нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 109 от дата 15.05.2007

от 14:00 часа

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС и Доклад № 93-00-162/15.05.2007 г. относно изменение на т.1 на Решение № 1/11.01.2007 г. на Столичния общински съвет.
Решение № 402 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

2. Питане № 93-00-121/18.04.2007г. от г-н Петко Горанов – общински съветник, относно издаване на строително разрешение и започващо строителство при висяща съдебна процедура по изменението на ЧЗРКП на кв. 133 – м. „Студентски град”.

3. Питане № 93-01-452/21.04.2007г. от г-н Кръстю Тихчев – общински съветник, относно разпоредителната сделка с имот, който се намира в кв. Красно село, между ХХ ДКЦ и бул. „Стефан Тошев”.

4. Питане № 93-00-128/23.04.2007г. от г-н Евтим Евтимов – общински съветник, относно определяне цената на питейната вода в гр. София и отношението на Столичната община към Концесията за „В и К” услугите.

5. Питане № 93-00-140/26.04.2007г. от г-н Антон Кутев, г-н Владимир Каролев и г-жа Таня Найденова – общински съветници, относно продажбата с договор № РД-561-907/28.12.2006г. между Столичната община и „НЮ ПАРТНЕРС” ЕООД на общинската част от УПИ VІІІ, отреден „за КОО и озеленяване”, кв. 312, местност „Красно село – Плавателен канал”, район „Красно село”, с площ от 7 607 кв.м.

6. Питане № 93-01-437/26.04.2007г. от г-н Атанас Кундурджиев и г-н Асен Златев – общински съветници, относно механизмите за контрол на процеса на ликвидация на „СМХ” ЕАД.

7. Доклад № 93-00-158/14.05.2007 г. относно редовните годишни общи събрания на дъщерните дружества на „Столичен медицински холдинг”.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 403 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 11-00-601/07.05.2007 г. относно обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели.
Докл. Милена Стефанова
Решение № 404 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 39-00-7/18.04.2007 г. относно поставяне на паметна плоча на учредителите на ФК „Вихър”.
Докл. Цветанка Георгиева
Решение № 405 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 15-00-152/26.04.2007г. относно конкретизиране на задачите на представителите на Столичната община в общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център” АД за насроченото за 10.05.2007г. редовно годишно събрание на дружеството.
Докл. Мичо Райковски, Минко Герджиков
Решение № 406 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-01-819/06г./16.04.2007г. относно изменения и допълнения на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения.
Докл. Радомир Чолаков
Решение № 407 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 08-16-277/06г./17.04.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за аварийни ремонти в ОДЗ № 10, ОДЗ № 78 и 55-то СОУ в район „Студентски”
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 408 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13.   Доклад № 12-00-280/23.04.2007г. относно определяне на метод за приватизация на „Улично осветление” ЕАД.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 409 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-118/17.04.2007г. относно приемане на годишна задача за дейност „Чистота” – концесионери за 2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 410 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-437/06г./17.04.2007г. относно изменение на план-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 411 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 93-00-117/16.04.2007г. относно откриване производство по отчуждаване на реални части от ПИ № 2412а от кв. 104з, гр. Банкя – частна собственост, засягащи се от обект „Алея в кв. 104згр.Банкя” по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 412 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 08-14-49/18.04.2007г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на район „Искър”, съгласно чл. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ приета от СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 413 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 08-23-67/18.04.2007г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс, за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд на територията на район Панчарево, съгласно чл. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ приета от СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 414 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 66-02-364/16.04.2007г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация на обект: Трасе на І Метродиаметър” по бул. „Ал.Малинов” от о.т. 76 - о.т. 31 - о.т. 43Б - о.т. 6 Б - о. т. 68В - о. т. 110В; по Околовръстен път  о.т. 509 до о.т. 509 В и План за застрояване на УПИ ХVІ – „За Метростанция етажен паркинг-гараж” кв. 24Д, ж.к. „Младост – 4”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 415 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 66-02-365/16.04.2007г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация и план-извадка – план за регулация на обект: „Трасе на І Метродиаметър” в обхват: от бул. „Ал. Малинов”, през ж.к. „Младост – 1А”, м. „Цариградско шосе – 7- ми – 11-ти км.”, ж.к. „Дружба-2”, ж.к. „Дружба - 1”, ПЗ „Искър - север” І, ІІ и ІІІч. – до м. „Летищен комплекс - София”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 416 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 66-02-374/18.04.2007г. относно одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване на м. ”Гробищен парк Бояна”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 417 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Допълнено с Решение № 825 по Протокол № 28 от 18.12.2008

22. Доклад №  94-Г-350/06г./07.02.2007г. относно наименуване на улици в кв. „Драгалевци”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 418 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад №   93-00-107/25.04.2007г. относно изменение в Решения №№ 261 и 262 по Протокол №  105 / 12.04.2007г. на Столичния общински съвет.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 419 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № № 08-22-142/05г./ и 08-22-104/04г./ 10.04.2007г. относно изменение на Решение № 44 по Протокол № 98, т. 13 от 25.01.2007г. на Столичния общински съвет.
Докл. Иван Нейков
Решение № 420 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-22-12/06г./16.04.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ с пл. № 890, ПИ 891 /к. лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г, по плана на м. „Квартал Ботунец” /извън регулация/, район „Кремиковци” за жилища – собственост на фирма СД „МАЗАНИКА”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 421 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-22-13/06г./16.04.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ общински недвижим имот – ПИ с пл. № 894 /к. лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г/, по плана на м. „Квартал Ботунец” /извън регулация/, район „Кремиковци” за жилища – собственост на фирма „Аделит” ЕООД.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 422 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 08-22-14/06г./16.04.2007г.  относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ с пл. № 887 /к. лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г/, по плана на м. „Квартал Ботунец” /извън регулация/, район „Кремиковци”  за жилища– собственост на фирма – ЕТ „Мария Грозданова”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 423 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 08-22-15/06г./16.04.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ с пл. № 893 /к.лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г/, по плана на по плана на м. „Квартал Ботунец” /извън регулация/, район „Кремиковци” за жилища – собственост на фирма ЕТ „СД КУТРА – Стефан Димитров”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 424 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 08-22-17/06г./16.04.2007г.  относно замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ с пл. № 896 /к. лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г, по плана на по плана на м. „Квартал Ботунец” /извън регулация/, район „Кремиковци” за жилища – собственост на фирма – СД „СТРОМАТ – Рангелови и сие”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 425 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 08-05-121/05г./10.04.2007г. относно замяна  при условията на чл. 71, ал. 2 от НРПУРОИ на общински имот, находящ се на ул. „Козлодуй” № 143, в район „Сердика” срещу жилища – собственост на граждани.
Докл. Данаил Кирилов
Решение № 426 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31.   Доклад № 93-00-113/06.04.2007г. относно корекция на Решение № 236 по Протокол № 103 от 22.03.2007г. на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Белчев
Решение № 427 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад №  26-00-1712/04.04.2007г. относно финансиране на фестивал по случай Деня на детето – 1 юни.
Докл. Георги Белчев
Решение № 428 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 15-00-95/24.04.2007г. относно  поставяне на паметна плоча на Александър Миланов.
Докл. Георги Белчев
Решение № 429 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад №  66-00-1217/19.04.2007г. относно финансова подкрепа на наградите „Аскеер 2007”.
Докл. Иван Нейков, Кирил Топалов, Георги Белчев
Решение № 430 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 93-00-127/20.04.2007г. относно поставяне на паметна плоча на Петър Папакочев.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 431 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 93-01-459/24.04.2007г. относно създаване на достъпна среда за граждани с увреждания за упражняване на правото им на гласуване на Изборите за избиране на представители на Република България в Европейския парламент.
Докл. Милан Миланов, Радослав Кацаров
Решение № 432 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-23-239/06г./04.04.2007г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на Народно читалище „Христо Ботев”, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Казичене, УПИ №І- за училище, кв.20а.
Докл. Станислав Благоев

38. Доклад № 08-23-122/11.04.2007г. относно отказ за продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, намиращ се в с. Кривина, кв. 50, част от п. І, представляващ сграда с площ 207 кв.м. и терен 465 кв.м., отдаден на ЕТ „КОС-61-Кирил Митов” за ползване като склад за строителни материали и поддръжка и ремонт на автомобили.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 433 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад №  08-04-132/06г./05.01.2007г. и 11.04.2007г. относно дарение от „Озеленяване” ЕАД на собственика на дружеството едноетажна масивна сграда, намираща се на ул. „Победа” № 3, кв. 738 б, м. ГГЦ-Зона Г-13-юг, със застроена площ на сградата 535 кв.м., на Столична община.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 434 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-04-94/26.04.2007г. относно предоставяне под наем на помещение – част от публична общинска собственост, в сградата на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, в гр.София, ул. „Искър” № 61, за срок от 2 учебни години по базисни пазарни цени или по цени определени от СОС.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 435 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-05-162/06г./12.04.2007г. относно търг за продажба на поземлен имот № 7, с площ от 911 кв. м., кв. 5, м. НПЗ „Хаджи Димитър”, ул. „Опорска река” № 3, район „Сердика”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 436 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № № 26-00-5342/06г/ и 08-05-238/06г./10.04.2007г. относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение - Столично” ЕАД, за изграждане на КТП с площ от 9 кв.м върху общински недвижим имот, УПИ І – отреден за „озеленяване, КОО и обществена тоалетна”, от кв. 19, местност „ГГЦ – Зона В - 17”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 437 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 26-00-6926/06г./29.03.2007г. относно учредяване право на строеж  на  „Електроразпределение - Столично” ЕАД, за изграждане на КТП с площ от 9 кв.м върху общински недвижим имот, УПИ VІІ – отреден за ОЖС, търговия и озеленяване, от кв.133, м.”Красно село – Плавателен канал”.
Докл. Емил Милев
Решение № 438 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-08-52/06г./04.04.2007г. относно прогласяване на погасено по давност право на строеж, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.19 от ЗМСМА, чл.67, ал.1 от ЗС и чл.6, ал.1 от НРПУРОИ.
Докл. Павлин Колев
Решение № 439 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-08-23/02.05.2007г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ІІІ-1678, 1763 – „за клиника” от кв. 21 В по плана на гр. София, м. „Дианабад”.
Докл. Павлин Колев
Решение № 440 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 08-15-31/06г./18.04.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ ХІ-2628, кв. 1, местност „ж.к. Младост 1а”.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 441 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 94-Р-167/05г./29.03.2007г. относно отмяна на Решение № 1061 по Протокол № 95 от 18.12.2007г. на СОС и замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, район „Студентски”, представляващ УПИ І-за коо, с площ 417,00кв.м, кв. 70А, м. „Студентски град”, срещу поземлени имоти с планоснимачни №№ 3038, с площ 186,00кв.м и 3039, с площ 231,00кв.м., попадащи в улица и УПИ ІІІ-за озеленяване и УПИ ІІ-за спорт.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 442 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-16-127/06г./05.02.2007г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила ЧЗРКП за УПИ – V-коо, кв. 234, местност „Студентски град”.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 443 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № № 08-17-51/06г./ и 08-17-276/06г./ 12.04.2007г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, м. „Манастирски ливади-запад”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров
Решение № 444 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-17-325/06г./12.04.2007г. относно процедура по § 6, ал.5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Любен Петров
Решение № 445 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 08-17-217/06г./12.04.2007г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Любен Петров
Решение № 446 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52.   Доклад № 08-17-194/06г./13.04.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Любен Петров
Решение № 447 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 08-17-256/04г./13.04.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл. Любен Петров
Решение № 448 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 08-17-8/06г./13.04.2007г. относно процедура за доброволно прилагана на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ, за УПИ ХІV-245 и УПИ ІV-245 от кв. 24, м. бул. ”Цар Борис ІІІ”, по плана на гр. София.
Докл. Любен Петров
Решение № 449 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 08-17-182/06г./13.04.2007г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ХІІ-155а в кв. 8, по плана на м. кв. „Симеоново”, чрез продажба на придаваемия общински поземлен имот на Станка Иванова Димитрова.
Докл. Любен Петров
Решение № 450 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 08-17-128/11.04.2007г. относно продължаване на срока на наемен договор № 006/2004г. сключен между СО – район „Витоша” и фирма „Софиягаз” ЕАД – гр. София.
Докл. Любен Петров
Решение № 451 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 08-17-131/11.04.2007г. относно продължаване на срока на наемен договор № 11/2003г. сключен между СО – район „Витоша” и фирма ЕТ „АВИ – Станислава Симеонова” – гр. София.
Докл. Любен Петров
Решение № 452 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 94-В-210/98г./05.02.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРП за УПИ XXII – 861, кв. 23 А, м. „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 453 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 94-И-66/03г./21.03.2007г. относно замяна при условията на чл.71 от НРПУРОИ на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул.”Обелско шосе” №3в, район „Люлин”, м.”Модерно предградие” за жилищни имоти – собственост на „АВТОЕКСПРЕС” ЕООД.
Докл. Марио Петров
Решение № 454 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 08-19-125/17.04.2007г. относно приемане на решение за отдаване под наем на две стаи в сградата на кметския наместник на кв. „Филиповци”.
Докл. Марио Петров
Решение № 455 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 08-20-172/06г./10.04.2007г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план на улица и УПИ XI-146, кв. 4, по плана на гр. София, м. „Територии прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. „Сливница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 456 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 08-21-77/06.04.2007г. относно отмяна на Решение № 1081 по Протокол № 95, т. 59 от 18.12.06 г. на СОС за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Европейска перспектива” върху неизползваема сграда от закритото училище в с. Житен, район „Нови Искър”.
Докл. Зорница Атанасова
Решение № 457 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 08-24-195/06г./10.04.2007г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ I-761 в кв. 164, по плана на гр. Банкя, м. „Клисурска махала”, чрез продажба на придаваемия общински поземлен имот.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 458 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад №  93-00-112/11.04.2007г.  относно отмяна на решение по Протокол № 12 от 16.06.1978г., статия № 17 на ИК на СГНС.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов
Решение № 459 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

65. Доклад №  94-ВД-72/19.04.2007г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община” Петко Димитров Иванов и Ивайло Петров Недялков.
Докл. Бойко Борисов, Владимир Кисьов, Георги Белчев, Вили Лилков, Кирил Топалов, Асен Златев, Цветанка Георгиева, Юлия Цинзова, Борислав Бориславов, Румяна Ангелова, Константин Тилев, Кирил Арсов, Петър Колев, Стефан Беязов
Решение № 460 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре