нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 103 от дата 22.03.2007

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане № 93-01-268/07.03.2007г. от Вили Лилков – общински съветник, относно възможността за разкриване на пряка автобусна линия от Централна ж.п. гара до район „Люлин”.

3. Доклад № 93-01-237/06.03.2007г. относно преобразуване на следните общински училища: 59 СОУ „Васил Левски”, р-н „Сердика” в 59 ОУ „Васил Левски”; 148 СОУ „Любомир Милетич”, р-н „Слатина” в 148 ОУ „Любомир Милетич”; 141 СОУ „Народни будители”, р-н „Надежда” в 141 ОУ „Народни будители”; 201 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, р-н „Панчарево” в 201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и закриване на 174 ОУ „Васил Левски”, с. Мировяне, р-н „Нови Искър”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 190 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад № 08-22-29/12.03.2007г. относно преобразуване на училища на територията р-н „Кремиковци”.
Докл. Томи Николов
Решение № 191 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 93-00-26 / 30.01.2007г. относно приемане на Стратегия за управление на дълга на Столична община за периода 2007-2009г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 192 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 12-00-488/06/01.02.2007г. относно предоставяне безвъзмездно за управление в полза  на Държавната агенция по туризъм на реална част, с пл. 10кв. м от общински нежилищен имот, находящ се в Русия, гр. Москва,, ул.”Большая Дмитровка”, дом 8/1, строение 5.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 193 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 08-00-56/06/13.02.2007г. относно изменение на Решение № 956 по Протокол № 93/23.11.06 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 194 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-33/04.04.2007 г.; РД-40-34/04.04.2007 г.

8. Доклад № 08-18-96/03/13.02.2007г. относно изменение на т. 1 на Решение № 25 по Протокол № 96/11.01.2007г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 195 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община №№ РД-40-35/04.04.2007 г.

9. Доклад № 08-12-152 /21.12.2006г. относно откриване на процедура за продължаване на срока на договори за наем на терени – частна общинска собственост на територията на район „Илинден”.
Докл. Георги Савов
Решение № 196 по точка 9

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад  № 08-03-32/05/14.02.2007г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 г., на Сдружение „Съюз на българските командоси-2005” върху общински недвижими имоти - частна собственост, находящи се в „Зона Б-5-3”, бл.25, район „Възраждане”.
Докл. Мичо Райковски
Решение № 197 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 1200-83/05.02.2007г. относно утвърждаване на ГОПРП за 2007г.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 198 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 12-00-103 / 12.02.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 199 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 1200-114/19.02.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 200 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-63/27.02.2007г. относно допълване на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с Решение № 138 по Протокол № 73/09.03.2006 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 201 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-82/09.03.2007г. относно освобождаване на Пл. Илиев от длъжността Председател на ПК по стопанска политика и общинска собственост.
Докл. Антон Кутев, Борис Цветков
Решение № 202 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 08-24-25/05.03.2007г. относно изменение на Решение № 249 по Протокол № 24/22.07.2004 г. на СОС.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 203 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 93-00-40/13.02.2007г. относно преименуване на Съвета по наркотични вещества към Столична община в Областен съвет по наркотични вещества – София и промяна в структурата.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 204 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 26-00-5883/06/05.02.2007 г. за конкурс за отдаване под наем на общински имот – публична общинска собственост.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 205 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
- спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

19. Доклад № 93-00-77/06.03.2007г. относно отчет за дейността на ОГФМСП за 2006г. с едно приложение, отчет за изпълнение бюджета на фонда, Програма за дейността по ОГФМСП за 2007г. с едно приложение, проект на бюджета на ОГФМСП.
Докл. Христо Попов, Милена Стефанова, Стоян Чакъров, Кирил Арсов, Росен Малинов
Решение № 206 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 93-00-60/26.02.2007г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2006г.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 207 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 93-00-89/19.03.2007г. относно одобряване на „Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 208 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 93-00-43/26.02.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на сградата на читалище „Гоце Делчев”, район „Илинден”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 209 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-21-28/26.02.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на сградата на читалище „Иван Денкоглу”, р-н „Нови Искър”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 210 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24.   Доклад № 08-11-128/06/26.02.2007г. относно изменение на Решение № 7 по Протокол № 96 от 11.01.2007г. на СОС за безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за направа на изкуствено затревяване на тренировъчното игрище на 57-мо спортно училище „Св.Наум Охридски”, р-н „Красна поляна”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 211 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25.   Доклад № 94-Е-138/06/26.02.2007г. относно изплащане от СОПФ на сума от 3854,91 лв. по изпълнителен лист издаден по гражданско дело № 7138/2004г. на Софийски районен съд и по гр. дело № 1747/2005г. на Софийски градски съд в полза на „Наитекс” ЕООД.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 212 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 93-00-86/14.03.2007г. относно отмяна на т.1 от Решение № 144 по Протокол № 101/06.03.2007г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 213 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 26-00-1098/07.03.2007г. относно изменение на Решение № 1010 по Протокол № 94/11.12.2006г. и упълномощаване на представители на СО в общото събрание на „София Крематориум” АД за насроченото за 31.03.2007г. общо събрание на дружеството.
Докл. Георги Белчев, Данаил Кирилов
Решение № 214 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

­28. Доклад № 70-00-178/04/08.03.2007г. относно изменение на Решение № 81 по Протокол № 99, т. 21 от 08.02.2007г. на СОС.
Докл. Иван Нейков
Решение № 215 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 26-00-3469/06/16.02.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІV-75, кв. 22б, местност „НПЗ Средец”.
Докл. Румяна Ангелова
Решение № 216 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 93-00-90/20.03.2007 г. относно конкретизиране на задачите на представителите на Столична община в Общото събрание на „Общинска банка” АД – 23.03.2007 г.
Докл. Станимир Зашев, Милан Миланов
Решение № 217 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-14-185/06/21.02.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 3 от НРПУРОИ, на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н „Искър”, м. „НПЗ Искър-север”, кв. 1-А, представляващ УПИ ІІІ-884, срещу жилища, частна собственост.
Докл. Йордан Томов
Решение № 218 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-05-24/04/27.02.2007г. относно замяна на общински недвижим имот при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ, находящ се в гр. София, р-н „Сердика”, м. „Фондови жилища”, кв. 799 в, представляващ УПИ V-1001, за бензиностанция и обслужваща сграда, с площ на имота 1530 кв. м. , срещу жилища, частна общинска собственост.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 219 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 94-А-332/05/27.02.2007г. относно прекратяване на съсобственост, чрез замяна на общински дял от застроен УПИ ХV-253 от кв. № 36 в м. „Хиподрума” по плана на гр.София, заедно с построените в имота жилищни сгради, находящи се в гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Нишава” № 5, срещу жилищни имоти, собственост на Александър Александров.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 220 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 08-02-76/28.12.2006г. относно продължаване сроковете на договори за наем на имоти, частна общинска собственост, на територията на р-н „Красно село”.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 221 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 08-02-77/28.12.2006г. относно продължаване сроковете на договори за наем на имоти, публична общинска собственост, на територията на р-н „Красно село”.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 222 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-04-151/03/02.03.2007г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – „Оборище”, не-жилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се на бул. „Дондуков” № 57, партер, вход от северния вътрешен двор на сградата.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 223 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-04-32/04/27.02.2007г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от апартамент, находящ се на тавански етаж в сградата на бул. „Янко Сакъзов” № 40 – построена в УПИ V – 10, от кв. 538, м. „ГГЦ-Зона Г-12, р-н „Оборище”.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 224 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-246/27.04.2007 г.

38. Доклад № 94-П-31 и 94-Ц-21/06г/19.03.2007 г. относно отмяна на Решение № 788/23.10.2006 г. по Протокол № 90, точка 03 от дневния ред на заседание на СОС и взимане на решение за придобиване чрез покупко-продажба и замяна на правото на собственост върху нива, съставляваща имот № 13 4002, с площ 36,499 дка находяща се в град София, район „Кремиковци”, землище село Горни Богров, собственост на физически лица, с цел изграждане на съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на ТБО.
Докл. Бойко Борисов

39. Доклад №93-00-93/20.03.2007г. относно одобрение на споразумение между МОСВ и Столична община и споразумение между Столична община и „Софийска вода” АД за набиране на средства и връщане на заема предоставен от Европейската инвестиционна банка на МОСВ за съфинансиране на проект „Инвестиционен проект за  водния сектор на град София” и предоставяне на общинска гаранция пред МОСВ по плащането на заема.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 225 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-04-12/04/27.02.2007 относно отмяна на Решение № 510 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г. на СОС и замяна на общински недвижим имот УПИ VІ-за общ. и делово обслужване и подземни гаражи, кв. 116-б, м. „Подуяне – Центъра”.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 226 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-04-37/12.02.2007г. относно предоставяне под наем на помещения – части от публична общинска собственост, в сградата на Софийска математическа гимназия.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 227 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад 08-04-51/02.03.2007г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – част от публична общинска собственост, находящи се в сградата на I-во СОУ „Пенчо Славейков” гр. София, ул. „Стара планина” № 11.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 228 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-23-80/06/15.02.2007г. относно процедура по чл.15, ал.3 и 5 и чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни имоти, чрез продажба на съседни имоти, чрез продажба на общински поземлен имот на Георги Боянов Крумов.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 229 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-23-17/06/26.02.2007г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІІ-34 и ІІІ-34, в кв. 34, по плана на с. „Железница”, чрез замяна.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 230 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-23-186/06/26.02.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 231 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 08-23-68/28.02.2007г. относно продължаване срока на договор №01-04/28.01.04 за наем на общински имот - частна общинска собственост по АОС №0059/1997г., находящ се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе”, до ресторант „Лебед”, представляващ паркинг с площ 600 кв.м., отдаден за ползване на „Клаули Фоксуел” ООД.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 232 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 08-24-116/06/22.02.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ – ХІХ – КОО с площ 650 кв. 60 по плана на гр. Банкя, срещу ПИ 363 с площ 398 кв. м. и ПИ № 365 с площ 347 кв. м., кв. 14 по плана на с. „Иваняне”, собственост на „Банкя Палас” ООД.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 233 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 93-00-47/16.02.2007г. относно подобряване на транспортното обслужване на живеещите и работещите на територията на район „Искър”.
Докл. Борис Цветков
Решение № 234 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 93-00-65/28.02.2007г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 235 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 0600-50/06/22.02.2007г. относно промяна в щатната численост на ОКИ „Дом на културата „Красно село” и в тази връзка – завишаване бюджета на Дирекция „Култура и образование”, отдел „Култура”.
Докл. Кирил Топалов, Стефанка Маркова
Решение № 236 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 6201-10/16.02.2007г. относно финансиране на проект „Младите в Младежкия”.
Докл. Кирил Топалов, Румяна Ангелова
Решение № 237 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 93-00-57/23.02.2007г. относно преминаване на Камерен ансамбъл „Софийски солисти” от ОКИ „Надежда” към ОКИ „Дом на културата „Красно село”.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 238 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 9300-64/28.02.2007г. относно именуване на ЦДГ № 150, район „Оборище”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 239 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 93-00-59/26.02.2007г. относно промяна на Решение № 780 от 12.10.2006г. на Столичния общински съвет.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 240 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 08-20-36/13.03.2007г. относно изменение на Решение № 1016 от 11.12.2006г. на СОС.
Докл. Георги Белчев
Решение № 241 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № № 26-00-1181 и 94-С-413/06/07.03.2007г.  относно наименуване на улици в район „Витоша” с имената „Лъвски рид” и „Еловица”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 242 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 94-01-72/07.03.2007г.  относно предложение за удостояване Димитър Шумналиев със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов, Росен Желязков, Георги Белчев
Решение № 243 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Писмо № 08-05-91/12.02.2007г. от областния управител на Област София за връщане за ново обсъждане на решение № 49 по Протокол № 98 / 25.01.2007г. на СОС на основание  чл. 45, ал.4  от ЗМСМА.
Решение № 244 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 26-00-1101/19.03.2007г. относно вземане на решение за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап за продажба на недвижим имот УПИ ІV – за обществено строителство, кв. 738а, ГГЦ зона Г-13 юг, намиращ се в гр. София на бул. „Дондуков” № 94 на ъгъла с ул. „Знаме”, включен в капитала на „Галатея 2002” ЕАД, приемане на пазарната оценка и правния анализ на обекта, както и утвърждаване на конкурсната документация.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 245 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 93-00-92/20.03.2007 г. относно искане за назначаване на ликвидатори по предложение на Общото събрание на едноличния собственик на капитала на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – Столичен общински съвет.
Докл. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика.
Решение № 246 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 26-00-5651/21.03.2007г. относно даване на съгласие за подписване на извънсъдебно споразумение между „Галатея – 2002” ЕАД и  „Стилмед” АД в изпълнение на решение № 63 по Протокол № 98 от 25.01.2007г. на СОС.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 247 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре