нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 96 от дата 11.01.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Доклад № 09-00-798/06г./08.01.2007 г. относно осигуряване на средства за транспортиране и депониране на 80 000 тона балирани битови отпадъци в регионалното депо на Община Карлово.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 1 по точка 2
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

3. Доклад № 93-00-1/04.01.2007 г. относно приеман на Оперативна работна програма за СОС за 2007 г.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 2 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад № 93-00-9/11.01.2007 г. относно предложение на Столична община за попълване състава на Съвета на директорите на „Топлофикация София” АД и даване на мандат на представителите на СО в Общото събрание на акционерите на „Топлофикация София” АД за предлагане и гласуване за избирането му.
Докл. Владимир Кисьов, Бойко Борисов
Решение № 3 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 93-00-408/21.11.2006 г. относно приемане на „Общинска стратегия за борба с наркотиците 2007-2011” и „План за действие за изпълнение на стратегия за борба с наркотиците 2007-2011”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 4 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 93-01-698/06.12.2006 г. относно определяне на работни места за хора с увреждания в общинските предприятия и търговските дружества, в които Столична община е собственик на над 50% от капитала.
Докл. Стоян Чакъров, Бойко Борисов
Решение № 5 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 08-20-287/22.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на пристройки за санитарни възли към съществуващите сгради на 62-ро ОУ, кв. Обеля и 175-то ОУ – с. Мрамор, р. Връбница.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 6 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 08-11-128/22.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за направа  на изкуствено затревяване на тренировъчно игрище на 57-мо спортно училище „Св. Наум Охридски”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 7 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 08-02-290/22.12.2006 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ подмяната на дограмата в 25-то ОУ „Петър Берон”, ПГИЧЕ и 142 ОУ, район „Красно село”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 8 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 12-00-809/18.12.2006 г. относно определяне на метода за приватизация на общинското участие в капитала на ПОК „Доверие” АД.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 9 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 12-00-821/27.12.2006 г. относно предложение за изваждане на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД от ГОПРП 2006 и предложение за включване в ГОПРП 2006 на обектите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, които са отдадени под наем и не се използват по предназначение.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 10 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 26-00-6776/06г./03.01.2007 г. относно промяна в устава на „Егида –София” ЕАД.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 11 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 08-23-29/05г./27.11.2006 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл  сила ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 12 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 08-22-54 и 08-22-90/27.11.2006 г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП чрез замяна на общински имот с реална част от частен имот, която се отнема за улица.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 13 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 08-09-90/05г./27.11.2006 г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ VІ-1378 и VІІ-общ., кв. 7, м. „Борисов градин- Погребите-ІІ част” чрез замяна.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 14 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 08-18-132/08.12.2006 г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 15 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 08-24-49/08.12.2006 г. относно процедура по § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПРЗ за УПИ ІХ-2410, кв. 19, м. „кв. Изгрев- гр. Банкя”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 16 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-121/15.03.2007 г.

18. Доклад № 08-05-297/08.12.2006 г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл  сила ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 17 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 94-С-494/04г./07.12.2006 г. относно замяна на право на строж за магазин с площ от 260 кв.м. върху УПИ ІІ, кв. 3а, м. Ж.К.”Хаджи Димитър” срещу жилищни имоти – собственост на Стефан Иванов Илиев при условията на чл. 71, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 18 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Договор за замяна № РД-562-54/19.03.2007 г.

20. Доклад № 08-04-36/04г. и 26-00-1499/05г./08.12.2006 г. относно обявяване на търг за продажба на общински УПИ І „За обществено и делово обслужване и подземни гаражи”, кв. 116б, м. „Подуяне- Център”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 19 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 94-Й-105/04г./08.12.2006 г. относно провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот УПИ ХV-„за спортна площадка и развлекателни съоръжения”, кв. 82, м. „Кремиковци”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 20 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 62-01-7/05г./04.01.2007 г. относно допълване н Решение № 260 по Протокол № 46 от 21.04.2005 г. на СОС.
Докл. Мичо Райковски
Решение № 21 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-565-10/30.05.2007

23. Доклад № 94-В-571 и 16-02-1/08.12.2006 г. относно включване на 1 брой общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на домакинството на Василен Николаев Наскинов по предложение на кмета на район „Красно село”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 22 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 94-М-288/08.12.2006 г. относно настаняване в общинско жилище под наем семейството на Мая Кръстева Велчева, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано обучение.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 23 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 94-И-203/08.12.2006 г. относно настаняване в общинско жилище под наем семейството на Ивета Борисова Борисова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано обучение.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 24 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-18-96/03г./14.10.2006 г. относно изменение и допълнение на Решение № 60 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС и откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна сочственост, засягащи се от реализация на улица от о.т. 319, кръстовище при о.т. 318а до о.т. 313 между квартали 64 и 64А, м. «Горна баня».
Докл. Бойко Борисов
Решение № 25 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-22/24.01.2007 г.;РД-40-23/24.01.2007 г.;РД-40-24/24.01.2007 г.;РД-40-25/24.01.2007 г.;
Заповед на кмета на Столична община №№ РД-40-
35/04.04.2007 г.

27. Доклад № 15-00-352/07.12.2006 г. относно приключване ликвидацията на «Стоматологиен център ХХІ-София» ЕООД-в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 26 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 08-10-23/20.12.2006 г. относно корекция в т. 2 от Решение № 919/23.11.2006 г. на СОС.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 27 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 93-00-425/06.12.2006 г. относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 28 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 66-00-1519/05.12.2006 г. относно промяна на името на Драматичен театър „София” в театър „София”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 29 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 94-01-442/11.12.2006 г. относно предложение за удостояване с „Почетен знак на Столична община” Димчо Йорданов Бъчваров.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов
Решение № 30 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 93-00-4/08.01.2007 г. относно съгласие за закупуване на годишен абонамент на списание „Столична община”.
Докл. Иван Нейков
Решение № 31 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 93-00-311/06/10.01.2007 г. относно изменение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяне от Столична община, приета с решене № 894 от 23.11.2006 г. по протокол № 93 на СОС.
Докл. Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба
Решение № 32 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре