нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 94 от дата 11.12.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-399/14.11.2006 г. от Борислав Богданов – общински съветник, относно рекламни пана и билбордове около и по фасадата на НДК.

3. Питане № 93-00-402/15.11.2006 г. от Борислав Бориславов – общински съветник, относно изграждане и обозначаване на велосипедни алеи.

4. Питане № 93-01-916/30.11.2006 г. от Борислав Борисов – общински съветник, относно решаване на обществените проблеми на кв. Горна баня по отправени жалби от Сдружение „Възраждане на Горна баня” и жители на квартала.

5. Питане № 93-01-915/30.11.2006 г. от Борислав Борисов – общински съветник, относно общественото напрежение по повод проектиране на жилищна група за ромски семейства в близост до ЖК „Овча купел”.

6. Доклад № 70-00-827/31.10.2006 г. относно увеличаване щата на ОП „Управление на общинските земи и гори”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 961 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-401/13.11.2006 г. относно предоставяне на функции по ЗУТ на основание § 1, ал. 4 от ДР на ЗУТ от главния архитект на София на главните архитекти на райони.
Докл. Борислав Борисов, Стефан Беязов,
Борислав Богданов
Решение № 962 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-417/04.12.2006 г. относно актуализация на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Столична община, 2006-2010 г.”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 963 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 12-00-719/13.11.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 964 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 12-00-720/13.11.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.
Светлин Лисичков
Решение № 965 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 12-00-721/13.11.2006 г. относно допълване на ГОП за работа по приватизация, приет с Решение № 133 от 02.03.2006 г. на СОС и откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 966 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад вх. № 12-00-733/20.11.06 г. за промяна на т.1 от Решение № 374 по Протокол № 79 от 25.05.06 г. на СОС.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 967 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 18-00-199/15.11.2006 г. относно изменение на решение № 467 от 22.06.2006 г. на СОС за безвъзмездно финансиране със средства на СОПФ основния ремонт на столичния куклен театър.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 968 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад №93-00-176/14.11.2006 г. относно отпускане на средства от СОПФ за капиталови разходи(закупуване на медицинска апаратура и основни ремонти) на лечебните заведения за болнична помощ на СО.
Докл. Минко Герджиков,
Иван Нейков
Решение № 969 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 08-05-290/02.10.2006 г. относно финансиране на район „Сердика” за почистване на нерегламентирани сметища със строителни  и битови отпадъци в кварталите „Орландовци” и „Малашевци”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 970 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 93-00-400/15.11.2006 г. относно увеличаване капитала на „СКГТ-София” ЕООД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 971 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17.  Доклад № 26-00-5148/15.11.2006 г. относно разкриване на нова бърза  автобусна линия № 284 от масовия градски транспорт с маршрут летище София-Терминал 2-естакадата – бул. „Цариградско шосе”-СУ „Св.Климент Охридски”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 972 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 93-00-420/04.12.2006 г. относно утвърждаване на „Документация за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линия от общинската транспортна схема на Столична община и разглеждане и утвърждаване подбора на членове на комисия, провеждаща конкурса и оценяващ постъпилите предложения относно конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Столична община.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 973 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 93-01-878/28.11.2006 г. относно резултати от оценяването на офертите за нова система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.
Докл. Велизар Стоилов,
Радослав Тошев
Решение № 974 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 26-00-5727/28.11.2006 г. относно договор № РД-56-260/21.02.2006 г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009 мм, сключен между СО и INEKON GROUP a.s.
Докл. Велизар Стоилов,
Радослав Тошев
Решение № 975 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 26-00-6399/04.12.2006 г. относно отмяна на Решение № 829 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на СОС, одобряване на документация за провеждане на обществена поръчка за доставка на нови тролейбуси от „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Радослав Тошев,
Пламен Илиев
Решение № 976 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № № 08-17-229 и 08-17-230/27.11.2006 г. относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост от кв. 257, м. „Павлово – Бъкстон”, район „Витоша” срещу жилищни имоти – собственост на фирма „САТЕЛИТ Х” ООД.
Докл. Иван Нейков
Решение № 977 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад вх. № 08-19-110/10.11.06 г. за отмяна на Решение № 52 по Протокол № 53 от 26.05. 03 г. и Решение № 62 по Протокол № 49 от 17.03.03 г. на СОС и замяна при условията на чл.71, т.3 от НРПУРОИ.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 978 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-43/05.03.2007 г.

24. Доклад вх. № 08-04-75/03.11.06 г. за отмяна на Решение № 438 по Протокол № 80/08.06.06 г. на СОС и предоставяне безвъзмездно за управление на „Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите” нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се на бул.”Сливница” № 212, вх.Г, ет.І-ви (партерен).
Докл. Бойко Борисов
Решение № 979 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-565-3/30.01.2007 г.

25. Доклад № 15-00-342/02.112006 г. относно предоставяне на сграда на Сдружение „Съпричастие” – гр. София, за разкриване на защитено жилище.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 980 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 26-00-2448/10.11.2006 г. относно прекратяване а съсобственост между СО и „САНРА” ЕООД чрез изкупуване от дружеството дела на СО в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Елин връх” № 8а.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 981 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 08-07-40/01.11.2006 г. относно търг за продажба на имот, частна общинска собственост – УПИ ХV-50, кв. 204а, м. „Подуяне-Редута”, ул. „Бричибор” № 33.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 982 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 08-06-46/01.11.2006 г. относно търг за учредяване право на строеж върху общинска земя, представляваща част от кв. 75-„за ОЖС и магазини”, м. „Суха река”, к-с „Ботевградско шосе”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 983 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 26-00-1539/09.10.2006 г. относно търг за продажба на новопостроени офиси в жил. блок № 25, изграден в УПИ І, кв. 242, м. „Зона Б-5-3”-район „Възраждане”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 984 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад вх. № 70-00-389/05/16.11.06 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда”, ул. „Йордан Хаджиконстантинов” № 97 и 97-а, представляващ: едноетажен магазин със ЗП 121 кв.м., заедно с правото на собственост върху УПИ VІІІ с площ 540 кв.м., кв.73, м. бул. „Ст. Димитров”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 985 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад вх. № 94-Е-112/04/11.11.06 г. за прекратяване на съсобственост  чрез замяна на ½ ид.ч. от недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи ПИ пл. № 699 и пл. № 700, кв.1, м.”Манастирски ливади-запад”, находящ се в гр.София, район „Витоша”, срещу ПИ № 1611, кв.1, м. „Манастирски ливади-запад”, находящ  се в гр. София, район „Витоша”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 986 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-17-4/19.10.2006 г. относно прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в район „Витоша”, УПИ ХV-82 с площ от 730 кв.м., кв. 213, м. „Павлово-Бъкстон”, ул. „Ал. Пушкин” № 35 чрез изкупуване на 255/730 ид. части от собственика „София” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 987 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-319/05.06.2007 г.

33. Доклад № 08-24-45/04г./01.11.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХVІІІ-523, кв. 6 по плана на с. Иваняне.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 988 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад №№ 08-19-343 и 08-19-12/01.11.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 126, м. бул. „Сливница” в частта му за УПИ ІІІ-СГО-за жилищно строителство и УПИ-209,837, кв. 126, м. „Сливница”, район „Люлин”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 989 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 26-00-448/04г./01.11.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХVІІ-11, кв. 47, м. „кв. Горна баня”, район „Овча купел”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 990 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-10-134/01.11.2006 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни имоти чрез продажба на общински поземлен имот.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 991 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 94-З-75/04г./01.11.2006 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ІІІ-1527, кв. 1а, м. бул. „Ал. Малинов”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 992 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 08-09-66/01.11.2006 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ Х-526, 1233, кв. 38, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново”, район „Лозенец”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 993 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 08-17-193/05г./01.11.2006 г. относно процедура по § 6 и § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 994 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-66/30.03.2007 г.

40. Доклад вх. № 08-18-257/01.11.06 г. за процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 995 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад вх. № 08-02-95/01.11.06 г. за процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ, м. „Красно село – Плавателен канал”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 996 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-113/14.05.2007 г.

42. Доклад вх. № 08-18-108/09.11.06 г. за отмяна на Решение № 760 по Протокол № 64, т. 22 от 24.11.05 г. на СОС и доброволно прилагане на действащия регулационен план, м. „Овча купел”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 997 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад вх. № 08-17-201/10.11.06 г. за процедура по § 6 и § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, м. в.з. „Киноцентър”, район „Витоша”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 998 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-06-159/05г./01.11.2006 г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ ХVІ-429, 430, кв. 358, м. „Васил Левски” чрез продажба.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 999 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-23-94/01.11.2006 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1000 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 66-00-2045/05г./10.11.2006 г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ V-136 с площ от 665 кв.м., кв. 11, м. „кв. Димитър Миленков”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1001 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 08-05-245/17.10.2006 г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ІІІ-91, кв. 3 и УПИ VІІ-90, кв. 6, м. „Бивш стопански двор – кв. Бенковски- Складова зона Биримирци”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1002 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Договор за замяна № РД-562-34/20.02.2007 г.
Договор за продажба № РД-561-60/20.02.2007 г.

48. Доклад вх. № 06-00-56/07.11.06 г. за обявяване на конкурси за отдаване под наем на свободни помещения, публична общинска собственост, на територията на Общински институт „Надежда”, бул. „Ломско шосе” № 2.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1003 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 70-00-762/14.11.2006г. относно конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, находящи се в партерните етажи на административните сгради на СО за разполагане на 4 броя кафе-машини.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1004 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-20-261/08.11.2006 г. относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 1005 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 08-20-262/08.11.2006 г. относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 1006 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 08-20-263/08.11.2006 г. относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 1007 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 93-00-396/09.11.2006 г. относно молба от Васил Илиев Недков и Ангелина Иванова Недкова за обезщетяване с тристайно жилище от оборотния фонд на СО при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ(отм.).
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1008 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-40-13/29.01.2007 г.

54. Доклад вх. № 93-01-89/20.11.06 г. за предоставяне на гаражи – общинска собственост в режим за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти по реда на ЗТСУ.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1009 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-41-1/10.01.2007 г.;  РД-41-2/10.01.2007 г.;  РД-41-3/10.01.2007 г.;  РД-41-4/10.01.2007 г.;  РД-41-5/10.01.2007 г.;  РД-41-6/10.01.2007 г.;  РД-41-7/10.01.2007 г.;  РД-41-8/10.01.2007 г.;  РД-41-9/10.01.2007 г.;  РД-41-10/10.01.2007 г.;  РД-41-11/10.01.2007 г.;  РД-41-12/10.01.2007 г.; РД-41-15/16.02.2007 г.; РД-41-16/20.02.2007 г.; РД-41-17/20.02.2007 г.; РД-41-18/20.02.2007 г.; РД-41-19/20.02.2007 г.; РД-41-20/20.02.2007 г.; РД-41-21/20.02.2007 г.; РД-41-22/20.02.2007 г.;

55. Доклад № 26-00-6198/04.12.2006 г. относно упълномощаване на представители на Столична община в Общото събрание на „София Крематориум” АД.
Докл. Георги Белчев
Решение № 1010 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 94-Т-235/23.11.2006 г. относно корекция на Решение № 323/27.04.2006 г. на СОС и поставяне на паметна плоча на Петър Димков.
Докл. Георги Белчев,
Асен Златев
Решение № 1011 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 62-01-128/23.11.2006 г. относно поставяне на бронзова скулптура на „Радой Ралин” на площад „Радой Ралин” пред кино „Изток”.
Докл. Борислав Богданов,
Радослав Тошев
Решение № 1012 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 94-01-318/15.11.2006 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. Александър Фол.
Докл. Георги Белчев
Решение № 1013 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 66-02-535/07.11.2006 г. относно поставяне на скулптурна фигура „Пробуждане” от Боян Райнов.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1014 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 08-16-50/15.11.2006 г. относно наименуване на безименни улици в район „Студентски” с имената ул. „Висарион Белински” и ул. „Иван Багрянов”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 1015 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 94-ВД-576/23.11.2006 г. относно наименуване на безименна улица в район „Връбница” с името ул. „Бел камък”.
Докл. Петър Колев
Решение № 1016 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 08-21-225/07.11.2006 г. относно предложение за награждаване с  Почетен знак на Столична община Лука Григоров Гълъбов.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов

Решение № 1017 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 93-00-416/28.11.2006 г. относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1018 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад № № 26-00-5212 и 26-00-4516/04.12.2006 г. относно заемообразно финансиране със средства от СОПФ на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Иван Нейков, 
Минко Герджиков
Решение № 1019 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

65. Доклад № 08-18-324/04.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ доизграждането на физкултурен салон със плувен басейн в 88 СОУ, район „Овча купел”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1020 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

66. Доклад № 93-01-354/04.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за изграждане и основен ремонт на улично осветление на територията на гр. София.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1021 по точка 66
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

67. Доклад № 08-01-206/04.12.2006 г. относно дофинансиране със средства от СОПФ преустройството на втория етаж на сградата на районна администрация, район „Средец” за създаване на фронт офис за обслужване на граждани на едно гише.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1022 по точка 67
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

68. Доклад № 26-00-5998/04.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ авариен ремонт на сграда-публична общинска собственост, на адрес район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 8, в която е настанено „ДКЦ-София-ХХІХ” ООД.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1023 по точка 68
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

69. Доклад № 26-00-6673/08.12.2006 г. относно даване мандат на представителя на Столична община и представителите на „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД в общото събрание на „Общинска застрахователна компания” ЕАД, което ще се проведе на 15.12.2006 г.
Докл. Радослав Кацаров
Решение № 1024 по точка 69
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре