нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 111 от дата 14.06.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветник, съгласно чл.32 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

3. Питане № 93-01-587/31.05.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно паркирането в „Синя зона” на автомобили на граждани, които живеят в нейните граници.

4. Питане № 93-01-588/31.05.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за ОП „Социален патронаж””.

5. Доклад № 93-00-153/10.05.2007г. относно прехвърляне на средства, предвидени за изграждане на ІІ-ра и ІІІ-та клетка от площадката за временно съхранение в землището на с. Горни Богров по § 5200 от дейност 629 от Капиталовата програма в размер на 578 000 лв., в дейност 621, § 10-20 от бюджета на СО за изпълнение на Програми 1 и 2 от Стратегията за дългосрочно управление на отпадъците на гр. София.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 507 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 08-16-78/03г./16.05.2007г. относно откриване на производство по отчуждаване на реални части от ПИ № 1674, кв. 31, ПИ № 1308, кв. 24а, ПИ № 1237, кв. 24а и цели ПИ № 1672, кв. 29, ПИ № 3267, кв. 27, 29, м. „Малинова долина” – частна собственост за изграждането на етап от обект „Улична мрежа в м. „Малинова долина” по реда и условията на глава III от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 508 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 08-00-224/06г./16.05.2007г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс, за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд на територията на район „Банкя”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 509 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-160/15.05.2007г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 510 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 94-Л-60/17.05.2007г. относно включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване семейството на Лиляна Атанасова Панова.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 511 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № № 94-М-503/02г./, 94-А-212/02г./ 08-04-124/05г./21.05.2007г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба чрез търг.
Докл. Бойко Борисов 
Решение № 512 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 93-00-161/15.05.2007г. относно едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 513 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад №  93-00-111/06.04.2007г. относно членство на Столичната община в Асоциацията „Общност на Нациите за мир”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 514 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 93-01-257/27.04.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ възстановяването на премахната растителност в столицата в район „Илинден” и район „Искър” чрез засаждане на устойчиви на съвременните градски условия чуждоземни дървесни видове.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 515 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 08-08-23/02.05.2007г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ІІІ-1678, 1763 – „за клиника” от кв. 21 В по плана на гр. София, м. „Дианабад”.
Докл. Павлин Колев
Решение № 516 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 08-06-117/03г./04.04.2007г. относно замяна на недвижим имот, намиращ се на ул. „Панайот Хитов” №№ 22-26 в район „Подуяне” за жилищни имоти – собственост на фирма „РИЦ – 1” ООД.
Докл. Борислав Алексиев
Решение № 517 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад №  08-05-91/06г./14.05.2007г. относно отмяна на Решение № 244, по Протокол № 103/22.03.2007 г. на СОС и замяна на недвижими  имоти – частна общинска собственост, намиращи се в район „Сердика”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 518 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 93-01-484/22.05.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ извършването на строително-ремонтни работи на пл. „Журналист”, район „Лозенец”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 519 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 93-00-123/22.05.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ извършването на спешен ремонт на ВиК инсталацията на 16 ОУ „Райко Жинзифов”, район „Надежда”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 520 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 94-Е-41//22.05.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ ремонт на част от сградата на 159 ОУ „Васил Левски”, кв. Челопечене, район „Кремиковци”, ситуиране в нея на два броя тоалетни и изграждане на канализация към сградата на училището.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 521 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 21-00-34/22.05.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ аварийния ремонт на оградата на 3-то СОУ „Марин Дринов”, район „Илинден”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 522 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 93-00-134/22.05.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ преустройството на сградата на районната администрация на район „Надежда” на ул. „К. Дрангов” № 55 за създаване на общодостъпна среда и фронт-офис за обслужване на граждани.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 523 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 08-14-34/22.05.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ проектирането и изграждането на територията на р. Искър на Подводящ главен канализационен колектор № 2 в участъка от бул. „Искърско шосе” до заустването му в съществуващ колектор 250/185 см.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 524 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-14-33/22.05.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ възстановяване на осветление в парка около езерото в ж. к. „Дружба 2”, район „Искър”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 525 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 93-01-535/04.06.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ извършването на спешен ремонт на ВиК инсталацията и санитарните възли в ОДЗ № 67 „Мечо Пух”, район „Слатина”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 526 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 93-00-188/07.06.2007г. относно одобряване на разходи направени във връзка с посещение на делегация от Комитета на регионите и Европейския парламент.
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 527 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 93-00-184/06.06.2007г. относно приемане на предложение от Общото събрание на съдиите от Софийския апелативен съд за назначаване на съдебни заседатели в Софийския градски съд.
Докл. Милена Стефанова, Стефан Василев, Петър Атанасов
Решение № 528 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 12-00-339/16.05.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.Светлин Лисичков
Решение № 529 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 12-00-340/16.05.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 530 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 12-00-387/28.05.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 531 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 12-00-388/28.05.2007г. относно откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „Слатина Булгарплод” ЕАД.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 532 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 12-00-389/28.05.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 533 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 93-00-139/26.04.2007г. относно изменение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд и промени в състава на съвета за управление на СОПФ.
Докл. Румяна Ангелова, Атанас Медникаров
Решение № 534 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 17-00-453/06г./09.05.2007г. относно обявяване на двуетажна сграда, намираща се в ж.к. „Св. Троица”, бул. „Сливница” № 45 /бивше Военно окръжие/, от публична в частна общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Регионална занаятчийска камара - София.
Докл. Иван Нейков, Вили Лилков
Решение № 535 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 93-00-173/28.05.2007г. относно дейността на смесените търговски дружества на Столична община и получените дивиденти.
Докл. Вили Лилков
Решение № 536 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 93-00-159/15.05.2007г. относно критерии за отдаване на свободни общински терени с учредено право на строеж на частни училища.
Докл. Кирил Арсов
Решение № 537 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 94-Й-100/04г./04.04.2007г. относно замяна при условията на чл.71, т.2 и т.5 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.София, район „Красна поляна” – съставляващ УПИ V-924 – отреден за чисто производство и офиси, от кв.129, м. „Факултета”, район „Красна поляна”, за жилища – собственост на фирма ЕТ „ДАРЕКС-Йордан Христов”.
Докл. Славчо Шалев
Решение № 538 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-20-299/06г./08.05.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот – ПИ с пл. № 492, от кв. 7, м. „бул. „Сливница”, район „Връбница”, срещу жилищни имоти – собственост на граждани.
Докл. Милан Миланов
Решение № 539 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 93-00-132/24.04.2007г. относно еднократно финансово подпомагане на млади семейства живеещи постоянно на територията на Столична община за раждане на първо дете.
Докл. Милан Миланов, Радослав Кацаров, Стефан Асенов
Решение № 540 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 94-С-342/12.06.2007г. относно  промяна в състава на Съвета на директорите на „Пазари Изток” ЕАД и избор на временен изпълнителен директор до провеждане на конкурс.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 541 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 93-00-189/12.06.2007г. относно  становище на СОС по заявление на „Топлофикация - София” АД в ДКЕВР.
Докл. Атанас Тасев, Николай Желев, Иван Николов, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Борислав Алексиев, Христо Попов, Росен Желязков
Решение № 542 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 93-00-190/13.06.2007 г. относно утвърждаване на списъци за 2007 г. на граждани, които се предвижда да бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 543 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 25-00-6/17.05.2007г. относно конкурс за отдаване под наем на помещения – общинска собственост, в сградата на ОКИ „Средец”, ул. „Кракра” № 2А.
Докл. Константин Тилев
Решение № 544 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 94-Т-235/06г./22.05.2007г. относно корекция на Решение №1011 по Протокол № 94 от 11.12.2006г. на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Белчев
Решение № 545 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 18-00-34/28.05.2007г. относно финансиране на научно-практическа конференция на тема „Приносът на българската култура за интеркултурата на 21 век”.
Докл. Кирил Арсов
Решение № 546 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 26-00-2588/30.05.2007г. относно промяна на обхвата на режим за краткотрайно платено паркиране „Синя зона”.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 547 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 70-00-274/05г./31.05.2007г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на общински УПИ, находящ се в гр. София, район „Илинден”, м. „Вълчо Иванов – север”.
Докл Румяна Ангелова    
Решение № 548 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
  

47. Доклад № 08-08-140/06г./22.05.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от УПИ I – за КОО и ЖС, срещу жилищни имоти – собственост на фирма „Вечна – Р” ЕООД, по пазарни цени.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 549 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 94-К-92/16.05.2007г. относно замяна на апартамент № В 2, находящ се в гр. София, кв. „Южен парк”, бл. 1, вх. „В”, ет. 1 – жилищен.
Докл. Николай Желев
Решение № 550 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-20-248/05г./22.05.2007г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ, на имоти-общинска собственост, находящи се в район „Връбница”, УПИ IX – СГО и УПИ X-521, кв. 6, м. „Сливница” за жилища – собственост на фирма „Релина” ЕООД.
Докл. Николай Желев
Решение № 551 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-02-121/02.05.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ-за спорт, с площ от 2 230 кв. м., кв. 312е, м. ”Красно село – Плавателен канал”, ул. ”Хубча” № 18-22, район „Красно село”, срещу жилищен имот – собственост на „ВЕРПО” ООД.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 552 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 26-00-2014/05г./16.03.2007г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ-28,29, кв. 388, м. „Здраве” между Столична община и „БКС-ВИТОША”АД.
Докл. Емил Милев
Решение № 553 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 66-00-1026/02г./14.05.2007г. относно изкупуване на поземлен имот 122 /стар 15/, кв. 119 /стар 129/, м. „Красно село – Плавателен канал”, ул. ”Славовица” № 24
Докл. Емил Милев
Решение № 554 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 08-04-52/05.03.2007г. относно замяна на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се на ул.”Цар Симеон” № 78 срещу жилищни имоти собственост на Лазар Стефанов.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 555 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № № 08-05-25 и 94-Б-162/06г./16.05.2007г. относно търг за продажба на не-застроено дворно място УПИ ІІІ - 1337 от кв. 196, м. ”Орландовци-Малашевци”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 556 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № №08-05-175/05г./ и 08-05-209/06г./15.05.2007г. относно провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ XII-19, кв. 21, м. „ГГЦ-Зона В-17”, намиращ се на ул. „Клокотница” № 44, район „Сердика”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 557 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад №  08-05-156/06г./16.05.2007г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за: улица, УПИ ХІХ за трафопост и УПИ ХVІІІ общ от кв. 30, по плана на гр. София, м. „Бенковски”, чрез замяна на придаваеми части.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 558 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 08-06-183/05г./18.04.2007г. относно замяна на имот – частна общинска собственост, намиращ се на улица „Васил Кънчев” № 22 в район „Подуяне” срещу жилища – собственост на граждани.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 559 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 08-06-104/04г./18.04.2007г. относно замяна на поземлен имот – частна общински собственост, находяща се на ул. „Витиня” – район „Подуяне”  за жилищни имоти – собственост на граждани.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 560 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 08-06-63/20.03.1007г.  относно настаняване на „Български пощи” ЕАД – ТП-СПС – клон 136, възмездно за срок от 10 години в помещения – общинска собственост, намиращи се в жк. „Левски В”, бл. 10, вх. Г – Магазин № 3 и вх. Д – Магазин № 1.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 561 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 08-09-102/05г./17.05.2007г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ V-1489 от кв. № 72а, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Лозенец”, собственост на Борис Борисов Найденов.
Докл. Любомил Иванов
Решение № 562 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 54-00-18//17.05.2007г. относно изменение на Решение № 30 по Протокол № 38 от 27.01.2005 г. за сключване на предварителен договор за замяна по чл. 15, ал.5 от ЗУТ за промяна границите на съседни ПИ чрез изменение на ПУП
Докл. Любомил Иванов
Решение № 563 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад № 08-12-62/05г./09.05.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Качаник”, район „Илинден” срещу жилища собственост на „Егал” ЕООД.
Докл. Георги Савов
Решение № 564 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад № 26-00-2003/10.05.2007г. относно откриване на процедура за продължаване срока на договор за наем на терен – частна общинска собственост на територията на район „Илинден”.
Докл. Георги Савов
Решение № 565 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад № 08-13-188/06г./09.05.2007г. относно замяна на УПИ, находящ се в гр. София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда – 2” на ъгъла между улици „Република” и „Екзарх Стефан”, срещу жилищни имоти, собственост на „ЙОДИНИ” ЕООД.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 566 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

65. Доклад № 08-13-210/06г./09.05.2007г. относно прекратяване на съсобственост и процедура по § 6 и § 8, л. 1 от ЗУТ между Столична община от една страна и от друга – Игнат Ангелов Панайотов, Траянка Ангелова Иванова и съпругът й Никола Станев Иванов, по отношение на поземлени имоти, находящи се в гр.София, район „Надежда”.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 567 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

66. Доклад № 08-13-196/06г./09.05.2007г.  относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана  за регулация за кв. 87 – за УПИ ІІІ-1267 и УПИ ІV-за общ. обслужване, местност бул. „Ст.Димитров”, район „Надежда”.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 568 по точка 66
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

67. Доклад № 08-14-178/06г./10.05.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІV-1472, кв. 40, м. ж. к. „Дружба-2 ч.”.
Докл. Йордан Томов
Решение № 569 по точка 67
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

68. Доклад № 08-14-109/06г./10.05.2007г. относно процедура по  чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с пл. № 937, от кв. № 40, местност ж. к. „Дружба ІІ ч.”.
Докл. Йордан Томов
Решение № 570 по точка 68
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

69. Доклад № 94-Б-174/06г./18.05.2007г. относно процедура по § 8, ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на ПУП за УПИ V-1180 и УПИ – VІІ-2323 от кв. № 152, м. ”Студентски град”, чрез замяната на общинските части, попадащи в урегулираните поземлени имоти, срещу реални части от поземлените имоти – частна собственост.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 571 по точка 69
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

70. Доклад № 08-18-12/03г./16.04.2007г. относно изменение на Решение № 33 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на СОС за преобразуването от публична в частна общинска собственост и прехвърлянето безвъзмездно в собственост на държавата за нуждите на МОН сградата на 151 СОУ, ул. „Монтевидео” № 21, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 572 по точка 70
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

71. Доклад № 08-19-293/05г./18.05.2007г. относно отмяна на Решение № 298, по Протокол № 105/12.04.2007 г. на СОС и замяна на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се на ул.”Димитър Талев” в жк.„Люлин – Х-ти микрорайон”, ПИ 311 и ПИ 312, кв. 10, м.жк.„Люлин – Х-ти микрорайон”, за жилища – собственост на „ИДРА-България” ООД.
Докл. Марио Петров
Решение № 573 по точка 71
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

72. Доклад № 08-20-291//06г./18.05.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХІ – 1510, от кв. 16, м. „бул. „Сливница””, район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 574 по точка 72
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

73. Доклад № 08-20-186/06г./15.05.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХІV-731, 734, от кв. № 45, м. „кв. Модерно предградие”, район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 575 по точка 73
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор за замяна

74. Доклад № 08-20-131/06г./23.05.2007г. относно търг за продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ-сго, с площ от 1 073 кв.м, кв. 6, м. „бул. „Сливница””, район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 576 по точка 74
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

75. Доклад № 08-22-33/05г./09.05.2007г. относно отмяна на Решение № 542 по Протокол № 83 от 13.07.06 г. на СОС и замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот  - УПИ І -8, 902, 903, 904, кв. 6, м. „Враждебна”, район „Кремиковци”, за жилища, собственост на фирма „ГЛО БАЛ СТРОЙ” ООД.
Докл. Томи Николов
Решение № 577 по точка 75
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

76.   Доклад №   08-24-202/06г./10.05.2007г. относно удължаване срока на договора за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост с площ 70 кв. м., намиращо се на ул. „Христо Смирненски” № 20, гр. „Банкя” на ЕТ „Мая – 5 – Мария Павлова”-представляван от Мария Цветанова Павлова за срок от 5 /пет/ години.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 578 по точка 76
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре