нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 102 от дата 08.03.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане № 93-01-202 / 15.02.2007г. от Борис Цветков и Георги Стоименов – общински съветници относно прилагането на правомощията и действията на кмета на Столична община по повод искания за провеждане и провеждане на събрания, митинги и манифестации съгласно разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

3. Питане № 93-00-67 / 28.02.2007г. от Борис Цветков – общински съветник, относно действията на кмета на СО и общинската администрация за разрешение и контрол на осъществяваната дейност в УПИ І-1, кв. 259, м. Център.

4. Питане № 93-01-210 / 21.02.2007г. от Николай Желев – общински съветник относно изграждане на „ТИР - паркинг” в кв. „Орландовци” на ул. „Кирил Пърличев” № 36

5. Доклад № 2500-327/15.12.2006г. относно отпускане на допълнителна издръжка за 2007г. и 3 допълнителни щатни бройки на ОКИ „Искър”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 147 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 9301-24/29.01.2007г. относно отпускане на средства в размер на 27 000 лв. от общинския бюджет за съфинансиране по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” – дейност „Социален асистент” за 2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 148 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 9300-18/24.01.2007г. относно прощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България
Докл. Бойко Борисов
Решение № 149 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 0823-279/04.12.2006 г. относно разрешение за съществуване на маломерни паралелки в училищата на територията на район „Панчарево”.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 150 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 9300-21/25.01.2007 г. относно финансова подкрепа на в. „Литературен вестник” за 2007г.
Докл. Юлия Цинзова, Кирил Топалов
Решение № 151 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 6200-6/08.02.2007г. за наименуване на площад в район „Слатина” с името пл. „Михаил Герджиков”
Докл. Бойко Борисов
Решение № 152 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-53 / 20.02.2007г. относно заплащане на извършени дейности по поддържане на чистотата в съответствие с концесионни договори сключени между Столична община и „Волф-96” ООД, „ДИТЦ”АД и „Чистота - София” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 153 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад №   93-00-338 / 13.09.2005г. относно промени в правилника за отличията на СОС.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 154 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 93-00-33/07.02.2007г. относно приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.
Докл. Владимир Кисьов, Вили Лилков, Петър Атанасов
Решение № 155 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад  № 93-00-52/19.02.07 г. за отмяна на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и създаване на Работна група, която да изготви и внесе проект за нова Наредба по чл. 34, ал. 5 от ЗОС.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 156 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 9300-7/10.01.2007г. за допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Иван Нейков
Решение № 157 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16.   Доклад № 93-00-58/23.02.2007 г. за въвеждане на система за контрол на концесиите, предоставени от Столична община.
Докл. Вили Лилков
Решение № 158 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 93-00-26 / 30.01.2007г. относно приемане на Стратегия за управление на дълга на Столична община за периода 2007-2013г.
Докл. Бойко Борисов

18. Доклад № 93-00-37 / 08.08.2007г. относно анализ на изпълнението на договорите за предоставяне на концесия на дейност „Чистота”.
Докл. Иван Нейков, Николай Желев
Решение № 159 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19.   Доклад № 1200-83/05.02.2007г. относно утвърждаване на ГОПРП за 2007г.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 160 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 2600-2528/02г./26.01.2007 относно включване на обект – частна общинска собственост в ГОПРП за 2006г.
Докл. Борислав Бориславов

21. Доклад № 12-00-103 / 12.02.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков

22. Доклад № 08-06-206/06/13.02.2007 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ преустройството на административната сграда на р. Подуяне, ул. Плакалница № 59 за прилагане на организационния принцип „обслужване на граждани на едно гише”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 161 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-23-300/06/13.02.2007 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на мост над река Ракита в с. Пасарел, р. Панчарево.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 162 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 93-00-448/06/13.02.2007 г. относно  безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основен ремонт на сградата на читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, район Красна поляна.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 163 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-21-6/13.02.2007 г. относно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на сграда – частна общинска  собственост в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Копривщица” № 2 за изграждане на спортно-информационен център
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 164 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-00-11/06/13.02.2007 г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждане на асансъорна шахта, доставка и монтаж на асансъор в административната сграда на р. Илинден
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 165 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 9300-61 / 26.02.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ преустройство на административни сгради в пет столични районни администрации за изграждане на фронт-офиси за обслужване на граждани на едно гише.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 166 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 93-00-46 / 16.02.2007г. относно закупуване на машина за рециклиране на строителни отпадъци за нуждите на „Софинвест” ЕООД със собствени средства и закупуване на лек автомобил за нуждите на дружеството до 50 000 лв. с включен ДДС.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 167 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 93-00-66 / 28.02.2007г. относно вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на ДМА, включен в капитала на „Галатея 2002” ЕАД, приемане на пазарната оценка и правния анализ на обекта, както и утвърдаване на тръжната документация за търга.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 168 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 12-00-488/06/01.02.2007г. относно предоставяне безвъзмездно за управление в полза  на Държавната агенция по туризъм на реална част, с пл. 10кв. м от общински нежилищен имот, находящ се в Русия, гр. Москва,, ул.”Большая Димитровка”, дом 8/1, строение 5.
Докл. Бойко Борисов

31. Доклад № 08-00-56/06/13.02.2007г. относно изменение на Решение № 956 по Протокол № 93/23.11.06 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов

32. Доклад № 08-18-96/03/13.02.2007г. относно изменение на т. 1 на Решение № 25 по Протокол № 96/11.01.2007г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов

33. Доклад № 26-00-4600, 26-00-4601, 26-00-4002, 26-00-4003 /05/ 09.02.2007г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ и замяна на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи УПИ ІІ, ІV и V, кв. 3, местност „Хиподрума” срещу жилищни имоти, собственост на „МИС-Строй” ЕООД и „МИК-М” ООД.
Докл. Таня Найденова
Решение № 169 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад  № 08-03-32/05/14.02.07 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 г., на Сдружение „Съюз на българските командоси-2005” върху общински недвижими имоти - частна собственост, находящи се в „Зона Б-5-3”, бл.25, район „Възраждане”.
Докл. Мичо Райковски
Решение № 170 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Писмо № 08-05-91 / 12.02.2007г. от областния управител на Област София за връщане за ново обсъждане на решение № 49 по Протокол № 98 / 25.01.2007г. на СОС на основание чл. 45, ал.4  от ЗМСМА.

36. Доклад  № 94-Б-142/02/30.01.07 г. за замяна при условията на чл.71 от НРПУРОИ на реална част от общински ПИ, район „Надежда”, ъгъла между ул.”Илинденско въстание” и бул.”Ломско шосе”, срещу жилищни имоти, собственост на „Овър трейд” ЕООД.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 171 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 2600-360/02/06.02.2007г. относно замяна на право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ, представляващ УПИ І – кв. 8, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река-запад”, срещу готови жилищни обекти, собственост на „ЕВДА” ООД.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 172 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад  № 08-08-23/21.02.07 г. за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ІІІ-1678,1763–„за клиника” от кв.21 В по плана гр.София, м. „Дианабад”.
Докл. Павлин Колев
Решение № 173 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 08-08-9 / 16.02.2007г. относно включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на домакинството на Георги Велинов Велинов по мотивирано предложение на кмета на район „Изгрев”.
Докл. Павлин Колев
Решение № 174 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад  № 08-23-2/23.02.2007 г. за погасяване по давност, по реда на чл.6, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.67 от ЗС на правото на строеж върху общинска земя.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 175 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-05-136/06/06.02.2007г. процедура по § 6 и § 8, ал.1  от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ХХІІ - 97, отреден за „производство, складова дейност, КОО и трафопост” от кв. № 80, м. „Бивш стопански двор – кв. Бенковски” по плана на град София, район „Сердика”.
Докл. Петър Колев
Решение № 176 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-13-86/06/09.02.07г. за доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІV-1133,1134, кв.79, по плана на м.”Надежда-ІІІ част”, чрез продажба на придаваемия общински поземлен имот.
Докл. Николай Желев
Решение № 177 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-00-153 /06/19.02.2007г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от  Общинския поземлен фонд на територията на район „Овча купел”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 178 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 93-00-41/13.02.2007г. относно промяна на Решение № 588 от 16.12.2004 г. и Решение № 731 от 21.11.2005 г. на СОС за учредяване на ежегоден филмов фестивал.
Докл. Георги Белчев, Кирил Топалов
Решение № 179 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 18-00-235/06/08.02.2007г. относно поставяне на паметна плоча на Борис Христов.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 180 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 26-00-7110/06/09.02.2007г. относно поставяне на паметна плоча за спасяване на българските евреи през Втората световна война
Докл. Георги Белчев
Решение № 181 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 93-00-48 / 16.02.2007г. относно поставяне на паметна плоча на сградата на бул. „Христо Ботев” № 53 на Петър Георгиев Дървингов.
Докл. Вили Лилков
Решение № 182 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-21-303/06/13.02.07 относно именуване на безименни улици на територията на район „Нови Искър”.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 183 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 93-00-211 / 31.05.2006г. относно преименуване на улица в район „Средец”.
Докл. Стефан Беязов, Мария Станева
Решение № 184 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 39-00-1 / 06.02.2007г. относно предложение за награждаване на г-жа Йорданка Благоева Иванова със званието Почетен гражданин на София.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов, Росен Желязков,      Георги Белчев
Решение № 185 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 93-00-54/21.02.2007 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.
Докл. Пламен Илиев, Радослав Тошев, Стоян Чакъров
Решение № 186 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 93-00-72/02.03.2007г. относно дарение от „Софийски имоти” ЕАД за извършване на ремонт на столични училища, читалище и детска градина.
Докл. Пламен Илиев, Мичо Райковски, Радослав Тошев
Решение № 187 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 66-00-426/02.03.2007 г. относно съфинансиране на  ежегоден театрален фестивал.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 188 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 93-00-78/06.03.2007 г. относно издаване на сертификат на Столична община за първи клас инвеститор на проекта за управление на отпадъците на гр. София
Докл. Бойко Борисов
Решение № 189 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре