нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 93 от дата 23.11.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане вх. № 93-01-788/23.10.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно състоянието на дълга на Столична община.

3. Питане № 93-01-810/26.10.2006 г. от Борислав Бориславов – общински съветник, относно сграда-паметник на културата, бивша жилищна сграда на Димитър Яблански.

4. Питане № 94-01-59/00/02.11.2006 г. от членовете на ПК по обществен ред и сигурност, относно незаконно пребиваване върху общински терен на граждани от ромски произход.

5. Питане № 93-01-848/06.11.2006 г. от Стефан Иванов – общински съветник.

6. Питане № 93-00-393/09.11.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно финансовите постъпления на СО от подземна далекосъобщителна инфраструктура.

7. Доклад № 93-00-413/22.11.2006 г.  относно избор на нови кметове на район „Слатина” и на район „Витоша".
Докл. Бойко Борисов
Решение № 893 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-311/04.09.2006 г. относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 894 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

9. Доклад № 12-00-647/13.10.2006 г. относно промяна в Правилника за дейността на СОАП.
Докл.
Станимир Зашев
Решение № 895 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-382/30.10.2006 г. относно определяне на експерт-счетоводители за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2006 г. на търговски дружества с общинско имущество.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 896 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 21-00-544/26.10.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 30 000 лв. за аварийна подмяна на котел в отоплителна инсталация на 124 ОУ „Васил Левски”, район „Подуяне”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 897 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 08-23-175/15.11.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ ремонта на училища и детски заведения и детски ясли на територията на район „Панчарево” през 2006 г.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 898 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 05-00-56/02.11.2006 г. относно финансиране на проект „Нов разговор сред свои” в Цариброд и Босилеград.
Докл. Георги Белчев
Решение № 899 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 12-00-584, 585, 586/31.10.2006 г. относно допълнение на Решение № 745, № 746 и № 747 по Протокол № 89 от 12.10.2006 г. на СОС за откриване на процедура и определяне на метод за приватизация на общински нежилищни имоти.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 900 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 12-00-689/31.10.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 901 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 08-04-132/02.08.2006 г. относно решение за изваждане от капитала на „Озеленяване” ЕАД на едноетажна масивна сграда – база на ул. „победа” № 3 под инвентарен № 080466 от ДМА на дружеството, на основание чл. 137, ал. 1, т. 7 и чл. 221, т. 1 и т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 902 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 08-16-82/05г./08.11.2006 г. относно изменение на Решение № 99 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 903 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 94-Х-82/16.11.2006 г. относно отмяна на Решение № 854 по Протокол № 92 от 09.11.2006 г. на СОС.
Докл. Пламен Илиев, Мичо Райковски,
Радослав Тошев
Решение № 904 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-101/02.05.2007 г.
Договор за замяна № РД-562-128/23.05.2007 г.

19. Доклад № 26-00-1521/05г./16.11.2006 г. относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на недвижими имоти – общинска собственост срещу жилищни имоти на Велислав Серафимов, Теменуга Илиева, Илия Илиев, Теодора Димитрова, Мария Андреева, Милорад Стоянов и Анна Виденова и „БУЛМИКС 97 ГРУП” ООД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 905 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 94-Д-269/04г./25.10.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, УПИ ХХІІ –„за ОЖС и магазини”, кв. 67, м. „Разсадника-Коньовица”, район „Красна поляна” за жилища – собственост на фирма ЕТ „Здравка и сие – Данаил Демерджиев”.
Докл. Иван Нейков
Решение № 906 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-44/05.03.2007 г.

21. Доклад № 26-00-1593/02г./10.05.06 г. за отмяна на Решение № 88, Протокол № 29 на СОС от 28.09.2001 г., Решение № 30 по Протокол № 37 на СОС от 29.04.2002 г. и Решение № 671 по Протокол № 61 на СОС от 13.10.2005 г., намаляване капитала на „Софийски имоти” ЕАД, със стойността на ПИ с пл. № 3512 и замяна на недвижимите имоти – частна общинска собственост, срещу имоти – собственост на „Бизнес парк София” ЕООД, отнети по регулация за улици, метро и озеленяване.
Докл. Иван Нейков,
Атанас Тасев
Решение № 907 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 94-И-251/05г./13.10.2006 г. относно замяна на УПИ VІ-33, кв. 4 по плана на кв. Вердикал – гр. Банкя с площ от 740 кв.м. – общинска собственост с поземлен имот пл. № 1589, кв. 18, кв. Изгрев-Банкя с площ от 480 кв.м.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 908 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-03-96/05г./12.10.2006 г. относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващ две технически помещение - № 2 и № 3, находящи се в блок 26, І-ви сутеренен етаж, кв. 242, УПИ І, м. „Зона Б-5-3”, район „Възраждане” срещу недвижим имот, съставляващ поземлен имот пл. № 1532, кв. 203, кв. 207, м. „Орландовци-Малашевци” с площ от 648 кв.м., собственост на „ГРИМИ” ЕООД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 909 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Договор за замяна № РД-562-328/28.12.2006 г.

24. Доклад № 26-00-610/05г./11.10.2006 г. относно замяна на недвижими имоти – общинска собственост срещу жилищни имоти, собственост на „БГ ИМОБИЛИЕН” ЕООД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 910 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-18-54/03г./18.10.2006 г. относно замяна на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-9, кв. 82, м. „Горна баня” с площ от 424 кв.м. срещу недвижим имот, попадащ в улици-кръстовище, собственост на Румен Милчин.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 911 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 94-М-215/03г./11.10.2006 г. относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Дряновски манастир” № 47 срещу жилищен имот, собственост на Михаил Николов Стоянов.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 912 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад вх.№ 08-06-164/04г./27.09.2006г. за замяна при условията на чл.71, т.2 и т.3 от НРПУРОИ на ПИ – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Бдин” № 2, район „Подуяне”, срещу жилища – собственост на „Риц” ООД.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 913 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-78/12.04.2007 г.

28. Доклад вх. № 26-00-1462/05г./24.10.2006 г. за замяна на имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Връбница”, срещу жилища – собственост на „Европроект-Залер България” ЕООД.
Докл. Янко Янков
Решение № 914 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад вх. № 08-16-128/04г./11.10.2006 г. за замяна на недвижим имот – общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІ-общ., кв. 120б, м. „Студентски град”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 915 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 94-В-111/11.10.2006 г. за замяна на жилище – частна общинска собственост, гр. София, ЖК „Овча купел”, бл. 4а, ет. 15, ап. 59.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 916 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 26-00-3150/05г./06.10.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на ПУП и сключване на предварителен договор за продажба.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 917 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад вх.№ 08-24-94/02г./13.10.06 г. за процедура по чл.15, ал.3 от ЗУТ за придобиване на придаваем общински имот, за УПИ ХV-206, кв. 2, м. „в.з. Бели брег”, район „Банкя”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 918 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 08-10-23/25.10.2006 г. относно предоставяне на Национален спортен синдикат под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Асен” № 3.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 919 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад вх. № 18-00-68/27.09.2006 г. за отстъпване безвъзмездно право на ползване на филиал на НЧ „Неофит Бозвели” върху общински недвижим имот, находящ се в ЖК „Левски-Г”, бл. 9, вх. Б.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 920 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Заповед на кмета на Столична община № РД-565-7/07.03.2007 г.

35. Доклад вх. № 18-00-56/30.10.2006 г. за процедура по реда на чл. 2, ал.3 от НРПУРОИ и учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Веда”, район „Сердика”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 921 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 94-К-144/04г./10.10.2006 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване от СО на 1/3 ид. част от втория етаж на сградата, находяща се на ул. Кирил Божиков № 4.
Докл.
Бойко Борисов
Решение № 922 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 94-И-244/05г./18.10.2006 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ Х-1, кв. 21, м. „Зона Г-14” от съсобствениците.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 923 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 08-16-115/01.11.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІV-общ. и улица, кв. 48, м. „Студентски град”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 924 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 08-22-67/12.10.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ VІІ-269, кв. 26, м. кв. „Челопечене”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 925 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-
188/30.03.2007 г.

40. Доклад № 08-20-93/09.10.2006 г. относно доброволно прилагане на действащия план на УПИ Х-1563, кв. 14, м. бул. „Сливница” чрез продажба.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 926 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад вх. № 08-21-181/05г./12.10.2006 г. за процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ І-256, 257, 258, 271, кв. 32, с. Кубратово, район „Нови Искър”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 927 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад вх. № 08-23-249/05г./12.10.2006 г. за процедура по § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПУП за УПИ І-430, кв. 42, с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 928 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад вх. № 08-21-183/05г./10.10.2006 г. за процедура по § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІ-437, кв. 13, с.Мировяне, район „Нови Искър”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 929 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад вх. № 08-23-76/10.10.06 г. за доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІІ-79, кв. 24, по плана на с. Бистрица, вилна зона, чрез продажба.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 930 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад вх. № 08-19-155/05г./10.10.2006 г. за процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІ-1301 и УПИ VІІІ-1302, кв. 14 м. „Люлин-6 м.р.”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 931 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-60/29.03.2007 г.
Договор за замяна № РД-562-61/29.03.2007 г.

46. Доклад вх. № 08-21-182/05г./10.10.06 г. за процедура по § 8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-438, кв. 13, с.Мировяне, район „Нови Искър”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 932 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад вх. № 08-21-4/12.10.06 г. за процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал.1 от ЗУТ, за УПИ ІХ-156, кв. 7, с. Кътина.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 933 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-286/18.05.2007 г.

48. Доклад вх. № 08-10-103/05г./12.10.2006 г. за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на СО в недвижим имот, гр. София, ЖК „Стрелбище” бл. 88(стар 87б), вх. Б, ет. 3 .
Докл. Бойко Борисов
Решение № 934 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад вх. № 08-18-39/13.10.06 г. за процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ХХ-50, 62, кв. 75, м. кв. Горна баня.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 935 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад вх. № 08-16-124/11.10.2006 г. за процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЧЗРКП за УПИ VІІ-1429, кв. 120а, м. „Студентски град”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 936 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-315/22.12.2006 г.

51. Доклад № 08-11-71/05г./11.10.2006 г. относно провеждане на конкурс за учредяване право на строеж за надстрояване с 1 етаж с площ от 240,60 кв.м. и тавани с площ от 149,59 кв.м. на съществуваща триетажна жилищна сграда – блок 92, жк „Западен парк” върху общински недвижим имот – УПИ І, кв. 13, м. жк „Западен парк”, район „Красна поляна”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 937 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад вх. № 08-03-45/05г./03.11.2006 г. за промяна предназначението на общински нежилищни имоти в жилищни.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 938 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад вх. № 15-00-30/18.10.06 г. за предоставяне под наем на част от недвижим имот–частна общинска собственост, находящ се в сградата на 39-то ОДЗ, ЖК „Младост 2”, до бл. 241.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 939 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад вх. № 08-23-236/20.10.2006 г. за продължаване срока на договор за наем на общински имот – частна общинска собственост, трафопост, с. Бистрица, район „Панчарево”.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 940 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад вх. № 08-23-237/20.10.2006 г. за продължаване срока на договор за наем на общински имот – частна общинска собственост, с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 941 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 93-00-362/17.10.2006 г. относно приключване ликвидацията на „Медико-техническа лаборатория ІХ- София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 942 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 04-03-79/03г./20.10.2006 г. относно откриване  на производство по отчуждаване на поземлени имоти частна собственост, разположени в м. Манастирски ливади – изток и м. Красно село – Плавателен канал засягащи се от обект Десен Перловски колектор ІІ етап по реда и словията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 943 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-123/04.12.2006 г.; РД-40-124/04.12.2006 г.; РД-40-125/04.12.2006 г.; РД-40-126/04.12.2006 г.; РД-40-127/04.12.2006 г.; РД-40-128/04.12.2006 г.; РД-40-129/04.12.2006 г.; РД-40-130/04.12.2006 г.;

58. Доклад № 08-20-107/05г./12.10.2006 г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ХХХІ-1383, ХХІІІ-1383, ХХ-1383, ХХХ-общ., ХХV-общ., ХІХ-общ. и ХV-„за коо и ТП” кв. 94 по плана на с. Волуяк-гарата, чрез замяна.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 944 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 93-00-372/25.10.2006 г. относно схема за разполагане на преместваеми търговски обекти в градина „Св. Седмочисленици”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 945 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 93-00-373/25.10.2006 г. относно схема за разполагане на преместваеми обекти в градина „Кристал”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 946 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 93-00-374/25.10.2006 г. относно схема за разполагане на преместваеми обекти в градина „Св. св. Петър и Павел”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 947 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 93-00-388/06.11.2006 г. относно даване на съгласие за предприемане на действия за създаването на Парк на източното градинско и парково изкуство (Японски парк).
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 948 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 08-21-277/08.11.2006 г. относно финансиране на три маломерни паралелки в 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Негован на основание чл. 11, ал. 1 от наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
Докл. Зорница Атанасова
Решение № 949 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад № 94-Д-196 и № 94-01-377/07.11.2006 г. относно наименуване на безименна улица в район „Лозенец” с името ул. „Флора Кънева”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 950 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

65. Доклад № 37-00-108/15.11.2006 г. относно наименуване на улици с имената - бул. „Ливингстън” и ул. „Дмитрий Лихачов”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 951 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

66. Доклад № 93-00-380/25.10.2006 г. относно поставяне на паметен знак.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 952 по точка 66
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

67. Доклад № 08-02-177/15.06.2006 г. относно поставяне на мемориална плоча на о.з. капитан Любомир Минчев Банковски, кавалер на орден „За храброст”.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 953 по точка 67
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

68. Доклад № 93-00-403/15.11.2006 г. относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 954 по точка 68
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

69. Доклад № 66-00-2463/03.11.2006 г. относно откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на етап от обект „Канализационен колектор Банкя”, включен за финансиране по програма „ИСПА” по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 955 по точка 69
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-138/06.12.2006 г.; РД-40-139/06.12.2006 г.; РД-40-140/06.12.2006 г.; РД-40-141/06.12.2006 г.; РД-40-142/06.12.2006 г.; РД-40-143/06.12.2006 г.; РД-40-144/06.12.2006 г.; РД-40-145/06.12.2006 г.; РД-40-146/06.12.2006 г.; РД-40-147/06.12.2006 г.; РД-40-148/06.12.2006 г.; РД-40-149/06.12.2006 г.; РД-40-150/06.12.2006 г.; РД-40-151/06.12.2006 г.; РД-40-152/06.12.2006 г.; РД-40-153/06.12.2006 г.; РД-40-154/06.12.2006 г.; РД-40-155/06.12.2006 г.; РД-40-156/06.12.2006 г.; РД-40-157/06.12.2006 г.; РД-40-158/06.12.2006 г.; РД-40-159/06.12.2006 г.; РД-40-160/06.12.2006 г.;

70. Доклад № 08-00-56/09.11.2006 г. относно откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти № 132, кв. 9, м. „Драгалевска спирка” и № 134, кв. 6а, м. „Кръстова вада” – частна собственост, засягащи се от реализацията на обект „Десен Слатински канализационен колектор” по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 956 по точка 70
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

71. Доклад № 08-18-112/09.11.2006 г. относно откриване производство по отчуждаване на поземлени имоти и части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на обект „Ляв Владайски колектор”, І етап, по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 957 по точка 71
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-41-131/05.12.2006 г.; РД-41-132/05.12.2006 г.; РД-41-133/05.12.2006 г.; РД-41-134/05.12.2006 г.; РД-41-135/05.12.2006 г.; РД-41-136/05.12.2006 г.; РД-41-137/05.12.2006 г.;

72. Доклад № 06-00-50/07.11.2006 г. относно преструктуриране на Симфониета „София” в „Симфониета София със столична оперна сцена” и преминаване на Софийски духов оркестър към ОКИ „Дом на културата Искър”.
Докл. Георги Белчев,
Юлия Цинзова
Решение № 958 по точка 72
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

73. Доклад № 93-01-887/21.11.2006 г. относно дарение от „Софийски имоти” ЕАД за извършване на ремонт на столични училища и детски заведения.
Докл. Пламен Илиев, Мичо Райковски,
Радослав Тошев
Решение № 959 по точка 73
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

74. Доклад № 66-00.2405/23.11.2006 г. относно осигуряване на средства в размер на 216 156 лв. от дейност „Резерв – мероприятия, свързани с присъединяване към Европейския съюз” за реализиране на Програмата за тържествата за приемането на България в ЕС и Коледно-Новогодишните празници по същия повод.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 960 по точка 74
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре