нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 113 от дата 12.07.2007

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане № 93-01-703/29.06.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно емблематичния за столицата паметник на скулптора Валентин Старчев, изграден пред НДК.

3. Питане № 93-01-704/29.06.2007г от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно премахване на незаконен строеж „Търговски комплекс Валенсиана”, район „Лозенец”.

4. Питане № 93-00-211/05.07.2007г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно предприетите действия на общинската администрация и служби и от кмета на София за довършване на строителството на детска градина и училище в с. Бусманци, район „Искър” и конкретните срокове за изпълнение на решение № 292 от 27.04.2006г. на СОС.

5. Доклад № 93-00-53/25.06.2007г. относно сключване на споразумения за изплащане на дължими суми и опрощаване на законни лихви по неизплатени концесионни възнаграждения за изпълнени дейности за „Зимно улично почистване” през 2005 г. с фирмите „ВОЛФ 96” ООД, „ДИТЦ” АД и „ЧИТОТА СОФИЯ” АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 634 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад № 93-00-214/06.07.2007г. относно проект за подробен устройствен план – „Парцеларен план за трасе на разпределеителен газопровод до регулацията на с. Мировяне”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 635 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-280/06.07.2007г. относно намаляване на капитала на „Пазари Изток” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 636 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8. Доклад № 94-01-293/11.07.2007г. относно отмяна на Решение № 449, т. 2 по Протокол № 50 от 30.06.05 г. на СОС в частта, с която е открито производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 692, кв. 1, м. „Манастирски ливади-изток”, с площ на частта 610 кв. м. и придобиване право на собственост от СО върху същата част от същия поземлен имот, която по ПУП е предвидена за изграждане на обект - публична общинска собственост - „Реконструкция на северното платно на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до ул. „Костенски водопад””.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 637 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад №  93-00-195/20.06.2007г. относно корекция на името на площад и улица.
Докл. Борислав Борисов , Радомир Чолаков
Решение № 638 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-01-638/12.06.2007г. относно съгласие за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса за ползването им.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 639 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 08-23-74/06/15.06.2007г. относно намаляване на капитала на „Спортна София - 2000” ЕАД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 640 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 93-00-194/19.06.2007г. относно разкриване на 50 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на град София.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 641 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 04-03-79/22.06.2007г. относно откриване производство по отчуждаване на поземлени имоти и реални части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на етап от обект „Канализационен колектор Банкя”, включен за финансиране по програма „ИСПА”, по реда и условията на глава III от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 642 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад №  66-02-659/27.06.2007г. относно проект за ПУП - изменение на плана за регулация на обект: „Трасе на Втори Метродиаметър” в участъка от надлез „Надежда”, по бул. „Мария Луиза”, бул. „Витоша”, НДК, бул. „Черни връх”, бул. „Никола Вапцаров”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 643 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад № 93-00-199/25.06.2007г. относно членство на Столичната община в Асоциацията за култура на европейските региони.
Докл. Бойко Борисов, Юлия Цинзова
Решение № 644 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 93-00-191/13.06.2007г. относно изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Николай Желев, Бисер Бончев
Решение № 645 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 93-00-120/04.06.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ реконструкцията на стари и изграждане на нови детски площадки на територията на столицата.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 646 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
18. Доклад № 08-15-137/28.06.2007г. относно предоставяне на средства от СОПФ за подмяна на дограмата на ОДЗ № 59, район „Младост”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 647 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад №  93-01-353/28.06.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основен ремонт на сградата на Народно читалище „Ромска звезда”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 648 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 93-00-152/28.06.2007г. относно предоставяне на средства от СОПФ във връзка с неотложна необходимост от частична подмяна на дограма на 128-мо СОУ „Алберт Айнщайн”,  район „Младост”.
Докл. Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 649 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 12-00-435/13.06.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 650 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 12-00-450/20.06.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 651 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад №  08-11-77/12.06.2007г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване без конкурс върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район Красна поляна, ж.к. „Илинден”, ул. „Найчо Цанов”, бл. 114 /партер/.
Докл. Васил Караиванов
Решение № 652 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 21-00-393/12.06.2007г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Частно езиково училище „ЕСПА” за изграждане на училищен комплекс в поземлен имот пл. № 5598, попадащ в УПИ VІ, отреден „За училище”, в кв. 9, м. ”Горубляне-2”, район „Младост”.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 653 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 26-00-3287/02.07.2007г. относно отмяна на Решение № 95 по Протокол №54/16.06.2003г. на СОС и продажба на общински поземлен имот №1315, кв.1, м. „Цариградско шосе-Караулката”.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 654 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад №  26-00-6308/06г./13.06.2007г. относно даване на съгласие за извършване на продажба чрез търг на дълготрайни активи, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 655 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад №  26-00-859/13.06.2007г.относно откриване на процедура за обособяване на УПИ.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 656 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 94-Г-278/01г./18.06.2007г. относно прекратяване на съсобственост, чрез замяна и доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ  І, отреден за  „жилищно строителство и трафопост”  и УПИ ІІ, отреден за „озеленяване”, от квартал № 07 в местност „Жилищна група – Южен парк” по плана на гр.София, находящи се в гр. София, район „Триадица”.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 657 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
29. Доклад № 93-00-209/04.07.2007г. относно провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по основни автобусни линии.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 658 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад №  21-00-57/27.06.2007г. относно конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения   публична общинска собственост в 10 СОУ „Теодор Траянов”, ж.к. Младост 1, район „Младост”.
Докл. Цветанка Георгиева
Решение № 659 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад № 08-01-91/21.06.2007 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на имот-част от имот публична общинска собственост, находящ се на ул. “Хр. Белчев” № 36, представляващ стая на партерния етаж – дясно в сградата за осъществяване на проекти, свързани с предоставяне и развитие на социални услуги, интеграция и подпомагане на лица в неравностойно положение от юридически лица с нестопанска цел.
Докл. Мария Станева
Решение № 660 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 66-00-1020/06г./15.06.2007г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем” и включването му във фонд „Резервен” за настаняване двучленното домакинство на Николинка Савова Губерова.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 661 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 08-06-48/27.06.2007г. относно процедура по § 8 от ДР от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване на II-990 – отреден за безвредно производство, складове и офиси, от кв. 6, м. „НПЗ – Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 662 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад №  08-08-99/26.06.2007г. относно продължаване срока на договора за наем № 205 от 15.12.2004 г. между район „Изгрев” и ЕТ „Ванела-X-Иван Ангелов” на общински терен, находящ се в гр. София, район „Изгрев”, м. „Винарово колело”, за още 7 години.
Докл. Павлин Колев
Решение № 663 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
35. Доклад №  94-П-263/06г./19.06.2007г. относно процедура по §6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ VIII-1618 от кв. № 04 в м. НПЗ „Хладилника-Витоша” по плана на гр. София.
Докл. Любомил Иванов
Решение № 664 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад № 08-10-90/19.06.2007г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-859, кв. 90, местност „Кръстова Вада”.
Докл. Емил Милев
Решение № 665 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад №  08-11-75/12.06.2007г. относно отдаване под наем чрез конкурс на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, /приземен етаж/  за срок от 5 години за обособяване на бюфет за нуждите на районната администрация.
Докл. Васил Караиванов
Решение № 666 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад №  08-11-76/12.06.2007г. относно предоставяне под наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”, ж.к. „Илинден”, ул. „Найчо Цанов”, бл.64.
Докл. Васил Караиванов
Решение № 667 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад №  08-11-78/12.06.2007г. относно предоставяне за управление на Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна” ж.к. Илинден, ул. „Найчо Цанов”, бл. 11 /партер/, вх. А.
Докл. Васил Караиванов
Решение № 668 по точка 39

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-15-166/05г./12.06.2007г. относно продължаване срока на договор за наем за ползване на общински терен за срок до 10 години на основание § 78, ал. 2 от ПЗР към Закона за общинската собственост.
Докл. Иван Карайончев
Решение № 669 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-16-258/06/18.06.2007г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ І-128 6, в кв. 125, по плана на м. ”Малинова долина”, чрез замяна.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 670 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 94-01-562/06г./28.06.2007г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРУПРОИ и доброволно прилагане на влязъл в сила плана за регулация на общински УПИ и реална част от частен имот, находящ се в гр. София, район „Витоша”, м. „Манастирски ливади-запад”.
Докл. Любен Петров
Решение № 671 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
43. Доклад № 26-00-5409/06г./11.06.2007г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в УПИ XIII-1054 – за трафопост, кв. 13, м. „Овча купел”, на ъгъла на ул. „Маестро Кънев” и ул. „676”, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 672 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад №  08-23-168/01.06.2007г. относно продължаване срока на договор за наем на общински имот – частна собственост, находящ се в с. Кривина – сграда в кв. 21, парцел 13, представляващ помещение с площ 28 кв. м., отдадено на „БТК” АД за разполагане на АТЦ.
Докл. Станислав Благоев
Решение № 673 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 08-20-112/14.05.2007г. относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 674 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 08-20-113/14.05.2007г. относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.
Докл. Янко Янков
Решение № 675 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 08-20-53/07.06.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-651, с площ от 615 кв. м., кв. 14, м. бул.„Сливница”, район „Връбница”, срещу жилищен имот – собственост на Стефан Петков Иванов.
Докл. Янко Янков
Решение № 676 по точка 47

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-13-82/13.06.2007г. относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на общинската част от имот, включен в УПИ І-390, 388, 387, кв.15, м. „Ломско шосе”, район Надежда.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 677 по точка 48

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-01-105/05г./21.06.2007г. относно прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в  гр. София, район „Средец”, съставляващ УПИ І-15, целият с площ от 536,11 кв.м., кв.12, м. „Трета извънградска част”, ул.”Цар Иван Асен” №25, чрез замяна на общинската част от имота, съставляващ две помещения с площ от 20 кв.м. и 1/16 идеални части от сградата и дворното място, срещу жилищен имот собственост на съсобственика Христина Стоименова Александрова.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 678 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 08-20-109/20.06.2007г.  относно замяна на УПИ, находящ се в град София, район „Връбница”, срещу жилищни имоти, собственост на „Спектър - 07” ЕООД.
Докл. Славчо Шалев, Стефан Ботев
Решение № 679 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
51. Доклад №  08-13-106/20.06.2007г. относно замяна на УПИ, находящ се в гр. София, район „Надежда”, срещу жилищни имоти, собственост на Ивайло Христов Попов.
Докл. Румяна Ангелова, Стефан Ботев
Решение № 680 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 26-00-58/22.06.2007г. относно замяна при условията на чл.71, ал. 2 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – УПИ IX-общ., от кв. 182, по плана на м. „Зона Б – 3”, район „Възраждане” – за жилища  - собственост на фирма „Грийн инвест България” ЕООД.
Докл. Румяна Ангелова, Славчо Шалев
Решение № 681 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
53. Доклад № 08-20-132/06г./16.05.2007г. относно замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти – ПИ с пл. № 832, № 833, попадащи в кв. 29, м. бул. ”Ломско шосе”, район „Връбница”.
Докл. Петър Колев, Янко Янков
Решение № 682 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 94-И-151/99г./26.06.2007г. относно отмяна на Решение № 468 по Протокол № 32, 11.11.2004г. и замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРУПРОИ на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, на ул.”Бедек” № 3, район „Надежда ”, за жилища – собственост на фирма ЕТ”Зора - Игнат Тошев”
Докл. Христофор Христов
Решение № 683 по точка 54

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 08-13-71/29.06.2007г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.56Д, м.Толстой, район „Надежда”.
Докл. Росен Малинов
Решение № 684 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор

56. Доклад № 94-Л-23/19.06.2007г. относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на СО, представляваща 1/2 ид. ч от УПИ V-235, от кв. 36, местност „Хиподрума”.
Докл. Стефанка Маркова
Решение № 685 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад № 08-03-78/04г./15.06.2007г. относно делба на недвижими имоти, между Столична община, Лили Фархи, Сима Фермон и Моше Молхо.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 686 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад № 08-07-79/06г./26.06.2007г. относно процедура за доброволно прилагане на ПУП за  УПИ VII-7 б, чрез продажба на общинската част, предствляваща реална част с площ 79 кв. м., от кв. 13, СПЗ „Слатина-юг”.
Докл. Агоп Овагимян
Решение № 687 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад №  93-00-177/04.06.2007г. относно осигуряване на средства за издаване на книгата „Вкусът на времето. Щурците – българската рок легенда”.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 688 по точка 69
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 93-00-202/26.06.2007г. относно проект на Статут на Софийския международен фолклорен фестивал „Витоша”.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 689 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад №  05-00-20/19.06.2007г. относно поставяне на паметна плоча на писателката Яна Язова.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 690 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад №  04-02-53/20.06.2007г. относно поставяне на мемориална плоча с бронзов барелеф на Иван Башев – бивш външен министър.
Докл. Георги Белчев
Решение № 691 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
63. Доклад № 08-01-80/11.06.2007г. относно предложение за поставяне на паметна плоча на о. з. полк. Лазар Костов Нишков и на Константин Владов Муравиев.
Докл. Мария Станева
Решение № 692 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре