нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 107 от дата 26.04.2007

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане № 93-01-423/12.04.2007г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно информация за наличието на лекари в столичните училища, детски ясли и градини и за становище на кмета на Столична община относно предложение за промени в Закона за здравето по инициатива на народния представител д-р Ива Станкова за възстановяване на лекарите в училищата, детските ясли и градини.

3. Питане 93-01-387/04.04.2007г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно кино „Сердика”.

4. Питане № 93-00-74/17.04.2007г. от г-н Атанас Кундурджиев – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 143 по Протокол № 101 на Столичния общински съвет.

5. Доклад № 93-00-118/17.04.2007г. относно приемане на годишна задача за дейност „Чистота” – концесионери за 2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 362 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 93-00-437/06г./17.04.2007г. относно изменение на план-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2007 г.
Докл. Бойко Борисов

7. Доклад № 94-Т-132/05/9.02.2007г. относно отмяна на Решение № 377 по Протокол № 79/25.05.2006 г. и прекратяване на съсобственост чрез замяна в поземлен имот с пл. № 4, кв. 79, м. „Предгаров площад”, и провеждане търг за продажба на поземлен имот на ул. „Струга”, район  „Сердика”.
Докл. Владимир Каролев
Решение № 363 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-01-370/03.04.2007г. относно изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Стефан Иванов, Борислав Бориславов
Решение № 364 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад №  66-02-414/25.04.2007г. относно проект за ПУП – план-извадка, план за регулация за обект: “Сервитут на подводящ канализационен колектор, кв. 1, 4, 18 и 21, м. НПЗ „Искър – север”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 365 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад №  93-00-136/25.04.2007г. относно конкретизиране на задачите на представителите на Столичната община в общото събрание на акционерите на „Топлофикация-София” АД.
Докл. Пламен Илиев, Христо Попов
Решение № 366 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-137/26.04.2007 г. относно предприетите действия от ликвидатора на „Столичен медицински холдинг” ЕАД и по-нататъшното управление на дружеството.
Докл. Стоян Чакъров и председателите на политически групи в СОС
Решение № 367 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 93-01-924/04.12.2006г. относно приемане на Наредба за общинските гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 368 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 66-00-591/08.03.2007г. относно проект за културна програма в изпълнение на Решение №1095 на СОС за обявяване на 2007 за „Година на Европа за Столична община”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 369 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-84/14.03.2007 г. относно приемане на нов актуализиран Правилник за устройството и дейността на СБДДС, Програма за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2007-2010 г. и План за реализиране на общинската програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2007 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 370 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 26-00-1593/02г./10.05.2006г. и писмо № 26-00-1593/02г./13.04.2007г. относно  отмяна на Решение № 88 по Протокол № 29 на СОС от 28.09.2001 г., Решение № 30 по Протокол № 37 на СОС от 29.04.2002 г. и Решение № 671/13.10.2005 г. по Протокол № 61 на СОС и ЗАМЯНА при условията на чл. 71, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ на недвижими имоти-частна общинска собственост срещу имоти – собственост на “Бизнес Парк София” ЕООД, отнети по регулация на улици, метро и озеленяване.
Докл. Иван Нейков, Атанас Тасев
Решение № 371 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 62-00-78/04.04.2007г. относно членство на Обществения посредник на Столична община в Международния институт на омбудсманите и в Националното сдружение на местните посредници в Република България.
Докл. Милена Стефанова, Стефан Василев, Петър Атанасов
Решение № 372 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 93-01-279/12.04.2007г. относно одобряване на Сборен доклад на Програма „Спортни, младежки и детски дейности 2004-2007г.” към Столичния общински съвет, по реда на глава V.3.
Докл. Стефан Ботев
Решение № 373 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18.Доклад № 08-20-68/06г./26.03.2007г.  относно изменение на Решение № 637 по Протокол №85, т.25 от 27.07.2006г.  на СОС.
Докл. Милан Миланов
Решение № 374 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 08-13-16/27.03.2007г. относно прекратяване на съсобственост, възникнала по силата на влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ ІV-939, кв. 266, м. „Бул. „Ломско шосе””, район „Надежда”.
Докл. Румяна Ангелова
Решение № 375 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Заповед на кмета на Столична община № РД-562-135/07.06.2007

20.Доклад № 26-00-1234/05г./10.04.2007г. относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на „БИЛДПРОЕКТ” ЕООД.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 376 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21.Доклад № 08-16-19/11.04.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 377 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 08-16-21/11.04.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 378 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-16-27/13.04.2007г. относно процедура по чл. 15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 103, м. „Студентски град”, гр. София.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 379 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 08-06-117/03г./04.04.2007г. относно замяна на недвижим имот, намиращ се на ул. „Панайот Хитов” №№ 22-26 в район „Подуяне” за жилищни имоти – собственост на фирма „РИЦ – 1” ООД.
Докл. Борислав Алексиев
Решение № 380 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-16-126/06г./10.04.2007г. относно изменение на Решение № 1073 по Протокол № 95, т. 51 от 18.12.2007г. на Столичния общински съвет.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 381 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 94-А-332/05/27.02.2007г. относно прекратяване на съсобственост, чрез замяна на общински дял от застроен УПИ ХV-253 от кв. № 36 в м. „Хиподрума” по плана на гр.София, заедно с построените в имота жилищни сгради, находящи се в гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Нишава” № 5, срещу жилищни имоти, собственост на Александър Александров.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 382 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 08-02-71/22.03.2007г. относно замяна на урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Красно село”, на ъгъла между улици „Сотир Андонов” и „Найден Геров” срешу жилищни имоти, собственост на „ТРЕЗОР ИНС” ООД.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 383 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 08-02-59/27.02.2007г. относно продължаване на срока на договор за наем на общински недвижим имот.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 384 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 08-03-232/06г./09.03.2007г. относно прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, намиращ се в гр. София, район „Възраждане”,  съставляващ поземлен имот пл. № 11, целият с площ от 180 кв.м., част от УПИ ІІ – „админ.-делови сгради и магазини”, кв. 219, м. „Зона Б-4а”, бул. „Тодор Александров” № 103, чрез изкупуване на 2/5 идеални части от съсобствениците Росица Василева Копукова и Васил Димитров Копуков.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 385 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 08-04-200/22.11.2006г. относно предоставяне на Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма безвъзмездно за управление нежилищно помещение – частна общинска собственост, ул. „Сердика” № 29, за раздавателен пункт за храна на деца до 3 годишна възраст.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 386 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-04-21/29.01.2007г. относно удължаване срока на договор за наем, сключен между район „Оборище” и ЕТ „Джена – Андрей Иванов”.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 387 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № № 08-05-91/04г./ и 08-05-180/06г./ 15.03.2007г. относно провеждане на търг на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на ул. „Софроний Врачански” № 111 – район „Сердика”, представляващ УПИ ХVІ-17, кв. 27, местност „ГГЦ – Зона В 17” по плана на град София.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 388 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № № 08-04-66/99г./ и 08-05-224 /99г./ 10.04.2007г. относно провеждане на търг за продажба на апартамент на първи етаж и апартамент на втори етаж заедно със сутеренен етаж, намиращи се в сградата на пл. „Лъвов мост” № 3.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 389 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 08-16-192/06г./29.03.2007г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 390 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 08-17-125/10.04.2007г. относно продължаване на срока на наемен договор № 47 / 2002г. сключен между СО – район „Витоша” и фирма ЕТ „Вики 90 – Михаил Грозданов” – гр. София.
Докл. Любен Петров
Решение № 391 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-17-126/10.04.2007г. относно продължаване на срока на наемен договор № 005/2004г. сключен между СО – район „Витоша ” и фирма „Софиягаз” ЕАД – гр. София.
Докл. Любен Петров
Решение № 392 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-17-127/10.04.2007г. относно продължаване на срока на наемен договор№ 007/2004г. сключен между СО – район „Витоша ” и фирма „Софиягаз” ЕАД – гр. София.
Докл. Любен Петров
Решение № 393 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 26-00-766/04г./27.03.2007г.  относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на общински имот, намиращ се в Столична община, район „Връбница”, на ул. „Обелско шосе”, ж. к. „Обеля-2”, за жилищни имоти – собственост на фирма СД „888 – Р. Пейчев и СИЕ”.
Докл. Янко Янков
Решение № 394 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 08-20-173/06г./27.03.2007г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация при условията на чл. 76, ал. 2 от НРПУРОИ за УПИ VII – ОБНС, 793 от кв. № 46 по плана на с. Мрамор, район „Връбница”, гр. София, намиращ се в с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 395 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-20-90/06г./27.03.2007г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ III – 1815 и II – общ. от кв. № 76 в м. „Волуяк-гарата” по плана на гр. София, намиращ се в гр. София, район „Връбница”, с. Волуяк, собственост на Алън Славев Начев.
Докл. Янко Янков
Решение № 396 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-20-136/06г./27.03.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ XXVI-общ., УПИ XXV-общ., УПИ XXIV-63, УПИ XXII-86, УПИ XXIII-85, УПИ XXI-84, УПИ XXVIII-64 от кв. 27, м. с. Мрамор по плана на гр. София.
Докл. Янко Янков
Решение № 397 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-20-220/06г./27.03.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ IX – 133, от кв. 7а, м. „Толева махала”, район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 398 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-21-131/05г./02.03.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – склад за препарати, с площ 130 кв.м., намираща се в ПИ № 784, включен в УПИ І, кв. 1, по регулационния план на кв. Славовици, район „Нови Искър”, срещу апартамент № 12, намиращ се в ж.к. „Ботунец - 2”, бл. 18, вх. А, ет. 4, собственост на „НАДИН МЕТАЛ” ЕООД.
Докл. Зорница Атанасова
Решение № 399 по точка 43

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-22-66/06г./29.03.2007г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ І-269, 257, кв. 1, м. „Ботевградско шосе”.
Докл. Томи Николов
Решение № 400 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре