нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 114 от дата 19.07.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветник, съгласно чл.32 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

3. Доклад № 93-00-205/27.06.2007г. относно изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на  Столичната  община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 693 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

4. Доклад № 66-00-1533/30.05.2007г. относно промяна на бюджета на театър „София” за 2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 694 по точка 4
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

5. Доклад № 66-00-131/04г./31.05.2007г. относно откриване на производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти -частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от обект „Реконструкция на ул. „Опълченска”, по реда на глава III от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 695 по точка 5
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

6. Доклад №  66-02-685/03.07.2007г. относно проект за ПУП – План за регулация и застрояване на м. „ж.к. Малинова долина части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 696 по точка 6
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

7. Доклад № 93-00-171/23.05.2007г. относно приключване приватизацията на „Стоматологичен център III-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 697 по точка 7
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

8.
Доклад № 70-00-373/02.07.2007г. относно завишаване на средната брутна работна заплата на Зоологическа градина – София, считано от 01.07.2007г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 698 по точка 8
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

9. Доклад № 93-01-714/04.07.2007г. относно завишаване на щатната численост на общинските предприятия.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 699 по точка 9
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 08-00-108/11.07.2007г. относно отпускане на финансови  средства за преодоляване щетите от наводненията през месец май 2007г.
Докл. Бойко Борисов

11. Доклад № 08-09-140/04.07.2007г. относно осигуряване на средства за разкриване на една щатна бройка в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – район „Лозенец”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 700 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад №  93-01-601/28.06.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонтни дейности в сграда (частна общинска собственост)  за Културно – информационен център в с.Кубратово, район „Нови Искър”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 701 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад №  93-01-645/28.06.2007г. относно финансиране със средства от СОПФ подмяна на дограма в ОДЗ № 24, район „Надежда”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 702 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № № 08-04-32/28.06.2007г. и 08-04-124/28.06.2007г.  относно предоставяне на средства от СОПФ във връзка с неотложна необходимост от основен ремонт на детски заведения в район  „Оборище”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 703 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад №  21-00-112/28.06.2007г. относно осигуряване на целеви средства от СОПФ за саниране и смяна на олуците на сградата на ЦДГ № 166, район „Лозенец”.
Докл.Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 704 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад №  08-10-72/28.06.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за изграждане на канализационен клон в двора на 121-во СОУ „Георги Измирлиев”,  район „Триадица”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 705 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад №  93-00-180/28.06.2007г. относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на спортни съоръжения за скейтборд на територията на район „Възраждане”.
Докл. Иван Нейков,
Минко Герджиков
Решение № 706 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 12-00-485/29.06.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект  - общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 707 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19. Доклад № 12-00-486/29.06.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти  - общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 708 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 12-00-487/29.06.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект  - общинска собственост.
Докл.Светлин Лисичков
Решение № 709 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21. Доклад № 93-00-203/27.06.2007г. относно общинска програма „Местен дневен ред – устойчива София 21” – ІІ етап.
Докл. Нели Манова, Мария Бояджийска
Решение № 710 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22. Доклад № 05-00-11/19.04.2007г. относно отмяна на Решение № 121 от 22.02.2007г. на СОС.
Докл. Мичо Райковски

23. Доклад № 94-Д-63/04г./10.07.2007г. относно отмяна на Решение № 292 по Протокол № 105 от 12.04.2007 и Решение № 491 по Протокол № 110 от 31.05.2007г. на СОС.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 711 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 26-00-3856/12.07.2007г. относно прекратяване на съсобственост между „Софийски имоти” ЕАД и трети лица в ПИ и УПИ.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 712 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 08-08-140/06г./22.05.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от УПИ I – за КОО и ЖС, срещу жилищни имоти – собственост на фирма „Вечна – Р” ЕООД, по пазарни цени.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 713 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад № 70-00-49/98г./29.06.2007г. относно замяна на двуетажна сграда, частна общинска собственост, при условията на чл.71 от НРПУРОИ, с право на строеж върху ПИ 551, попадащ в УПИ ІІІ, кв.63, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, срещу готови жилищни обекти, собственост на Частен професионален колеж по екранни изкуства – „Арт колеж” – Фондация „Изкуство и образование”.
Докл. Кирил Топалов
Решение № 714 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад № 26-00-3754/03.07.2007г. относно даване съгласие „Озеленяване” ЕАД с общинско имущество да предостави на НАП – Териториална дирекция София обезпечение до размера на задължението по данъчен ревизионен акт № 2 00 03532/02.03.2007г. представляващо дълготраен материален актив на дружеството, оценен по пазарната му стойност.
Докл. Иван Нейков
Решение № 715 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 25-00-6/04.07.2007г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 544/14.06.07г на СОС.
Докл. Константин Тилев
Решение № 716 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад № 93-00-207/04.07.2007г. относно отпускане на средства за провеждането на Софийски международен фолклорен фестивал „Витоша”.
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 717 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад №  93-00-219/09.07.2007г. относно отпускане на целеви средства за 35 годишния юбилей на „Симфониета София със столична оперна сцена”.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 718 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31. Доклад №  18-00-11/09.03.2007г. и 27.06.2007г. относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на сграда, частна общинска собственост, АОС №199/08.12.1997г., находяща се в район „Красна поляна”, ул. „В. Д. Стоянов” № 7 на ДИЦ „Театър ателие 313”.
Докл. Васил Караиванов
Решение № 719 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад № 08-01-68/06г./05.07.2007г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Лозенец на имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул.”Съборна” №5.
Докл. Мария Станева.
Решение № 720 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33. Доклад № 08-04-52/27.06.2007г. относно отмяна на Решение № 555 по Протокол № 111, т. 53 от 14.06.2007 г. на СОС и замяна правото на собственост върху общинско жилище на ул. „Цар Симеон” № 78 – частна общинска собственост, срещу жилищни имоти-собственост на Лазар Любенов Стефанов.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 721 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34. Доклад №  08-06-183/29.06.2007г. относно продължаване срока на договор за наем на общински нежилищен имот на територията на район Подуяне за срок до 10 г.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 722 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35. Доклад № 26-00-1125/05.07.2007г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в УПИ ІІІ – за ЖС и трафопост, кв. 5а, м. „Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 723 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36. Доклад №  26-00-1123/06г./26.06.2007г. относно провеждане на търг за учредяване право на стоеж за изграждане на подземен гараж в УПИ V, кв. 109, м. „Гео Милев”.
Докл. Агоп Овагимян
Решение № 724 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37. Доклад №  66-00-37/02г./27.06.2007г. относно замяна на ПИ 1048, 1052, 1061, 1064, 1067 и 1273 – собственост на физически лица, попадащи в парк „Гео Милев”, срещу УПИ XV, кв. 12; VI, XI, XII, XIII, XIV, XV и XVI, кв. 26е; II, III и X, кв. 26ж., м. „Гео Милев-Подуяне-Редута” – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство, находящи се в район „Слатина”.
Докл. Агоп Овагимян
Решение № 725 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38.
Доклад №  08-08-72/08.05.2007г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и собствениците на ПИ – 650, кв. 85 по плана на гр. София, м. „Изток-изток”, като общинската част от имота в размер на 202/677 ид. ч., бъде продадена на съсобственика „БЕТА ИВ ДЕЛТА” ЕООД.
Докл. Павлин Колев
Решение № 726 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад № 66-02-116/06/25.06.2007г. относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на „Артекс инженеринг” АД.
Докл. Емил Милев
Решение № 727 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-10-118/04г./27.06.2007г. относно замяна на недвижим имот –общинска собственост, представляващ кантора, находяща се на ул. „Верила” № 1 срещу магазин, собственост на ТПК „Димитър Благоев”.
Докл.Емил Милев
Решение № 728 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад № 08-12-62/05г./09.05.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Качаник”, район „Илинден” срещу жилища собственост на „Егал” ЕООД.
Докл. Георги Савов
Решение № 729 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-13-188/06г./09.05.2007г. относно замяна на УПИ, находящ се в гр. София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда – 2” на ъгъла между улици „Република” и „Екзарх Стефан”, срещу жилищни имоти, собственост на „ЙОДИНИ” ЕООД.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 730 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад №  94-Н-304/03г./02.07.2007г. относно предложение за промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” и включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” за настаняване семейството на Невяна Михайлова Николова, чието дете се нуждае от специализирано лечение.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 731 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад №  08-16-43/02.07.2007г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ІV-2820, кв.154, м. „Студентски град”.
Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 732 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад № 26-00-145/06.07.2007г. относно учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в УПИ І, кв. 199, м. „Павлово - Бъкстон”, район „Витоша”.
Докл. Любен Петров
Решение № 733 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 08-18-159/03г./04.05.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, ул. „Обзор”, район „Овча купел” за жилища – собственост на фирма ЕТ „Соня Спорт – Соня Зафирова”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 734 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад № 08-18-366/06/11.06.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП чрез замяна.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 735 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 08-18-31/04.07.2007г. относно процедура по §6, във връзка с §8, ал.1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, чрез замяна.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 736 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад №  08-19-286/05г./27.06.2007г. относно прекратяване на съсобственост между Столичната община и съсобственици, чрез замяна на общинската част от УПИ XIII-22, от кв. № 120, м. „бул. Сливница”, район „Люлин”, целият с площ от 750 кв. м., срещу реална част, попадаща в улица и равностойни жилищни имоти.
Докл.Марио Петров
Решение № 737 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад №  08-19-366/06г./28.06.2007г. относно търг за продажба на незастроено дворно място УПИ V-242 от кв.31, м. „Люлин – Западна тангента”.
Докл. Марио Петров
Решение № 738 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 08-19-149/04.07.2007г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за поземлен имот, съставляващ ПИ №1459, ПИ без пл.№, от кв. 34, м.”Люлин – 3 м.р.”.
Докл. Марио Петров
Решение № 739 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 08-20-298/06г./27.06.2007г. относно определяне предназначението на общинско жилище, станало общинска собственост по силата на сделка -„за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и предоставянето му за настаняване на сем. на Здравка Иванова Николова, чието дете се нуждае от специализирано обучение и лечение.
Докл. Янко Янков
Решение № 740 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад №  08-20-125/05г./27.06.2007г. относно замяна на имот – общинска собственост, находящ се в район „Връбница”, УПИ V – отреден за ОЖС, кв.4, м. „бул.”Сливница” за жилища – собственост на  „КИК ДИЗАЙН” ООД.
Докл.  Янко Янков
Решение № 741 по точка 53
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад № 08-21-186/20.06.2007г. относно замяна при условията на чл.70, ал.1 от НРПУРОИ на общински недвижим имот - № 051001 – нива, с площ от 10.540 дка, м. “Враняка”, находящ се в кв.Гниляне, район “Нови Искър” – за жилище – собственост на фирма  „ТЕЕНДИ” ЕООД.                               Докл. Зорница Атанасова

55. Доклад № 08-21-168/08.06.2007г. относно поставяне на бюст-паметник на Васил Левски пред сградата на НЧ „Васил Левски” в село Войняговци.
Докл. Зорница Атанасова
Решение № 742 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад №  94-01-304/06.07.2007г. относно поставяне на паметник на българските опълченци в гр. София.
Докл. Ст. Василев, Р. малинов, Р. Тошев, Сл. Шалев
Решение № 743 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад 66-00-1997/06/04.072007г. относно предприемане на конкретни мерки във връзка със събраната информация за опасните сгради на територията на СО.
Докл. Б. Бориславов, К. Арсов, Ив. Николов, Б.Борисов, Ат. Медникаров, Т. Добрев, П.Атанасов
Решение № 744 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58. Доклад 93-00-241/19.07.2007г. относно намаляване на състава на някой Съвети на директорите
Докл. Пл. Илиев
Решение № 745 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре