нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 1 от дата 19.11.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общинските съветници

2. Полагане на клетва от кмета на Столична община

3. Полагане на клетва от районните кметове на Столична община

4. Полагане на клетва от кметовете на кметства на Столична община

5. Устно предложение за потвърждаване действието на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.  на СОС   

Решение № 1 по точка № 5

6. Устни предложения за избор на Комисия за произвеждане на тайно гласуване  в състав от 7 члена, съгласно Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.  на СОС     

Решение № 2 по точка № 6         

7. Устни предложения за избор председател на Столичния общински съвет за мандат 2007-2011г. 

Решение № 3 по точка № 7

8. Устни предложения за избор на заместник-председатели на Столичния общински съвет за мандат 2007-2011 година.         

Решение № 4 по точка №8                                                                                                                                        


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре