нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 95 от дата 18.12.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-426/07.12.2006 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно изграждане на ледена пързалка пред Народния театър „Иван Вазов”.

3. Връщане за ново обсъждане от кмета на СО по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА на Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на СОС по доклад № 93-00-311/08.12.2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1025 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Връщане за ново обсъждане от кмета на СО по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА на Решение № 940 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на СОС по доклад № 08-23-236/08.12.2006 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1026 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 93-00-436/12.12.2006 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Радослав Тошев, Атанас Медникаров,
Радослав Кацаров
Решение № 1027 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 70-00-825/21.11.2006 г. относно увеличаване числеността на ОП „Екоравновесие”.
Докл. Бойко Борис
ов
Решение № 1028 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-424/11.12.2006 г. относно възможностите за подобряване на трафика в столицата.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 1029 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 62-00-325/04.12.2006 г. относно кандидатстване от Столична община пред Социално инвестиционния фонд за финансиране на общински инфраструктурни проекти.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1030 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 21-00-424/04.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ на програмата за капиталови разходи на СО за 2006 г.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1031 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 08-24-153/04.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на плувен басейн в 78-мо СОУ „Хр. Смирненски”, район „Банкя”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1032 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 08-21-284/04.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт покрива на сградата на читалище „Отец Паисий” – кв. Славовци, район „Нови Искър”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1033 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 18-00-165/04.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 50 000 лева за конструктивно укрепване на сградата на народно читалище „Възраждане” – район „Подуяне”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1034 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 93-00-419/04.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ довършване подмяната на дограмата в 29 СОУ – район „Сердика”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1035 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 25-00-327/04.12.2006 г. относно безвъзмздно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на сграда – публична общинска собственост на адрес: район „Искър”, ж.к. „Дружба” 1, ул. „Кръстю Пастухов” № 23, ползвана от дом на културата „Искър”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1036 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-414/04.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на сградата на читалището в с. Кътина, район „Нови Искър”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 1037 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 12-00-719/13.11.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 1038 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 12-00-777/11.12.2006 г. относно отмяна на Решение № 5 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г. и т. 3 от Решение № 457 по Протокол № 81 от 15.06.2006 г. на СОС, откриване на процедура за приватизация на акционерното участие на СО, „Софийски имоти” ЕАД, „Паркинги и гаражи” ЕАД, „ВиК” ЕАД, „Софинвест” ЕАД, „Улично осветление” ЕАД и „Озеленяване” ЕАД в капитала на „Общинска банка” АД и избор на консултант за цялостно консултиране на приватизацията на банката.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 1039 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 12-00-778/11.12.2006 г. относно определяне на метода за приватизация на „Трамкар” ЕАД.
Докл. Светлин Лисичков

Решение № 1040 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 12-00-779/11.12.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 1041 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 12-00-781/11.12.2006 г. относно предложение до СОС за продажба на акции, собственост на „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД от капитала на „Общинска застрахователна компания” АД от СОАП по реда на ЗПСК.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 1042 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 12-00-782/11.12.2006 г. относно персонални промени в НС на СОАП.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 1043 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 12-00-758/05.12.2006 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 1044 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-21-299/11.12.2006 г. относно съфинансиране с 20% на строително-ремонтни дейности на 179 ОУ – с. Доброславци.
Докл. Зорница Атанасова
Решение № 1045 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 08-20-292/11.12.2006 г. относно осигуряване на 20%-но съфинансиране на обект по проект „Красива България”.
Докл. Янко Янков
Решение № 1046 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 18-00-223/30.11.2006 г. относно съфинансиране на проект “Сава Дуняс” на Народно читалище “Ромска звезда/Романи черхен”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 1047 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 62-01-119/04.12.2006 г. относно финансова подкрепа на Фондация “Национална опера и балет” и Народен театър “Иван Вазов” за концерт със звездите на българското оперно и балетно изкуство за 31.12.2006 г.
Докл. Георги Белчев
Решение № 1048 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 94-Е-263/21.11.2006 г. относно финансиране издаването на книгата „Изживяна доблест”.
Докл. Георги Белчев,
Петър Колев
Решение № 1049 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 08-04-132/02.08.2006 г. относно изваждане от капитала на „Озеленяване” ЕАД на едноетажна масивна сграда – база на ул. „Победа” № 3 от ДМА на дружеството.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 1050 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 26-00-1147/27.11.2006 г. относно даване на съгласие за сключване на наемен договор между “Софинвест” ЕООД и Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1051 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 93-00-392/06.12.2006 г. относно вземане на решение за допълване на Решение № 831/26.10.2006 г. и Решение № 890/09.11.2006 г. на СОС.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 1052 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 93-00-434/11.12.2006 г. относно промени в Устава на „Столичен медицински холдинг” ЕАД.
Докл. Стоян Чакъров
Решение № 1053 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 26-00-6304/12.12.2006 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на „БКС-Средец” АД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 1054 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 94-С-78/17.11.2006 г. относно замяна на застроен общински имот, находящ се в район „възраждане”, ул. „Чипровци” № 12 срещу жилищни имоти, собственост на Стефан Ангелов Рядков.
Докл. Пламен Илиев, Мичо Райковски,
Радослав Тошев
Решение № 1055 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 26-00-443/05.12.2006 г. относно замяна на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Красно село”, срещу жилищни имоти – собственост на “АТИЛА 2002” ОО.
Докл. Радослав Кацаров
Решение № 1056 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна

35. Доклад № 08-20-97/22.11.2006 г. относно замяна на недвжим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-1325-за обществено обслужване, кв. 27, м. „Ломско шосе”, район „Връбница” срещу жилищни имот – собственост на граждани.
Докл. Петър Колев
Решение № 1057 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 70-00-263/04г./08.12.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, УПИ ІІ, кв. 14, м. ЖК „Младост -3” за жилища собственост на ЕТ „ВИТО-Н. ГЕРГОВА, Л. ЛЮЦКАНОВ и ЯН.АЛЕКОВ”.
Докл. Христофор Христов
Решение № 1058 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-01-102/05г./08.12.2006 г. отмяна на Решение № 488 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г. на СОС и замяна на жилище на четвърти етаж, вход „Г” в жилищна сграда на бул. „Г.С. Раковски” № 145 срещу жилище собственост на граждани.
Докл. Христофор Христов
Решение № 1059 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно

38. Доклад № 08-03-37/07.12.2006 г. относно замяна на жилище – частна общинска собственост – апартамент № 9, на шести етаж, вход А, в жилищната сграда на ул. “Трапезица” № 4, район “Възраждане” – построена в ПИ 15, кв. 195, местност “Центъра”, срещу жилище – собственост на граждани.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 1060 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 94-Р-167/07.12.2006 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ  се в район „Студентски”, представляващ УПИ І-за коо, с площ 417, 00 кв.м., кв. 70А, м. „Студентски град” срещу поземлени имоти с пл. № 3038 с площ от 186,00 кв.м. и № 3039 с площ от 231,00 кв.м., попадащи с улица и УПИ ІІІ-за озеленяване и УПИ ІІ-за спорт.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1061 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 94-Ж-8/02/05.12.2006 г. относно замяна на имот, частна общинска собственост, представляващ сграда-ресторант със сладкарница, находяща се в гр. София, район “Витоша”, срещу готови жилищни обекти, собственост на “САНТЕМО” ООД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1062 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 26-00-1253/05г./16.11.2006 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в район „Витоша” поземлен имот пл. № 687, целият с площ от 1671 кв.м., кв. 3, м. в.з. „Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път” чрез изкупуване на ½ ид. част от съсобственика „Калисто Мати” ЕООД.
Докл.
Бойко Борисов
Решение № 1063 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-06-159/02/27.11.2006 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в град София, район “Подуяне”, съставляващ поземлен имот пл. № 243, целият с площ от 690 кв.м., кв. 35, м. “Левски-Зона В”, ул. “565”, чрез изкупуване на 290/690 идеални части от съсобственика Васил Николов Младенов.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1064 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 94-Ю-28/01.12.2006 г. относно прекратяване на съсобственост в незастроен поземлен имот, находящ се в град София, район “Подуяне”, местност “Суха река – запад”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1065 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-563-2/09.02.2007 г.

44. Доклад № 08-19-112/04/27.11.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на имот – общинска собственост, находящ се на бул. “Добринова скала”, район “Люлин”, за жилищни имоти – собственост на фирма ЕТ “БОНИ – Богдана Баталова”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1066 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-05-172/17.11.2006 г. относно учредяване право на строеж върху общински УПИ ІХ-обнс, кв. 74, м. „Бенковски” на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1067 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад 94-И-244/05г./18.10.2006 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ Х-1, кв. 21, м. „Зона Г-14” от съсобствениците.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1068 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 08-16-264/08.12.2006 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план чрез замяна, по преписка № 0816-264/2006 г. на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1069 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 94-С-377/04г./16.11.2006 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІV-160, кв. 22а, м. ЖК „Карпузица”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1070 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-24-106/27.11.2006 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот ХV-106, кв. 17, м. кв. “Михайлово”, район “Банкя”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1071 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-19-74/05г./17.11.06 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПР за УПИ І, кв. 33, м. Люлин 2.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1072 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Договор за продажба № РД-561-59/20.02.2007 г.

51. Доклад № 08-16-126/17.11.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЧЗРКП за УПИ І-1525,2788, кв. 270а, м. „Студентски град”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1073 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 08-18-289/27.11.2006 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1074 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 08-15-215/27.11.2006 г. относно процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1075 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 26-00-2393/04/27.11.2006 г. относно отмяна на Решение № 432 по Протокол № 50, т. 22 от 30.06.2005 г. на Столичен общински съвет и процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане плана за регулация и застрояване за квартал 31а – за урегулиран поземлен имот УПИ Х-131 – отреден за хотел, местност “Суха река – Ботевградско шосе рамка”, район “Подуяне”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1076 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

Договор

55. Доклад № 26-00-623; 26-00-1524; 94-Е-169/04/27.11.2006 г. относно провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, находящ се на улица “Баница” – район “Красно село”, представляващ УПИ VІІ-128, квартал 9, местност “Крива река” по плана на град София одобрен със заповед № РД-50-09-255/08.10.1992 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1077 по точка 55

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 94-К-124/05г./17.11.2006 г. относно провеждане на търг за продажба на общински имот – УПИ ІV-652, СГО, кв. 14, м. бул. „Сливница”, район „Възраждане”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1078 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 08-13-49/24.11.2006 г. относно търг за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот за изграждане на 19 броя гаражи.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1079 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 17-00-453/11.12.2006 г. относно обявяване на двуетажна сграда, находяща се в жк „Света Троица”, бул. „Сливница” № 45 (бивше Военно окръжие) от публична в частна общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Регионална занаятчийска камара.
Докл. Иван Нейков,
Вили Лилков
Решение № 1080 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 08-21-300/12.12.2006 г. относно предоставяне на Сдружение „Европейска перспектива” част от съществуваща неизползваема сграда от закрито училище в с. Житен.
Докл. Зорница Атанасова
Решение № 1081 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 08-23-222/28.09.2006 г. относно промяна на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 1082 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 94-А-323/08.12.2006 г. относно включване на 1 брой общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване домакинството на Александър Ненов Алексиев по предложение от кмета на район „Изгрев”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1083 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 93-00-429/11.12.2006 г. относно  продължаване на договор за наем на Център за хора с физически увреждания ”Благовещение” към район „Триадица”.
Докл. Вили Лилков
Решение № 1084 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 08-08-142/06.12.2006 г. относно продължаване на срока на договор за отдаване на петна, находящи се в УПИ І, кв. 33, м. „Изток-изток” – частна общинска собственост.
Докл. Павлин Колев
Решение № 1085 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад № 21-00-485/04.12.2006 г. относно продължаване на договор за наем на Частна немска гимназия “Ерих Кестнер” в сградата на 27 СОУ “Георги Караславов” в 6 м.р. “Люлин”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 1086 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Анекс към договор за отдаване под наем № РД-566-9/15.02.2007 г.

65. Доклад № 70-00-524/28.11.2006 г. относно откриване производство по отчуждаване на ПИ №№ 813, 916, 917, 1028, 1841, 1935, 1962 и 2114, кв. 2, м. „Гробищен парк Бакърена фабрика – разширение” частна собственост, засягащи се от реализация на обекта по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1087 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-8/10.01.2007 г.; РД-40-9/10.01.2007 г.; РД-40-10/10.01.2007 г.; РД-40-11/10.01.2007 г.; РД-40-12/10.01.2007 г.; РД-40-13/10.01.2007 г.; РД-40-14/10.01.2007 г.; РД-40-15/10.01.2007 г.;

66. Доклад № 08-00-3/20.11.2006 г. относно откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№ 1606 и 14444, кв. 1, №№ 3278, 1706, 3311, кв. 13Б и №№ 1892 и 2138, кв. 20 В, 13Б, м. „Младост – 2 – частна собственост, засягащи се от обект –  Пътна връзка между бул. „А. Ляпчев” и ул. „Св. Киприян” (продължение на бул. „А. Сахаров” от о.т. 53 през о.т. 1, о.т. 5, о.т. 6 до о.т. 7, включена в инвестиционната програма на СО по реда и условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1088 по точка 66
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-1/04.01.2007 г.; РД-40-2/04.01.2007 г.; РД-40-3/04.01.2007 г.; РД-40-4/04.01.2007 г.; РД-40-5/04.01.2007 г.; РД-40-6/04.01.2007 г.; РД-40-7/04.01.2007 г.;

67. Доклад № 93-00-423/06.12.2006 г. относно откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от обект “Реконструкция на ул. “Опълченска”, по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1089 по точка 67
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-16/11.01.2007 г.; РД-40-17/11.01.2007 г.; РД-40-18/11.01.2007 г.; РД-40-19/11.01.2007 г.; РД-40-20/11.01.2007 г.;

68. Доклад № 93-01-622/01.12.2006 г. относно промяна на текста в т. 2 от Решение № 724 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г. на СОС за допусната грешка.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1090 по точка 68
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

69. Доклад № 93-00-430/1.12.2006 г. относно изработване на предварителни проучвания за развитие на Северен парк и задание за проектиране на ПУП за Спортно- атракционен комплекс с многофункционална зала.
Докл. Николай Желев,
Янко Янков
Решение № 1091 по точка 69
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

70. Доклад № 93-00-431/11.12.2006 г. относно изработване на предварителни проучвания и задание за проектиране на ПУП за създаване на Екоиндустрииален парк на територията на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води, прилежащите речни корита на р. Искър, р. Владайска, манастир „Св. Мина”.
Докл. Николай Желев
Решение № 1092 по точка 70
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

71. Доклад № 93-00-409/22.11.2006 г. относно предложение за единадесет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1093 по точка 71
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

72. Доклад № 08-22-134/30.11.2006 г. относно съществуването на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в общинските училища на територията на район „Кремиковци” за учебната 2006/2007 г.
Докл. Томи Николов
Решение № 1094 по точка 72
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

73. Доклад № 9300-410/22.11.2006 г., относно обявяване на 2007 г. за „Година на Европа за Столична община”.
Докл. Милан Миланов, Стефан Асенов

Решение № 1095 по точка 73
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

74. Доклад № 08-18-282/30.11.2006 г. относно наименуване на безименни улици в район „Овча купел”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 1096 по точка 74
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

75. Доклад № 66-00-1115/06.12.2006 г. относно поставяне на паметна плоча на Христо Ковачев.
Докл. Георги Белчев
Решение № 1097 по точка 75
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

76. Доклад № 94-01-377/21.11.2006 г. относно поставяне на паметна плоча на инж. Флора Кънева.
Докл. Георги Белчев
Решение № 1098 по точка 76
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

77. Доклад № 93-00-441/13.12.2006 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на места за разполагане на рекламни елементи на територията на СО.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1099 по точка 77
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

78. Доклад № 18-00-206/14.12.2006 г. относно въвеждане на входен билет на стойност 1,00 лев за изложбата „Леонардо – учен и изобретател”, организирана от Софийската градска художествена галерия за времето 11 януари-31 март 2007 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1100 по точка 78
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

79. Доклад № 08-23-222/05г./16.11.2006 г. относно сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1101 по точка 79
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

Договор за продажба № РД-561-191/30.03.2007 г.

80. Доклад № 94-К-249/05г./08.12.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на право на строеж за сграда М/Г+6 етажа със застроена площ около 120 кв.м. върху част от общински УПИ І за „жс”, кв. 99 съгласно ОЗРП на м. „Разсадника-Коньовица” срещу  правото на собственост върху готови жилища, собственост на Кирил Стефанов Симеонов.
Докл. Радомир Чолаков
Решение № 1102 по точка 80
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

81. Доклад № 93-00-444/14.12.2006 г. относно избор на представители на Столична община в ликвидационната комисия на „Метрострой” ЕАД, удължаване на ликвидацията и определяне на възнаграждения на ликвидаторите.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1103 по точка 81
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

82. Доклад № 93-00-442/13.12.2006 г. относно свикване на Общото събрание на акционерите на „Топлофикация- София” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1104 по точка 82
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

83. Доклад № 26-00-6453/14.12.2006 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община за участие в Общото събрание на акционерите в „Централна автогара” АД.
Докл. Таня Митова
Решение № 1105 по точка 83
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

84. Доклад № 21-00-616/13.12.2006 г. относно осигуряване на съфинансиране на 20% за участие на обект по проект „Красива България”.
Докл. Анета Григорова
Решение № 1106 по точка 84
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре