нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 116 от дата 26.07.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад № 93-00-224/02.06.2005g. относно приемане на Наредба за предоставяне на социална услуга "Асистент за независим живот".
Докл. М. Стефанова
Решение № 747 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

2. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

3. Питане № 93-00-138/16.07.2007г. от г-н Петко Горанов – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 481 по Протокол № 110 от 31.05.2007г. на СОС.

4. Питане № 93-00-234/17.07.2007г. от г-н Кирил Арсов – общински съветник, относно ул. „Йосиф Петров”.

5. Питане № 93-00-237/18.07.2007г. от г-н Антон Кутев – общински съветник, относно неизпълнение от страна на кмета на СО на чл. 110, ал. 3 от АПК за прием на граждани и представители на организации за изслушване на техни предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове.

6. Питане № 93-00-247/19.07.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно нарушаване на обществения ред при строителството на „Офис сграда с магазини и подземни гаражи” в УПИ І, кв. 259, м. „Центъра – Солни пазар”.

7. Питане №   93-01-370 /20.07.2007г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно спазване на Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община.

8. Питане № 93-00-106/20.07.2007г. от г-н Борислав Бориславов – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 321 по Протокол № 106 от 19.04.2007г. на Столичния общински съвет.

9. Доклад № 05-00-11/19.04.2007г. относно отмяна на Решение № 121 от 22.02.2007г. на СОС.
Докл. Мичо Райковски
Решение № 748 по точка 9

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

10. Доклад № 93-00-213/05.07.2007г. относно проект на Програма за закрила на детето на Столичната община за 2007г. и мерки за насърчаване на талантливи деца и техните семейства.
Докл.Бойко Борисов,
Вили Лилков, Цветанка Георгиева
Решение № 749 по точка 10
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

11. Доклад № 08-20-91/06.07.2007г. относно откриване на процедура по провеждане на конкурс, за отдаване по наем на земеделски имоти от ОПФ на територията на район „Връбница” съгласно чл. 1, т. 3 от НУРПТК приета от СОС.
Докл.
Бойко Борисов 
Решение № 750 по точка 11
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

12. Доклад № 70-00-571/11.07.2007г. относно изменение и допълнение на Решение № 131 от 22.02.2007 г. по Протокол № 100 на СОС за приемане на Годишен план за ползване от горите и дейностите по възпроизводството, защита и други лесовъдски мероприятия в Общинския горски фонд през 2007 г.
Докл.
Бойко Борисов
Решение № 751 по точка 12
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

13. Доклад № 08-00-108/11.07.2007г. относно отпускане на финансови  средства за преодоляване щетите от наводненията през месец май 2007г.
Докл.Бойко Борисов
Решение № 752 по точка 13
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

14. Доклад № 93-00-220/10.07.2007г. относно дарение на паметник.
Докл.
Бойко Борисов 
Решение № 753 по точка 14
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

15. Доклад №  93-00-223/11.07.2007г. относно промяна в организационната структура на район „Оборище”.
Докл.
Бойко Борисов 
Решение № 754 по точка 15
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

16. Доклад № 66-02-652/26.06.2007г. относно промяна в структурата на Столичната община.
Докл.
Бойко Борисов 
Решение № 755 по точка 16
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

17. Доклад № 93-00-224/11.07.2007г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл.
Бойко Борисов 
Решение № 756 по точка 17
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

18. Доклад № 93-01-747/13.07.2007г. относно предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл.
Бойко Борисов 
Решение № 757 по точка 18
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

19.Доклад № 66-00-131/04г./19.07.2007г. относно откриване на производство по отчуждаване на реална част от поземлен имот № 2, кв. 135, м. „Зона Б-3”, собственост на физически лица, засягаща се от обект „Реконструкция на ул. „Опълченска””, по реда на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 758 по точка 19
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

20. Доклад № 08-16-78/03г./19.07.2007г. относно откриване на производство по отчуждаване на реални  части от поземлени имоти № 1330,  № 2233, кв. 24, 25, ПИ № 2552, кв.28, 30, ПИ № 1277 кв. 25, ПИ № 1347, кв. 27,13, ПИ № 1315, кв. 12, ПИ № 1281, ПИ № 1581, кв. 31 и ПИ № 3613, кв.35, м. „Малинова долина” – частна собственост за изграждането на етап от обект „Улична мрежа на м. „Малинова долина”, по реда и условията  на глава ІІІ от ЗОС.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 759 по точка 20
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

21.Доклад № 70-00-585/01г./19.07.2007г. относно откриване на производство по отчуждаване на  поземлени имоти №№  949, 984, 1820, 1825, 1835, 1836, 1837, 1838, 1847, 1848, 1849, 1850, 1891, 1892, 1893, кв. 2, м. Гробищен парк „Бакърена фабрика - разширение”, частна собственост, засягащи се от реализацията на обект Гробищен парк „Бакърена фабрика - разширение”,  по реда  и условията на глава ІІІ от ЗОС.
Докл.Бойко Борисов
Решение № 760 по точка 21
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

22.Доклад № 93-00-427/06г./18.07.2007г. относно утвърждаване на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост за продажба.
Докл.
Бойко Борисов 
Решение № 761 по точка 22
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

23. Доклад № 93-00-48/06г./19.07. 2007г. относно приемане на Второ допълнително споразумение към Договор за концесия във връзка с доставка на водоснабдителни канализационни услуги за Столична община, подписан между СО и „Софийска вода” АД на 23.12.1999 г.
Докл.
Бойко Борисов 
Решение № 762 по точка 23
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

24. Доклад № 12-00-520/12.07.2007г.  относно   определяне на метода за приватизация на 333 841 броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 100 % от капитала на „Слатина Булгарплод” ЕАД, гр. София.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 763 по точка 24
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

25. Доклад № 12-00-521/12.07.2007г.  относно   определяне на метода за приватизация на общинското участие в капитала на „Общинска застрахователна компания” АД, гр. София.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 764 по точка 25
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

26. Доклад №  12-00-522/12.07.2007г.  относно   откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 765 по точка 26
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

27. Доклад №  12-00-523/12.07.2007г.  относно   откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 766 по точка 27
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

28. Доклад № 12-00-527/13.07.2007г. и 20.07.2007г. относно  утвърждаване на проект за изменение и допълнение на ГОПРП за 2007г.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 767 по точка 28
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

29. Доклад №  12-00-528/13.07.2007г.  относно   откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 768 по точка 29
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

30. Доклад №  12-00-529/13.07.2007г.  относно   откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 769 по точка 30
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

31.Доклад №  12-00-530/13.07.2007г.  относно   откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 770 по точка 31
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

32. Доклад №  12-00-552/20.07.2007г.  относно   откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 771 по точка 32
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

33.Доклад №  12-00-553/20.07.2007г.  относно   откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.Светлин Лисичков
Решение № 772 по точка 33
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

34.Доклад №  12-00-554/20.07.2007г.  относно   откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 773 по точка 34
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

35.Доклад № 26-00-1731/19.07.2007г. относно изпълнение на Решение № 478 по Протокол № 110 от 31.05.2007г. на Столичния общински съвет.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 774 по точка 35
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

36.Доклад № 93-00-239/18.07.2007г. относно въвеждане на Система качеството на управлението в Столична община – разработена и внедрена съгласно изискванията на БДС и ISO 9001 : 2000.
Докл.Иван Нейков,
Юлия Цинзова
Решение № 775 по точка 36
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

37.Доклад № 62-00-218/06.07.2007г.   относно   стратегия за подпомагане на малкия и среден бизнес в Столичната община до 2011 година.
Докл. Христо Попов, Милена Стефановa, Стоян Чакъров, Кирил Арсов,
Росен Малинов
Решение № 776 по точка 37
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

38. Доклад №  93-00-221/10.07.2007г.  относно  състоянието и проблемите за Западния и Северния парк и намиране на нови форми за управление и стопанисване с оглед подобряване на подържането и условията за отдих.
Докл. Николай Желев
Решение № 777 по точка 38
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

39. Доклад №  70-00-314/06.07.2007г.  относно   замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, на ул. „Драгоман”, съставляващ УПИ III от кв. 24а, м. „Овча купел”, район „Овча купел” за жилища – собственост на фирма ЕТ „Светослав Митов-СМИТ”.
Докл. Петър Атанасов
Решение № 778 по точка 39
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

40. Доклад № 08-23-107/10.07.2007г.  относно   замяна на правото на пристрояване на съществуваща сграда – обществена баня, върху общински имот, съставляващ УПИ ІV-за баня, кв. 52, м. Панчарево, с пл. 1420,00 кв. м., срещу правото на собственост върху готови жилища.
Докл. Милан Миланов
Решение № 779 по точка 40
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

41. Доклад №  26-00-2958/11.07.2007г.  относно   корекция на Решение № 326/27.04.2006 г., Решение № 573/13.07.2006 г., Решение № 660/27.07.2006 г., Решение № 781/12.10.2006 г. и Решение № 418/15.05.07 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Белчев
Решение № 780 по точка 41
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

42. Доклад № 08-20-148/11.07.2007г.  относно   замяна на правото на собственост върху общински УПИ XV-472 от кв. 22, по плана на гр. София, м. кв. „Обеля”, срещу равностойни жилища, собственост на „Делта-С” ООД.
Докл. Атанас Медникаров
Решение № 781 по точка 42
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

43. Доклад №  08-09-163/12.07.2007г.  относно   отмяна на план за застрояване на УПИ VII – „за ЖС”, кв. 154, м. „Лозенец II част” и изграждане на детска площадка между ул. „Св. Св. Седмочисленици” и ул. „Резньовете”.
Докл. Вили Лилков
Решение № 782 по точка 43
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

44. Доклад № 39-00-70/19.07.2007г. относно предоставяне под наем на юридически лица с нестопанска цел, на сграда находяща се в кв. Курило, ул. „Копривщица” № 2, район „Нови Искър”.
Докл. Стефан Иванов

Решение № 783 по точка 44
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

45. Доклад №  66-00-37/02г./27.06.2007г. относно замяна на ПИ 1048, 1052, 1061, 1064, 1067 и 1273 – собственост на физически лица, попадащи в парк „Гео Милев”, срещу УПИ XV, кв. 12; VI, XI, XII, XIII, XIV, XV и XVI, кв. 26е; II, III и X, кв. 26ж., м. „Гео Милев-Подуяне-Редута” – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство, находящи се в район „Слатина”.
Докл. Агоп Овагимян
Решение № 784 по точка 45
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

46. Доклад № 08-08-23/02.05.2007г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ІІІ-1678, 1763 от кв. 21 В по плана на гр. София, м. „Дианабад”.
Докл. Павлин Колев
Решение № 785 по точка 46
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

47. Доклад №  08-20-248/05г./06.07.2007г. относно замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ, на имоти, находящи се в район „Връбница”, УПИ IX – СГО и УПИ X – 521, кв. 6, м. „Сливница” за жилища – собственост на фирма „Релина” ЕООД.
Докл. Янко Янков
Решение № 786 по точка 47
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

48. Доклад № 62-01-31/29.06.2007г. относно решение на СОС за предоставяне под наем на част от общински недвижим имот – частна общинска собственост – първия етаж от двуетажна сграда, находяща се в район „Красна поляна” ул. „Рижки проход” №1.Докл. Васил Караиванов
Решение № 787 по точка 48
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

49. Доклад № 08-11-112/12.07.2007г. относно отдаване под наем, чрез конкурс, на част от общински недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в общинските училища в 28 СОУ, 123 СОУ, 17 СОУ, 92 ОУ, 75 ОУ, 57 ОУ, 135 СОУ за книжарски щандове, зъболекарски кабинети, фитнес и спортни услуги за срок от 5 години.
Докл.Васил Караиванов
Решение № 788 по точка 49
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

50. Доклад № 15-00-173/18.07.2007г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост за създаване на Център за подпомагане на самотни майки „Рождество Христово” към НКФ „Каритас-България”.
Докл. Вили Лилков
Решение № 789 по точка 50
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

51. Доклад № 93-00-238/18.07.2007г. относно поставяне на паметна плоча на Светослав Лучников на фасадата на дома, в който е живял в гр. София, ул. „Янтра” № 6.
Докл. Вили Лилков
Решение № 790 по точка 51
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

52. Доклад № 08-06-117/03г./04.04.2007г. относно замяна на недвижим имот, намиращ се на ул. „Панайот Хитов” №№ 22-26 в район „Подуяне” за жилищни имоти – собственост на фирма „РИЦ – 1” ООД.
Докл. Борислав Алексиев
Решение № 791 по точка 52
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

53. Доклад № 08-05-191/12.07.2007г. относно замяна на имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Охрид” № 69, район „Сердика”, за жилищни имоти – собственост на фирма „Грант Рент” ЕООД.
Докл. Радослав Кацаров
Решение № 792 по точка 53

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

54. Доклад №  26-00-6987/06г./17.07.2007г.  относно  замяна на УПИ – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Бетховен” – район „Слатина” за жилищни имоти – собственост на „Монолит – клон София” АД.
Докл. Георги Белчев
Решение № 793 по точка 54
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

55. Доклад № 93-00-251/20.07.2007г. относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, район „Овча купел”, представляващ УПИ VІІ-за ЖС, кв. 3, м. „Овча купел ІІ” срещу равностойни жилищни имоти. Докл. Петър Атанасов
Решение № 794 по точка 55
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

56. Доклад № 08-13-115/13.07.2007г.  относно   замяна на имоти частна общинска собственост, УПИ I, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 130а, м. „бул. Ст. Димитров”, срещу жилища – собственост на фирма „Хигия Булс БГ” ЕООД.
Докл. Атанас Медникаров,
Румяна Ангелова
Решение № 795 по точка 56
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

57. Доклад №  26-00-3128/06г./17.07.2007г.  относно   замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на УПИ, находящ се в гр. София, район „Слатина”, срещу жилищни имоти собственост на „Ауто Груп - 5” ООД.
Докл.Борислав Богданов
Решение № 796 по точка 57
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

58 . Доклад № 08-20-109/20.06.2007г.  относно замяна на УПИ, находящ се в град София, район „Връбница”, срещу жилищни имоти, собственост на „Спектър - 07” ЕООД.
Докл. Славчо Шалев,
Стефан Ботев
Решение № 797 по точка 58
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

59. Доклад № 26-00-3856/12.07.2007г. относно прекратяване на съсобственост между „Софийски имоти” ЕАД и трети лица в ПИ и УПИ, съгласно приложен списък.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 798 по точка 59
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

60. Доклад № 93-01-399/06.04.2007г.  относно   замяна на общински незастроен поземлен имот, с площ 2 297 кв. м., находящ се в землището на село „Лозен”, район „Панчарево”, срещу жилищни имоти, собственост на Владимир Тодоров Василев.
Докл.Стефан Асенов
Решение № 799 по точка 60
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

61. Доклад № 93-00-132/24.04.2007г. относно еднократно финансово подпомагане на млади семейства живеещи постоянно на територията на Столична община за раждане на първо дете.
Докл.Милан Миланов, Радослав Кацаров,
Стефан Асенов
Решение № 800 по точка 61
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

62. Доклад №  93-00-229/12.07.2007г.  относно   запазване на Войнишки паметник, м. „Драгалевци”, кв. 9а, УПИ IV и промяна статута на общинския имот от частна в публична общинска собственост.Докл.Цветанка Георгиевa, Амелия Личева, Христо Попов, Милан Миланов, Кръстьо Тихчев, Борислав Богданов, Асен Златев
Решение № 801 по точка 62
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

63. Доклад №  93-00-235/16.07.2007г. относно проект на Статут на Софийски фестивал „Кръстопът на музите” и отпускане на средства за провеждането му на 17 септември 2007г. 
Докл. Юлия Цинзова
Решение № 802 по точка 63
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

64. Доклад №  93-00-236/18.07.2007г.  относно   приемане на програма за отбелязване на 130-та годишнина от освобождението на София от турско робство (4 януари 2008г.) и 130-тата годишнина  от обявяването на града за столица на България (3 април 2009г.
Докл. Стефан Василев,
Росен Малинов
Решение № 803 по точка 64
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

65. Доклад № № 66-00-790/00г./ и 26-00-3675/05г./17.07.2007г.   относно   откриване на процедура провеждане на конкурс за отдаване под наем на собствените на Столичната община две сгради,  намиращи се в град Москва, улица „Ленинградский проспект”, д. 20 стр. 1 и 2.
Докл. Таня Найденова,
Христо Попов
Решение № 804 по точка 65
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

66. Доклад №  94-01-202/05г./06.07.2007г. относно продажба на таванско помещение – общинска  собственост в сградата на ул. „Цар Симеон” № 45-47 на Димитър Сарачев и Теодора Белопитова – собственици на апартамент на същия адрес.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 805 по точка 66
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

67. Доклад № 94-Н-109/03г./21.03.2007г. относно прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, намиращ се в град София, район „Сердика”, съставляващ УПИ ІV-4, с пл. от 470 кв.м., м. „Банишора”, ул. „Охрид”.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 806 по точка 67
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

68. Доклад №  08-05-219/07.07.2007г. относно изкупуване на поземлен имот №933, кв. 59, м.”Бенковски” във връзка със запазване на съществуващото футболно игрище и изграждане на спортен комплекс.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 807 по точка 68
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

69. Доклад № 08-05-220/17.07.2007г. относно замяна на недвижим имот -общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на „Интерпасифик груп” ЕООД.
Докл. Йордан Димитров
Решение № 808 по точка 69
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

70. Доклад № 08-06-183/05г./18.04.2007г. относно замяна на имот – частна общинска собственост, намиращ се на улица „Васил Кънчев” № 22 в район „Подуяне” срещу жилища – собственост на граждани.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 809 по точка 70
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

71. Доклад №  94-С-100/26.06.2007г. относно замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРУПРОИ на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, м. ж. к. „Левски-зона В”, кв. 5, представляващ УПИ XI-868, с площ на имота 595 кв. м.срещу жилища, частна собственост.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 810 по точка 71
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

72. Доклад №  08-06-13/03г./04.07.2007г. относно замяна на реална част от общински имот, находящ се в гр.София, район „Подуяне”, ул.”Тодорини кукли”, срещу жилищни имоти, собственост на „ММК-97” ООД.
Докл.Звездомир Запрянов
Решение № 811 по точка 72
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

73. Доклад №  94-Д-289/06г./05.07.2007г. относно прекратяване на съсобственост между Столичната община и собствениците, чрез замяна на общинска част представляваща: двуетажна масивна жилищна сграда – западна  половина от къща-близнак.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 812 по точка 73
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

74. Доклад № 08-06-21/05.07.2007г. относно процедура по §6, във връзка с §8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно урегулиран поземлен имот ХІІ-206, кв.34, м. ж.к. „Левски – Зона В, район Подуяне.
Докл.Звездомир Запрянов
Решение № 813 по точка 74
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

75. Доклад №  08-06-245/06г./09.07.2007г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, съставляващ УПИ ІV-165, 166,общ., целият с площ  от 640 кв. м., кв. 346 а, м. ”Левски – бул. Ботевградско шосе-рамка”, ул. „Капитан Райчо Николов” № 6 и 6а, чрез изкупуване на общинската част с площ 242 кв.м от съсобствениците Мария Митева Вутова и Иван Николов Нецов.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 814 по точка 75
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

76. Доклад № 08-06-184/11.07.2007г. относно придобиване на имот от Столичната община за прилагане на план за регулация и изграждане на обект „Околовръстен път”, чрез замяна.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 815 по точка 76
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

77. Доклад №  08-06-164/06г./05.07.2007г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на два общински имота, попадащи в УПИ І снс Автотранспорт, от кв.12, по плана на гр.София, м. София „НПЗ – Хаджи Димитър - Малашевци”.
Докл. Звездомир Запрянов
Решение № 816 по точка 77
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

78. Доклад № 08-13-145/09.07.2007г. относно отдаване под наем на имоти -публична общинска собственост, находящи на територията на район „Надежда.
Докл. Кирил Стоянов
Решение № 817 по точка 78
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

79. Доклад №  26-00-2778/05г./06.07.2007г. относно отмяна на Решение № 342 по Протокол № 106, т.38 от 19.04.07г. и процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.18 А, местност ж.к.„ Дружба – І част” в частта за УПИ VІ-879, и УПИ –І-общ.
Докл. Йордан Томов
Решение № 818 по точка 79
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

80. Доклад №  08-19-173/04г./04.07.2007г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” и включването му във фонд „Настаняване под наем”.
Докл. Марио Петров
Решение № 819 по точка 80
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

81. Доклад №  08-19-319/06г./04.07.2007г. относно доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІХ – 719, в кв. 14, по плана на м. „Люлин – 9 м.р.”, чрез продажба на придаваемия общински поземлен имот
Докл. Марио Петров
Решение № 820 по точка 81
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

82. Доклад №  08-19-189/05г./09.07.2007г. относно процедура по § 8 от ДР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за кв. 2 а – за УПИ I за КОО и УПИ II – 1288, Столична община, м. „Люлин - център”, район „Люлин”.
Докл. Марио Петров
Решение № 821 по точка 82
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

83. Доклад №  94-В-150/28.06.2007г. относно замяна общинско жилище, находящо се в гр. София, район Надежда – 2, срещу жилище, частна собственост на граждани.
Докл. Томи Николов
Решение № 822 по точка 83
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

84. Доклад №  94-Й-105/04г./04.07.2007г. относно провеждане на конкурс на основание чл.35, ал.1 от  ЗОС за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ ХV-за спортна площадка и развлекателни съоръжения, от кв.82, м. „Кремиковци”.
Докл.Томи Николов
Решение № 823 по точка 84
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

85. Доклад № 08-24-74/10.07.2007г. относно замяна на недвижим имот – УПИ ХІ—2073, с площ 723 кв. м., кв. 85, по плана на гр. Банкя,  – частна общинска собственост срещу жилищен имот собственост на гражданин.
Докл. Венета Йовчева
Решение № 824 по точка 85
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

86. Доклад № 66-02-136/18.07.2007г. относно проект за Функционално, обемно-пространствено решение и градско обзавеждане на „Женски пазар” и бул. „Стефан Стамболов” и проект за ПУП за м. „Центъра-Зона Б-2-част” („Женски пазар”).
Докл. Бойко Борисов
Решение № 825 по точка 86
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

87. Доклад № 66-02-706/20.07.2007г. относно допускане на изработване на ПУП за територия, отредена съгласно ОУП на СО за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 826 по точка 87

Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

88. Доклад № 93-01-775/20.07.2007г. относно отмяна на Решение № 581 по Протокол № 112 от 28.06.2007г. на Столичния общински съвет.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 827 по точка 88
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

89. Доклад № 32-00-13/23.07.2007г. относно финансиране разработването на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 828 по точка 89
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

90. Доклад № 93-00-253/24.07.2007г. относно промяна на Решение № 590 по Протокол № 112 от 28.06.2007г. на Столичния общински съвет.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 829 по точка 90
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

91. Доклад № 6600-1732/24.07.2007г. относно придобиване правото на собственост върху УПИ №№ I, XIX, XX, XXII, XL, XLI и XLVII от кв. 1, м. „ЗСК-Кремиковци” АД находящи се в Столична община, район „Кремиковци”, собственост на „ЗСК-Кремиковци” АД, с цел изграждане на инсталация за обезвреждане и оползотворяване на неопасни битови отпадъци.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 830 по точка 91
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

92. Доклад № 93-00-257/24.07.2007г. относно одобряване на споразумение за  сътрудничество с Област Емилия – Романя, Република Италия.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 831 по точка 92
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

93. Доклад № 93-01-785/23.07.2007г. относно попълване състава на ПК по устройство на територията и жилищна политика и ПК по образование, наука, култура и вероизповедания.
Докл. Атанас Кундурджиев
Решение № 832 по точка 93
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

94. Доклад № 93-00-252/23.07.2007г. относно промяна в състава на ПК по околна среда, земеделие и гори, ПК по местно самоуправление и нормативна уредба и ПК по граждански права, молби и жалби.
Докл. Милан Миланов
Решение № 833 по точка 94
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

95. Доклад № 15-00-291/23.07.2007г. относно реализиране на съвместен проект между Столичната община и АИСА „Дизастър” за разполагане на спортни съоръжения и изграждане на „Скейт парк София”.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 834 по точка 95
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

96. Доклад №  94-К-50/23.07.2007г. относно замяна на общински апартамент № 23, намиращ се в гр. София, ул. „Родопски извор” № 24, вх. Б, ет. 2 /1-ви жилищен/.
Докл. Милан Миланов
Решение № 835 по точка 96
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

97. Доклад № 21-00-18/23.07.2007г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж на ЧУ „Веда” за изграждане на училище върху имот – общинска собственост, намиращ се в гр. София, район „Овча купел”, УПИ – ХІV – 1058, кв. 13, ул. 676 и съгласно план на м. „Овча купел”, одобрен със Заповед № РД-09-35А/04.07.2003г. отреден за училище.
Докл. Георги Белчев, Юлия Цинзова,
Цветанка Георгиева
Решение № 836 по точка 97, допълнено с Решение № 877 по Протокол № 117 от 13.09.2007
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

98. Доклад № 12-00-566/24.07.2007г. относно определяне метода за приватизация на „Въжени линии”ЕАД.
Докл. Светлин Лисичков
Решение № 837 по точка 98
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

99. Доклад № 26-00-4029/24.07.2007г. относно даване мандат на представителя на Столична община и представителите на „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД в общото събрание на „Общинска застрахователна компания” ЕАД, което ще се проведе на 27.07.2007г.
Докл. Пламен Илиев
Решение № 838 по точка 99
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

100. Доклад № 93-01-790/24.07.2007г. относно даване на мандат на представителите на Столична община за участие в общото събрание на акционерите на „Топлофикация - София” ЕАД.
Докл. Атанас Тасев, Николай Желев, Мичо Райковски, Пламен Илиев, Христо Попов,
Росен Желязков
Решение № 839 по точка 100
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

101. Доклад № 08-19-198/18.07.2007г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ XIV – 961 от кв. 32 в м. „Люлин – 2”, по плана на гр. София, намиращ се в гр. София, район „Люлин”, ж. к. „Люлин-2”, собственост на „Хаджиев Комерс” ЕООД.
Докл. Марио Петров
Решение № 840 по точка 101
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

102. Доклад №  39-00-19/20.07.2007г. относно отстъпване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – общинска собственост за срок от десет години на Обединен спортен клуб „Левски - Драгалевци”.
Докл. Любен Петров
Решение № 841 по точка 102
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Договор

103. Доклад № 93-01-794/25.07.2007г. относно даване на съгласие за ползване на платен годишен отпуск от председателя на СОС.
Докл. Вл. Кисъов
Решение № 842 по точка 103
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

104. Доклад № 93-00-53/25.07.2007г. относно споразумения за изплащане на дължими суми, опрощаване на законни лихви и отказ от адвокатски възнаграждения по неизплатени концесионни възнаграждения за изпълнени дейности за „Зимно улично почистване” през 2005г. на фирмите „Волф 96” ООД, „ДИТЦ” АД и „Чистота София” АД.
Докл. Б. Борисов
Решение № 843 по точка 104
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

105.
Доклад № 26-00-4233/25.07.2007г. относно повторно искане за отстраняване на назначения от СГС – фирмено отделение ликвидатор на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация.
Докл. Ст. Чакъров, Цв. Георгиева, Ас. Златев, Б. Бончев, П.Колев, М. Миланов, Ст. Асенов,
Ат. Кундурджиев, Ат. Тасев
Решение № 844 по точка 105
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)< < обратно към страница "Заседания"
нагоре