нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 110 от дата 31.05.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане № 94-Н-403/11.04.2007г. от г-н Борислав Борисов – общински съветник, относно разполагане на автомивка в двора на 139 ОУ „Захарий Круша” в район „Лозенец”.

3. Питане № 93-00-156/14.05.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно неотложните действия по изпълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община.

4. Питане № 93-00-157/14.05.2007г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветници, относно рекламните договори на общинските транспортни дружества.

5. Питане № 93-00-110/06г./10.05.2007г. от г-н Стефан Беязов – общински съветник, относно  замените като практика в СО.

6. Питане №  93-00-163/16.05.2007г. от г-н Стефан Беязов – общински съветник, относно изпълнението на решенията на СОС за именуване на улици на територията на Столичната община.

7. Доклад № 08-23-239/06г./04.04.2007г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на Народно читалище „Христо Ботев”, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Казичене, УПИ №І- за училище, кв.20а.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 461 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 08-21-77/06.04.2007г. относно отмяна на Решение № 1081 по Протокол № 95, т. 59 от 18.12.06 г. на СОС за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Европейска перспектива” върху неизползваема сграда от закритото училище в с. Житен, район „Нови Искър”.
Докл. Зорница Атанасова
Решение № 462 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-00-150/09.05.2007г. относно промяна на бюджета на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 463 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад №  93-00-151/10.05.2007г. относно отпускане на средства за почистване на нерегламентирани сметища в кв. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 464 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 26-00-2059/27.04.2007г. относно изменение на Решение № 896 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на СОС за определяне на експерт-счетоводители за 2006г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 465 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 08-08-37/23.04.2007г. относно участие на Столична община в проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 466 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад №   25-00-137/03.05.2007г. относно именуване на ЦДГ № 136, бул. „Цар Борис ІІІ” № 130, район „Красно село” с името „Славия”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 467 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-01-692/06г./20.04.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ извършването на основни ремонти и конструктивно укрепване на училища и детски заведения, ново строителство на детски градини и за подобряване спортната база в столичните училища и детски градини през 2007г.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 468 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-01-269/27.04.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ закупуването и монтирането на автоматизирана система за информиране на населението за чистотата на атмосферния въздух.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 469 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 93-01-76/27.04.2007г.  относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ доизграждането на инженерната инфраструктура на пускови жилищни блокове и на чакълозадържател на р. Въртопо през 2007 г.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 470 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 93-01-257/27.04.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ възстановяването на премахната растителност в столицата в район „Илинден” и район „Искър” чрез засаждане на устойчиви на съвременните градски условия чуждоземни дървесни видове.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков

18. Доклад №  93-01-280/27.04.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ преустройството на административни сгради в нови осем столични районни администрации за изграждане на фронт-офиси за обслужване на граждани на едно гише.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 471 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад №  93-01-438/27.04.2007г. относно изменение на точка 1-ва от Решение № 158 по протокол № 42 от 17.03.2005г. и за безвъзмездно финансиране от СОПФ изграждането на бул. „Андрей Сахаров” в участъка бул. „Драган Цанков” – бул. „Александър Малинов” в ж.к. „Младост 1”
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 472 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20.Доклад №  93-00-311/06г./17.05.2007г. относно отстраняване на техническа грешка в Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006г. на Столичния общински съвет.
Докл. Иван Нейков
Решение № 473 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 12-00-316/07.05.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 474 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 26-00-616/17.04.2007г. относно даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на „Спортна София - 2000” ЕАД.
Докл. Мичо Райковски
Решение № 475 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад №  08-12-154/06г./17.04.2007г. относно отмяна на Решение № 287 по Протокол № 105 от 12.04.2007г. на Столичния общински съвет.
Докл. Мичо Райковски
Решение № 476 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад №  94-В-49/10.05.2007г. относно включване на 1 (един) бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на г-жа Виолета Веселинова Пенева – Цанева.
Докл. Христофор Христов
Решение № 477 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 26-00-1731/23.04.2007г. относно предприемане на мерки за повишаване на приходите от масовия градски транспорт.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 478 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 93-00-142/02.05.2007г. относно възлагане на общинската администрация спешно поставяне на рампи за улесняване на достъпа на родители с детски колички, велосипедисти и инвалидни колички при преминаването от платното за движение към тротоарите по пешеходни пътеки на ключови места в столицата.
Докл. Борис Цветков
Решение № 479 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 15-00-46/22.02.2007г. относно съ-финансиране на Фестивала „Джаз Плюс”
Докл. Константин Тилев
Решение № 480 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 93-00-138/26.04.2007г. относно съфинансиране на дейността на Фондация „Очи на четири лапи” по проект на „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”.
Докл. Петко Горанов
Решение № 481 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад №  62-01-39/08.05.2007г. относно финансиране на Международен фестивал „Театър в куфар”
Докл. Георги Белчев, Кирил Топалов
Решение № 482 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 93-00-284/03г./06.04.2007г. относно сключване на допълнително споразумение към договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Ромска звезда/Романи черхен” на територията на район „Красна поляна”.
Докл.Георги Белчев
Решение № 483 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад №  21-00-7/08.05.2007г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот – общинска собственост, намиращ се в гр. София, район „Студентски”, североизточна реална част от УПИ VІ „за училище”, находяща се в кв. 43 В, по ЧЗРП на м. „Младост 1 - Мусагеница”.
Докл. Георги Белчев,  Иван Нейков
Решение № 484 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-20-65/06г./08.05.2007г. относно замяна на общински имот, намиращ се в гр. София, район Връбница, представляващ реална част от поземлен имот с планоснимачен номер 829, попадащ в УПИ І за „жилищно строителство и обществено обслужване”, от кв. 27, по плана на гр. София, м. „бул. Ломско шосе”, срещу жилища, собственост на Добромир Пламенов Спасов.
Докл. Атанас Медникаров, Георги Белчев
Решение № 485 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 08-02-120/18.04.2007г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част в сградата на 142-ро СОУ „Веселин Ханчев”, ул. „Пчела” № 21, за книжарница.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 486 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34.Доклад № 94-Б-217/06г./23.04.2007г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и наследниците н Гълъб Соколов Милиславов върху имот – детска занималня, намираща се в гр. София, ж.к. „Хиподрума”, бл. 134, ул. „Нишава” № 25, партерен етаж.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 487 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № № 08-04-66/99г./ и 08-05-224 /99г./ 10.04.2007г. относно провеждане на търг за продажба на апартамент на първи етаж и апартамент на втори етаж заедно със сутеренен етаж, намиращи се в сградата на пл. „Лъвов мост” № 3.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 488 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-06-142/06г./18.04.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се на улица „Екатерина Симидчийска” № 5, раойн „Подуяне” срещу жилища – собственост на „Акцент 96” ООД.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 489 по точка
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 94-И-1/05г./02.05.2007г. относно уреждане взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „Финансист”, чрез заплащане пазарната стойност на правото на собственост за допълнително пристроените и надстроени гаражи, извън обема на учреденото им с договор от 17.07.1986г. ОПС, след приспадане пазарната стойност на инвестицията.
Докл. Емил Милев

38. Доклад №  08-10-19/06г./14.05.2007г. относно приключване на процедура за продажба на общинско жилище.
Докл. Емил Милев
Решение № 490 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад №  94-Д-63/04г./02.05.2007г. относно отмяна на решение № 292 по Протокол № 105 от 12.04.2007г. на СОС и замяна при условията на чл. 71, т.2 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в район „Надежда”.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 491 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № № 26-00-5807/06г./ и 26-00-983/05г./09.05.2007г. относно учредяване право на строеж за изграждане на два двойни трафопоста в УПИ І, кв. 75-А (стар 71), м. „бул. Ломско шосе”, район „Надежда”.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 492 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 04-07-1/05г./18.04.2007г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в УПИ ХVІІІ-за трафопост, кв.2, м. „в.з. Американски колеж – І част”, район „Младост”.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 493 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-17-159/27.04.2007г. относно продължаване на срока на наемен договор.
Докл. Любен Петров
Решение № 494 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-23-123/11.04.2007г. относно продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бистрица, за ползване като стоматологичен кабинет.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 495 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 08-24-19/06г./07.02.2007г. относно именуване на безименна улица в гр. Банкя с името ул. „Станислав Стратиев”.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 496 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 94-А-171/06г./03.05.2007г. относно наименуване на безименна улица в район „Витоша” с името ул. „Петър Папакочев”.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 497 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 93-00-144/03.05.2007г. относно поставяне на паметна плоча на Евгения Марс и Павел Елмазов.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 498 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 94-01-13/08.05.2007г. относно поставяне на паметна плоча на Владимир Димитров – Майстора.
Докл. Георги Белчев, Кирил Топалов
Решение № 499 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48.Доклад №  93-00-148/07.05.2007г. относно изграждане на бюст-паметник на Христо Г. Данов.
Докл. Вили Лилков
Решение № 500 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 26-00-1234/05г./28.05.2007г. относно отстраняване на явна фактическа грешка в Решение № 376 по Протокол № 107/26.04.2007г.  на СОС.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 501 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 93-01-370/29.05.2007г. относно изменение на Решение № 364 по Протокол № 107/26.04.2007г. на СОС и изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 502 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 93-01-579/29.05.2007г. относно допълнително споразумение № 3 към заемно споразумение от 29.04.2002г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 503 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 93-00-174/29.05.2007г. относно одобряване на рамкови условия на договорите за възлагане на управлението в транспортния отрасъл на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 504 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 08-17-188/22.05.2007 г. относно дофинансиране на празника на район „Витоша”.
Докл. Любен Петров
Решение № 505 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 29-00-83/31.05.2007 г. относно отпускане на финансови средства за спешно възстановяване щети в СБДПЛР „Панчарево” ООД.
Докл. Стоян Чакъров
Решение № 506 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре