нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 117 от дата 13.09.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2.     Питане от Бисер Бончев относно възстановяване на разрушена стара инфраструктура от извършено ново строителство в района на 125СОУ “Боян Пенев".

3.     Доклад № 66-02-732/13.07.2007г. относно проект за ПУП – план-извадка и план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Искър-Север” – III част, кв. 1, УПИ: I и II, кв. 2 и 4а и кв. 4, УПИ: VI, VII и VIII, относно процедура по чл. 29, ал. 1 от ЗУТ.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 845 по точка 3

4.     Доклад № 66-02-742/17.07.2007г. относно проект за ПУП – парцеларен план и план-схеми за трасе на разпределителен газопровод от ГРС-София 1 – от м. Казичене до кв. Горубляне.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 846 по точка 4

5.     Доклад № 93-00-231/12.07.2007г. относно членство на Столичната община в Европейската организация на големите метрополии METREX.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 847 по точка 5

6.     Доклад № 93-00-216/05г./18.07.2007г. относно увеличаване на капитала на „Столичен Електротранспорт” ЕАД със стойността на 2 броя експериментални единични тролейбуси с частично нисък под.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 848 по точка 6

7.     Доклад № 93-00-240/18.07.2007г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 849 по точка 7

8.     Доклад № 93-01-764/18.07.2007г. относно промяна в Учредителните актове на „СЦ I – София” ЕООД, „СЦ II – София” ЕООД, „СЦ V – София” ЕООД, „СЦ XII – София” ЕООД, „СЦ XV – София” ЕООД, „СЦ XXVI – София” ЕООД.

Докл.Бойко Борисов 
Решение № 850 по точка 8

9.     Доклад № 66-02-988/03.09.07г. относно проект за поправка на допусната очевидна грешка в текстовата част на решение № 696 от 19.07.07г. на СОС.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 851 по точка 9

10. Доклад № 66-02-991/03.09.07г. относно поправка на грешка при приемане структурата на Столична община

Докл. Бойко Борисов
Решение № 852 по точка 10

11. Доклад № 93-00-269/03.09.07г. относно прилагане на постановление № 175 от 24.07.07г. на министерски съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 853 по точка 11

12. Доклад № 93-00-259/26.07.2007г. относно приемане на Отчет за дейността на СОПФ през първото полугодие на 2007 г.

Докл. Иван Нейков ,Минко Герджиков
Решение № 854 по точка 12

13. Доклад № 08-07-55/26.07.2007г. и 93-01-349/26.07.2007г. относно осигуряване на целеви средства от СОПФ за ремонт на покрива и на вътрешната ел. инсталация на сграда, находяща се на ул. „Гео Милев” № 37, предоставена за Приемна на Първо РПУ-СДВР, район „Слатина”.

Докл.   Иван Нейков , Минко Герджиков
Решение № 855 по точка 13

14. Доклад № 93-01-619/26.07.2007г. относно безвъзмездно предоставяне на средства от СОПФ за капиталови разходи (закупуване на медицинска апаратура и основни ремонти) на лечебните заведения за болнична помощ.

Докл.   Иван Нейков , Минко Герджиков
Решение № 856 по точка 14

15. Доклад № 26-00-3794/26.07.2007г. относно изменение и допълнение на Решение № 969 по Протокол № 94 от 11.12.2006 г. на СОС за отпускане на средства от СОПФ за капиталови разходи (закупуване на медицинска апаратура и основни ремонти) на лечебните заведения за болнична помощ на Столичната община.

Докл.   Иван Нейков ,Минко Герджиков
Решение № 857 по точка 15

16. Доклад №  93-00-232/13.07.2007г.  относно   отмяна на решение № 700 по Протокол № 63 от 21.11.2005г. на СОС и обявяване на търг за продажба на общински имот – парцел 104, кад. лист 734, м. „Под лифта” с площ 771 кв.м.

Докл. Антон Кутев
Решение № 858 по точка 16

17. Доклад № 93-00-250/20.07.2007г.  относно отпускане на целеви средства  за 45 годишния юбилей на Камерен ансамбъл „Софийски солисти”

Докл. Георги Белчев
Решение № 859 по точка 17

18. Доклад № 08-05-96/04г./17.07.2007г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ХV-779, кв.50, м. „Орландовци-Малашевци” от съсобствениците Мария Гърмидолова и Катерина Стефанова.

Докл. Йордан Димитров
Решение № 860 по точка 18

19. Доклад № 94-Г-236/03.09.07г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ П-1433, 1434 и УПИ I- за озеленяване, кв. 53-б, м. „Изток-изток”

Докл. Павлин Колев
Решение № 861 по точка 19

20. Доклад №  94-В-531/06г./03.09.07г. относно процедура по чл. 15, ал. 5от ЗУТ , във връзка с изменение плана за регулация и застрояване за УПИ VI - 466 и УПИ – I за ОЖС и КОО от кв.288б, м. „Бул. България – Мотописта II ч”

Докл. Стефанка Маркова
Решение № 862 по точка 20

21. Доклад № 08-09-39/19.06.2007г. относно процедура по § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VІ-648 от кв. 27, м. ”Витоша ВЕЦ Симеоново”.

Докл. Любомил Иванов
Решение № 863 по точка 21

22. Доклад № 08-16-116/19.07.2007г. относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ X, кв. 173, м. „Студентски град”.

Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 864 по точка 22

23. Доклад № 08-20-179/13.07.2007г. относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.

Докл. Янко Янков
Решение № 865 по точка 23

24. Доклад № 08-23-205/11.07.2007г. относно продължаване срока на договора за наем на общински имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Герман, м. „Край село”.

Докл. Станислав Благоев
Решение № 866 по точка 24

25. Доклад № 26-00-979/17.07.2007г. относно процедура по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията за ИПР на ПУП и създаването на УПИ І – 820, 821, 822, 823, 831 от кв. № 49Б по плана на с. Герман, район „Панчарево”.

Докл. Станислав Благоев
Решение № 867 по точка 25

26. Доклад № 08-23-141/23.07.2007г. относно погасяване по давност по реда на чл. 6, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 67 от ЗС, на правото на строеж върху общинска земя.

Докл. Станислав Благоев
Решение № 868 по точка 26

27. Доклад № 1500-293/18.07.2007г. относно награждаване на Стоян Славчев Хранов със званието „Почетен гражданин на София”.

Докл. Бойко Борисов , Владимир Кисьов
Решение № 869 по точка 27

28. Доклад № 93-00-256/24.07.2007г.  относно  награждаване на Митко Илиев Димитров със званието „Почетен гражданин на София”.

Докл.Вили Лилков , Юлия Цинзова , Кирил  Арсов , Георги  Стоименов , Румяна Ангелова ,  Петко Горанов , Петър Атанасов , Атанас Тасев , Стоян Стоянов , Амелия Личева , Стефан Асенов , Славчо Шалев , Стефан Василев ,  Борислав Богданов , Борислав Алексиев , Георги Белчев
Решение № 870 по точка 28

29. Доклад № 93-00-268/31.08.07г. относно присьждане на Почетния знак на Столична община на общински съветници.

Докл. Владимир Кисьов
Решение № 871 по точка 29

30. Писмо № 2600-4233/08.08.2007 г. от кмета на Столичната община за връщане за ново обсъждане Решение № 844 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г.  на СОС на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА.

31. Доклад № 93-00-260/02.08.2007г. относно откриване на ново Обединено детско заведение № 95, ул. „Тома Давидов” № 3, Х-ти микрорайон, район „Люлин”.

Докл. Бойко Борисов , Юлия Цинзова

32. Доклад № 26-00-4387/02.08.2007г. относно даване на мандат на представителя на Столична община за участие в  Общото събрание на акционерите на „Централни хали” АД на 18.09.2007г.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 874 по точка 32

33. Доклад № 12-00-679/04.09.2007г. относно отписване от ДМА на общинско дружество „Въжени линии” ЕАД, без да се променя съдебно регистрирания капитал на недвижим имот.

Докл. Светлин Лисичков

34. Доклад № 12-00-680/04.09.2007г. относно изпълнение на т. 2 от Решение № 763/26.07.2007г. на Столичния общински съвет.

Докл. Светлин Лисичков

35. Доклад № 21-00-18/11.09.2007г. относно допълнение на Решение № 836/26.07.2007г. по Протокол № 116 на Столичния общински съвет.

Докл. Георги Белчев , Цветанка Георгиева , Юлия Цинзова
Решение № 877 по точка 35

36. Доклад № 62-01-44/10.09.2007г. относно удостояване  на проф. д-р Добри Палиев със званието „Почетен гражданин на София”.

Докл. Бойко Борисов , Владимир Кисьов , Росен Желязков , Георги Белчев
Решение № 878 по точка 36

37. Доклад № 26-00-4029/12.09.2007г. относно допълнение на Решение № 838/26.07.2007г. по Протокол № 116 на Столичния общински съвет.

Решение № 879 по точка 37

38. Доклад № 93-01-908/13.09.2007г. относно приемане на допълнение  в договорите за възлагане на управление и контрол в общинските търговски дружества.

Решение № 880 по точка 38

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре