нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 88 от дата 28.09.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-321/11.09.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно унищожаване на зелени площи и изграждане на незаконен паркинг в район „Красна поляна”.

3. Питане № 93-00-322/1.09.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно безконтролно движение на каруци в град София.

4. Питане № 93-00-328/14.09.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно размера на приходите от дейността на маршрутните таксита в бюджета н Столична община и контрола, упражняван върху тази дейност.

5. Питане № 94-Х-83/20.09.2006 г. от Христофор Христов – общински съветник, относно молба за разрешаване на временен достъп до обект „Открит паркинг в УПИ І-1525,1528, кв. 1а, м. „бул. Ал. Малинов”.

6. Питане № 93-00-336/19.09.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно „Първа частна улица” в кв. Стрелбище, район „Триадица”.

7. Доклад № 93-00-331/18.09.2006 г. относно допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 707 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-311/04.09.2006 г. относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 708 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-332/18.09.2006 г. относно изменени и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 709 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-255/06.07.2006 г. относно изменение и допълнение на НРПУРОИ.
Докл. Милена Стефанова, Радомир Чолаков
Решение № 710 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-337/19.09.2006 г. относно промяна по бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 711 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 93-00-330/14.09.2006 г. относно процедура за приватизация на „Пътища и съоръжения” ЕАД.
Докл. Бойко Борисов
Оттеглена по време на заседанието от вносителя

13. Доклад № 93-00-338/20.09.2006 г. относно допълнение на Решение № 678 на СОС от 27.07.2006 г. , Протокол № 85, т. 67 от дневния ред.
Докл. Иван Нейков
Решение № 712 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-339/21.09.2006 г. относно намаляване на управителните тела на общински търговски дружества.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 713 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-340/21.09.2006 г. относно избиране на представители на СОС за общите събрания в системата на СМХ.
Докл. Бисер Бончев
Решение № 714 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 12-00-237/04.09.2006 г. относно предложение за разкриване на шест работни места на хора с увреждания по Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания, считано от 01.10.2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 715 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 08-17-197/10.07.2006 г. относно отпускане на район „Витоша” – СО, средства в размер на 30 000(тридесет хиляди) лева за дофинансиране организирането на Десетия Софийски международен фолклорен фестивал „Витоша 2006”.
Докл. Йордан Йорданов
Решение № 716 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 08-18-247/05г./27.06.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ  ХІV-общ. с площ 3230 кв.м., кв. 42, м. „Овча купел” срещу УПИ VІІ-за ОДЗ, кв. 92, м. „Овча купел” с площ 1960 кв.м. ведно с построената в мястото сграда със ЗП от 220 кв.м. – собственост на фирма „ДЖЕЙ и ЕЛ ЦЕНТЪР” АД по пазарни цени.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 717 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 94-Й-63/12.12.2005 г. относно продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от ПЗРЗИДЗОС (ДВ. бр. 101/2004 г.).
Докл. Росен Желязков
Решение № 718 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-11-53/09.05.2006 г. относно решение за продължаване на срока на сключен договор за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, 28 СОУ „Алеко Константинов”, първи етаж, източно крило – 3 класни стаи, обща площ 126 кв.м. съобразно с изискванията на § 78, ал. 2 от ЗОС за срок от 5 години.
Докл. Васил Караиванов
Решение № 719 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 08-02-183/04г./28.07.2006 г. относно продължаване на срока на договор за наем.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 720 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 26-00-2698/10.07.2006 г. относно постъпило искане от „Т-2000” ЕООД за продължаване на договор за наем на помещение в ДК „Средец”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 721 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 94-ВД-79/14.07.2006 г. относно включване на 1 брой общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на Виолета Миладинова Цветанова.
Докл. Росен Желязков
Решение № 722 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 94-Д-5/14.07.2006 г. относно настаняване в общинско жилище под наем семейството на Добринка Василева Баракова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение и обучение.
Докл. Росен Желязков
Решение № 723 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 93-01-622/04.09.2006 г. относно предложение за присъединяване на Столична община към Европейската социална мрежа като асоцииран член.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 724 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 66-02-390/10.07.2006 г. относно искане за внасяне на предложение съгласно чл. 36, ал. 4 от ЗУТ от СОС до министъра на регионалното развитие и благоустройството за даване разрешение по реда на чл. 36, ал. 5 от ЗУТ по проект за изменение на ПУП за УПИ ІХ-12, кв. 421, м. „Центъра”, предвиждащ отклонения по-големи от установените в чл. 36, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ норми за разстояния между сградите през улица .
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 725 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 66-02-432/26.07.2006 г. относно възлагане на актуализация на подробния устройствен план на м. „Южен парк ІІ-част” и на подробния устройствен план на м „ГГЦ, Зона Г6-части” в обхвата на кв. 369(„Южен парк – І-ва част”).
Докл. Бойко Борисов
Решение № 726 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 26-00-3298/07.09.2006 г. относно промяна в текста на т. 2 от Решение № 653 от 27.07.2006 г. на Столичен общински съвет за допусната грешка.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 727 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 26-00-2499 и 26-00-2462/02.08.2006 г. относно наименуване на безименни улици с имената ул. „Васил Радославов” и ул. „Слънчоглед”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 728 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 94-ВД-126/05г./24.07.2006 г. относно именуване на безименна улица в район „Овча купел” с името ул. „Гергьовден”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 729 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 93-00-343/26.09.2006 г. относно недовършени обезщетителни процедури за предоставяне на жилища на собственици на отчуждени имоти по реда на ЗТСУ(отм.).
Докл. Иван Нейков
Решение № 730 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 93-00-346/26.09.2006 г. относно утвърждаване на списъци за 2005 г. и 2006 г. на граждани, които се предвижда да бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 731 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 93-00-344/26.09.2006 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община за участие в общото събрание на акционерите на „Топлофикация София” АД.
Докл. Атанас Тасев, Стефан Иванов, Иван Николов, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Станимир Зашев, Христо Попов
Решение № 732 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 26-00-5299/27.09.2006 г. относно даване мандат на представителя на Столична община и представителите на „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД в общото събрание на „Общинска застрахователна компания” АД, което ще се проведе на 03.10.2006 г.
Докл. Радослав Кацаров
Решение № 733 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 66-00-1997/27.09.2006 г.  относно създаване на Временна комисия за разследване на причините и отговорността за рухване на сградата на ул.”Алабин” № 39 на 19.09.2006 г.
Докл. Ст. Иванов, Р. Кацаров, Р. Тошев, Ат. Кундурджиев, Пл. Илиев, Хр. Христов и Св. Лисичков
Решение № 734 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-07-83/26.09.2006 г. относно освобождаване на кмета на район „Слатина” от заеманата длъжност
Докл.  Постоянна комисия по етика
Решение № 735 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре