нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 89 от дата 12.10.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-345/26.09.2006 г. от Стефан Асенов, Стефан Иванов и Кирил Арсов – общински съветници, относно изпълнение на Решение № 686 от 27.07.2006 г. на СОС.

3. Питане № 93-01-722/04.10.2006 г. от Стефан Иванов – общински съветник, относно пластика – реклама върху фасадата на сградата на Столична община.

4. Питане № 93-01-1731/05.10.2006 г. от Милена Стефанова – общински съветник, относно изпълнение на правомощията на кмета по чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА.

5. Доклад № 93-00-311/04.09.2006 г. относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 736 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 26-00-5493/05.10.2006 г. относно промяна на обхвата на режима за кратковременно платено паркиране.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 737 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-310/25.09.2006 г. относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 738 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-354/04.10.2006 г. относно информация за изпълнение на Решение № 563 от 28.07.2005 г. на СОС и промяна на седалището на „Пазари Изток” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 739 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-313/07.09.2006 г. относно структурни промени в „Столичен медицински холдинг” ЕАД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 740 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 08-09-61/26.09.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 20 000 лева за преустройство в административната сграда на район „Лозенец” на бул. „В. Левски” № 2 за приспособяване на помещения за приемна и фронт-офис на района.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 741 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 12-00-494/26.09.2006 г. относно доброволно изпълнение на плащания със средства от СОПФ по изп. дело № 2006780040187/2006 г., образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден по т.д. № 489/2003 г. на СГС, V-ти състав, ТК, в полза на „Хранс Комерс” ЕООД срещу Столична община.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 742 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 12-00-578/14.09.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 743 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 12-00-579/14.09.2006 г. относно откриване на процедури за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 744 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 12-00-584/18.09.06 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 745 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 12-00-585/18.09.2006 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 746 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 12-00-586/18.09.2006 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 747 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 12-00-587/18.09.2006 г . за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 748 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 94-В-634/99г./14.09.2006 г. относно отказ, поради нарушаване на изискванията на приватизационния закон, на постъпило искане за обезщетяване с акции от капитала на „Кулинар” АД по реда на чл. 18, ал. 1, т.п 2 от ЗППДОбП(отм.) във връзка с § 11 и § 18 от ПЗР на ЗПСК.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 749 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 66-00-676/04.09.06г. за обявяване за публична общинска собственост на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Средец”, ул. „Хан Крум” № 58 и предоставяне на имота за управление на район „Средец” за нуждите на Детска ясла № 1.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 750 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-05-33/05г./05.07.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на РЗП 600 кв.м. върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Сердика”, ул. „Лазар Михайлов”(бивша ул.„Христо Манов”), УПИ І, кв. 75, м. „кв. Бенковски” срещу жилище – собственост на ЕТ „Николай Радев”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 751 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-110/10.05.2007 г.

21. Доклад № 08-03-60/04.09.2006 г. относно замяна на недвижим имот – общинска собственост срещу жилищни имоти, собственост на „ИПО” ООД .
Докл. Бойко Борисов
Решение № 752 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-242/15.11.2006 г.

22. Доклад № 94-Г-125/05г./12.09.2006 г. относно замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в ЖК „Гоце Делчев”, бл. 260, ет. 2, ап. 2.
Докл. Бисер Бончев, Христофор Христов
Решение № 753 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-19-55/08.09.2006 г. относно замяна при условията на чл.71, т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Панчо Владигеров”, ЖК „Люлин”, УПИ V-СО, кв. 83, м. „бул. Сливница” за недвижими имоти – собственост на фирма „Монтенегро 1” ООД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 754 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 70-00-361/04г./20.09.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Люлин”, представляващ помещение на първи етаж с площ от 146,55 кв.м., ЖК „Люлин ІV микрорайон”, бл. 417, вх. Б, заедно с 4,528 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото срещу равностойни жилищни имоти на ЕТ „МИКРООПТИКА”.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 755 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-334/29.12.2006 г.

25. Доклад № 08-10-97/07.09.2006 г. относно процедура по чл. 17, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 2 от ЗУТ във връзка с ИПР на УПИ ІІ-608, кв. 87, м. „Манастирски ливади – изток”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 756 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Договор за замяна № РД-562-309/22.12.2006 г.

26. Доклад № 26-00-3742/29.09.2006 г. относно замяна на недвижими имоти – общинска собственост срещу недвижим имот, собственост на „РОКА БЪЛГАРИЯ” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 757 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 08-19-198/04г./04.10.2006 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинската част от поземлен имот 678, заедно с построената в мястото сграда (негодна за обитаване) срещу частта от същия имот – собственост на частни лица, попадаща в улица, кв. 5, м. „Люлин-Център”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 758 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 04-01-37/05.10.2006 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в поземлен имот 3631, попадащ в УПИ І, кв. 24, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново”, район „Студентски”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 759 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 08-19-101/13.09.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с ИПРЗ за кв. 1, м. „ЖК Люлин -6-ти микрорайон” за УПИ ІІІ-987,1314,1342,11750-за магазини и офиси и УПИ ІV-1231,1343,1176.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 760 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-238/09.11.2006 г.

30. Доклад № 94-Н-220/05г./19.09.06 г. за процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ І-за „озеленяване и магазини”, кв. № 272, м. „Студентски град” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Студентски”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 761 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-278/14.12.2006 г.

31. Доклад № 08-08-77/04г./04.09.2006 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобствениците на общинския дял от правото на собственост върху незастроен УПИ ХІ-общ. с площ 590 кв.м., кв. 86, м. „Изток”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 762 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-561-672/03.11.2006 г.

32. Доклад № 26-00-1170/05г./14.07.2006 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПУП чрез продажба на реална част от общински имот в район „Сердика”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 763 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 08-16-48/04.09.2006 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ ІХ-625, кв. 4, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново”, район „Студентски”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 764 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Договор за замяна № РД-562-33/20.02.2007 г.

34. Доклад № 93-00-308/04.09.2006 г. относно отмяна на Решение № 178 по Протокол № 57/07.08.2003 г. и изменение на Решение № 54 по Протокол № 68/30.01.2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 765 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 26-00-1780/12.09.2006 г. относно отдаване под наем, при условията на чл. 17 от НРПУРОИ на терен с площ от около 800 кв.м., отреден за площад „Иван Вазов”, съгласно ЗРП на м. „Булевард България – ІІ част”, район „Триадица”.
Докл. Емил Милев
Решение № 766 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-19-143/21.06.2006 г. относно включване на 1 брой общинска жилище във фонд „Резервен” и настаняване на Емил Цветанов Иванов по докладна записка на кмета на район „Люлин”.
Докл. Росен Желязков
Решение № 767 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № ДЖ-М-79/96г./08.09.2006г. за отмяна на Решение № 53 по Протокол № 37 от 19.12.1997 г. на СОС  и  процедура по чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 768 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-561-756/06.12.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-159/23.03.2007 г.

38. Доклад № 08-20-198/31.08.06 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на територията на район „Връбница”, с. Волуяк.
Докл. Янко Янков
Решение № 769 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 08-16-200/08.08.2006 г. относно продължаване срока на договор № РД-56-153/08.09.2003 г. за отдаване под наем на общинска помещение, находящо се в район „Студентски”, ж.к. „Дървеница”, сградата на 55-то СОУ „Петко Каравелов” съгласно § 78, ал. 2 от ПРЗ на ЗИДЗОС.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 770 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-23-168/06.07.2006 г. относно продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Бистрица, УПИ І, кв. 70, с площ от 155 кв.м.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 771 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-23-169/06.07.2006 г. относно продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Казичене, ул. „Цар Борис ІІІ” № 37 с площ от 52 кв.м. , представляващ едноетажна масивна сграда, отдадена на ЕТ „Стефан Андреев” за ползване като магазинно помещение.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 772 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-23-170/06.07.2006 г. относно продължаване на срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Бистрица, УПИ І, кв. 70, с площ от 92 кв.м..
Докл. Станислав Благоев
Решение № 773 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-23-171/06.07.2006 г. относно продължаване срока на договор наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, м. „Дебело гуно” с площ от 104 кв.м..
Докл. Станислав Благоев
Решение № 774 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-23-172/06.07.2006 г. относно продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Бистрица, УПИ І, кв. 70 с площ от 124 кв.м..
Докл. Станислав Благоев
Решение № 775 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-23-194/07.08.2006 г. относно продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, представляващ за водоем с площ 67 000 кв.м., находящ се в с. Кривина – местност „Корията”.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 776 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 21-00-400/04г./26.09.2006 г. относно продължаване на договор за наем на Сирийското училище „Омар Ал Мухтар” в сградата на 145 СОУ „Симеон Радев”, район „Младост” за срок от 3 години.
Докл. Георги Белчев
Решение № 777 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 93-00-324/13.09.2006 г. относно разкриване на 70 допълнителни яслени места в самостоятелни детски ясли, функциониращи на територията на гр. София.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 778 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 93-00-300/01.08.2006 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 779 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 94-К-214/19.09.2004 г. относно промяна на т. 2 на Решение № 502 от 25.11.2006 г. на СОС.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 780 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-17-271/19.09.2006 г. относно предложение за именуване на улици, намиращи се във в.з. „Киноцентъра”, кв. „Драгалевци”, район „Витоша”.
Докл. Йордан Йорданов, Кирил Топалов
Решение № 781 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 93-00-327/13.09.2006 г. относно предложение за „Почетен гражданин на София” Румен Стефанов Стоилов.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов, Росен Желязков, Георги Белчев
Решение № 782 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 18-00-168/29.09.2006 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община” Борис Китанов.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов
Решение № 783 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Питане № 94-Х-83/20.09.2006 г. от Христофор Христов – общински съветник, относно молба за разрешаване на временен достъп до обект „Открит паркинг в УПИ І-1525,1528, кв. 1а, м. „бул. Ал. Малинов”.

54. Доклад № 66-00-1027/04/11.10.2006 г. относно отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, за учебни цели в сградата на МУЦПО – кв. „Триъгълника”, район „Надежда”
Докл. К. Топалов, Цв. Георгиева, Р. Ангелова, К. Арсов
Решение № 784 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад  № 93-00-359/11.10.2006 г. относно намаляване състава на управителните тела на общинските търговски дружества
Докл. Пламен Илиев
Решение № 785 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре