелов”, район „Студентски” за откриване на книжарница за детски и учебна литература в голямата сграда на І-ви етаж, централен коридор с площ 17 кв.м.
Докл. Вили Лилков
Решение № 648 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 15-00-123/05г./19.07.2006 г. относно отмяна на Решение № 309 по Протокол № 76 от 27.04.2006 г. на СОС и предоставяне на асоциацията на демократичните синдикати за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 21.
Докл. Вили Лилков, Стефан Иванов, Иван Нейков
Решение № 649 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад вх. № 2600-3037/13.07.2006г. за отмяна на Решение № 17 по Протокол № 42/09.10.2002г. на СОС.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 650 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад вх. №0801-106/19.05.2006г. възобновяване на наемен договор на „Открит бар”, находящ се на площада пред Народния театър „Иван Вазов”.
Докл. Мария Станева
Решение № 651 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-23-110/23.06.2006 г. относно създаване на център за деца – жертва на трафик – с. Пасарел, район „Панчарево” в част от сградата на ЦДГ № 182 – делегирана държавна дейност.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 652 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 15-00-176/10.07.2006 г. относно предоставяне на сграда на фондация „Български център за джендър изследвания” за изграждане и разкриване на Кризисен център за подслон и мултидисциплинарна помощ на пострадали от домашно насилие.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 653 по точка 42*
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-46-1/22.01.2007 г.

43. Доклад № 93-00-256/10.07.2006 г. относно предоставяне за управление на имот – публична общинска собственост „Склад за медицинско имущество” в с. Елешница, Софийска област на Дирекция „Здравеопазване” – Столична община.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 654 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 93-00-153/20.04.2006 г. относно конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост на първи и втори етаж в ОДЗ № 34, ж.к. „Дианабад”, район „Изгрев”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 655 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-10-141/14.07.2006 г. относно промяна а щатната численост на район „Триадица”.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 656 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 93-00-279/21.07.2006 г. относно  създаването на Програма за развитието на северните територии – централна част І етап.
Докл. Николай Желев, Иван Нейков, Борислав Бориславов
Решение № 657 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Докладна записка № 93-00-248/02г./07.07.2006 г. относно предложение за устройство на зона за отдих и познание по поречието на р. Искър и създаване на целево сдружение за управление на проекта.
Докл. Нели Манова, Радослав Кацаров, Милор Михайлов, Росен Желязков
Решение № 658 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-14-126/21.07.2006 г. относно наименуване на безименна улица в район „Искър” с името „Хайделберг”.
Докл. Тошко Добрев
Решение № 659 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-17-204/18.07.2006 г. относно наименуване на безименни улици в кв. Драгалевци, в.з. Симеоново-Драгалевци с имената ул. „Василий Врач”, ул. „Български апокриф”, ул. „Цар Иван Владислав”, ул. „Монах Спиридон”, ул. „Дойно Граматик”, ул. „Патриарх Йоан Дебърски”, ул. „Вельо Топаловски”, ул. „Митрополит Климент”, ул. „Захарий Княжевски”, ул. Академик Стоян Аргиров”, ул. Цоньо Калчев”, ул. „Сладкопойна чучулига”, ул. „Професор Александър Бурмов”, ул. „Христо Бързицов”, ул. „Професор Анастас Иширков”, ул. „Академик Спиридон Казанджиев”.
Докл. Йордан Йорданов, Кирил Топалов
Решение № 660 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 93-01-559/24.07.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ възстановяването паркова мебел и съоръжения в детски площадки в районите на столицата за 700 000 лева по Решение № 366 по Протокол № 79 от 25.05.2006 г. на СОС.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 661 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 70-00-209/24.07.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер на 500 000 лева за ремонтно-строителни работи в гробищните паркове на територията на СО по приложен титулен списък.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 662 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община № № РД-56-1665/24.10.2006 г.; РД-56-1666/24.10.2006 г.; РД-56-1668/24.10.2006 г.;

52. Доклад № 93-00-273/19.07.2006 г. относно актуализация на маршрутните транспортни схеми на допълнителните маршрутни линии от транспортната схема на СО.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 663 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно, по т.т. 1, 2 и 3 в часта, касаеща ДМЛ № 46 и ДМЛ № 11

53. Доклад № 93-00-285/24.07.2006 г. относно прилагане на Постановление № 168/07.07.2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 664 по точка 53
Приложение към решението
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 93-00-290/25.07.2006 г. относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 665 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 93-00-291/25.07.2006 г. относно преразпределение на кредити за заплати и осигурителни вноски между делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 666 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 93-00-259/25.07.2006 г. относно завишаване бюджета на Столична община за 2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 667 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 08-02-132/04г./21.07.2006 г. относно продажба на сграда, изградена в имот пл. № 235 заедно с правото на строеж върху УПИ V-235, общ., кв. 312д, м. „Красно село – Плавателен канал” на собственика на урегулирания поземлен имот – „ДЖИ КЕЙ КОМЕРС” ООД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 668 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 26-00-2528/02г./12.07.2006 г. относно отмяна на Решение № 258 по Протокол № 57 от 07.08.200 г. на СОС.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 669 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 93-00-282/24.07.2006 г. относно 93-00-282/24.07.2006 г. относно конкретизиране на задачите на представителите на СО в извънредното общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД насрочено за 30.08.2006 г.
Докл. Станимир Зашев, Милан Миланов
Решение № 670 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 93-00-265/12.07.2006 г. относно допълнение на лицензионната територия на „Топлофикация София” АД.
Докл. Атанас Тасев, Иван Николов, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Станимир Зашев, Стефан Иванов, Христо Попов
Решение № 671 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 26-00-4141/25.07.2006 г. относно определяне на представител на СО в Общото събрание на „Общинска застрахователна компания” АД и даване мандат на представителя на СО и представителите на „Софийски имоти” ЕАД и „паркинги и гаражи” ЕАД в общото събрание на дружеството.
Докл. Пламен Илиев, Станимир Зашев
Решение № 672 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 93-00-292/25.07.2006 г. относно продажба на активи на „Софийски имоти” ЕАД чрез търг.
Докл. Пламен Илиев, Станимир Зашев
Решение № 673 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 93-00-286/24.07.2006 г. относно откриване на производство по отчуждаване на реална част от ПИ № 344 – частна собственост, кв. 48, м. „Симеоново”, попадаща в улица от о.т. 150а до о.т. 150б, свързваща кв. 41 и кв. 48 по реда и при условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 674 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад № 04-03-79/03г./24.07.2006 г. относно откриване производство по отчуждаване на поземлени имоти и части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на обект „Десен Перловски колектор”, І етап по реда и при условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 675 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

65. Доклад № 93-00-289/25.07.2006 г. относно изпълнение на т. 2 и т. 3 от решение на Експертен технико-икономически съвет по Заповед № РД-09-475/01.04.2005 г. на кмета на СО и на основание чл. 22 от Наредба № 8/24.08.2004 г. на МОСВ.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 676 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

66. Доклад № 93-00-284/24.07.2006 г. относно одобряване на финансовите отчети за 2005 г. на общинските дружества и фирми в ликвидация.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 677 по точка 66
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

67. Доклад № 93-00-283/24.07.2006 г. относно одобряване годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2005 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителните съвети и съветите на директорите.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 678 по точка 67
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

68. Доклад № 94-О-16/05г./21.07.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 5 от НРПУРОИ на правото на собственост върху общински УПИ ХХ-общ., кв. 5 и УПИ ІV-559, кв. 2, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново” срещу равностойни жилища.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 679 по точка 68
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-304/21.12.2006 г.
Договор за замяна № РД-562-327/28.12.2006 г.

69. Доклад № 93-00-287/25.07.2006 г. относно разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2005 г. на търговските дружества с общинско имущество и отчисляване на дивидент за Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 680 по точка 69
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

70. Доклад № 93-00-244/30.07.2006 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Р България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 681 по точка 70
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

71. Доклад № 70-00-435/06.07.2006 г. относно продължаване на договор за наем на ЕТ „СИВЕМА” в сградата на детска ясла № 66 за срок от 5 години.
Докл. Георги Белчев
Решение № 682 по точка 71
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Анекс към договор за отдаване под наем № РД-566-81/15.12.2006 г.

72. Доклад № 93-00-296/25.07.2006 г. относно даване на съгласие за извършване на продажба на активи на „Галатея 2002” ЕАД чрез търг.
Докл. Пламен Илиев, Мичо Райковски, Станимир Зашев
Решение № 683 по точка 72
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

73. Доклад № 93-00-295/25.07.2006 г. относно даване на съгласие за извършване на продажба чрез търг на недвижими имоти, включени в капитала на „Спортна София 2000” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев, Мичо Райковски, Станимир Зашев
Решение № 684 по точка 73
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

74. Доклад № 93-00-293/25.07.2006 г. относно изменение и допълнение на чл. 43 от Наредба от 26.01.1998 г. за базисните цени на недвижимите имоти на Столична община.
Докл. Стефан Асенов, Иван Нейков, Радослав Тошев, Атанас Медникаров, Светлин Лисичков, Жельо Бойчев
Решение № 685 по точка 74
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

75. Доклад № 93-01-540/26.07.2006 г. относно проект за решение на база извършена проверка от работна комисия създадена с решение № 361 по Протокол № 79/25.05.2006 г. на СОС със задача – в срок от 45 дни от назначаването да извърши анализ на щетите и действията на компетентните органи, свързани с наводненията в София през 2005 г.
Докл. Стефан Асенов, Борислав Алексиев, Кирил Арсов, Николай Желев, Орлин Иванов, Иван Николов, Атанас Медникаров
Решение № 686 по точка 75
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

76. Доклад № 0822-111/26.07.2006г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 100 000 лева за подмяна на дограмата на 117 СОУ – гр. Бухово.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 687 по точка 76
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

77. Доклад № 26-00-3951/14.07.2006 г., относно отмяна на решение № 79 по протокол № 62 от 15.09.1999 г. на СОС в частта му за имот пл. № 1433, кв. Дървеница - I част и откриване на производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 688 по точка 77
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

78. Молба за отпуск от г-н Вл. Кисьов - председател на Столичния общински съвет.
Решение № 689 по точка 78
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре