нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 120 от дата 11.10.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от кмета на Столична община, по т. 9 на Решение № 462 по Протокол № 53/14.07.2005 г на СОС.

2. Питане  № 93-00-289/02.10.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно статута на квартална градинка и озеленена площ с детска площадка в район „Оборище”, отредени частично за застрояване.

3. Питане №  94-К-33/06г./03.10.2007г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възстановяване публичната общинска собственост на ПИ №№ 1163 и 1168, район „Подуяне”.

4. Питане № 66-00-1533/08.10.2007 г. от г-жа Р. Ангелова – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 694 по Протокол № 114/19.07.2007 г. на СОС

5. Доклад вх.№ 93-00-276/13.09.2007 г. относно наредби към Закона за устройство и застрояване на Столична община.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 950 по точка 5
Заповед № РД-09-450/08.10.2008

6. Доклад вх.№ 66-02-1054/28.09.2007 г. относно проект за изменение на ОУП на Столична община.
Докл.Бойко Борисов
Решение № 951 по точка 6

7. Доклад № 9300-288/09.10.2007 г. относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Столична община, кметове на райони и кметове на кметства.
Докл. Вл. Кисьов
Решение № 952 по точка 7

8. Доклад № 93-00-296/08.10.2007г. относно възстановяването на Решението на Софийската градска управа от месец декември, 1878 г. за ежегодно празнично отбелязване в София от 04 януари, като Ден на освобождението на града от турско робство.
Докл. Ст. Василев , Р. Малинов
Решение № 953 по точка 8

9. Доклад № 2600-5740/09.10.2007г. относно даване на мандат на представителите на Столична община за участие в общото събрание на акционерите на „Топлофикация - София” ЕАД.
Докл. Ат. Тасев , Н. Желев , М. Райковски, Пл. Илиев , Хр. Попов , Б. Алексиев, Ив. Николов, Р. Желязков
Решение № 954 по точка 9

10. Доклад вх.№ 93-00-291/03.10.2007г. относно определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2007г. на „СМХ” ЕАД – в ликвидация.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 955 по точка 10

11. Доклад вх.№ 29-00-192/02.10.07 г. за приключване на ликвидация на „МТЛ ХІ – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 956 по точка 11

12. Доклад вх.№ 93-00-262/03.09.07 г. за приемане на изменения в правилниците за дейността на общинските предприятия.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 957 по точка 12

13. Доклад вх.№ 94-П-41/20.09.07 г. за изкупуване на 76.1289 % идеални части от универсална спортна зала „Триадица” частна собственост.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 958 по точка 13

14. Доклад вх.№ 93-00-286/26.09.2007г. относно дарение от „БТК Мобайл” ЕООД, собственик на търговска марка Vivatel.
Докл.Бойко Борисов
Решение № 959 по точка 14

15. Доклад вх.№ 08-16-78/03/24.09.07 г. за откриване на производство по отчуждаване на реални части от ПИ – частна собственост за изграждането на етап „Улична мрежа”.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 960 по точка 15

16.   Доклад вх.№ 66-00-131/04г./03.10.2007г. относно откриване на производство по отчуждаване на реални части от ПИ – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от обект „Реконструкция на ул. „Опълченска” по реда на глава ІІІ от ЗОС.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 961 по точка 16

17.   Доклад вх.№ 08-08-31/05г./02.10.2007 г. относно откриване на производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 295, кв. 24, м. „Дианабад” – частна собственост на физически лица, засягаща се от изграждането на обект – улица, в участъка от о.т.32А до о.т.31Д, между кв.14 и кв.24, м. „Дианабад” по реда и условията на ЗОС.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 962 по точка 17

18.   Доклад вх.№ 26-00-3527/03г./04.10.2007 г. относно откриване на производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от обект „Пробив бул. „Данаил Николаев” – І етап в участъка между бул. „Мария Луиза” и ул. „Веслец”, по реда на глава ІІІ от ЗОС.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 963 по точка 18

19.   Доклад вх.№ 26-00-2233/06г./04.10.2007 г. относно откриване на производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на етап от обект „Улици по плана на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, с инвестиционни намерения за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 964 по точка 19

20.   Доклад вх.№ 08-20-192/20.07.2007г. относно представяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост на територията на район „Връбница”.

Докл. Янко Янков
Решение № 965 по точка 20

21.   Доклад вх.№ 10-00-51/24.07.2007г. относно безвъзмездно прехвърляне право на собственост на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ параклис „Успение на Пресвета Богородица”, находящ се в УПИ отреден за озеленяване и параклис м. в. з. „Китката-Кокаляне”, кв. 10, с. Кокаляне.

Докл. Станислав Благоев
Решение № 966 по точка 21

22.   Доклад вх.№ 08-11-114/18.07.2007г. относно продължаване на договора за наем на ЧСОУ „Орфей” за общински недвижим имот - публична общинска собственост, в част от II етаж, дясно крило на сградата, филиал на ЦДГ № 128, с адрес – ул. „Суходолска” № 2, район „Красна поляна”, площ 222 кв. м. за срок от седем години.

Докл. Васил Караиванов
Решение № 967 по точка 22

23.   Доклад вх.№ 08-11-132/02.10.2007г. относно изменение и допълнение на Решение № 468 по Протокол № 110/31.05.07 г. на СОС.

Докл.Иван Нейков , Mинко Герджиков
Решение № 968 по точка 23

24.   Доклад вх.№ № 26-00-4914/02.10.2007г. и 29-00-99/02.10.2007г. относно изменение и допълнение на Решение № 856 по Протокол № 117/13.09.07 г. на СОС.

Докл. Иван Нейков , Минко Герджиков
Решение № 969 по точка 24

25.   Доклад вх.№ 12-00-724/21.09.07 г. за промяна на Решение № 658 по Протокол № 61 от 13.10.2005 г. на СОС.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 970 по точка 25

26.   Доклад вх.№ 12-00-725/21.09.07 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 971 по точка 26

27.   Доклад вх.№ 12-00-726/21.09.07 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 972 по точка 27

28.   Доклад вх.№ 12-00-727/21.09.07 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл.Светлин Лисичков
Решение № 973 по точка 28

29.   Доклад вх.№ 12-00-728/21.09.07 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 974 по точка 29

30.   Доклад вх.№ 12-00-748/28.09.07 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 975 по точка 30

31.   Доклад вх.№ 12-00-749/28.09.07 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Светлин Лисичков
Решение № 976 по точка 31

32.   Доклад вх.№ 26-00-5133/03.10.2007г. относно експлоатация на автобусна линия № 72.

Докл. Радослав Тошев
Решение № 977 по точка 32

33.   Доклад вх.№ 93-00-284/20.09.07 г. за изменение и допълнение на Решение № 483 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г. на СОС.

Докл. Георги Белчев
Решение № 978 по точка 33

34.  Доклад вх.№ 26-00-3986/02.10.2007 г. относно продължаване срока на договори за наем на ОКИ „Искър”.

Докл. Георги Белчев
Решение № 979 по точка 34

35.  Доклад вх.№ 08-02-181/06г./02.10.2007 г. относно продължаване срока на договор за наем на Ливанско училище „Джубран Халил Джубран” в сградата на 34 ОУ „Стою Шишков” за срок от две години.

Докл. Георги Белчев
Решение № 980 по точка 35

36.     Доклад вх. № 06-00-110/04.10.2007 г. относно отпускане на средства за ушиване на костюми на Софийски духов оркестър.

Докл. Георги Белчев
Решение № 981 по точка 36

37.     Доклад вх.№ 18-00-118/28.09.2007 г. относно процедура за отдаване под наем на помещение с площ от 100 кв.м. в сградата на ОКИ „Малък градски театър – Зад канала”.

Докл.Юлия Цинзова
Решение № 982 по точка 37

38.     Доклад вх.№ 26-00-1207/06/10.09.2007 г. относно провеждане на конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на подземна връзка с 33 магазина свързваща Метростанция 14 с Търговски комплекс в УПИ ІІ-1591, кв. 1а, м. бул. „Ал. Малинов”

Докл. Борислав Богданов , Стоян Чакъров 
Решение № 983 по точка 38

39.     Доклад вх.№ 94-П-260/06г./02.10.2007 г. относно определяне предназначението на общинско жилище станало общинска собственост по силата на сделка – за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и предоставянето му за настаняване на четиричленното домакинство на Павлина Радкова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение и обучение.

Докл. Стефан Асенов
Решение № 984 по точка 39

40.     Доклад вх.№ 08-08-124/04.09.2007г. относно продължаване срока на договор за наем на терен – общинска собственост.

Докл. Павлин Колев
Решение № 985 по точка 40

41.     Доклад вх.№ 08-09-231/12.09.2007г. относно удължаване на срока на Договор за наем на общински терен от 28.11.2006 г. по молба на „НЕРА 05” ЕООД.

Докл. Любомил Иванов
Решение № 986 по точка 41

42.     Доклад вх.№ 08-09-172/17.07.2007г. относно удължаване срока на договор за наем.

Докл. Любомил Иванов
Решение № 987 по точка 42

43.     Доклад вх.№ 94-Х-70/04г./03.10.2007г. относно процедура по § 78, ал. 2 от ЗОС и § 4, ал. 2 от НРПУРОИ за продължаване на договора за наем с ЕТ „Кафе Роза – Хермила Панайотова”.

Докл. Мария Станева
Решение № 988 по точка 43

44.     Доклад вх.№ 08-03-169/06г./30.08.2007г. относно прекратяване на съсобственост в общински имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ УПИ ХVІІ-4 целият с площ 339 кв. м., кв. 158, м. ”Зона Б-3”, ул. ”Опълченска” № 34 чрез изкупуване на 14/30  идеални части от вътрешната жилищна триетажна сграда и 18,76 % идеални части от дворното място, от съсобственика „СИЕФПИ” ЕООД.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 989 по точка 44

45.     Доклад вх.№ 08-14-15/23.07.2007г. относно процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ IX-225, кв. 26, м. кв. „Димитър Миленков”.

Докл. Йордан Томов
Решение № 990 по точка 45

46.     Доклад вх.№ 08-15-236/14.09.07 г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост – служебен стол и копирен център в административната сграда на СО – район „Младост”.

Докл.Иван Карайончев
Решение № 991 по точка 46

47.     Доклад вх.№ 08-23-214/17.07.07 г. за продължаване срока на договор за наем.

Докл. Станислав Благоев
Решение № 992 по точка 47

48.     Доклад вх.№ 08-23-215/17.07.07 г. за продължаване срока на договор за наем.

Докл. Станислав Благоев
Решение № 993 по точка 48

49.     Доклад вх.№ 26-00-5895/06г./27.07.07 г. за процедура по чл. 15, ал. 5 от  ЗУТ, във връзка с изменение на план за регулация за УПИ ІХ-373, общ., кв. 57-а, м. „Иван Вазов”.

Докл. Емил Милев
Решение № 994 по точка 49

50.   Доклад № 9300-283/19.09.2007г. относно даване съгласие за закупуване на годишен абонамент на списание „Столична община”

Докл. Иван Нейков
Решение № 995 по точка 50

51.   Доклад №  93-00-295/08.10.2007г. относно поставяне на мемориална плоча на Ангел Манолов

Докл. Георги Белчев
Решение № 996 по точка 51

52.    Доклад № 26-00-4996/08.10.2007г. относно поставяне на скулптурна композиция

Докл. Георги Белчев
Решение №997 по точка 52

53.    Доклад № 15-00-253/28.09.2007г. относно поставяне на паметник на Йордан Радичков в градината на Княжевския дворец – НХГ въз основа на одобрен проект на общинския Експертен съвет по устройството на територията № ПА-92-00-278/21.04.2006 г., внесен от сдружение „Приятелите на Радичков” автор проф. Емил Попов

Докл. Бойко Борисов
Решение № 998 по точка 53

54.   Доклад № 08-01-138/09.10.2007г. относно отпускане на допълнителни средства от СОПФ за преустройството на сградата на ул. „Хан Крум” № 23 от зъботехническа лаборатория в Детска ясла № 1, район „Средец”

Докл. Иван Нейков , Минко Герджиков
Решение № 999 по точка 54

55.    Доклад №. 93-00-290/05.10.2007 относно одобряване на Сборен доклад на Програма „Спортни, младежки и детски дейности 2004-2007” към Столичен общински съвет, по реда на Глава V.3

Докл. Стефан Ботев , Стефан Иванов , Анета Григорова
Решение № 1000 по точка 55

56.    Доклад № 93-00-292/03.10.2007г. относно коригиране на дублирани имена на улици в Симеоново –север-район „Витоша”

Докл. Кирил Топалов
Решение № 1001 по точка 56

57.    Доклад № 2600-5301804.10.2007 г. относно приключване ликвидацията на „Стоматологичен център XVI - София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС

Докл. Бойко Борисов
Решение № 1002 по точка 57

58.    Доклад № 94-В-504/05.10.2007 г. относно удължаване срока на ликвидацията на „Медико-техническа лаборатория ІІІ-София” ЕООД и „Стоматологичен център Х-София” ЕООД и определяне на възнаграждения на ликвидаторите

Докл. Бойко Борисов
Решение № 1003 по точка 58

59.    Доклад № 9300-288/28.09.2007 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община” на Петър Василев

Докл. Георги Белчев , Кирил Топалов , Цветанка Георгиева , Асен Златев , Юлия Цинзова , Б. Бориславов ,Румяна Ангелова , Константин Тилев , Кирил Арсов , Петър Колев , Тодор Николов
Решение № 1004 по точка 59

60. Доклад № 93-00-270/04.09.2007 г. относно възстановяване на името на парк „генерал Владимир Заимов”, чрез преименуване на парк „Оборище” в район „Оборище” в парк „Генерал Владимир Заимов”.
Докл. Б. Цветков
Решение № 1005 по точка 60

61. Доклад № 26-00-1504/04.10.2007 г. относно увеличаване капитала на „Пазари Север” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Ат. Медникаров
Решение № 1006 по точка 61

62. Доклад № 18-00-162/09.10.2007 г.  относно осигуряване на средства в размер на 40 000 лв. за реализиране на 21 издание на световната кинопанорама КИНОМАНИЯ.
Докл. Р. Ангелова , Цв. Георгиева
Решение № 1007 по точка 62

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре