нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 4 от дата 20.12.2007

1. Питане вх. № 93-00-317/29.11.2007г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник относно разрушена и недоизградена инфраструктура в района бл. 37 и 37 А – район „Младост”.

 

2. Питане вх. № 93-00-353/05.12.2007г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно договорите за балиране на битови отпадъци.

 

3. Питане вх. № 93-01-1169/04.12.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 616/27.07.2007г. на СОС за създаване на електронна система за обработка на документите на СО и СОС.

  

4. Питане вх. № 93-00-354/05.12.2007г.  от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно затварянето на центъра на столицата за провеждането на световно първенство по „Биг еър”.

 

5. Питане вх. № 93-01-1184/10.12.2007г. от г-н Николай Желев – общински съветник, относно изпълнение на решение № 1091 на СОС от 18.12.2006г. за изработване на предварителни проучвания за развитие на Северен парк и задание за проектиране на ПУП за Спортно-атракционен комплекс с многофункционална зала.

 

6. Доклад вх. № 93-00-316/27.11.2007г. относно Наредба за символиката и отличията на Столична община.

Докл. Вили Лилков,  Владимир Кисьов

Решение № 23 по точка 6

 

7. Доклад вх. №  93-00-107/06г./10.12.2007г. относно приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 24 по точка 7

 

8. Доклад вх. № 93-00-315/27.11.2007г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител и на една персонална пенсия на жена родила и отгледала пет и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст.

Докл.  Бойко Борисов

Решение № 25 по точка 8

 

9. Доклад вх. №   93-00-348/30.11.2007г. относно прилагане на Постановление № 237/27.09.2007 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 26 по точка 9

 

10. Доклад вх. № 26-00-5756/04.12.2007г. и 26-00-5757/04.12.2007г. относно удължаване с една година срока на ликвидация на „Отдих и туризъм – Банкя” ЕАД – в ликвидация и „Оборище” ЕООД – в ликвидация и определяне на възнагражденията на ликвидаторите на дружеството.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 27 по точка 10

 

11. Доклад вх. № 26-00-6841/07.12.2007г. относно приключване ликвидацията на „Буката” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 28 по точка 11

 

12. Доклад вх. № 94-М-696/04.12.2007г. относно наименуване на улици в район „Студентски”, район „Витоша” и гр. Банкя.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 29 по точка 12

 

13. Доклад вх. № 15-00-475/14.12.2007г. относно определяне на представител на СОС в Общото събрание на НСОРБ.

Докл. Искра Ангелова

Решение № 30 по точка 13

 

14. Доклад вх. № 12-00-945/05.12.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Стефан Иванов

Решение № 31 по точка 14

 

15. Доклад вх. № 12-00-981/11.12.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Стефан Иванов

Решение № 32 по точка 15

 

16. Доклад вх. № 93-00-350 /30.11.2007г. относно освобождаване на общински съветници и кмет на район от Съвета на директорите на търговски дружества с общинско участие.

Докл. Данаил Кирилов

Решение № 33 по точка 16

 

17. Доклад вх. № 26-00-7161/12.12.2007г. относно промяна обхвата на режим за краткотрайно платено паркиране „Синя зона”.

Докл. Радослав Тошев

Решение № 34 по точка 17

 

18. Доклад вх. № 08-23-313/22.11.2007г. относно искане за откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обекти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Панчарево”.

Докл. Станимир Пеев

Решение № 35 по точка 18

 

19. Доклад вх. № 08-23-314/22.11.2007г. относно искане за откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения, части от обекти – публична общинска собственост, предназначени за лекарски и зъболекарски кабинети, намиращи се в с. Кривина, район „Панчарево”.

Докл. Станимир Пеев

Решение № 36 по точка 19

 

20. Доклад вх. № 93-00-360/14.12.2007г. относно освобождаване на г-н Христоско Вретенаров като член на Съвета на директорите на "ТРАМКАР"ЕАД .

Докл. Данаил Кирилов

Решение № 37 по точка 20

 

21. Доклад вх. № 08-18-201/15.12.2007г. относно промяна в характера на общинската собственост от частна в публична за имот, намиращ се в кв. "Суходол", ул. "Овчо поле", представляващ прилежаща триетажна сграда към спортна зала на 72-ро ОУ "Христо Ботев".

Докл. Бойко Борисов

Решение № 38 по точка 21

 

22. Доклад вх. № 93-00-362/15.12.2007г. относно определяне на средни брутни заплати за функция "Образование".

Докл. Бойко Борисов

Решение № 39 по точка 22

 

23. Доклад вх. № 08-07-288/17.12.2007г. относно разкриване на кухня за детска преходна храна в ОДЗ № 65 "Слънчево детство".

Докл. Бойко Борисов

Решение № 40 по точка 23

 

24. Доклад вх. № 92-00-50/18.12.2007 г. относно отпускане на средства за финансова подкрепа на Националната гвардейска част.

Докл. Бойко Борисов

Решение № 41 по точка 24

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре