нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 119 от дата 28.09.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2.      Питане  № 93-01-893/11.09.2007г. от г-н Христофор Христов и г-н Росен Малинов относно опазване на скулптурни композиции и паметници, разположени в паркове и градини – публична общинска собственост.

3.      Доклад № 93-00-258/25.07.2007г. относно промяна на бюджета на Столичната община.

Докл.  Бойко Борисов
Решение № 881 по точка 3

4.      Доклад № 93-00-273/11.09.2007г. относно актуализиране бюджета на  Столичната община за 2007г.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 882 по точка 4

5.      Доклад № 93-00-274/12.09.2007г. относно промяна на  бюджета на  Столичната община.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 883 по точка 5 

6.      Доклад № 62-00-10/16.04.2007г. и 20.09.2007г. относно проект за „Общинска стратегия по Десетилетие на ромското включване в София 2007-2013г.”.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 884 по точка 6

7.      Доклад № 93-01-540/06г./18.07.2007г. относно създаване на „Център за неспешни повиквания на граждани” в Столична община.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 885 по точка 7

8.      Доклад № 93-01-773/20.07.2007г. относно прекратяване дейността на „Дентален център V – София” ЕООД, „Дентален център XII – София” ЕООД, „Дентален център XV – София” ЕООД и „МТЛ II – София” ЕООД чрез ликвидация.

Докл.Бойко Борисов 
Решение № 886 по точка 8

9.      Доклад № 66-02-684/04.07.2007г. относно ПУП за м. „Центъра – Западно направление - част” и Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване към него.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 887 по точка 9

10.   Доклад №  66-02-770/23.07.2007г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на с. Яна.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 888 по точка 10

11.   Доклад №  66-02-378/24.07.2007г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване на обект: в.з. „Малинова долина – Герена” – м. „Дупките – Панчарево”

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 889 по точка 11

12.   Доклад № 66-02-804/27.07.2007г. относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на обект: „Логистичен център” в землищата на с. Чепинци и с. Локорско.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 890 по точка 12

13.   Доклад №  66-02-753/27.07.2007г. относно уреждане на административно-правен спор със собственици на реституиран имот в район „Младост”, м. „бул. Ал. Малинов”, кв. 21, допускане на изменение на ПУП и сключване на сделка по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 891 по точка 13

14.   Доклад № 66-02-814/02.08.2007г. относно допускане на изработване на ПУП за територия, отредена съгласно ОУП на СО за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 892 по точка 14

15.   Доклад №  26-00-3263/10.08.2007г. относно изменение на Решение № 583 по Протокол № 112 от 28.06.2007 г. на СОС за определяне на дължимия дивидент върху печалбата по балансите на търговските дружества с общинско участие за 2006г. и намаляване на процента на дължимия дивидент от „Пазари Възраждане” ЕАД.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 893 по точка 15

16.   Доклад № 93-00-261/10.08.2007г. относно осигуряване на допълнителна численост в дейност 3 03 311 „ЦДГ и ОДЗ – дофинансиране с приходи с общински характер” и допълнителни средства по бюджета на раздел „Образование” за 2007 г., дейност 3 02 311 „ЦДГ и ОДЗ” за разкриване и оборудване на нови групи.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 894 по точка 16

17.   Доклад № 93-00-265/30.08.2007г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, общинско ателие и гаражи за отдаване под наем.

Докл.  Бойко Борисов 
Решение № 895 по точка 17

18.   Доклад № 93-01-121/13.08.2007г. относно разкриване на нова социална услуга в общността – „Защитено жилище” („Защитено пространство”) и предоставяне на имот – частна общинска собственост за управление.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 896 по точка 18

19.   Доклад № 62-01-72/18.07.2007г. относно изграждане на скулптурна композиция.

Докл. Бойко Борисов 
Решение № 897 по точка 19

20.   Доклад № 93-01-877/24.08.2007г.  относно  приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни имоти и съоръжения – общинска собственост на територията на Столична община

Докл. Стефан Ботев , Вили Лилков , Стефан Иванов , Борислав Алексиев , Амелия Личева , Георги Белчев , Жельо Бойчев , Анета Григорова , Борис Цветков ,
Владимир Каролев
Решение № 898 по точка 20
Решение № 898 е върнато за ново обсъждане от кмета на столична община с писмо 93-01-1015/17.10.2007г.

21.   Доклад № 12-00-707/17.09.2007г.  относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 899 по точка 21

22.   Доклад № 12-00-708/17.09.2007г.  относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 900 по точка 22

23.   Доклад № 08-16-196/13.08.2007г.  относно  даване на съгласие за провеждане на конкурс за продажба на имот, включен в капитала на „КАМПУС” ЕООД.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 901 по точка 23

24.   Доклад № 08-03-31/03г./13.09.2007г. относно процедури по чл. 6, ал. 1 от ЗОС и по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ в съответствие с проект за изменение на плана за регулация за кв. 173, УПИ І , м. ”Пробив – Пенчо Славейков” приет от ОЕСУТ с Протокол № ЕС – Г – 75/19.06.07 г., т. 18 и сключване на предварителен договор за продажба

Докл. Мичо Райковски
Решение № 902 по точка 24

25.   Доклад № 94-Е-50/13.09.2007г. относно процедура по § 8 от ДР от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за кв. 277 – за УПИ  VІІ-382, м. ”Лозенец – I-ва част”, район „Лозенец”.

Докл. Мичо Райковски
Решение № 903 по точка 25

26.   Доклад №  26-00-1553/02г./17.07.2007г.  относно   учредяване право на възмездно ползване за срок от 10 години на „Пирин Титан” ООД, по отношение на нива в м. ”Църна бара” и реална част от пасище в местност „Мерата”, намиращи се в село Кубратово, район „Нови Искър”, гр. София.

Докл.  Пламен Илиев
Решение № 904 по точка 26

27.   Доклад № 08-16-110/10.09.2007г. относно делба на недвижими имоти между Столична община и „ТАЛ СТРОЙ” ООД.

Докл. Пламен Илиев
Решение № 905 по точка 27

28.   Доклад № 26-00-2644/11.09.2007г. относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.

Докл.  Пламен Илиев
Решение № 906 по точка 28

29.   Доклад № 94-Е-169/04г./19.07.2007г.  относно  отмяна на Решение № 1077 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Пламен Илиев
Решение № 907 по точка 29

30.   Доклад №  93-00-242/19.07.2007г.  относно   отпускане на средства за 85 годишния юбилей на НЧ „Св. Иван Рилски” в с. Мрамор.

Докл. Петър Колев
Решение № 908 по точка 30

31.   Доклад № 18-00-140/26.07.2007г.  относно  поставяне на паметна плоча на проф. Ненко Балкански.

Докл. Кирил Топалов
Решение № 909 по точка 31

32.   Доклад № 62-00-236/01.08.2007г.  относно  поставяне на паметна плоча на Стефан Продев и Божана Продева.

Докл. Цветанка Георгиева
Решение № 910 по точка 32

33.   Доклад № 02-02-3/05г./19.07.2007г.  относно   преименуване на улица.

Докл. Георги Белчев
Решение № 911 по точка 33

34.   Доклад № 93-01-878/27.08.2007г.  относно  преименуване на улици с цифрови дублиращи се имена в район „Студентски”, кв. „Малинова долина”, на името на Константин Муравиев, Станимир Станимиров, Георги Кьосеиванов и Евгений Силянов.

Докл. Вили Лилков    
Решение № 912 по точка 34

35.   Доклад № 08-02-247/19.07.2007г. относно продължаване на срока на договора за наем на общински имот, публична общинска собственост, на територията на район „Красно село”, ул. „Балканджи Йово” № 22, в сградата на 25-то ОУ „Д-р Петър Берон”.

Докл. Стефанка Маркова
Решение № 913 по точка 35

36.   Доклад № 08-20-192/20.07.2007г. относно представяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост на територията на район „Връбница”.

Докл. Янко Янков

37.   Доклад № 10-00-51/24.07.2007г. относно безвъзмездно прехвърляне право на собственост на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ параклис „Успение на Пресвета Богородица”, находящ се в УПИ отреден за озеленяване и параклис м. в. з. „Китката-Кокаляне”, кв. 10, с. Кокаляне.

Докл. Станислав Благоев

38.   Доклад № 08-23-135/04г./24.07.2007г. относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8  от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП и прекратяване на съсобственост, м. „Врана-Лозен-Триъгълника”, район „Панчарево”.

Докл. Станислав Благоев
Решение № 914 по точка 38

39.   Доклад № 94-М-502/24.07.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за УПИ III-749 от кв. 13А, м. в.з. „Малинова долина-Герена”.

Докл. Станислав Благоев
Решение № 915 по точка 39

40.   Доклад № 08-23-299/06г./03.09.2007г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на ПУП за УПИ ХХІ-2444, 1360, чрез продажба на частта на общината, представляваща поземлен имот с п. № 1360, с площ от 200 кв. м., и реална част – имот без планоснимачен номер, с площ 8 кв.м., по плана на с. Панчарево, в.з.”Дебело гуно”.

Докл. Станислав Благоев
Решение № 916 по точка 40

41.   Доклад № 08-03-126/30.08.2007г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, находящо се в „Зона Б-5”, бл. 5, вх. В, ет. 1 – в жилищен.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 917 по точка 41

42.   Доклад № 08-03-156/06г./31.08.2007г. относно промяна предназначението на общински недвижим имот – ателие № 6, находящо се в „Зона – Б-18”, бл. 9, вх. Б, ет. 12 – в жилищен.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 918 по точка 42

43.   Доклад № 08-03-87/06г./30.08.2007г. относно прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане ”, съставляващ УПИ VІ-4, с площ от 247,50 кв. м., кв. 274, м. ”Зона Б-19, бул. ”Димитър Петков” № 113а чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобствениците Марияна Ангелова Симеонова, Теодора Ангелова Симеонова и Алина Владимирова Барминцева.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 919 по точка 43

44.   Доклад № 08-03-87/05г./31.08.2007г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от ПИ-11, част от УПИ VІ-общ., кв. 272, м. ”Пробив бул. ”П. Славейков” от съсобственика Ваня Савова Силянова

Докл. Ева Сеизова
Решение № 920 по точка 44

45.   Доклад № 08-03-169/06г./30.08.2007г. относно прекратяване на съсобственост в общински имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ УПИ ХVІІ-4 целият с площ 339 кв. м., кв. 158, м. ”Зона Б-3”, ул. ”Опълченска” № 34 чрез изкупуване на 14/30  идеални части от вътрешната жилищна триетажна сграда и 18,76 % идеални части от дворното място, от съсобственика „СИЕФПИ” ЕООД.

Докл.  Ева Сеизова

46.   Доклад № 08-03-143/06г./31.08.2007г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, находящо се в „Зона Б-5”, бл. 13, вх. А, ет. 1 –  в жилищен.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 921 по точка 46

47.   Доклад № 08-08-111/17.07.2007г. относно продължаване срока на договори за наем на общински терени - частна общинска собственост, намиращи се в гр. София, район „Изгрев”, бул. „Драган Цанков” № 33, до входа на КАТ, предназначени за монтаж на преместваеми съоръжения.

Докл. Павлин Колев
Решение № 922 по точка 47

48.   Доклад № 94-К-219/27.07.2007г. относно продължава срока на договора за наем между СО - район „Изгрев” и ЕТ „Инструмент-Красимира Железарова”.

Докл. Павлин Колев
Решение № 923 по точка 48

49.   Доклад № 08-08-79/14.08.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ І-за Телекомплект, кв. 2, м. ”Дианабад”, район „Изгрев.

Докл. Павлин Колев
Решение № 924 по точка 49

50.   Доклад № 08-08-124/04.09.2007г. относно продължаване срока на договор за наем на терен – общинска собственост.

Докл. Павлин Колев
Решение № 925 по точка 50

51.   Доклад № 08-09-228/05.09.2007г. относно удължаване на срока на Договор за наем на общински терен от 21.12.2004 г. по молба на „ИМО-РЕАЛ” ЕООД.

Докл. Любомил Иванов
Решение № 926 по точка 51

52.   Доклад № 08-09-231/12.09.2007г. относно удължаване на срока на Договор за наем на общински терен от 28.11.2006 г. по молба на „НЕРА 05” ЕООД.

Докл. Любомил Иванов
Решение № 927 по точка 52

53.   Доклад № 26-00-5895/06г./27.07.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на план за регулация за УПИ IX-373, общ., кв. 57-а, м. „Иван Вазов”.

Докл. Емил Милев
Решение № 928 по точка 53

54.   Доклад № 94-А-144/06г./29.08.2007г. относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Емил Милев
Решение № 929 по точка 54

55.   Доклад № 26-00-2682/00г./23.07.2007г. относно учредяване допълнително право на строеж към притежаваното от „ЛТТ-91” ООД право на строеж за супермаркет, върху УПИ II, кв. 7д, м. бул. „България”.

Докл. Емил Милев

56.   Доклад № 94-Т-101/25.07.2007г. относно включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване домакинството на Тодорка Крумова Найденова.

Докл. Кирил Стоянов
Решение № 930 по точка 56

57.   Доклад № 08-13-209/06г./25.07.2007г. относно прекратяване на съсобственост, чрез закупуване на общинския дял и доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Кирил Стоянов
Решение № 931 по точка 57

58.   Доклад № 08-14-15/23.07.2007г. относно процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ IX-225, кв. 26, м. кв. „Димитър Миленков”.

Докл. Йордан Томов

59.   Доклад № 08-16-137/31.08.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на ПУП за м. ”Студентски град”, район „Студентски”.

Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 932 по точка 59

60.   Доклад № 08-16-113/31.08.2007г. относно процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-за коо, кв. 234, м. ”Студентски град”.

Докл. Венцислав Дудоленски
Решение № 933 по точка 60

61.   Доклад №  08-17-185/23.08.2007г. относно процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно урегулиран поземлен имот –VІІІ-1015, кв. 48, м. ”Манастирски ливади- запад”, целият с площ от 470 кв. м., район „Витоша”.

Докл.Любен Петров
Решение № 934 по точка 61

62.   Доклад № 08-17-81/30.07.2007г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Докл. Любен Петров
Решение № 935 по точка 62

63.   Доклад № 08-19-32/06г./16.07.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 103 - за УПИ І - 751, 752, 753 и УПИ ІІ -754, м. бул. ”Сливница”, район „Люлин”.

Докл. Марио Петров
Решение № 936 по точка 63

64.   Доклад № 08-19-264/31.07.2007г. относно провеждане на процедура за ученическо столово хранене в 90-то СОУ, район „Люлин”.

Докл. Марио Петров
Решение № 937 по точка 64

65.   Доклад № 08-19-260/31.07.2007г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост в училища на територията на СО – район „Люлин”.

Докл. Марио Петров
Решение № 938 по точка 65

66.   Доклад № 08-21-66/18.07.2007г. относно процедура по § 8  от ЗУТ, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Докл. Зорница Атанасова
Решение № 939 по точка 66

67.   Доклад № 08-22-63/06г./09.03.2007г. относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ-1172, 1174, 1176 от кв. 77, м. „Враждебна - юг” по плана на гр.София, находящ се в гр. София, район “Кремиковци”, кв. ”Враждебна”.

Докл. Томи Николов
Решение № 940 по точка 67

68.  Доклад № 08-22-154/23.08.2007г. относно разрешение за съществуване на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в общинските училища на територията на район „Кремиковци”.

Докл. Томи Николов
Решение № 941 по точка 68

69.  Доклад № 08-20-254/15.09.2007г. относно разрешение за формиране на паралелки под минималния брой в 175 ОУ „Васил Левски”, район Връбница.

Докл. Янко Янков
Решение № 942 по точка 69

70.  Доклад №  08-14-141/17.09.2007г. относно разрешение за формиране на маломерни паралелки в 65-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бусманци, район „Искър”.

Докл.Йордан Томов
Решение № 943 по точка 70

71.  Доклад № 08-17-356/18.09.2007г. относно одобряване на маломерни паралелки в 152-ро ОУ, с. Мърчаево, район „Витоша” за учебната 2007/2008г.

Докл. Любен Петров
Решение № 944 по точка 71

72.  Доклад № 08-17-363/25.09.2007г. относно одобряване на маломерна паралелка в 86 ОУ, с. Владая, район „Витоша” за учебната 2007/2008г.

Докл.Любен Петров
Решение № 945 по точка 72

73.  Доклад № 08-21-283/21.09.2007г. и 25.09.2007г. относно финансиране на  маломерни паралелки в  училища от район „Нови Искър”.

Докл. Зорница Атанасова
Решение № 946 по точка 73

74.  Доклад №. 08-18-192/21.09.2007 относно съществуване на маломерна паралелка в 72-ро ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол, район „Овча купел”.

Докл. Пламен Йорданов    
Решение № 947 по точка 74

75.  Доклад № 94-С-385/18.09.2007г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 25 на м. Югоизточен град, район 4 - „Младост 4”, СО – район „Младост”.

Докл. Иван Карайончев
Решение № 948 по точка 75

76.  Доклад № 26-00-2261/13.07.2007г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за урегулиране на съседни поземлени имоти чрез проект за ПУП, м. „Манастирски ливади - запад”, район „Витоша”.

Докл. Любен Петров

77.  Доклад № 93-01-624/24.09.2007г. относно решения приети от УС на Меценатска програма „Култура” на Столичната община.

Докл. Цветанка Георгиева , Юлия Цинзова ,
Румяна Ангелова
Решение № 949 по точка 77

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре