нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 112 от дата 28.06.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане № 93-01-564/23.05.2007г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно действията на кмета на София и общинската администрация за изпълнение на решение № 234 от 22.03.2007 г. на СОС за подобряване на транспортното обслужване на живеещите и работещите в район Искър.

3. Питане № 93-01-565/23.05.2007г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно действията на кмета на София и общинската администрация за изпълнение на Наредба на СОС за изграждане на общодостъпна среда в гр. София включително и при ремонтите и изграждането на нови пътни артерии.

4. Доклад № 26-00-3612/27.06.2007 г. относно становище на Столичен общински съвет по проект на „Краткосрочна програма за стабилизиране на „Топлофикация София” АД и преодоляване на кризата на доверието сред клиентите”.
Докл. Атанас Тасев, Николай Желев, Иван Николов, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Борислав Алексиев, Христо Попов, Росен Желязков
Решение № 579 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 93-00-172/23.05.2007г. и 11.06.2007г. относно избор на представители на Столична община в ликвидационните комисии, удължаване срока на ликвидациите и определяне възнагражденията на ликвидаторите на общинските търговски дружества в ликвидация.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 580 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 93-00-176/01.06.2007г.  относно  одобряване на годишните финансови отчети за 2006 година на общинските търговски дружества в ликвидация.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 581 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-183/06.06.2007г. относно одобряване годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2006г. и освобождаване  от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителни съвети и съвети на директорите.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 582 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 93-00-185/06.06.2007г. относно разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2006 г. на търговските дружества с общинско имущество и отчисляване на дивидент за СО
Докл. Бойко Борисов
Решение № 583 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 26-00-2138/06.06.2007г. относно определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2007 г. на търговските дружество с общинско имущество.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 584 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 66-02-541/31.05.2007г. относно одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване на гробищен парк – м. „с.Бусманци”, кв. 19, УПИ VIII, XV и XVI.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 585 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 66-02-387/31.05.2007г. относно одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Гробищен парк – с. Чепинци, с. Негован”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 586 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 66-02-106/02.06.2007г. относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в графичната съставка на Решение № 25 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 587 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 94-П-144/05г./02.10.2006г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ІІІ и УПИ ХV-2939, кв. 4, м. „ж.к. Младост - 1”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 588 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 08-00-3/05г./31.05.2007г. относно откриване на производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти №№ 2084, 4953 до кв. 13 Б и 3855, до кв. 13 В, м. „Младост-2” частна собственост, засягащи се от обект „Пътна връзка между бул. „Андрей Ляпчев” и ул. „Св. Киприян” (продължение на бул. „А. Сахаров”) от о. т. 53 през о. т. 1 – о. т. 5 – о. т. 6 до о. т. 7 а, кв. 13, 13 Б и 13 В, м. „Младост-2” включена в програмата на СО по реда и условията на ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 589 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-141/27.04.2007г. относно закриване на ОП „Вътрешни услуги”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 590 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 93-01-615/05.06.2007г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 591 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад №  37-00-108/06г./07.06.2007г. относно наименуване на булевард.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 592 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 66-00-1476/11.06.2007г. относно проект за Статут на Наградите на Столична община в областта на културата.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 593 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад №  93-00-196/21.06.2007г. относно попълване състава на ПК по устройство на територията и жилищна политика и ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори.
Докл. Христофор Христов
Решение № 594 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-18-82/22.05.2007г. относно изменение на Решение № 1020/11.12.2006 г. на СОС за безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на физкултурен салон с плувен басейн в 88-мо СОУ, район „Овча купел”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 595 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 93-00-170/22.05.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ доставката и монтаж на вертикална платформа – лифт за инвалидни колички в сградата на Общинския културен институт –  „Красно село”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 596 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад №  08-02-44/22.05.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ на дейности по възстановяване на градинки и тревни площи в район „Красно село”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 597 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 08-24-12/22.05.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждането на гробищен парк в гр. Банкя.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 598 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 93-00-169/04.06.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ залесителни мероприятия и изграждане на защитен пояс от растителност около депо за твърди битови отпадъци – Суходол.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 599 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-19-46 /04.06.2007г. относно дофинансиране със средства от СОПФ възстановяването на сградата на детска ясла № 47 – район „Люлин”, 10-ти м. р., ул. „Разораната целина” № 3.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 600 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 08-05-50/04.06.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ преустройството на сградата на районната администрация на район „Сердика” на бул. ”Кн. Мария Луиза” № 88 за създаване на общодостъпна среда и офис за обслужване на граждани.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 601 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 29-00-24/04.06.2007г. относно разсрочване погасяването на заем, отпуснат на „ДКЦ  ХХІІ - София” ЕООД със средства от СОПФ по Решение № 410, Протокол № 30 от 28.10.2004 г. на СОС.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 602 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 93-01-483/04.06.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ подмяна на дограмата на ОДЗ № 160, кв. „Драгалевци”, районн „Витоша”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 603 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 93-01-539/04.06.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ подмяната на дограмата на ЦДГ № 97 „Китна градина” кв.  „Филиповци”, район „Люлин”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 604 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад № 11-00-730/06.06.2007г. относно плащане със средства от СОПФ на съдебно-деловодни разноски в полза на СД „Арто – Арсов, Гюров и сие” за изпълнение по предявен на СО изпълнителен лист от 21.12.2006г. на СРС – 29 състав.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 605 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 12-00-404/02.06.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 606 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 12-00-421/08.06.2007г. относно 92 броя поименни акции с право на глас на „Общинска банка” АД, собственост на „Улично осветление”.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 607 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 93-00-197/21.06.2007г. относно даване на мандат на представителя на Столична община за участие в Общото събрание на акционерите на „Централни хали” АД.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 608 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад № 70-00-366/06.06.2007г. относно защита на „Дядо Славейковото място”.
Докл. Борислав Борисов, Стефан Беязов, Борислав Богданов, Борислав Бориславов
Решение № 609 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 93-00-145/04.05.2007г. относно провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на СО.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 610 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-06-120/05г./10.04.2007г. относно замяна на поземлен имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Неофит Бозвели” № 4, р-н „Подуяне” за жилищни имоти, собственост на граждани.
Докл. Нели Манова
Решение № 611 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад № 08-20-107/06г./07.06.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот – ПИ 016051, в кв. 16, м. ”Кюшето” в землището на район Връбница, срещу жилищни имоти – собственост на „Тристан 02” ООД.
Докл. Таня Найденова, Янко Янков
Решение № 612 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад № 08-03-25/05г./06.06.2007г. относно процедура за замяна при условията на чл. 71, т.1 от НРПУРОИ на общински имот, находящ се в гр.София, ул.”Странджа” №45, представляващ: една масивна жилищна сграда със 3П 59,10кв.м., заедно с 18/55 ид.ч. от правото на собственост върху поземлен имот с пл. № 18 с площ 285 кв.м., попадащ в УПИ ІІІ – 18.19.20.21.22, кв. 214, по плана на „Зона Б-3-а Западно направление”, срещу жилища, собственост на „Аркон Констракшънс” ЕООД.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 613 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 94-Б-1/04г./08.06.2007г. относно прекратяване на съсобственост в имот пл. № 216, чрез замяна при условия на чл. 71, т. 2 и 3 от НРПУРОИ, на общински ПИ пл. № № 382, 380, 379 и реална част от 217, находящи се в гр. София, район „Надежда”, м. „бул. „Ломско шосе”, кв. 7, с обща площ от 1261 кв. м., срещу жилища собственост на граждани.
Докл. Христо Попов
Решение № 614 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-20-123/11.06.2007г. относно отмяна на Решение № 914 по Протокол № 93, т. 28 от 23.11.2006 г. на СОС и замяна на имот - частна общинска собственост, находящ се в район „Връбница”, срещу жилища – собственост на „БУЛ ЖЕК” ООД.
Докл. Цветанка Георгиева
Решение № 615 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 94-01-377/06г./07.06.2007г. относно допълнение на Решение №1098 по Протокол № 95 от 18.12.2006г. на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Белчев
Решение № 616 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад №  25-00-222/07.06.2007г. относно промяна в щатната численост на ОКИ – Дом на културата „Искър” и  завишаване бюджета на дирекция „Култура и образование”, отдел „Култура”.
Докл. Георги Белчев, Анета Григорова
Решение № 617 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад № 08-01-65/09.05.2007г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост, намиращи се в училищата на територията на район „Средец”, за осъществяване на педагогически услуги, три физкултурни салона за спортни дейности и павилион за продажба на закуски и напитки, намиращ се в двора на 38 ОУ „Васил Априлов”.
Докл. Мария Станева
Решение № 618 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 70-00-513/02г./29.05.2007г. относно отмяна на Решение № 377 по Протокол № 106 от 19.04.2007 г. на СОС и гласуване на решение за замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на недвижим имот – общинска собственост, ПИ 763, от кв. 5, м. ”НПЗ – Хаджи Димитър - Малашевци”, находящ се на ул. ”Заводска ” в район „Сердика” срещу жилищни имоти собственост на ЕТ „Мира 2001 – Коце Александров”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 619 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-05-195/05г./07.06.2007г. относно търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №2, с площ  от 357 кв. м., кв. 44б м. „ГГЦ-Зона В-17”, ул.”Враня” № 47, район „Сердика”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 620 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 94-И-1/05г./02.05.2007г. относно уреждане взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „Финансист”, чрез заплащане пазарната стойност на правото на собственост за допълнително пристроените и надстроени гаражи, извън обема на учреденото им с договор от 17.07.1986г. ОПС, след приспадане пазарната стойност на инвестицията.
Докл. Емил Милев
Решение № 621 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 94-Б-142/02г./09.05.2007г. относно отмяна на Решение №171/08.03.07 г. по Протокол № 102 т. № 36 от заседанието на СОС и замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ  на реална част от общински поземлен имот, намиращ се в район „Надежда” срещу жилищни имоти, собственост на „ОВЪР ТРЕЙД” ЕООД.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 622 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-14-175/05г./11.06.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с пл. № 1239, от кв. 15, м. ж. к. „Дружба II ч.”, находящ се в град София, район „Искър”.
Докл. Йордан Томов
Решение № 623 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-14-150/06г./11.06.2007г. относно процедура по чл. 17, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с пл. № 266, от кв. 3, м. НПЗ „Искър-север” по плана на гр. София, находящ се в район „Искър”.
Докл. Йордан Томов
Решение № 624 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-21-78/06.04.2007г. относно прогласяване на погасено право на строеж при условията на чл. 67 от Закона за собствеността.
Докл. Зорница Атанасова
Решение № 625 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 94-Х-63/05г./23.05.2007г.  относно погасяване по давност, по реда на чл. 6, ал. 1 от НРПУПРОИ, във връзка с чл. 67 от ЗС на право на строеж върху общинска земя.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 626 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 08-23-27/01.06.2007г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ VI – 18 от кв. № 04 в м. „Дупките” по плана на в. з. „Малинова долина – II Б част – разширение”, находящ се в гр. София, район „Панчарево”, собственост на Борис и Даринка Тачеви.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 627 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 08-22-56/06г./22.05.2007г. относно замяна на общински имот, находящ се в с. Долни Богров – „Стопански двор” – извън регулация, СО-район „Кремиковци”, представляващ: неурегулиран поземлен имот с пл. № 739 по кадастрален лист Б-2-9-А с площ 4467 кв.м., срещу жилища, собственост на „Електроизграждане  инженеринг” ООД.
Докл. Томи Николов
Решение № 628 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 93-00-248/02г./25.06.2007г. относно изпълнение на решение № 658/27.07.2006г. на Столичния общински съвет.
Докл. Нели Манова, Радослав Кацаров, Мария Бояджийска,  Росен Желязков
Решение № 629 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 66-02-536/15.06.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ 3, кв. 242, по  плана на местност „Зона Б – 5 – 3”, район „Възраждане” за жилища собственост на „Консорциум АСТУЛИДИС” ООД.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 630 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 93-00-200/26.06.2007г. относно изменение и допълнение на Приложение № 3 към Решение № 96 на Столичния общински съветник по Протокол № 100 от 22.02.2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 631 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 26-00-3380/27.06.2007г. относно даване мандат на представителя на Столична община в общото събрание на „Общинска застрахователна компания” ЕАД, което ще се проведе на 29.06.2007г.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 632 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 93-00-201/26.06.2007г. относно избор на членове на Управителния съвет на Меценатска програма „Култура”.
Докл. Бойко Борисов, Кирил Топалов, Юлия Цинзова
Решение № 633 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре