нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 91 от дата 26.10.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-01-753/10.10.2006 г. от Георги Стоименов – общински съветник.

3. Доклад № 93-00-363/01.08.2006 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Вили Лилков
Решение № 789 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад № 93-00-348/27.09.2006 г. относно определяне размера на възнагражденията на членовете на съветите на директорите/контрольорите и изпълнителните членове/управителите на общинските еднолични акционерни дружества и едноличните дружества с ограничена отговорност.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 790 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Връщане за ново обсъждане на Решение № 710 по Протокол № 88/28.09.2006 г. на СОС по доклад № 93-00-255/07.07.2006 г. на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 791 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 08-10-148/03.10.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ ремонта и обзавеждането на помещения за две детски групи към ЦДГ № 127 „Златно пате”, район „Триадица”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 792 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 10-00-105/03.10.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ дейности по газификация сградата на 71-во СОУ „П.К. Яворов” в с. Казичене.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 793 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 10-00-130/03.10.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ ремонта на мост над р. Балшенска – ул. „Иван Денкоглу”, с. Балша”, район „Нови Искър”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 794 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-353/04.10.2006 г. относно опрощаване на дължимия дивидент за финансовата 2005 г. на пазари „Оборище” ЕАД и даване на разрешение сумата от него да бъде използвана за погасителни вноски по кредит от СОПФ.
Докл. Мичо Райковски, Стефан Асенов
Решение № 795 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10.   Доклад вх. № 12-00-622/03.10.06 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост
Докл. Станимир Зашев
Решение № 796 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 08-23-13/10.07.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УИ VІІ-212, с площ от 900 кв.м., кв. 57, с. Герман, район „Панчарево” срещу жилищни имоти – собственост на фирма ЕТ „Стив- Стефан Дончев”.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 797 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-131/01.06.2007 г.

12. Доклад вх. № 08-20-97/05г./11.07.2006 г. за замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на общински поземлен имот срещу собствен на физическо лице ПИ и двата, находящи се в район „Връбница”, ЖК „Обеля-2”.
Докл. Янко Янков
Решение № 798 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-112/11.05.2007 г.

13. Доклад № 08-10-138/21.07.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т.2 и т. 5 от НРПУРОИ на общински поземлен имот в район „Триадица” срещу поземлен имот в м. „бул. „България” – собственост на „НИКМИ” АД по пазарни цени.
Докл. Петър Атанасов, Атанас Медникаров, Кирил Арсов, Радослав Тошев
Решение № 799 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

14. Доклад № 94-А-209 и 94-Р-100/05г./02.10.2006 г. относно отмяна на Решение № 219 на СОС от 13.04.2006, Протокол № 75 и настаняване семейството на Александър Иванов Младенов в общинско жилище под наем.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 800 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-302/04.09.2006 г. относно отчисляване на два броя жилища от общинския оборотен фонд на СО с настанени наематели.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 801 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 94-Р-121/04.09.2006 г. относно включване на 1 брой общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на Рамие Феимова Феимова.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 802 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Район "Искър" № 77-и-9/13.11.2006 г.

17. Доклад № 08-03-94/02.10.2006 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище в ЖК „Зона Б-18”, бл. 4, кв. 126,127 в жилищен.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 803 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № № № 08-24-136/05г.; 08-24-47; 08-24-61/04г./07.09.2006 г. относно изкупуване от Столична община на недвижим имот, собственост на граждани във връзка с възстановяване на градски стадион Банкя.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 804 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-561-793/14.12.2006 г.

19. Доклад № 08-14-66/26.09.2006 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на 8 РПУ-СДВР недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ЖК „Дружба 2”, бл. 227, представляващ нежилищно помещение в подблоково пространство.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 805 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад вх. № 08-02-71/05г./04.10.2006г. за предоставяне за нуждите на 06 РПУ – СДВР за безвъзмездно ползване на масивна сграда – частна общинска собственост, находяща се на бул. „Бр. Бъкстон” № 20А
Докл. Бойко Борисов
Решение № 806 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 08-19-213/27.09.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ І-„за ЖС” и УПИ ІІ-264,1291, кв. 26, м. „Люлин-център”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 807 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 94-С-400/05г./10.10.2006 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІІ-88,общ., кв. 27, м. „ЖК Левски – зона Г”, район „Подуяне”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 808 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад вх. 66-02-113/02.10.06 г. за процедура по чл. 17, ал. 5, във връзка с ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за недвижим имот, находящ се в район „Подуяне”, съставляващ УПИ ХІ-719, кв. 19, м. „Левски Зона В”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 809 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад вх. 08-16-119/02.10.06 г. за процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЧЗРКП за УПИ І-за жс, кв. 50, м. „Студентски град”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 810 по точка 24
Вариант на решението за хор с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-340/29.12.2006 г.

25. Доклад вх. 08-10-66/02.10.06 г. за процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-550, кв. 54, м. „Манастирски ливади-изток”, район „Триадица”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 811 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-35/22.02.2007 г.

26. Доклад вх. № 08-16-213/08.09.06 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за частна учебна дейност
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 812 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад вх. № 62-00-173/09.10.06 г. за предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Фондация „Всяко дете” на недвижим имот – публична общинска собственост, за разкриване на „Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания”
Докл. Атанас Кундурджиев
Решение № 813 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28.   Доклад № 08-24-194/13.10.2006 г. относно учредяване на безвъзмездно ползване за срок от 10 години на ОСЗГ „Овча купел”, район „Банкя” върху общински помещения, находящи се в сграда на адрес гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 5.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 814 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад вх. 26-00-352/05г./29.09.06 г. за изменение на Решение № 301 по Протокол № 76, т. 28 от 27.04.06 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 815 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад вх. 08-20-77/02.10.06 г. за процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на ПЗР за УПИ VІІ-824, кв. 4, м. „НПЗ Ориони съседни жилищни територии”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 816 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-22-7/04.10.2006 г. относно обявяване на помещение, находящо се в район „Кремиковци”, с. Яна, ул. „Левски” № 17, отредено за ритуална зала от публична в частна общинска собственост и промяна на предназначението му.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 817 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-23-110/23.06.2006 г. относно създаване на кризисен център за деца-жертва на трафик – с. Пасарел, район „Панчарево” в част от ЦДГ № 182 – делегирана от държавата дейност.
Докл. Ирина Папанчева
Решение № 818 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 08-20-207/11.09.2006 г. относно формиране на паралелки под минималния брой в 146 ОУ „Патриарх Евтимий”-с. Волуяк и 175 ОУ „Васил Левски” – с. Мрамор на територията на район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 819 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 08-05-273/15.09.2006 г. относно финансиране на маломерна паралелка в 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, находящо се в район „Сердика”, ул. „Раковски” № 20 на основание чл. 11, ал. 1 от наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена .
Докл. Йордан Димитров
Решение № 820 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 08-17-206/13.09.2006 г. относно одобряване на паралелки с минимален брой в 152 ОУ, с. Мърчаево, район „Витоша”.
Докл. Йордан Йорданов
Решение № 821 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-22-139/21.09.2006г. относно предложение за преобразуване на ЦДГ № 44 в ОДЗ.
Докл. Томи Николов
Решение № 822 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 93-00-356/05.10.2006 г. относно предложение за отпускане на десет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 823 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 54-00-24/06.10.2006 г. относно преименуване на част от булевард с името бул. „Петър Дертлиев”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 824 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 54-00-92/06.10.2006 г. относно преименуване на част от улица с името ул. „Хенрих Ибсен”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 825 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 93-00-370/23.10.2006 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.
Докл. Милена Стефанова
Решение № 826 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 26-00-5371/20.10.2006 г. относно даване мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на „Централни хали” АД.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 827 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 93-00-367/23.10.2006 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община за участие в общото събрание на акционерите на „Топлофикация София” АД.
Докл. Атанас Тасев, Стефан Иванов, Иван Николов, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Станимир Зашев, Христо Попов
Решение № 828 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад  93-00-379/25.10.2006 г. относно прекратяване на предприети от „Столичен електротранспорт” ЕАД действия по закупуване на тролеи.
Докл. Пл. Илиев
Решение № 829 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 93-00-377/25.10.2006 г. относно предсрочно прекратяване правомощията на заместник-председател на СОС, предсрочно освобождаване на председател и член на постоянни комисии на СОС и освобождаване на член на Надзорния съвет на СОАП.
Докл. Ст. Чакъров, Р. Тошев, Б. Богданов, Б. Алексиев, П. Горанов, Т. Добрев
Решение № 830 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 26-00-2978/25.10.2006 г. относно вземане на решение за продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА, включени в капитала на „Галатея 2002” ЕАД, приемане на пазарните оценки и правните анализи на обектите, както и утвърждаване на тръжната документация за всеки един от търговете.
Докл. Ив. Нейков, Пл. Илиев
Решение № 831 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад №  93-00-274/05.10.2006 г. относно награждаване със званието „Почетен гражданин на София” .
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов, Росен Желязков,
Георги Белчев
Решение № 832 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре