нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 90 от дата 23.10.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на параметрите по въпроса за извозване на една част от вече складираните балирани отпадъци от София в лицензираните сметища на градовете Пловдив и Карлово
Решение № 786 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

2. Обсъждане на кризата, свързана с разполагането на балираните битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община и необходимите мерки за преодоляването на ситуацията и решенията и препоръките в становището на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори от 20.10.2006 г.
Решение № 787 по точка 2
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


3. Доклад № 94-П-31/20.10.2006 г. относно отмяна на Решение № 698/14.09.2006 г. по Протокол № 86, точка 11 от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет и взимане на решение за придобиване правото на собственост върху нива, съставляваща имот № 13 4002 с площ 36 499 кв.м., находяща се в град София, район „Кремиковци”, землище на с. Горни Богров, собственост на физически лица с цел изграждане на съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на ТБО.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 788 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре