нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 92 от дата 09.11.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане вх. № 93-01-788/23.10.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно състоянието на дълга на Столична община.

3. Питане вх. № 93-00-378/25.10.2006 г. от Росен Малинов – общински съветник, относно строеж върху локалното платно на бул. „Ген. Д. Николаев”.

4. Питане вх. № 93-01-811/26.10.2006 г. от Борислав Бориславов – общински съветник, относно изградени подходи за хора с увреждания.

5. Питане № 93-01-810/26.10.2006 г. от Борислав Бориславов – общински съветник, относно сграда-паметник на културата, бивша жилищна сграда на Димитър Яблански.

6. Доклад № 93-00-386/31.10.2006 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Слатина”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 833 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-01-807/25.10.2006 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Витоша”.
Доклад № 94-Р-14/01.11.2006 г. относно освобождаване на кмета на район „Витоша” от заеманата длъжност.
Докл. Бойко Борисов
Докл. Постоянната комисия по етика към СОС
Решение № 834 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-360/13.10.2006 г. относно изменение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Радомир Чолаков
Решение № 835 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-369/23.10.2006 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2006 г.
Докл. Бойко Борисов
10. Доклад № 93-00-369/25.10.2006 г. относно промяна по бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 836 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-376/25.10.2006 г. относно промяна по бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 837 по точка 11

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 93-00-366/24.10.2006 г. относно утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по Закона за изпълнение на наказанията.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 838 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 08-04-79/24.10.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основни ремонти на детски заведения на територията на район „Оборище”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 839 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 08-01-113/05г./24.10.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 150 000 лева за основен ремонт на сграда на ул. „Хан Крум” № 23 за нуждите на Детска ясла № 1 – район „Средец”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 840 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-177/24.10.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 30 000 лева за основен ремонт на общинска сграда за нуждите на читалище „Просвета”, кв. Филиповци, район „Люлин”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 841 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 08-18-305/26.10.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер да 19 500 лева на район „Овча купел” за дофинансиране на проект за изграждане на „Център за административно обслужване на граждани” на едно гише.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 842 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 12-00-650/16.10.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 843 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 12-00-651/16.10.2006 г. относно промяна характера на собствеността на: Спортен комплекс (стадион), находящ се в гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци” от публична в частна, определяне на метод за извършване на приватизация за обект – общинска собственост.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 844 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Оспорване  с вх. № 08-16-200/26.10.2006 г. на Решение № 770 по Протокол № 89 от 12.10.2006 г. на СОС от кмета на Столична община по чл. 45, ал. 5 от ЗМДМА.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 845 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Заявление № 93-00-313/26.10.2006 г. за връщане за ново обсъждане на Решение № 740 по Протокол № 89, т. 9 от 12.10.2006 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 846 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21.
Доклад № 26-00-5336/06.10.2006 г. относно учредяване на право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост (КТП) върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-общ., за озеленяване и трафопост, кв. 312 Д, м. „Красно село – Плавателен канал”, район „Красно село” на „Електроразпределение – Столично” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 847 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 04-01-23/05г./06.10.2006 г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в УПИ ХVІІ-„за ожс, трафопост и озеленяване”, кв. 306, м. „Красно село – Център”, район „Красно село”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 848 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-564-143/01.12.2006 г.

23. Доклад № 08-04-91/01г./04.10.2006 г. относно прекратяване на съсобственост върху апартамент и ателие в сградата на бул. „Васил Априлов” № 10-12 чрез доброволна делба.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 849 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 08-14-84/11.10.2006 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от помещение, находящо се в район „Искър”, ЖК „Дружба – І ва част” до блок 67.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 850 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Договор за продажба № РД-561-859/22.12.2006 г.

25. Доклад вх. № 08-11-56/05г./04.10.2006 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с пл. № 357, кв. 32, м. „Факултета” и процедура по чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, относно сключване на предварителен договор за ПУП на поземлен имот с пл. № 357, кв. 32, м. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 851 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 94-Е-237/04г./06.10.2006 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с пл. № 1353, кв. 86, м. „Горубляне” чрез замяна на отредените за улица части от имота срещу частите, попадащи в УПИ ХХVІІІ-52 и УПИ ХХVІ-53.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 852 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 08-13-111/04г./26.10.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на имот – частна общинска собственост, находяща се в район „Надежда”, ул. „Ген. Жостов”, УПИ ІІІ-„за коо”, кв. 36, ЖК „Толстой” срещу жилища, собственост на ЕТ „МИЛВА КОМЕРС – Милка Несторова”.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 853 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 94-Х-82/01.11.2006 г. относно замяна на УПИ ІІІ, кв. 175, м. „Пробив бул. Пенчо Славейков” срещу жилищни имоти – собственост на Христо Стоичков.
Докл. Пламен Илиев, Мичо Райковски, Радослав Тошев
Решение № 854 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 94-С-264/02г./06.10.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 4 от НРПУРОИ на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Екзарх Стефан” № 94 срещу равностойни жилищни имоти, собственост на Снежана Георгиева Дамянова.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 855 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад вх. № 26-00-1945/05г./04.10.2006 г. за търг за продажба на УПИ І-СО, кв. 90а, м. Слатина -Христо Смирненски.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 856 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-20-159/05г./10.10.2006 г. относно замяна по реда на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на правото на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІІ-„за коо” с площ от 1140 кв.м., кв. 51, м. „кв. Обеля 25а-стар” срещу равностойни жилищни имоти, собственост на „САНТАРА” ООД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 857 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-05-193/05г./11.10.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 27, с площ от 580 кв.м., кв. 39, м. „ГГЦ-Зона В-17”, район „Сердика” срещу жилищен имот – собственост на „Текстрон” ЕООД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 858 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 94-01-144/05г./06.10.2006 г. относно изменение на Решение № 97 по Протокол № 54/16.06.2003 г. на СОС на основание чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 859 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Договор за замяна № РД-562-55/22.03.2007 г.

34. Доклад № 08-23-5/06.10.2006 г. относно процедура за изменение на плана за регулация за УПИ ІV-934, V-934, VІ-934, VІІ-931, 933 и поземлен имот с пл. № 935, всичките от кв. 65, с. Казичене, район „Панчарево”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 860 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 08-17-120/04.10.2006 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл  сила ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 861 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-23-143/05г./04.10.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на общински имот без пл. № с площ 284 кв. м., придаваем към УПИ ІІ-152, кв. 25, м. с. Кривина.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 862 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-09-59/05.10.2006 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на общински поземлен имот с пл. № 1918 с площ от 221 кв.м., придаваем към УПИ ХV-797, кв. 9, м. „Витоша- ВЕЦ-Симеоново”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 863 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад вх. № 08-09-67/05.10.2006г. процедура по доброволно прилагане на влязъл  сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХХ-809, кв. 14, м. Витоша-ВЕЦ-Симеоново, район Лозенец„.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 864 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 94-В-491/05г./05.10.2006 г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 865 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-13-48/06.10.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ І-1665 и УПИ ІІ-„за кооп.пазар”, кв. 59, м. „Бул. Ломско шосе”, район „Надежда”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 866 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-24-161/05г./06.10.2006 г. за процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ХV-265, кв. 5, с. Клисура.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 867 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-16-99/09.10.2006 г. за процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП чрез замяна.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 868 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-19-114/02г./05.10.2006 г. относно откриване на производство по отчуждаване на поземлен имот и реални части от поземлени имоти – частна собственост №№ 1660, кв. 53а, 1661 – между кв. 45 и кв. 53А, 1665-кв. 53А, 1666- между кв. 45 и кв. 53а, 1670 – кв. 53а, 1671 – между кв. 45 и кв. 53а, 1674 – кв. 53а, 1675 – между кв. 45 и кв. 53а, 1676 – между кв. 45 и кв. 53а, м. бул. „Сливница”, засягащи се от изграждането на обект „Панчо Владигеров” от о.т. 137 да о.т. 185 по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 869 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване №№ РД-40-105/23.11.2006 г.;   РД-40-108/23.11.2006 г.;   РД-40-121/23.11.2006 г.;   РД-40-107/23.11.2006 г.;   РД-40-104/23.11.2006 г.;   РД-40-109/23.11.2006 г.;   РД-40-110/23.11.2006 г.;   РД-40-111/23.11.2006 г.;   РД-40-106/23.11.2006 г.; 

44. Доклад № 08-16-78/03г./04.10.2006 г. относно откриване на производство по отчуждаване на поземлен имот и на части от поземлени имоти - № 2731, кв. 28 и кв. 29, № 3545, кв. 28, № 1515, кв. 24а, № 1113, кв. 24а, № 1288, кв. 25 и 26, № 2730, кв. 27, № 2732, кв. 28 и кв. 29, № 3590, кв. 28 и 29, № 3591, кв. 29, № 2751, кв. 28 и 29, № 1292, кв. 27, № 1380, кв. 27 и 29, № 1381, кв. 29 и 31, м. „Малинова долина” - частна собственост, засягащи се от изграждането на обект – улична мрежа в м. „Малинова долина” по реда и при условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 870 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване №№ РД-40-100/23.11.2006 г.;  РД-40-102/23.11.2006 г.;  РД-40-103/23.11.2006 г.;  РД-40-112/23.11.2006 г.;  РД-40-113/23.11.2006 г.;  РД-40-114/23.11.2006 г.;  РД-40-115/23.11.2006 г.;  РД-40-116/23.11.2006 г.;  РД-40-117/23.11.2006 г.;  РД-40-118/23.11.2006 г.;  РД-40-119/23.11.2006 г.;  РД-40-120/23.11.2006 г.;  РД-40-122/23.11.2006 г.; 

45. Доклад № 94-Е-36/05г./06.10.2006 г. относно отмяна на Решение № 210 по Протокол № 75 от 13.04.2006 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 871 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 08-04-30/15.02.2006 г. относно прогласяване на придобивна давност в полза на СО върху имоти, находящи се на ул. „Екзарх Йосиф” № 70, ул. „Екзарх Йосиф” № 58, ул. „Чумерна” № 2 и ул. „Васил Друмев” № 40, район „Оборище”.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 872 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 08-23-123/04.10.2006 г. относно прогласяване на погасено право на строеж при условията на чл. 67, ал. 1 от ЗС за УПИ ХІІІ-481, кв. 34, м. в.з. Беликата, с. Панчарево.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 873 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-12-51/06.10.06 г. относно обявяване на друетажна сграда, находяща се в ЖК Света троица”, бул. Сливница” № 45 от публична в частна общинска собственост.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 874 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-06-228/12.10.2006 г. относно жилищна сграда, находяща се на територията на район „Подуяне”, кв. „Хаджи Димитър”, ул. „Градинарска” № 5-А.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 875 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-04-158/09.10.2006 г. относно отмяна на т. 1 и т. 2 от Решение № 683 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г. на СОС.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 876 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 93-00-323/00г./23.06.2006 г. относно предложение за гласуване на решение, по силата на което да се извърши промяна на договори за безвъзмездно право на ползване от 09.03.2004 г. на читалище „Отец Паисий”, кв. Симеоново и от 22.03.2004 г. на читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, кв. Драгалевци в частта, касаеща срока.
Докл. Йордан Йорданов
Решение № 877 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 21-00-83/06.10.2006 г. относно предоставяне на безвъзмездно управление на технологично училище „Електронни системи” към Технически университет на сградата на бившия Междуучилищен център за трудово политехническо обучение.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 878 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 93-00-363/17.10.2006 г. относно отдаване под наем на част от общинския имот в 34 ОУ „Стою Шишков”, район „Красно село” чрез конкурс.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 879 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 26-00-2573/11.10.2006г. относно приключване ликвидацията на „Медико-техническа лаборатория V-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството от фирмения регистър на СГС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 880 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 93-00-375/25.10.2006 г. относно учредяване на награда на София за високи творчески постижения на Първото национално младежко триенале-ноември 2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 881 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 62-01-10/24.10.2006 г. относно наименуване на безименна улица в район „Лозенец” с името ул. „Йосиф Петров”.
Докл. Кирил Арсов  
Решение № 882 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)   

57. Доклад № 31-00-38/24.10.2006 г. относно изграждане на паметник по „Приказка за стълбата” на Христо Смирненски. 
Докл. Бойко Борисов
Решение № 883 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 66-00-1997/07.11.2006 г. относно удължаване срока на дейност на Временната комисия, създадена с Решение № 734 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г. на СОС.
Докл. Борислав Борисов, Кирил Арсов, Иван Николов, Борислав Бориславов, Атанас Медникаров, Тошко Добрев, Петър Атанасов
Решение № 884 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 26-00-5988/03.11.2006 г. относно поправяне на явни фактически грешки в Решение № 713 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г. на СОС и решение № 785 по Протокол № 89 от 12.10.2006 г. за намаляване състава на управителните тела на общинските търговски дружества.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 885 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 93-00-381/26.10.2006 г. относно одобряване на техническо задание за избор на консултант за приватизация на „Топлофикация-София” АД.
Докл. Мичо Райковски, Стефан Иванов, Христо Попов, Иван Николов, Станимир Зашев, Атанас Тасев
Решение № 886 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 93-00-390/07.11.2006 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община за участие в общото събрание на акционерите на „Топлофикация София” АД.
Докл. Мичо Райковски, Стефан Иванов, Иван Николов, Пламен Илиев, Станимир Зашев, Христо Попов, Атанас Тасев
Решение № 887 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 08-01-180/19.10.2006 г. относно сключване на спогодба между Столична община и физически лица за изплащане на обезщетение за ползване на недвижим имот, находящ се на територията на район „Средец”, ул. „6-ти септември” № 47, ет. 1 за периода от 21. май 2001 г. до 31 юли 2005 г.
Докл. Мария Станева
Решение № 888 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 93-00-389/07.11.2006 г. относно ресурсен център за социална рехабилитация и интеграция в 73 СОУ.
Докл. Георги Белчев
Решение № 889 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад № 93-00-392/08.11.2006 г. относно вземане на решение за допълнение на Решение № 831/26.10.2006 г. на СОС.
Докл. Иван Нейков
Решение № 890 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

65. Доклад № 93-00-391/09.11.2006 г. относно увеличаване с парична вноска участието на Столична община в капитала на „Общинска застрахователна компания” АД за поддържане структурно дялово участие от 9,57 % на общината.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 891 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

66. Доклад № 93-01-814/09.11.2006 г. относно провеждане на открита процедура за възлагане на охраната на общинските училища, детски заведения и други общински обекти на територията на Столична община съгласно ЗОП за 2007 г.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 892 по точка 66
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре