нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 100 от дата 22.02.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане № 93-01-144/06.02.2007г.от Антон Кутев – общински съветник относно наличие на конфликт на интереси при назначаването на и.д. Директор на ОП „Туристическо обслужване”.

3. Питане № 93-00-34/07.02.2007 от Борис Цветков – общински съветник, относно действията на кмета на СО и общинската администрация за разрешение и контрол на осъществяваната дейност в УПИ І-1, кв. 259, м. Център.

4. Питане № 93-01-174/12.02.2007г. от ПК по образование, наука, култура и вероизповедания относно довършване на училище в кв. 62, ж.к. „стрелбище”, район „Триадица” и предоставянето му за нуждите на ІІ-ра Английска гимназия – „Томас Джеферсън”.

5. Доклад № 93-00-22/25.01.07 относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 95 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 93-00-24/29.01.07 относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на СО за 2007г. и отчет за касовото изпълнение на бюджет 2006.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 96 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-435/12.12.2006г.   относно одобряване на числеността и структурата на Столичната общинска администрация, като етап от процеса за подобряване на административното обслужване.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 97 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-7/10.01.2007г. за допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Иван Нейков
Решение № 98 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 12-00-83/05.02.2007г. относно утвърждаване на ГОПРП за 2007г.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 99 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-20/25.01.2007г. относно откриване на процедура по прекратяване на концесионните договори за дейностите по чистотата на гр. София.
Докл. Росен Малинов,
Жельо Бойчев
Решение № 100 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 26-00-778 /13.02.2007г. относно промяна на обхвата на режим за краткотрайно паркиране „Синя зона”.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 101 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 93-00-23/26.01.07 относно даване съгласие на „ЕГИДА - София” ЕАД, за разпореждане с дълготрайни материални активи, използването на които е икономически неизгодно.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 102 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 26-00-192/07.02.2007г. относно изваждане от списъка, без намаляване на капитала на „Софинвест” ЕООД имоти- складови помещения в ЖК „Люлин – 3 м.р.”
Докл. Пламен Илиев
Решение № 103 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-36/08.02.2007г. относно промяна в Съвета на директорите на „Софийска вода” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 104 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 26-00-2528/02г./26.01.2007 относно включване на обект – частна общинска собственост в ГОПРП за 2006г.
Докл. Борислав Бориславов

Решение № 105 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 08-18-153/06/10.01.07 за намаляване капитала на „Софийски имоти” ЕАД, със стойността на УПИ І-547, кв. 92, м. „Овча купел”, ведно с построените в мястото сгради и провеждане на търг на основание чл.35, ал.1 от ЗОС за продажба на общински недвижими имоти, находящи се на бул. „Н.Петков” №34 – р-н „Овча купел”, по плана на гр.София, одобрен със заповед №РД 50-09-255/08.10.1992, ведно с построените в мястото сгради.
Докл. Иван Нейков
Решение № 106 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 11-00-1614 / 15.02.2007г. относно предложение на Софийска градска прокуратура с правно основание чл. 100 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 107 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 12-00-84/05.02.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 108 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 08-19-21/05г./18.01.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-325, 326, 334, кв. 87, м. бул. „Сливница”, район „Люлин”, срещу жилищни имоти – собственост на ЕТ „Сиберита – Георги Найденов”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 109 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-06-69/05г./19.01.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т.3 от НРПУРОИ на ПИ – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Батак” в район „Подуяне”, срещу жилища – собственост на „ИНОКСИС 01” ООД.
Докл. Борислав Алексиев
Решение № 110 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-130/31.05.2007 г.

21. Доклад № 08-03-31/06г./22.01.2007г. относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на Борислав Георгиев Първановски и Евгени Илиев Стамов.
Докл. Румяна Ангелова, 
Стефан Ботев
Решение № 111 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна

22. Доклад № 26-00-3672/06г./25.01.2007 г. относно замяна на реална част от имот, собственост на „Слатина Булгарплод” ЕАД с друг такъв, собственост на „А-Три-Архитектура и изпълнение” ООД.
Докл. Иван Николов
Решение № 112 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23.   Доклад № 08-12-128/06г./22.01.2007 г. относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост  в район „Илинден” ”, представляващи: реална част от поземлен имот с пл. № 430, с площ 290,00 кв.м., поземлен имот с пл. № 874, с площ 396,00 кв. м., поземлен имот с пл. № 875, с площ 373,00 кв. м, реална част от поземлен имот с пл. № 877, с площ 36,00 кв. м., реална част от поземлен имот с пл. № 878, с площ 121,00 кв. м., и реална част от поземлен имот с пл. № 879, с площ 188,00 кв. м. всички имоти с обща площ 1 404,00 кв. м., попадащи в кв. 829, отреден за жилищно строителство, магазини и подземни гаражи, срещу равностойни жилищни имоти.
Докл. Стефан Асенов
Решение № 113 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 08-03-79/01г./30.01.2007г. относно замяна на ПИ – частна общинска собственост, находящи се в р-н „Възраждане”, ул. „Перник” № 108 и бул. „Т. Александров” № 130, срещу равностойни жилищни имоти-собственост на „ДИЗМА 2000” ЕООД.
Докл. Христофор Христов
Решение № 114 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-06-231/06г./05.02.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 5 от НРПУРОИ, на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н „Подуяне”, м. „Суха река – Ботевградско шосе”, кв. 12-А, представляващ УПИ VII – общ., с площ на имота 515 кв. м., срещу жилища, частна собственост.
Докл. Христо Попов
Решение № 115 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-22-55/05/05.02.2007 относно замяна на общински недвижим имот – ПИ № 119011, по карта за възстановена собственост по ЗСПЗЗ, м. „Селището”, в землището на с. Горни Богров, р-н „Кремиковски” – за имот – собственост на граждани.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 116 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


27. Доклад № 26-00-4121/06/07.02.07 относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на „Артекс инженеринг” АД.
Докл. Славчо Шалев
Решение № 117 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

28. Доклад № 08-20-267/06/07.02.07 относно замяна на поземлен имот 016050, м. ”Кюшето”, представляващ нива от землището на с. „Връбница” – частна общинска собственост, срещу равностойни по пазарни цени жилищни имоти, собственост на „Пътно Поддържане ” ЕООД.
Докл. Таня Найденова
Решение № 118 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 08-04-12/05/12.02.07 относно замяна на право на строеж за изграждане на четири етажна сграда в УПИ, находящ се в гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Кирил и Методи” № 11, срещу жилищни имоти, собственост на „ЕВРОТРАНС-Г” ЕООД.
Докл. Бисер Бончев
Решение № 119 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 08-06-32/06г./ 17.01.2007г. относно прекратяване на съсобственост, чрез замяна на общинската част от имот, УПИ ІХ, кв. 14, м. „Левски Зона В”, район „Подуяне”.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 120 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-108/17.05.2007 г.

31. Доклад № 08-08-16/09.02.2007г. относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, м. „Изток - Изток”.
Докл. Павлин Колев
Решение № 121 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна № РД-562-86/16.04.2007 г.

32. Доклад № 08-23-278/13.02.2007г. за замяна на недвижими имоти – общинска собственост в землището на с. Лозен.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 122 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 94-Ц-11/05/25.01.07 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ, съставляващ УПИ III, от кв. № 62, м. „Кръстова вада”, находящ се в гр. София, р-н „Триадица”.
Докл. Борислав Богданов
Решение № 123 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 08-17-264/06г./22.01.2007г. относно процедура по §6 и §8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Кирил Арсов
Решение № 124 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 2600-914/20.02.2007 г. относно изкупуване на реална част от 53 кв.м. от имот пл. № 58, нанесен в кадастрален лист Б-2-9-Б по плана на с. Долни Богров, собственост на Кирил Мишев Цветанов.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 125 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Връщане за ново обсъждане на Решение № 72 по Протокол № 99/08.02.2007г. на СОС вх. № 93-00-35/20.02.2007 г. (Процедура по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА) и Писмо № 26-00-960/19.02.2007 г. относно извънредно Общо събрание на акционерите на „Топлофикация София” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 126 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 66-02-954/06 г./ 21.02.2007 г. относно извършване на подготвителни действия за внасяне на предложение за предоставяне на концесия на обекти - паркинг - гаражи за леки автомобили по трасетата на метро - София.
Докл. Радослав Тошев, Пламен Илиев, Борислав Бориславов
Решение № 127 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 93-00-53/20.02.2007 г. относно заплащане на извършени дейности по поддържане на чистотата в съответствие с концесионни договори, сключени между СО и „ВОЛФ-96” ООД, „ДИТЦ” АД и „Чистота-София” АД
Докл. Бойко Борисов
Решение № 128 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 26-00-331/16.02.2007 г. относно предложение за даване на съгласие за предоставяне на обезпечение от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД във връзка с издаден ревизионен акт от НАП – ТД, гр. София.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 129 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад №  37-00-25/20.02.2007 г. относно приемането на решение по писмо вх. № 37-00-25/07.02.2007 г. на Комисията за защита на конкуренцията.
Докл. Иван Нейков
Решение № 130 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 93-00-42/15.02.2007 г. относно приемане на годишния план за ползване от горите и дейностите по възпроизводство, защита и други лесовъдски мероприятия в Общинския горски фонд през 2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 131 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 94-Е-14/02/23.01.2007г. за изменение и допълнение на Решение № 58 по Протокол № 57 от 07.08.2003г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 132 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-40-30/09.03.2007 г.;

43.   Доклад № 93-00-343/06г./25.01.2007г. относно довършване на обезщетителни процедури, съгласно Решение № 730 по Протокол № 88 от 29.09.2006г. на СОС за предоставяне на жилища на собственици на отчуждени имоти по реда на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. V от ЗТСУ /отм./.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 133 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 93-00-343/06г./08.02.2007г. относно довършване на обезщетителни процедури, съгласно Решение № 730 по Протокол № 88 от 29.09.2006г. на СОС за предоставяне на жилища на собственици на отчуждени имоти по реда на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. V от ЗТСУ /отм./.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 134 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 26-00-1780/14.02.2007г. относно изменение в текста на Решение № 766 / 12.10.2006г. поради технически пропуск.
Докл. Емил Милев
Решение № 135 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 08-05-203/06г./23.01.2007г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от помещение – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение на партерния етаж от триетажна сграда, находяща се в югоизточната част на двора на 100 ОУ „Н. Геров”, ул. „Ив. Йосифов” № 68.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 136 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 08-05-378/13.12.2006г. относно предоставяне на сградата на 100 ОУ (филиал) на ул. „Марин Христов” № 18 за стопанисване и управление от 48 ОДЗ.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 137 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-16-121/22.05.2006 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение в 8-мо СОУ „В. Левски”, находящо се на територията на район „Студентски”.
Докл.
Венцислав Дудоленски
Решение № 138 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-04-181/13.11.2006г. относно конкурс за отдаване под наем на ведомствен бюфет в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1 – партер.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 139 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-12-144/08.12.2006 г. относно откриване на процедура за продължаване срока на договор за наем.
Докл. Георги Савов
Решение № 140 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 93-00-8/10.01.2007г. относно допълнение на т.2 от Решение № 784 от 12.10.2006г. на СОС
Докл. Георги Белчев
Решение № 141 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 70-00-24/05.02.07 относно промяна на бюджета и увеличение числеността на ОП „Вътрешни услуги”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 142 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 25-00-327/15.12.2006г. относно отпускане на допълнителна издръжка за 2007г. и 3 допълнителни щатни бройки на ОКИ „Искър”.
Докл. Георги Белчев.

54. Доклад № 93-01-24/29.01.2007г. относно отпускане на средства в размер на 27 000 лв. от общинския бюджет за съфинансиране по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” – дейност „Социален асистент” за 2007г.
Докл. Бойко Борисов

55. Доклад № 93-00-18/24.01.2007г. относно прощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Бойко Борисов

56. Доклад № 08-23-279/04.12.2006 г. относно разрешение за съществуване на маломерни паралелки в училищата на територията на район „Панчарево”.
Докл. Станислав Благоев

57. Доклад № 93-00-21/25.01.2007 г. относно финансова подкрепа на в. „Литературен вестник” за 2007г.
Докл. Юлия Цинзова, Кирил Топалов

58. Доклад № 62-00-6/08.02.2007г. за наименуване на площад в район „Слатина” с името пл. „Михаил Герджиков”.
Докл. Бойко Борисов


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре