нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 2 от дата 22.11.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветник – г-н Николай Асенов Стойнев.

2. Обявяване на конституирането и регистрирането на политически групи и техните ръководства в Столичния общински съвет.

3. Избор на състав и ръководства на постоянни комисии към Столичния общински съвет.

Решение №5 по точка 3

4. Избор на комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.

Решение №6 по точка 4

5. Връщане за ново обсъждане на основание чл. 45, ал.5 от ЗМСМА на Решение № 898 по Протокол № 119 / 28.09.2007г. на Столичния общински съвет.

Решение №7 по точка 5

6. Информация от Кмета на Столична община за последиците от наводненията възникнали на територията на общината и мерките за тяхното преодоляване и предотвратяване.


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре