нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 98 от дата 25.01.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-12/15.01.2007 г. от Борислав Борисов – общински съветник, относно  създаване на публични регистри за общинската собственост в Столична община.

3. Доклад № 93-00-437/12.12.2006 г. относно приемане и одобряване за 2007 г. на:
  -
план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
 -
размер на такси битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани;
 -
размер на такса битови отпадъци за сметоизвозване на един съд за една година при един път седмично за предприятия.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 34 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Приложение ІІ към решението

4. Доклад № 93-00-445/18.12.2006 г. относно изменение и допълнение на Решение №232 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС.
Докл. Стефан Асенов, Бисер Бончев, Борислав Богданов,
Атанас Медникаров
Решение № 35 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 93-00-443/14.12.2006 г. относно актуализиране на „Документация за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по Републиканската транспортна схема-квота на Столична община” във връзка с изискванията на директивите на ЕС за екологичните качества на автобусите.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 36 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 26-00-5116/06г./17.01.2007 г. относно промени в капитала и устава на „Галатея 2002” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 37 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 08-02-150/04г./08.12.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ Х-1194, кв. 1 (стар 251), м. „Славия”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 38 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 94-П-270/20.12.2006 г. относно делба на ПИ пл. № 140, к.л. 239, кв. 35-В, м. „Люлин-8 м.р.”, целият на площ от 2 727 кв.м.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 39 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № № 08-06-101 и 26-00-3748/17.11.2006 г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за изменение за УПИ ІV-14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 26В, 27, кв. 2, м. „НПЗ-Хаджи Димитър-Малашевци”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 40 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 08-10-25/27.10.2006 г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 41 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 26-00-4005/04г./08.12.2006 г. относно процедура по чл. 17, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПР за УПИ І-1239, кв. 107а, м. „Драгалевци-разширение юг”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 42 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 08-05-197/05г./10.11.2006 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти пл. № 1377 и 1378, кв. 10, м. „Орландовци” чрез замяна.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 43 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 08-22-142; 08-22-104/17.11.2006 г. относно провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, находящ се в землището на село Враждебна-район „Кремиковци”, представляващ ПИ 194019, извън регулация, м. „Куклински герен”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 44 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 08-20-217/06г./04.01.2007 г. относно замяна на УПИ, находящ се в район „Връбница” срещу жилищни имоти, собственост на „РДП-СОФИЯ” ЕООД.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 45 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 08-10-11/02г./09.01.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на тавански етаж от жилищна сграда, находяща се в град София, район „Триадица”, ул. „Димитър Манов” № 57 срещу жилищни имоти, собственост на Валтер Феликс Рудолф и Грета Валтер Рудолф.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 46 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 08-23-103/15.12.2006 г. относно изменение на Решение № 2 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС и замяна на общински поземлен имот, представляващ нива с площ 40 099 дка, находяща се в землището на село Горни Лозен, район „Панчарево” срещу жилищни имоти на „Ню Ленд Дивелъпмънт” АД.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 47 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед

17. Доклад № 08-06-248/05г./11.12.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на ПИ-частна собственост, находяща се на ул. „Клисура”, район”Подуяне” срещу жилища – собственост на „ТОРГОВИП” ООД.
Докл.
Звездомир Запрянов
Решение № 48 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 08-05-91/21.12.2006 г. относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Странджа”, район „Сердика” за жилищни имоти – собственост на ЕТ „Георги Миланов”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 49 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 94-Х-70/04г./08.12.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на общински ПИ с пл. № 91, находящ се в район „Средец”, ул. „Цар Иван Асен ІІ” срещу жилищни имоти, собственост на Хермила Владимирова Панайотова.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 50 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-23-195/07.08.2006 г. относно продължаване срока на договор за наем на общински имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, до плажа на Панчаревското езеро.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 51 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 08-23-308/19.12.2006 г. относно продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Казичене – Площада, магазинно помещение от 92 кв.м.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 52 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 94-01-507/22.11.2006 г. относно продължаване на наемните договори на наемателите на търговски обекти в подлеза на „Източна порта на град Сердика”.
Докл. Бойко Борисов

23. Доклад № 08-02-268/09.11.2006 г. относно продължаване срока на договор за наем, сключен между Фондация «Помощ за лица със специални нужди» и СО-район «Красно село» за сграда – частна общинска собственост.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 53 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 94-В-21/15.01.2007 г. относно включване на 1 брой общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване семейството на Веселин Гатев Атанасов.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 54 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 93-00-440/13.12.2006 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 55 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-12-95/16.11.2006 г. относно откриване на процедура за продължаване срока на договор за наем до 10 години.
Докл. Георги Савов
Решение № 56 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 93-00-432/11.12.2006 г. относно изграждане на паметник на летците – изтребители, загинали при отбраната на България през 1943-1944 г.
Докл. Вили Лилков
Решение № 57 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 66-02-713/06.12.2006 г. относно поставяне на паметник на Йордан Радичков.
Докл. Георги Белчев
Решение № 58 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 93-00-211/18.12.2006 г. относно предложение за преименуване на булевард в район „Средец”.
Докл. Георги Белчев, Кирил Топалов, Асен Златев, Стефан Беязов,
Мария Станева
Решение № 59 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 08-20-289/06г./10.01.2007 г. относно наименуване на улици на територията на район „Връбница”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 60 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-21-225/07.11.2006 г. относно предложение за награждаване с  Почетен знак на Столична община Лука Григоров Гълъбов.
Докл. Бойко Борисов,
Владимир Кисьов
Решение № 61 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 26-00-260/23.01.2007 г. относно изменение на решение № 177 по протокол 74 от 23.03.2006 г. за удължаване срок за погасяване заем на „Галатея – 2002” ЕАД, предоставен със средства от СОПФ.
Докл. Иван Нейков, Мминко Герджиков
Решение № 62 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 26-00-5651/06г/24.01.2007 г. относно отмяна на т.17 от Решение № 831 по Протокол № 91/26.10.2006 г. на СОС
Докл. Бойко Борисов
Решение № 63 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре