нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 105 от дата 12.04.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане № 93-00-80/08.03.2007г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно действията на кмета на СО и общинската администрация за възстановяване на щетите от и за сметка на застрахователите на лицата предизвикали виновно ПТП и увредили общинско имущество и инфраструктура (светофари, парапети, мантинели, спирки и др.).

3. Питане № 1000-22/19.03.2007г. от членовете на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, относно въвеждането на мрежата от защитени зони, като част от Европейската мрежа „Натура 2000” и териториите на Столична община, включени в нея.

4. Питане № 93-01-326/21.03.2007г. от г-н Георги Стоименов – общински съветник, относно готовността на Столична община за използване на средствата от структурните фондове на ЕС.

5. Питане №№ 93-00-476(04г.) и  93-00-246(06г.)/21.03.2007г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно залесяване на гробищен парк „Бакърена фабрика”.

6. Питане № 9301-342/26.03.2007г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно обжалване на отменени актове за общинска собственост.

7. Питане № 93-00-99/28.03.2007г. от г-н Бисер Бончев – общински съветник, относно ползването от държавни институции на тротоари и настилки, публична общинска собственост, като служебни паркинги.

8. Питане № 93-00-100/28.03.2007г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник,  относно броят на негодните за обитаване общински жилища за отдаване под наем на територията на Столична община.

9. Доклад № 93-00-94/20.03.2007г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 / 23.11.2006г. на Столичния общински съвет.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 249 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-01-388/04.04.2007г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 250 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-383/31.10.2006г. и  доклад № 93-00-383/06г./26.03.2007г. относно определяне на общински жилища за продажба.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 251 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор
Договор за продажба
Договор за продажба
Заповеди РД-561-337, 369 от 10.08.2009

12. Доклад № № 94-П-31/06г./ и 94-Ц-21/06г./19.03.07 относно отмяна на Решение № 788/23.10.2006 по Протокол № 90, т. 3 от дневния ред на заседанието на СОС и взимане на решение за придобиване, чрез покупко – продажба и замяна на правото на собственост върху нива, съставляваща имот № 13 4002, с площ 36,499 дка, находяща се в гр.София, р-н „Кремиковци”, землище село Горни Богоров, собственост на физически лица, с цел изграждане на съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на ТБО.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 252 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 93-00-10/11.01.2007г. относно предоставяне за управление от кмета на Столична община на имоти, частна общинска собственост.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 253 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-76/06.03.2007г. относно обезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. V от ЗТСУ (отм.) с двустайно жилище от оборотния фонд на СО по молба вх. № 1194-М-07/26.01.2007г. на Мария Иванова Тодорова.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 254 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Заповед на кмета на Столична община № РД-41-41/26.04.2007 г.

15. Доклад № 94-В-195/17.11.2006г. относно замяна на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ, кв. 47, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, м. Горна баня, с площ 680 кв.м. срещу недвижим имот, попадащ в кръстовище и в УПИ за трафопост, собственост на Велин Божилов.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 255 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 08-21-27/19.02.2007г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ и на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на територията на район „Нови Искър”, съгласно чл. 1, т. 3 от НУРПТК приета от СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 256 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 94-А-322/01г./14.03.2007г. относно откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически лица, засягащи се от обект улица от о. т. 50 до о. т. 53, кв. 7, м. „Мала кория”, по реда на глава III от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 257 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-36/26.04.2007 г.; РД-40-37/26.04.2007 г.;

18. Доклад № 93-00-199/06г./19.02.2007г. относно разкриване на допълнителни 24 щатни бройки за „Младежки дейности, спорт и туризъм” към районните администрации.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 258 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 93-00-75/06.03.2007г. относно осигуряване на членски внос за участие на Столична община в мрежата на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 259 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 25-00-10/19.02.2007г. относно допълнение на Решение № 959 от 23.11.2006г. на Столичния общински съвет за подмяна на дограма в ОДЗ № 92 „Мечта”, район „Подуяне”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 260 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 93-01-389/04.04.2007г. относно изменение и допълнение на: „Документация за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии на общинската транспортна схема с цел привеждането й в съответствие с изискванията на директивите на ЕС за транспорта и въз основа на опита от проведения конкурс за основна градска автобусна линия № 72.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 261 по точка 21
Приложение № 1 по т. 1 на решението е отменено с Решение № 419 по Протокол № 109 от 15.05.2007

22. Доклад № 93-00-107/04.04.2007г. относно изменение и допълнение на: „Документация за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по междуобластни автобусни линии от Републиканската транспортна схема, квота Столична община” с цел привеждането й в съответствие с изискванията на директивите на ЕС за транспорта и въз основа на опита от проведения конкурс за основна градска автобусна линия № 72.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 262 по точка 22
Приложение № 1 по т. 1 на решението е отменено с Решение № 419 по Протокол № 109 от 15.05.2007

23.   Доклад № 12-00-209/05.04.2007г. относно одобряване на участника (консултанта), спечелил открития конкурс за цялостно консултиране на приватизацията на акционерното участие на Столична община, „Софийски имоти” ЕАД, „В и К” ЕАД, „Софинвест” ЕООД, „Улично осветление” ЕАД и „Озеленяване” ЕАД, в капитала на „Общинска банка” АД.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 263 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24.   Доклад № 94-И-244/05г./20.03.2007г. относно поправка на Решение № 1068 по протокол № 95, т. 46 от 18.12.2006г. на Столичния общински съвет.
Докл. Иван Нейков, Радослав Кацаров,
Христофор Христов
Решение № 264 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-15-129/06г./08.03.2007г. относно изменение на Решение № 563 по Протокол №83/13.07.06г. на СОС за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в сградите на общинските училища на територията на район „Младост”.
Докл. Христофор Христов, Иван Нейков, Бисер Бончев, 
Петър Атанасов
Решение № 265 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 12-00-83/05.02.2007г. относно утвърждаване на ГОПРП за 2007г.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 266 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 93-00-102/02.04.2007г. относно предложение за допускане на намалени отстояния с повече от 1/3 по реда на чл. 32, ал. 4 от ЗУТ.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 267 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 26-00-1192/28.03.2007г. относно замяна на общински имот, находящ се в гр. София по чл. 70 от НРПУРОИ, срещу жилища собственост на „ХОВЕКОМ” ООД.
Докл. Петър Колев
Решение № 268 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 08-10-37/04г./02.04.2007г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ-53, 54 общ., кв.388, м. „Здраве”, по плана на гр.София – по отношение на Столична община чрез извършване на замяна срещу жилища – собственост на „Билд комерс 2003” ООД.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 269 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 93-00-83/12.03.2007г. относно учредяване на Национален поетичен конкурс „В полите на Витоша”.
Докл. Георги Белчев
Решение № 270 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-01-26/09.02.2007г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на общинска земя публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти /павилиони и маси/ на територията на район „Средец”.
Докл. Мария Станева
Решение № 271 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-02-23/06.03.2007г. относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в район „Красно село”, срещу жилища собственост на „РЕНТ ДЖИ ЕНД АЙ” ООД.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 272 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-136/07.06.2007

33. Доклад №  08-02-30/30.01.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Красно село”, ул. „Природа” № 2, представляващ УПИ – І-484, кв.288 в, м. „Красно село – Плавателен кананал” по плана на гр. София, одобрен със Заповед № РД-2400-32/29.02.2000г., с площ от 335 кв.м., заедно с едноетажна жилищна сграда с площ от 61,72 кв.м. срещу готови жилищни обекти, собственост на „Вълканов и Миланов” ООД.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 273 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 08-02-71/22.03.2007г. относно замяна на урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Красно село”, на ъгъла между улици „Сотир Андонов” и „Найден Геров” срешу жилищни имоти, собственост на „ТРЕЗОР ИНС” ООД.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 274 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад  № 08-03-105/08.03.2007г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане, недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се  на бул. „Александър  Стамболийски” № 173.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 275 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)Заповед на кмета на Столична община № РД-46-2/09.05.2007 г.

36. Доклад № 08-04-54/06г./27.02.2007г. относно промяна в схемата на организационната структура на р-н „Оборище”, приета с Решение № 510 по Протокол № 54/28.07.2005 г. на СОС и увеличение на числеността на общинската администрация с 3 щатни броя.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 276 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-04-36/12.02.2007г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и „Артекс Инженеринг” АД върху недвижим имот, находящ се на ул. „Оборище” № 109, чрез изкупуване от „Артекс Инженеринг” АД на общинската ½ идеална част от имота.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 277 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 08-05-18/13.03.2007г. относно включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване домакинството на Мая Благоева Механджийска.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 278 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 08-05-208/06г./26.01.2007г.  относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Клокотница” № 69, р-н „Сердика”, за жилищни имоти – собственост на „БГ ТЕКСТ” ЕООД.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 279 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 26-00-360/02/06.02.2007г. относно замяна на право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ, представляващ УПИ І – кв. 8, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река-запад”, срещу готови жилищни обекти, собственост на „ЕВДА” ООД.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 280 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 62-01-143/06/09.02.2007г. относно вземане на решение от СОС за промяна предназначението на общински жилищен имот на основание чл. 2, ал. 6 от НРПУРОИ.
Докл. Агоп Овагимян
Решение № 281 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 62-01-4/23.01.2007г. относно вземане на решение от СОС за промяна предназначението на общински жилищен имот на основание чл. 2, ал. 6 от НРПУРОИ.
Докл. Агоп Овагимян
Решение № 282 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-07-32/02.03.2007г. относно продължаване на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗОС.
Докл. Агоп Овагимян
Решение № 283 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-07-33/02.03.2007г. относно продължаване на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗОС.
Докл.
Агоп Овагимян
Решение № 284 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-09-30/04г./09.03.2007г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ І-1058 в кв.32 по плана на м. „Кръстова вада” чрез продажба на придаваем общински поземлен имот.
Докл. Любомил Иванов
Решение № 285 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 08-11-6/19.01.2007г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна за имот, находящ се в ж.к. „Красна поляна”, бул. „Вардар”, бл. 34, кв. 109.
Докл. Васил Караиванов
Решение № 286 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. ­Доклад № 08-12-154/21.12.2006г. относно откриване на процедура за продължаване срока на договор за наем до 10 години.
Докл. Георги Савов
Решение № 287 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-12-6/13.03.2007г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, на територията на район „Илинден”.
Докл.
Георги Савов
Решение № 288 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-14-126/04г./07.03.2007г. относно обявяване от публична в частна общинска собственост на общински имот, придаден по регулация; отмяна на Решение № 528/28.07.2005 г. по Протокол № 54, т. 25 на СОС и прилагане на процедура по § 6 и § 8, ал. 1  от ЗУТ за УПИ VI – 1220 от кв. № 64 в м. „Дружба – I-ва част” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Искър”, собственост на наследниците на Кръстана Владимирова (Николова) Николова.
Докл. Йордан Томов
Решение № 289 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба

50. Доклад № 08-14-186/06г./07.03.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 18 А, м. ж. к. „Дружба – I – ва част” в частта му за УПИ IV-1626 и УПИ I-общ.
Докл. Йордан Томов
Решение № 290 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 94-Н-28/06г./07.03.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 4 от НРПУРОИ на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Искър”, м. „Дружба 2”, кв. 9, представляващ ПИ 168, срещу жилища, частна собственост.
Докл. Йордан Томов
Решение № 291 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 94-Д-63/04г./09.03.2007г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на имот – частна общинска собственост, находящ се в р-н „Надежда” на ул. ”Жорж Дантон” № 41, УПИ ІV-493, кв. 130, м. бул. ”Ломско шосе” срещу жилища – собственост на граждани.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 292 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 94-Е-144/04г./07.03.2007г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и Даниела Емилова Цветкова, чрез изкупуване от молителката дела на Столична община в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Студентски”, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново”.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 293 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 08-16-52/07.03.2007г.  относно учредяване право на строеж на „Електоразпределение-Столично” АД, за изграждане на КТП с площ от 15 кв. м. върху общински недвижим имот, УПИ III /трети/ - отреден за КОО и трафопост, кв. 112, м. „Студентски град”.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 294 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 08-17-37/05г./07.03.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ I-348, кв. 250, м. „Павлово-Бъкстон”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров
Решение № 295 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 08-18-138/04г./26.02.2007г. относно замяна на имот във връзка с процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация УПИ ХІ-241 и УПИ ХХ-общ. кв. 86, м. „Овча купел” и приспадане от цената на общинските имоти на пазарната стойност на част от частния имот, с който е извършено разпореждане от СОС.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 296 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 26-00-178/27.03.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ I и УПИ II, кв. 64-а, и УПИ XI, кв. 64, м. „Люлин-Разширение”.
Докл. Марио Петров
Решение № 297 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 08-19-293/05г./01.03.2007г. относно замяна на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се на ул. „Димитър Талев” в ж. к. „Люлин – X-ти микрорайон”, ПИ 311 и ПИ 312, кв. 10, м. „ж. к. „Люлин – X-ти микрорайон”, за жилища собственост на „ИДРА – България” ООД.
Докл. Марио Петров
Решение № 298 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 08-20-41/01.03.2007г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, ж.к. „Обеля – 2”, 140 СОУ „Иван Богоров”.
Докл. Янко Янков
Решение № 299 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 08-20-42/01.03.2007г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, с. Волуяк, в сградата на кметството.
Докл. Янко Янков
Решение № 300 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 08-20-43/01.03.2007г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, с. Волуяк, в сградата на кметството.
Докл. Янко Янков
Решение № 301 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 08-22-6/09.03.2007г. относно промяна предназначението на общински имот от жилищен в нежилищен и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху него на сдружение „Разнообразни и равни”.
Докл. Томи Николов
Решение № 302 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 08-22-126/06г./07.03.2007г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ VII-690, 691 от кв. № 01 по плана на м. „Челопечене”-ППЗ „Бивш машинен двор”, находящ се в гр. София, район „Кремиковци”, собственост на „АГЛИКА” ЕООД.
Докл. Томи Николов
Решение № 303 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад № 26-00-6684/06г./08.03.2007г. относно учредяване на право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в полза на „Електроразпределение - Столично” АД.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 304 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

65. Доклад № 08-23-99/05г./09.03.2007г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ХХХІІ, отреден за „складове, офиси и производство” от кв. № 01 в м. НПЗ „Казичене – запад” по плана на гр.София, находящ се в гр. София, район „Панчарево”, собственост на „К и М - Стил” ЕООД.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 305 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

66. Доклад № 08-23-231/05г./12.03.2007г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ, за УПИ VІІ-749 и УПИ V-ІІІ-749 от кв. 24 А, м. с. „Железница”.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 306 по точка 66
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

67. Доклад № 08-24-12/07.03.2007г. относно провеждане на процедура по реда на ЗОП за изграждане на Гробищен парк, върху терен с площ 49,305 дка в м. „Полето”, кв. 19, в.з. „Бели брег” – гр. Банкя, АОС № 645/25.05.2005г. на район „Банкя”.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 307 по точка 67
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

68. Доклад № 93-01-368/10.04.2007г. относно предложение за удължаване на срока на правоотношенията с фирмите – собственици на рекламни съоръжения на територията на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 308 по точка 68
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре