нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 86 от дата 14.09.2006

Дневен ред

1. Питане № 93-00-309/28.08.2006 г. от Антон Кутев – общински съветник, корупционни действия в общинска фирма „ВиК” ЕАД.

2. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

3. Доклад № 93-00-323/11.09.2006 г. относно провеждане на преговори с JASPERS.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 690 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад № 93-00-301/07.08.2006 г. относно промяна по бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 691 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 12-00-483/28.07.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 692 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 25-00-280/27.07.2006 г. относно продължаване на договор за наем на ЧОУ „Св. Климент Охридски” за срок от 2 (две) години в ОДЗ № 78 в район „Студентски”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 693 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Анекс към договор за отдаване под наем № РД 566-4/16.01.2007

7. Доклад № 93-00-292/25.07.2006 г. относно продажба на активи на „Софийски имоти” ЕАД чрез търг.
Докл. Пламен Илиев, Станимир Зашев
Решение № 694 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 26-00-10/03г./08.08.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 83 с площ от 280 кв.м., включен в УПИ ХХІ-82, 83, 86, кв. 720, м. „ГГЦ – Зона-Г-13”, ул. „Панайот Волов” № 35, район „Оборище” срещу жилищни имот – собственост на фирма „ОМИКРОН” АД.
Докл. Христофор Христов
Решение № 695 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-134/04.06.2007 г.

9. Доклад № 26-00-4237/04г./10.07.2006 г. относно даване на съгласия за апортиране в капитала на „Столичен автотранспорт” ЕАД на обект „Газопроводно отклонение от съществуващ газопровод на ТЕЦ „София”  до поделение „Малашевци” на „Столичен автотранспорт” ЕАД и вътрешна газова инсталация с газорегулиращ и замерен пункт до консуматорите на територията на поделение „Малашевци” на „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 696 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 08-12-44/08.06.2006 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение – частна общинска собственост, находящо се в район „Илинден”, ж.к. „Света Троица”, бл. 379, вх. Г, маг. 8 за Бюро за социални услуги „Възраждане – Красна поляна – Илинден”, Дирекция „Социални дейности”.
Докл. Ирина Папанчев
Решение № 697 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 94-П-31/06.07.2006 г. относно придобиване правото на собственост върху нива, съставляваща имот № 13 4002 с площ 36 499 кв.м., находяща се в град София, район „Кремиковци”, землище на с. Горни Богров, собственост на физически лица с цел изграждане на съоръжения за обезвреждане и оползотворяване н твърди битови отпадъци.
Докл. Росен Желязков
Решение № 698 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 275/19.07.2006 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община за участие в общото събрание на акционерите на „Топлофикация София” АД. (Процедура по оспорване на Решение № 624 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г. на СОС)
Докл. Атанас Тасев, Стефан Иванов, Иван Николов, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Станимир Зашев, Христо Попов
Решение № 699 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 94-Р-218/08.09.2006 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Галатея 2002” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 700 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 94-С-218/14.07.2006 г. относно изкупуване на имот пл. № 004002, м. „При църквата”, находящ се в землището на с. Световрачане във връзка с разширяване на гробищния парк.
Докл. Росен Желязков
Решение № 701 по точка 14

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 15-00-123/05г./19.07.2006 г. относно отмяна на Решение № 309 по Протокол № 76 от 27.04.2006 г. на СОС и предоставяне на асоциацията на демократичните синдикати за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 21.
Докл. Вили Лилков, Стефан Иванов, Иван Нейков
Решение № 702 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за наем № РД-566-77/01.12.2006 г.

16. Доклад № 93-00-305/04.09.2006 г. относно предложение за включване на „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” в делегирани от държавата дейности, считано от 01.10.2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 703 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 93-00-252/06.07.2006 г. относно предложение за присъединяване на Столична община към мрежа на Европейските региони на сребърната икономика – доставчици на социални услуги за възрастни хора със седалище Германия, гр. Бон, ул. „Оксфордщрасе”.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 704 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 66-02-368/19.07.2006 г. относно изменение на Решение №№ 495, 496 и 497 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 705 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 39-00-61/21.07.2006 г. относно поставяне на паметен знак на равин Габриел Алмозино.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 706 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 93-00-314/07.09.2006 г. относно предложение за удостояване с почетен знак на София композитора Митко Щерев.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов
Решение №  по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 93-00-315/07.09.2006 г. относно предложение за  удостояване с почетния знак на София г-жа Донка Соколова. Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов
Решение №  по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 93-00-316/08.09.2006 г. относно предложение за награждаван със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов, Росен Желязков, Стефан Ботев
Решение №  по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 93-00-317/08.09.2006 г. относно предложение за награждаване с Почетен знак на Столична община.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов
Решение №  по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 93-00-318/08.09.2006 г. относно предложение за награждаване със Значка на София.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов
Решение №  по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 62-00-128/25.07.2006 г. относно постъпило предложение за удостояване с почетния знак на София на артистите илюзионисти Любомир Стаменов – Люстам и Райна Александрова.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов
Решение №  по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре