нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 106 от дата 19.04.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане №№ 93-00-476(04г.) и  93-00-246(06г.)/21.03.2007г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно залесяване на гробищен парк „Бакърена фабрика”.

3. Питане № 9301-342/26.03.2007г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно обжалване на отменени актове за общинска собственост.

4. Доклад № 93-00-85/14.03.2007г. относно приемане на стратегия за развитие на системата на Столичното образование за периода 2007-2015 г.
Докл. Бойко Борисов,
Кирил Арсов
Решение № 309 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 70-00-911/06г./07.03.2007г. относно предоставяне безвъзмездно управление на Столичен дом за радостни обреди на ритуални зали, общинска собственост.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 310 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 66-02-229/19.03.2007г. относно проект за ПУП – изменение на ПР на обект: „Трасе на І-ви Метродиаметър” по бул. „Александър Малинов” от о.т. 13 /бул. „Андрей Ляпчев” – о.т. 18 до о.т. 76.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 311 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 66-02-318/29.03.2007г. относно допускане на устройствена процедура  за поземлен имот № 040031 по плана за земеразделяне на с.Славовци, район „Нови Искър”,  по искане на Здравко Минчев, управител на  „Надин метал” ЕООД за разглеждане и преценка на съответствието му с нормативните изисквания.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 312 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-91/20.03.2007г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980г. и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 313 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-96/22.03.2007г. относно членство на Столична община в Съюза на столиците на държавите-членки на Европейския съюз (ССЕС).
Докл. Бойко Борисов
Решение № 314 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-97/23.03.2007г. относно осигуряване на средства за честване на юбилейни годишнини на детски градини и училища.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 315 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-01-416/11.04.2007г. относно създаване на комисия, която чрез публичен подбор да определи кандидатура за член на Съвета на директорите на „Топлофикация - София” АД.
Докл. Владимир Кисьов,
Бойко Борисов
Решение № 316 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 12-00-145/12.03.2007г. относно прекратяване на процедурата за приватизация на общинското участие в капитала на „София крематориум” АД.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 317 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 12-00-479/06г./20.03.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 318 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 12-00-179/26.03.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 319 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 12-00-180/26.03.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 320 по точка 15

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 93-00-106/04.04.2007г. относно предприемане на действия за създаване на условия за развитие на велосипедното движение на територията на Столична община.
Докл. Борислав Бориславов, 
Орлин Иванов
Решение № 321 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 93-00-101/29.03.2007г. относно предоставяне на статут на третостепенни разпоредители с бюджетни средства на общински училища и детски градини.
Докл. Бойко Борисов, Иван Нейков,
Юлия Цинзова
Решение № 322 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 05-00-56/06г./13.03.2007г. относно промяна на т.1 от Решение № 899 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Белчев
Решение № 323 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 18-00-29/06.03.2007г. относно проектобюджет за 2007г. на новосъздадения филиал галерия „Васка Емануилова” и разкриване на нови щатни бройки.
Докл. Георги Белчев
Решение № 324 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 18-00-28/12.03.2007г. относно завишаване бюджета на Софийска градска художествена галерия.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 325 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 08-17-120/06г./13.03.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, чрез замяна.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 326 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 26-00-3703/04г./21.03.2007г. относно продажба на урегулирани поземлени имоти, находящи се на територията на район „Студентски”, включени в капитала на „Спортна София” ЕАД, за изграждане на супермаркет „БИЛЛА” и процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Данаил Кирилов,
Иван Нейков
Решение № 327 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-03-29/03г./07.03.2007г. относно отмяна на Решение № 543 по Протокол № 83, т. 32 от 13.07.2006 г. на СОС и замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на право на строеж върху общински недвижим имот – УПИ IV-15, от кв. 219, по плана на м. „Зона Б-4”, р-н „Възраждане” – за жилища – собственост на фирма „Брегалница” ООД.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 328 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 94-И-412/06г./20.03.2007г. относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-общ., кв. 12а, м. „Сухата река – Ботевградско шосе” срещу жилищни имоти, собственост на  Илия Минчев Димитров.
Докл. Борислав Богданов, Борислав Алексиев
 
Решение № 329 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 93-00-95/20.03.2007г. относно съфинансиране на Локален пилотен проект като част от комплексния проект BELIEF от Програма „Интелигентна енергия за Европа” (ИЕЕ) на Европейския съюз.
Докл. Николай Желев, Нели Манова,
Радослав Кацаров
Решение № 330 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 21-00-7/04г./26.03.2007г. относно продължаване на срока на договор за наем на Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация „Хелиос 2000” в сграда на ул. „Юрий Гагарин” № 14, район „Изгрев”.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 331 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 18-00-26/28.03.2007г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Джон Атанасов” за срок от 10 години.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 332 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 08-07-210/06г./18.01.2007г. относно промяна предназначението на част от общински имот от жилищен в нежилищен и предоставянето му безвъзмездно за управление на І-во РПУ – СДП за приемна.
Докл. Агоп Овагимян,
Стефан Иванов
Решение № 333 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-565-15/05.06.2007

29. Доклад № 08-17-102/26.03.2007г. относно именуване на улици в район „Витоша”.
Докл. Любен Петров,
Кирил Топалов
Решение № 334 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 94-А-332/05/27.02.2007г. относно прекратяване на съсобственост, чрез замяна на общински дял от застроен УПИ ХV-253 от кв. № 36 в м. „Хиподрума” по плана на гр.София, заедно с построените в имота жилищни сгради, находящи се в гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Нишава” № 5, срещу жилищни имоти, собственост на Александър Александров.
Докл. Стефанка Маркова

31. Доклад № 94-С-351/03г./15.03.2007г. относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, представляващ двуетажна сграда, находяща се на ул. „Видлич” № 29, срещу жилищни имоти, собственост на „ЕВКЛИД 2004” ЕООД.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 335 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-03-112/02г./08.03.2007г. относно замяна на общински магазин, намиращ се в „Зона Б-5”, бл. 13, бул. „Александър Стамболийски” № 143, срещу равностойни жилищни имоти – собственост на наемателя – ЕТ „Щастие – Наталия Атиша”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 336 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 70-00-513/02г./01.03.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на недвижим имот – общинска собственост, ПИ 763, от кв. 5, м. „НПЗ Хаджи Димитър-Малашевци”, находящ се на ул. „Заводска”, в р-н „Сердика” за жилищни имоти – собственост на ЕТ „Мира 2001 – Коце Алексиев”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 337 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 08-05-128/06г./15.03.2007г. относно провеждане на търг на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на ул. „Иван Попов” – ъгъла с улица „Старата воденица” –  район „Сердика”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 338 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 94-К-83/06г./15.03.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, район „Сердика”, представляващ УПИ ІV- за скл. произв. дейност, кв. 28, м. „Бенковски”, с площ 750,00 кв. м., срещу реални части от поземлен имот с планоснимачен № 587, с обща площ 410,00 кв. м, попадащи в урегулиран поземлен имот – за озеленяване, улица и УПИ V – за озеленяване.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 339 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-06-170/06г./26.02.2007г. относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-ЖС, кв. 29, м. „Левски зона Г” на площ от 310 кв. м. срещу жилищни имоти, собственост на Веселин Найденов Трифонов.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 340 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 94-02-7/05г./12.03.2007г. относно уреждане взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „Здравец - 82”, чрез заплащане пазарната стойност на правото на собственост на допълнително застроените 320, 63/3112, 63 идеални части от сградата, намираща се на ул.”Крум Попов” № 51-55, извън обема на учреденото им с договора от 19.07.88 г. право на строеж, след приспадане пазарната стойност на инвестицията.
Докл. Любомил Иванов
Решение № 341 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 26-00-2778/05г./07.03.2007г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.18А, м. „Дружба – І част” в частта му за УПИ VІ-879, и УПИ І-общ.
Докл. Йордан Томов
Решение № 342 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 08-14-169/06г./27.03.2007г. относно процедура по §6, във връзка с §8, ал.1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Йордан Томов
Решение № 343 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 94-01-134/05г./27.03.2007г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.3, м. „НПЗ „Искър-Север” в частта му за УПИ ІІІ-97, 143, 144.
Докл. Йордан Томов
Решение № 344 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-15-151/05г./27.03.2007г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ VIII-1605 в кв. 1, по плана на м. ж. к. „Младост-2”, чрез продажба на придаваеми общински поземлени имоти на „РЕАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 345 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-16-219/05г./07.03.2007г. относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на общинската част от имот – ПИ 3281, кв. 112, м. „Студентски град”, район „Студентски”.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 346 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 94-С-172/07.03.2007г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ VIII, кв. 173, м. „Студентски град”.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 347 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-16-226/06г./08.03.2007г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІІ-379 в кв.18, по плана на м.”Дървеница”, чрез продажба на придаваеми общински поземлени имоти на „БЕЛА – Л.В.” ООД
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 348 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-18-19/03г./29.03.2007г. относно отмяна на Решение № 289 по Протокол № 57 от 07.08.2003г. на СОС и замяна при условията на чл.71, т.4 от НРПУРОИ на общински имот – застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-86, кв. № 116, м. „ж.к. Овча купел 1”, ведно с построената в мястото едноетажна сграда и пристройки, срещу жилища, собственост на граждани.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 349 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 94-Л-36/06г./29.03.2007г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-705 и УПИ ХІ-общ., кв.25Б, м.”Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 350 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 08-19-247/06г./08.03.2007г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.1, по регулационния план на гр.София, м. „Люлин-Център”, район „Люлин”.
Докл. Марио Петров
Решение № 351 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Предварителен договор за продажба № РД-561-321/06.06.2007 г.

48. Доклад № 08-19-45/02г./09.03.2007г. относно отмяна на Решение № 118 по Протокол № 41 от 02.03.2005г., и прекратяване на съсобственост чрез извършване на замяна на имоти – частна общинска собственост, реална част от УПИ – І-256, 256 А, и УПИ ІІ-256 Б, кв. 85, м. „бул. Сливница”, срещу жилища – собственост на фирма „Аладин Билдинг” ООД
Докл. Марио Петров
Решение № 352 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-20-3/09.01.2007г. относно отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, ж.к. „Обеля - 2”, 140 СОУ „Иван Богоров”.
Докл.
Янко Янков
Решение № 353 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-20-56/12.03.2007г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, ж.к. „Връбница – 1”, 74-то СОУ „Гоце Делчев”.
Докл.
Янко Янков
Решение № 354 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 08-20-57/12.03.2007г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, кв. „Обеля”, ул. „1-ва” № 26, 62-ро ОУ „Христо Ботев”.
Докл. Янко Янков
Решение № 355 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 08-20-67/23.03.2007г. относно отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се  на територията на район „Връбница”, с. Волуяк, в сградата на кметството.
Докл. Янко Янков
Решение № 356 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 94-Н-226/06г./27.03.2007г. относно настаняване в общинско жилище под наем семейството на Надка Йорданова Вътова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано обучение.
Докл. Янко Янков
Решение № 357 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 26-00-914/13.04.2007г. относно отмяна на Решение № 125/22.02.2007г. по Протокол № 100, точка 35 от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет и взимане на решение за придобиване правото на собственост върху две реални части, съответно с площ 164 кв.м. и 20 кв.м от поземлени имоти на частни лица за изграждане на „Четириклонно кръстовище за връзка на село Долни Богров  с път І – 5, София – Бурагас, около км 131 +000”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 358 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за продажба № РД-561-315/04.06.2007 г.
Договор за продажба № РД-561-316/04.06.2007 г.

55. Доклад № 26-00-1951/18.04.2007г. относно конкретизиране на задачите на представителите на Столична община в извънредното общо събрание на акционерите на „Топлофикация – София” АД, насрочено за 23.04.2007г.
Докл. Пламен Илиев, Христо Попов
Решение № 359 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 93-01-443/19.04.2007г. относно Годишна програма на СОПФ за 2007г.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 360 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 93-00-122/18.04.2007готносно даване на съгласие за водене на преговори с мобилните оператори за финансовите и технологичните условия за таксуване на паркирането в „Синя зона ” с SMS или гласово съобщение.
Докл. Велизар Стоилов, Радослав Тошев
Решение № 361 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре