нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 99 от дата 08.02.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г.

2. Питане № 93-00-14/15.01.2007 г. от Вили Лилков – общински съветник, относно  отнемане от страна на държавата на общинската градинка пред хотел „Рила” в район „Средец”.

3. Питане № 93-00-25/29.01.2007 г. от Антон Кутев – общински съветник, относно състоянието на спирките на градския транспорт.

4. Доклад № 93-00-27/30.01.2007 г. относно осигуряване на средства за транспортиране и депониране на 200 000 тона балирани битови отпадъци в регионално депо Цалапица. община Пловдив.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 64 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 93-00-30/01.02.2006 г. относно решаване на проблемите в управлението на отпадъците на територията на Столична община в дългосрочен план.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 65 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 26-00-65/01.02.2007 г. относно проект „Получаване на електрическа и топлоенергия от сметищна газ, генериран по депо - Суходол.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 66 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 05-00-1/29.01.2007 г. относно одобряване на Програма е мерки за подобряване на транспортната, инженерната и социалната инфраструктура на с. Горни Богров.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 67 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-31/02.02.2007 г. относно избор на кметове на кметства Мало Бучино и Кубратово.
Докл. Милена Стефанова
Решение № 68 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 94-01-507/22.11.2006 г. относно продължаване на наемните договори на наемателите на търговски обекти в подлеза на „Източна порта на град Сердика”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 69 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 06-00-62/06г./29.01.2007 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 200 кв.м. в сградата на ОКИ „Красно село”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 70 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 26-00-230/25.01.2007 г. относно избор на работна група за определяне на двама кандидати на СОС за членове на съвета на директорите на „Топлофикация – София” АД.
Докл. Група общински съветници
Решение № 71 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 93-00-35/07.02.2007 г. относно избор на членове на Съвета на директорите на „Топлофикация – София” АД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 72 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 93-00-32/07.02.2007 г. относно сключване на договори за наем между „Столичен медицински холдинг” ЕАД и наематели – лечебни заведения.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 73 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-381/06г/06.02.2007 г. относно заплащане на консултантски услуги по техническо задание, съгласно решение № 886 по протокол № 92 от 09.11.2006 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 74 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-28/31.01.2007 г. относно позиция на СОС относно навършването на осем години от несправедливото задържане на българските медици в Либия и произнесените смъртни присъди срещу тях в края на 2006 г.
Докл. Стефан Асенов
Решение № 75 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 93-01-819/30.10.2006 г. относно приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от СО.
Докл. Радомир Чолаков
Решение № 76 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Образец - Договор за дарение от юридическо лице
Образец - Договор за дарение от физическо лице
Образец - Заявление за дарение
Образец - Декларация

17. Доклад № 93-00-404/16.11.2006 г. относно допълнение на Решение № 591 по Протокол № 35 от 16.12.2004 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 77 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 12-00-51/19.01.2007 г. относно утвърждаване на отчет за извършена работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2006 г.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 78 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 93-00-256/06г./16.01.2007 г. относно промяна на т. 4 от Решение № 654/27.07.2006 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 79 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 93-00-16/22.01.2007 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и за резервен фонд, гаражи и ателиета за настаняване под наем.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 80 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на район "Връбница" № ЖН-04-М-11/23.05.2007 г.
Заповед на кмета на район "Връбница" № ЖН-04-В-12/23.05.2007 г.
Заповед на кмета на район "Връбница" № ЖН-04-Л-13/25.05.2007 г.
Заповед на кмета на район "Връбница" № ЖН-04-Л-10/11.05.2007 г.

21. Доклад № 70-00-178/04г. и 66-02-155/03г./10.01.2007 г. относно замяна ри условията на чл. 71 от ПРПУРОИ на имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Илинден”, ул. „Габрово” – на ъгъла с ул. „Зайчар”, УПИ ІІІ-за КОО и автомивка, кв. 49, м. „Вълчо Иванов-север” срещу жилища – собственост на ЕТ „СТАРТ-91—АНГЕЛ РИЗОВ”.
Докл. Иван Нейков
Решение № 81 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 08-06-248/05г./11.12.2006 г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на ПИ-частна собственост, находяща се на ул. „Клисура”, район”Подуяне” срещу жилища – собственост на „ТОРГОВИП” ООД.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 82 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-22-114/04г./17.01.2007 г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Кремиковци”, представляващ  УПИ Х, кв. 6, м. „Враждебна-юг” целият с площ от 2 230 кв.м. срещу равностойни жилища.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 83 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 08-22-113/04г./17.01.2007 г. относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в район „Кремиковци”, представляващ УПИ ІІ-17,18,21,22 с площ от 670 кв.м., УПИ ХІІІ-906 с площ от 520 кв.м., УПИ ХІІ-905 с площ от 470 кв.м. всички имоти, попадащи в кв. 5, м. „Враждебна-юг” срещу равностойни жилищни имоти.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 84 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 93-00-6/10.01.2007 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост на народно читалище „Димитър Динев”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 85 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 12-00-737/17.01.2007 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция по околна среда недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Вейници”, землище „Горна баня”, масив 48, представляващ част от ПИ № 048040.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 86 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 04-05-5/06г./11.01.2007 г. относно изменение и допълнение на Приложение № 1 към Решение № 2 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 87 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 08-23-309/19.12.2006 г. относно продължаване срока а договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, м. „Зона за отдих”, УПИ ІХ –„за паркинг и КОО”, кв. 52 с площ от 570 кв.м.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 88 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 26-00-6692/06г./16.01.2007 г. относно приключване ликвидацията на „Стоматологичен център ХХХ-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 89 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 26-00-6632/06г./16.01.2007 г. относно приключване ликвидацията на „Стоматологичен център ХХІV-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 90 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-18-112/06г./15.01.2007 г. относно откриване на производство по отчуждаване на части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на обект – „Ляв Владайски колектор” – ІІ етап, по реда и условията на глава ІІІ на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 91 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-26/22.02.2007 г.; РД-40-27/22.02.2007 г.; РД-40-28/22.02.2007 г.; РД-40-29/22.02.2007 г.;

32. Доклад № 08-01-202/14.11.2006 г. относно проект „Ритъмът  сърцето ми”.
Докл. Мария Станева
Решение № 92 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 93-00-13/17.01.2007 г. относно предложение за наименуване на ново образувано площадно пространство в район „Средец”.
Докл. Стефан Беязов, Мария Станева
Решение № 93 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 26-00-358; 08-21-140 и 94-ВД-778/06г./22.01.2007 г. относно наименуване на безименни улици в район „Младост”, район „Банкя” и район „Нови Искър”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 94 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре